ACORD din 5 martie 2015 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite
Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite, reprezentat prin Ministerul Finanţelor, denumite în continuare "părţi",
intenţionând să îndeplinească condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Regatului Arabiei Saudite în România şi a personalului acesteia şi în favoarea misiunii diplomatice a României în Regatul Arabiei Saudite şi a personalului acesteia,
au convenit următoarele:
Art. 1
- Partea română recunoaşte îndeplinirea condiţiei de reciprocitate şi acordă scutirea de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Regatului Arabiei Saudite în România şi a personalului acesteia, atât timp cât partea saudită nu aplică un astfel de impozit.
Art. 2
- Partea saudită acordă scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată aplicate sau care se va aplica în Regatul Arabiei Saudite după intrarea în vigoare a prezentului acord, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Regatul Arabiei Saudite, atât timp cât partea română acordă scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în favoarea misiunii diplomatice a Regatului Arabiei Saudite şi a personalului acesteia în România.
Art. 3
Prezentul acord nu se aplică membrilor personalului diplomatic şi consular ai misiunilor care sunt cetăţeni sau care au reşedinţa permanentă în statul părţii care acordă scutirea.
Art. 4
(1)Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi comunică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare şi rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.
(2)Prezentul acord poate fi amendat prin consimţământul părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului (1) din prezentul articol.
(3)Oricare dintre părţi poate înceta valabilitatea prezentului acord prin transmiterea celeilalte părţi, pe cale diplomatică, a unei notificări scrise, cu privire la intenţia sa de a-i înceta valabilitatea. Acordul îşi încetează valabilitatea la trei luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.
-****-
Drept care subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti, la 5 martie 2015, care corespunde 15/05/1436H, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice al României

Pentru Guvernul Arabiei Saudite

E.S. Abdulrahman Ibrahim Al Rassi,

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar

al Regatului Arabiei Saudite în România

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 292 din data de 29 aprilie 2015