HOTĂRÂRE nr. 996 din 23 decembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor şi a colectivului tehnic, care au obţinut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se autorizează Ministerului Tineretului şi Sportului să efectueze premierea pentru locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015, obţinut de către echipa naţională de handbal a României, în sumă de 1.467 mii lei.
(2)Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul premiilor individuale pentru sportive şi colectivul tehnic se stabileşte la propunerea Federaţiei Române de Handbal.
Art. 2
(1)Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru Federaţia Română de Handbal, cu suma de 1.467 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", în vederea acordării premiilor pentru performanţele sportive obţinute la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015.
(2)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 957 din data de 23 decembrie 2015