HOTĂRÂRE nr. 766 din 25 iulie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale unor societăţi comerciale la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în numele statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale Societăţii Comerciale GERMISARA - S.A., Societăţii Comerciale CARMEN SILVA 2000 - S.A. şi Societăţii Comerciale COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - SA, la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în numele statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu avizul Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA Nr. 1:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Societatea Comercială GERMISARA - S.A.
Cod unic de înregistrare: 2093294
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (rd. 2+11+15)

1

334,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

282,00

  

a)

din producţia vândută

3

265,00

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 
  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
    

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 
    

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

 
  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

17,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

52,00

  

a)

din imobilizări financiare

11

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 
  

c)

din dobânzi

13

52,00

  

d)

alte venituri financiare

14

 
 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

275,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

275,00

  

a)

cheltuieli materiale

18

20,00

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

9,00

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 
  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

109,00

   

d1

ch. cu salariile

22

85,00

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

24,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

17,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

5,00

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1,00

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

 
    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

 
    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

31

 
    

d3.2) tichete de masă

32

 
    

d3.3) tichete de vacanţă

33

 
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

19,00

  

h)

ch. cu prestaţiile externe total, din care:

37

88,00

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

30,00

   

i1) contract de mandat

39

 
   

i2) ch. de protocol, din care:

40

 
    

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

41

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

15,00

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

15,00

    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

15,00

   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 
 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 
  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 
  

b)

alte cheltuieli financiare

50

 
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

59,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

9,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

50,00

 

1

 

Rezerve legale

55

3,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

47,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ort dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

42,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

5,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
  

b)

cheltuieli salariale

67

 
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

350,00

 

1

 

Surse proprii

72

350,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
  

a)

- interne

75

 
  

b)

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

 
 

5

 

Alte surse

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

350,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

350,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 
  

a)

interne

82

 
  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE din care:

84

3,00

 

1

 

Rezerve legale

85

3,00

 XI

2

 

Rezerve statutare

86

 
 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

334,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

275,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

4,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

4,00

 

5

 

Cheltuieli de natură salariala(a+b+c), din care:

93

85,00

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

85,00

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

 
  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

 
 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd. 94/Rd 92)/12*1000

97

1.770,83

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau în natura (Rd. 93/R d.92)/12*1000

98

1.770,83

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

83.500,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd 89/92 x ICP)

100

86.121,90

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personaj mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

102

823,35

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

preţuri curente

104

 
  

b)

preţuri comparabile

105

 
 

12

 

Creanţe restante

106

 
  

a)

preţuri curente

107

 
  

b)

preţuri comparabile

108

 
Nota IPC în luna dec. 2010 faţă de dec. 2009 este 107,96%
Nota IPC în luna dec. 2011 faţă de dec. 2010 este 103,14%
ANEXA Nr. 2:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Societatea Comercială "CARMEN SILVA 2000" - S.A.
Cod unic de înregistrare: 13416684
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (rd.2+11+15)

1

478,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

478,00

  

a)

din producţia vândută

3

11,00

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 
  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
    

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 
    

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

 
  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

467,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

 
  

a)

din imobilizări financiare

11

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 
  

c)

din dobânzi

13

 
  

d)

alte venituri financiare

14

 
 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

459,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

459,00

  

a)

cheltuieli materiale

18

12,00

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

5,00

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 
  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

160,00

   

d1

ch. cu salariile

22

124,00

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

36,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

21,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1,00

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

11,00

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

3,00

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

 
    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

 
    

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

31

 
    

d3.2) tichete de masă

32

 
    

d3.3) tichete de vacanţă

33

 
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

55,00

  

h)

ch. cu prestaţiile externe-total, din care:

37

143,00

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

84,00

   

i1) contract de mandat

39

80,00

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

2,00

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

41

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

2,00

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 
   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 
 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 
  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 
  

b)

alte cheltuieli financiare

50

 
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

19,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

3,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

16,00

 

1

 

Rezerve legale

55

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

16,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 50 şi 59.

60

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 
 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
  

b)

cheltuieli salariale

67

 
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitatea

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

 
 

1

 

Surse proprii

72

 
 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
  

a)

- interne

75

 
  

b)

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

 
 

5

 

Alte surse

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

 
 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

 
 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investita

81

 
  

a)

interne

82

 
  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

478,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

459,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

5,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

5,00

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

124,00

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

124,00

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

 
  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

 
 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.066,67

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau în natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.066,67

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd 89/92)

99

95.600,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

98.601,84

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

102

960,25

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

preţuri curente

104

 
  

b)

preţuri comparabile

105

 
 

12

 

Creanţe restante

106

 
  

a)

preţuri curente

107

 
  

b)

preţuri comparabile

108

 
Nota IPC în luna dec. 2010 faţă de dec. 2009 este 107,96%
Nota IPC în luna dec. 2011 faţă de dec. 2010 este 103,14%
ANEXA Nr. 3:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A.
Cod unic de înregistrare: 24979799
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (rd. 2+11+15)

1

5.715,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

5.570,20

  

a)

din producţia vândută

3

3.537,60

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.908,60

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
    

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 
    

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

 
  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

124,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

144,80

  

a)

din imobilizări financiare

11

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 
  

c)

din dobânzi

13

18,80

  

d)

alte venituri financiare

14

126,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

5.414,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

5.405,70

  

a)

cheltuieli materiale

18

240,60

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

273,20

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

621,00

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.005,30

   

d1

ch. cu salariile

22

1.489,20

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

455,50

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

336,60

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

8,10

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

84,30

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

26,50

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

60,60

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

18,60

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

31

18,60

    

d3.2) tichete de masă

32

42,00

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

 
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

851,50

  

h)

ch. cu prestaţiile externe-total, din care:

37

1.283,20

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

130,90

   

i1) contract de mandat

39

72,00

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

37,00

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

41

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

21,90

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 
   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 
 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

8,30

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

7,30

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

1,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

301,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

48,20

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

252,80

 

1

 

Rezerve legale

55

12,60

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate dm împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

240,20

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

24,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

216,20

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

455,00

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

455,00

  

a)

cheltuieli materiale

66

7,00

  

b)

cheltuieli salariate

67

397,00

  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

51,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

8,50

 

1

 

Surse propui

72

8,50

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
  

a)

- interne

75

 
  

b)

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

 
 

5

 

Alte surse

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

8,50

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

8,50

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 
  

a)

interne

82

 
  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

12,60

XI

1

 

Rezerve legale

85

12,60

 

2

 

Rezerve statutare

86

 
 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

5.715,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

5.414,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

68,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

68,00

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala(a+b+c), din care:

93

1.549,80

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

1.469,20

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

20,00

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

60,60

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/ 12*1000

97

1.899,26

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau în natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

1.899,26

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92)

99

84.044,12

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoana)(rd. 89/92 x ICP)

100

86.565,44

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe loial personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

102

947,33

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

preţuri curente

104

 
  

b)

preţuri comparabile

105

 
 

12

 

Creanţe restante

106

 
  

a)

preţuri curente

107

 
  

b)

preţuri comparabile

108

 
Nota IPC în luna dec. 2010 faţă de dec. 2009 este 107,96%
Nota IPC în luna dec. 2011 faţă de dec. 2010 este 103,14%
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 554 din data de 7 august 2012