LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
"- La articolul 17 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«c) urmăresc aplicarea criteriilor de control al calităţii serviciilor medicale pe baza standardelor de acreditare adoptate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate;»"
2.La articolul I, după punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 21-25, cu următorul cuprins:
"21. La articolul 175, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(5) Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, organism colectiv de conducere al Autorităţii, este format din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi, instituţii şi organizaţii profesionale:
a) un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale;
b) 2 reprezentanţi ai Guvernului României;
c) un reprezentant al Academiei Române;
d) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale;
e) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România;
f) un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
g) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;
h) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
i) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
j) un reprezentant al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
k) un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor din România;
l) un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor Private din România;
m) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor de Spital din România;
n) un reprezentant al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
o) un reprezentant al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei;
p) 3 reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar;
q) 3 reprezentanţi desemnaţi de asociaţiile reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional;
r) preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.»
22. La articolul 175, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
«(51) Membrii Colegiului director, precum şi rudele sau afinii acestora până la gradul al II - lea inclusiv, sunt incompatibili cu calitatea de angajat al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cu cea de membru în organele de conducere sau de asociat al unităţilor sanitare, precum şi al societăţilor cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală.»
23. La articolul 175, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(6) Pentru obţinerea acreditării se percepe o taxă de acreditare, valabilă pentru un ciclu de acreditare, al cărei nivel se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, la propunerea fundamentată a Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.»
24. La articolul 175, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
«(8) Pentru îndeplinirea misiunii sale, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate colaborează, pe bază de contracte civile, încheiate potrivit prevederilor Codului civil, cu evaluatori de servicii de sănătate şi experţi în domeniul de activitate al Autorităţii.»
25. La articolul 176, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 176
(1) Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare, valabile pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, se elaborează de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, se adoptă prin consensul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.»"
3.La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 177
(1) Acreditarea este valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Înainte de expirarea termenului, unitatea sanitară solicită evaluarea în vederea intrării într-un nou ciclu de acreditare."
4.La articolul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 şi 32, cu următorul cuprins:
"31. La articolul 190 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«a) de la bugetul de stat, pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), d) şi e), prin bugetul Academiei Române şi prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, către bugetul Spitalului Universitar de Urgenţă Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite;»
32. Articolul 204 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 204
(1) Dacă în termen de un an de la obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare spitalele nu solicită acreditarea în condiţiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finanţate din fonduri publice.
(2) Dacă spitalele acreditate nu solicită intrarea într-un nou ciclu de acreditare cu cel puţin 9 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării, pierd dreptul de a mai fi finanţate din fonduri publice.»"
5.La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 41-43, cu următorul cuprins:
"41. Articolul 238 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 238
(1) Evaluarea calităţii serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităţilor sanitare revine Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.
(2) Evaluarea şi acreditarea unităţilor sanitare se face în baza standardelor, procedurilor şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.
(3) CNAS încheie contracte numai cu unităţile sanitare acreditate care respectă următoarele condiţii:
a) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;
b) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
c) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii.»
42. Articolul 239 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 239
Calitatea serviciilor de sănătate furnizate de către unităţile sanitare este verificată, în cursul unui ciclu de acreditare, de către structurile de control al calităţii serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică.»
43. Articolul 2391 se abrogă."
Art. II
În vederea asigurării funcţionării Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, numărul maxim de posturi, aprobat şi finanţat în anul 2015 pentru Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, se suplimentează cu 25 de posturi.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 din data de 5 iunie 2015