HOTĂRÂRE nr. 601 din 23 iulie 2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin, (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumbrăviţa, judeţul Braşov, nr. 57/2013, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau ta administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şl Protecţie Internă

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Baza legală

Titularul dreptului de administrare

1.

-

8.19.01

imobil

teren

judeţul Braşov

2013

413.704

HCL Dumbrăviţa nr. 57/2013

Ministerul Afacerilor Interne

(CUI) 4267095

2.

-

8.19.01

imobil

teren

judeţul Braşov

2013

58.744

HCL Dumbrăviţa nr. 57/2013

Ministerul Afacerilor Interne

(CUI) 4267095

3.

-

8.19.01

imobil

teren

Judeţul Braşov

2013

918.346

HCL Dumbrăviţa

nr. 57/2013

Ministerul Afacerilor Interne

(CUI) 4267095

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550 din data de 25 iulie 2014