ORDIN nr. 670 din 1 august 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.049 din 8 iulie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,
În temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) şi ale art. 122 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul acelui arboret existent la data apariţiei fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea «Descrierea parcelară» din amenajamentul silvic cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepţie arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectaţi este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;
b) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,5 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuţi la lit. a), determină încadrarea arboretelor în urgenţa 1 de regenerare, stabilită prin inventarieri, precum şi arboretele încadrate în subunitatea de gospodărire de tip «E»"
2.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, care va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), arborii şi/sau arboretete de răşinoase afectaţi/afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici, instalaţi/instalate în afara arealului lor natural de vegetaţie, se vor autoriza la exploatare în termen de maximum 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare.
(2) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică actul de punere în valoare, în mod obligatoriu, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acestuia şi răspunde printr-un punct de vedere scris.
(3) În urma verificării prevăzute la alin. (2), personalul din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură încheie o notă de constatare, însoţită de fotografii relevante privitoare la afectare, care este avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(4) Verificarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (1), inclusiv în ceea ce priveşte natura produselor şi oportunităţii extragerii arborilor afectaţi, indiferent de volumul masei lemnoase afectate, se realizează cu aplicarea prevederilor art. 2 alin. (9).
(5) Nota de constatare prevăzută la alin. (3), avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se postează pe site-ul instituţiei care l-a avizat.
(6) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (1) se face de către şeful ocolului silvic, în baza verificării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, avizată de conducătorul acesteia."
3.La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), care vor avea următorul cuprins:
"(21) În situaţia în care volumul produselor accidentale I se încadrează în posibilitatea anuală stabilită pentru o unitate de producţie, acesta se va precompta, reţinându-se de la exploatare un volum echivalent din partizile de produse principale programate la tăiere în anul de producţie respectiv, necontractate şi neautorizate la exploatare sau contractate, cu acordul scris al beneficiarului masei lemnoase contractate şi neautorizate la exploatare.
(22) În situaţia în care volumul produselor accidentale I este mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru o unitate de producţie, volumul cu care se depăşeşte posibilitatea anuală se va precompta în anul/anii de producţie următorii de aplicare a amenajamentului silvic, în funcţie de volumul cu care se depăşeşte posibilitatea, prin reţinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.
(23) În situaţia în care prin recoltarea produselor accidentale I se depăşeşte posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic pentru o unitate de producţie, precomptarea se va realiza la nivel de ocol silvic, pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau la nivel de proprietar, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, cu respectarea dispoziţiilor art. 5.
(24) Volumul recoltat din arboretele cu vârsta de până la 60 de ani, afectate slab şi mediu de factori biotici şi abiotici, nu se precomptează; volumul recoltat din arborete cu vârsta de până la 60 de ani afectate puternic şi foarte puternic de factori biotici şi abiotici, inclusiv ca efect cumulat, se precomptează prin reţinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale."
4.La articolul 2, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), care vor avea următorul cuprins:
"(8) Compoziţiile de regenerare pentru suprafeţele forestiere rezultate prin extragerea integrală a produselor accidentale prevăzute la art. 11 alin. (1) se stabilesc după cum urmează:
a) pe bază de studii pedostaţionale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 3 ha;
b) conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea şefului ocolului silvic pe baza studiilor pedostaţionale, pentru suprafeţe mai mici de 3 ha.
(9) În cazul produselor accidentale pentru care nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic, depăşirea posibilităţii anuale stabilită la nivel de unitate de producţie, prin extragerea acestora, se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza verificării actelor de punere în valoare pentru volumul produselor accidentale cu care se depăşeşte posibilitatea anuală.
(10) Structurile teritoriale de specialitate vor raporta autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, situaţia privind solicitările primite şi aprobările emise, conform prevederilor de la alin. (6) şi alin. (9), ce se va afişa pe site-ul instituţiei care l-a avizat."
5.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Aprobarea actelor de punere în valoare, pentru produsele accidentale care fac obiectul prezentului ordin, se face de către:
a) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, în baza verificării avizate de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 2 alin. (6) teza a II-a şi alin. (9);
b) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, în condiţiile art. 4, pentru celelalte situaţii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (6) teza a II-a şi alin. (9).
(2) În cazul fondului forestier proprietate publică a statului, aprobarea actelor de punere în valoare pentru produse accidentale se face potrivit competenţelor aprobate de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, de către şeful ocolului silvic de stat sau de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în structura căreia se află ocolul silvic în cauză, în condiţiile prezentului ordin."
6.La articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de expirarea termenului de valabilitate al amenajamentului silvic/studiului sumar/studiului de transformare în vigoare se aprobă de către comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în următoarele situaţii:"
7.La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:
"(2) Nedepunerea în vederea aprobării a amenajamentelor silvice în termen de cel mult un an de la recepţia fazei de proiectare tehnologică - teren determină suspendarea aplicării amenajamentului silvic până la data la care acesta este avizat în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 20 august 2014