ACORD din 21 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO*)
Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), denumite în cele ce urmează părţi,
având în vedere Strategia UNESCO pe termen mediu (2008-2013) în care organizaţia defineşte obiectivul său strategic 4 al Programului: Facilitarea politicilor şi consolidarea capacităţii în ştiinţă, tehnologie şi inovare,
subliniind rolul UNESCO de catalizator al cooperării internaţionale pentru consolidarea capacităţii umane şi instituţionale în statele membre şi în domeniile sale de competenţă,
recunoscând nevoia şi oportunitatea pentru cooperare în domeniul fizicii cu instituţii din România, precum şi între aceste instituţii şi alte ţări, îndeosebi din centrul şi estul Europei şi ţările africane,
luând în considerare faptul că directorul general a fost autorizat de către conferinţa generală să încheie un acord cu Guvernul României în conformitate cu proiectul care a fost depus la conferinţa generală,
dorind să definească termenii şi condiţiile în care mai sus-numitului Centru îl vor fi acordate contribuţii,
au convenit după cum urmează:
Art. 1: Definiţii
În prezentul acord:
1."UNESCO" se referă la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.
2."Guvern" înseamnă Guvernul României.
3."Centru" înseamnă Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică propus pentru înfiinţare.
4."UNESCO/ICTP" se referă la Centrul Internaţional pentru Fizică Teoretică Abdus Salam, centru care este parte a UNESCO.
Art. 2: Înfiinţare
Guvernul va fi de acord să ia în cursul anului 2012 orice măsuri necesare pentru înfiinţarea la Bucureşti - Măgurele a unui centru sub auspiciile UNESCO (centru de categoria a 2-a), aşa cum este prevăzut în prezentul acord.
Art. 3: Scopul acordului
Scopul prezentului acord este acela de a defini termenii şi condiţiile cărora li se supune colaborarea între Guvern şi UNESCO, precum şi drepturile şi obligaţiile derivate din aceasta, ce le revin părţilor.
Art. 4: Statutul legal
1.Centrul va fi independent de UNESCO.
2.Guvernul se va asigura că Centrul se bucură, pe teritoriul său, de autonomia funcţională necesară executării activităţilor sale, precum şi de capacitatea legală de:
- a contracta;
- a institui proceduri legale;
- a achiziţiona şi dispune de bunuri mobile şi imobile.
Art. 5: Actul constitutiv
Actul constitutiv al Centrului trebuie să includă prevederi precise care să descrie:
a)statutul legal acordat Centrului în cadrul sistemului legal naţional, capacitatea legală necesară pentru a-şi exercita funcţiile şi a primi fonduri, pentru a obţine plăţi pentru serviciile furnizate, precum şi pentru a dobândi toate mijloacele necesare funcţionării sale;
b)o structură de guvernare a Centrului, care să permită reprezentarea UNESCO în cadrul organismului său de guvernare.
Art. 6: Obiectivele şi funcţiile Centrului
1.Obiectivele Centrului vor fi:
a)oferirea de facilităţi şi oportunităţi de pregătire şi cercetare avansată pentru cercetătorii din ţările Europei Centrale şi de Est, pe lângă cei din ţările mai puţin dezvoltate din Africa, cu un mandat suplimentar de a promova femeile în ştiinţă prin intermediul programelor sale;
b)desfăşurarea şi coordonarea de studii avansate orientate către cercetare în fizică şi tematicile interdisciplinare conexe;
c)oferirea de expertiză factorilor de decizie, factorilor educaţionali şi publicului larg pentru consolidarea potenţialului regional de cercetare şi dezvoltare;
d)desfăşurarea de activităţi de promovare (seminare, conferinţe, ateliere de lucru), în cooperare cu instituţii naţionale şi internaţionale, care să asigure un forum internaţional de discuţii şi să încurajeze formarea de reţele regionale de colaborare între oamenii de ştiinţă din ţări diferite.
2.Centrul va avea ca funcţii desfăşurarea de activităţi de pregătire şi activităţi regionale de consolidare a capacităţii, cu accent pe:
a)pregătire avansată şi dezvoltare prin intermediul cercetării ştiinţifice, activităţi întreprinse de către personalul permanent al Centrului, precum şi de către personalul aflat în vizite pe termen scurt şi lung, în cooperare cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu participare în proiecte internaţionale de cercetare;
b)evenimente ştiinţifice şi transfer de cunoştinţe prin intermediul unor activităţi pe termen scurt, organizate în cooperare cu UNESCO, inclusiv ateliere de lucru, conferinţe şi seminare compatibile cu programele UNESCO.
Art. 7: Consiliul de guvernanţă
1.Centrul va fi îndrumat şi supravegheat în activitatea sa de către un consiliu internaţional de guvernanţă care va fi reînnoit la fiecare 5 ani şi care include:
a)un reprezentant al Guvernului, care va prezida consiliul;
b)doi reprezentanţi ai UNESCO, inclusiv un reprezentant al UNESCO/ICTP;
c)un reprezentant al fiecăruia dintre statele membre UNESCO care au trimis la centru notificări în vederea obţinerii calităţii de membru al Centrului, în conformitate cu prevederile art. 13 paragraful 2 de mai jos, şi care şi-a exprimat interesul de a fi reprezentat în consiliu.
2.Consiliul internaţional de guvernanţă va avea următoarele atribuţii:
a)va aproba programele pe termen mediu şi lung ale Centrului;
b)va aproba planul anual de lucru al Centrului, inclusiv schema de personal;
c)va examina rapoartele anuale furnizate de către directorul Centrului, inclusiv o autoevaluare bianuală privind contribuţia Centrului la obiectivele programelor UNESCO;
d)va adopta regulile şi regulamentele şi va stabili procedurile de management financiar, administrativ şi de personal în conformitate cu legislaţia naţională;
e)va decide asupra participării organizaţiilor interguvernamentale regionale şi organizaţiilor internaţionale în activitatea Centrului.
3.Consiliul internaţional de guvernanţă se va reuni în sesiuni ordinare la intervale regulate de timp, cel puţin o dată în fiecare an calendaristic. Consiliul de guvernanţă se va întâlni în sesiuni extraordinare dacă acest lucru este hotărât de către preşedintele consiliului de guvernanţă, fie la iniţiativa sa, fie la solicitarea directorului general UNESCO sau la solicitarea a două treimi dintre membrii săi.
4.Consiliul internaţional de guvernanţă îşi adoptă propriile reguli de procedură. Regulile de procedură pentru prima sa întâlnire vor fi stabilite de către Guvern împreună cu UNESCO.
5.Directorul Centrului va participa la întâlnirile consiliului de guvernanţă ca membru invitat fără drept de vot.
Art. 8: Comitetul ştiinţific internaţional
1.Centrul va avea un comitet ştiinţific internaţional care:
a)va furniza expertiză ştiinţifică şi consiliere pentru politicile
de dezvoltare de programe ştiinţifice ale Centrului pe termen mediu şi lung şi pentru pregătirea planului său de lucru anual;
b)va contribui la evaluarea activităţilor desfăşurate de către Centru;
c)va face recomandări cu privire la selecţia optimă de instituţii şi/sau experţi în cercetare-dezvoltare care pot furniza serviciile necesare Centrului; şi
d)va furniza consiliere cu privire la dezvoltarea de parteneriate ştiinţifice internaţionale în cadrul programelor de activităţi ale Centrului.
2.Comitetul ştiinţific internaţional va fi compus din oameni de ştiinţă atât din ţările dezvoltate, cât şi din cele în curs de dezvoltare, care sunt implicaţi activ în domeniul ştiinţelor de bază relevante pentru obiectivele Centrului şi care vor asigura excelenţa expertizei ştiinţifice necesare Centrului; de asemenea, din comitetul ştiinţific internaţional vor face parte un reprezentant al sectorului de ştiinţe naturale al UNESCO şi un reprezentant al ICTP.
3.Membrii comitetului ştiinţific internaţional vor fi desemnaţi de către directorul Centrului, în urma consultării cu UNESCO şi a aprobării lor de către consiliul de guvernanţă.
Art. 9: Secretariatul
1.Secretariatul va fi compus din director şi din personalul necesar pentru funcţionarea corespunzătoare a Centrului.
2.Directorul Centrului va fi numit de către consiliul internaţional de guvernanţă, în urma consultării cu directorul general al UNESCO.
3.Ceilalţi membri ai secretariatului pot fi:
a)membri din cadrul personalului UNESCO detaşaţi temporar de către directorul general UNESCO în situaţii excepţionale, aşa cum este definit în art. 11 de mai jos;
b)orice persoană desemnată de către director în conformitate cu procedurile stabilite de consiliul de guvernanţă;
c)oficiali ai Guvernului care sunt puşi la dispoziţia Centrului în conformitate cu legislaţia şi reglementările româneşti în vigoare.
Art. 10: Atribuţiile directorului
Directorul Centrului va avea următoarele atribuţii:
a)va conduce activitatea Centrului în conformitate cu programele şi directivele stabilite de către consiliul de guvernanţă;
b)va elabora proiectul planului de lucru şi bugetul ce vor fi prezentate spre aprobare consiliului de guvernanţă;
c)va elabora agenda provizorie pentru reuniunile consiliului de guvernanţă şi va introduce în aceasta orice propunere pe care o poate considera utilă pentru administrarea Centrului;
d)va elabora rapoartele de activitate şi de autoevaluare a activităţilor Centrului, ce vor fi prezentate consiliului de guvernanţă şi UNESCO;
e)va desemna membrii comitetului ştiinţific internaţional, aşa cum este prevăzut în art. 8 de mai sus, precum şi membrii secretariatului;
f)va lua măsurile necesare pentru organizarea structurii interne a Centrului, în conformitate cu legislaţia română;
g)va reprezenta Centrul în acţiuni legale şi civile, inclusiv în litigii.
Art. 11: Contribuţia UNESCO
1.UNESCO poate furniza asistenţă, în funcţie de necesităţi, sub forma asistenţei tehnice pentru programul de activităţi al Centrului, în conformitate cu scopurile şi obiectivele strategice ale UNESCO prin:
a)furnizarea asistenţei experţilor săi în domeniile de specialitate ale Centrului;
b)contribuţii financiare, în baza unui acord contractual, pentru activităţi implementate de către Centru, dacă acestea sunt parte a unui anumit proiect UNESCO sau a unui program care este administrat şi condus de UNESCO;
c)personal temporar detaşat din cadrul UNESCO, după cum poate fi decis de către directorul general, în cazuri excepţionale, dacă acest lucru este justificat de implementarea unei activităţi comune/unui proiect comun în unul dintre domeniile prioritare strategice.
2.În toate cazurile enumerate mai sus, asistenţa nu poate fi acordată decât cu respectarea prevederilor referitoare la programul şi bugetul UNESCO, iar UNESCO va furniza statelor membre justificări cu privire la utilizarea personalului său şi costurile aferente.
Art. 12: Contribuţia Guvernului
1.Guvernul va asigura toate resursele, financiare sau în natură, necesare pentru administrarea şi funcţionarea corespunzătoare a Centrului.
2.Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi asumă, în numele Guvernului, responsabilitatea implementării finanţării instituţionale a Centrului.
3.Guvernul se angajează:
a)să îşi asume costurile facilităţilor, inclusiv echipamente, utilităţi, mijloace de comunicare şi întreţinerea spaţiului Centrului;
b)să pună la dispoziţia Centrului personalul administrativ necesar pentru îndeplinirea funcţiilor sale, compus din director şi personalul secretariatului;
c)să încurajeze instituţiile româneşti care colaborează cu Centrul să contribuie financiar şi/sau în natură la activităţile Centrului; şi
d)să ajute Centrul să desfăşoare diverse activităţi de strângere de fonduri de la alte instituţii/organizaţii naţionale şi internaţionale.
Art. 13: Participarea
1.Centrul va încuraja participarea statelor membre şi a membrilor asociaţi la UNESCO care, prin interesul comun cu privire la obiectivele Centrului, doresc să coopereze cu Centrul.
2.Statele membre şi membrii asociaţi la UNESCO care doresc să participe la activităţile Centrului, astfel cum este prevăzut în temeiul prezentului acord, vor trimite Centrului o notificare în acest sens. Directorul Centrului va informa Guvernul şi UNESCO cu privire la primirea unor asemenea notificări.
Art. 14: Responsabilitatea
Întrucât Centrul este din punct de vedere legal separat de UNESCO, acesta din urmă nu va fi responsabil pentru acţiunile sau omisiunile Centrului şi nu va face obiectul niciunui proces legal şi/sau nu va suporta obligaţii de plată de orice fel, fie ele financiare sau de altă natură, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute în mod expres în prezentul acord.
Art. 15: Evaluarea
1.UNESCO poate, în orice moment, să efectueze o evaluare a activităţilor Centrului cu scopul de a se asigura că:
a)Centrul contribuie în mod semnificativ la obiectivele strategice ale UNESCO;
b)activităţile desfăşurate efectiv de Centru sunt conforme cu cele stabilite prin prezentul acord.
2.UNESCO se angajează să prezinte Guvernului, cât mai curând posibil, un raport cu privire la orice evaluare efectuată.
3.În urma rezultatelor unei evaluări, fiecare parte va avea opţiunea de a solicita o revizuire a conţinutului său sau de a denunţa acordul, aşa cum este prevăzut în art. 19 şi 20.
Art. 16: Utilizarea denumirii şi siglei UNESCO
1.Centrul poate menţiona afilierea sa la UNESCO şi poate, prin urmare, să utilizeze după denumirea proprie menţiunea: "sub auspiciile UNESCO".
2.Centrul este autorizat să utilizeze sigla UNESCO sau o versiune a acesteia pe scrisorile şi documentele cu antet, inclusiv documente electronice şi pagini web, în conformitate cu condiţiile stabilite de organele de conducere ale UNESCO.
Art. 17: Intrarea în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare în urma semnării acestuia de către părţi, atunci când acestea s-au informat reciproc în scris cu privire la faptul că au fost îndeplinite toate formalităţile necesare în acest sens stabilite prin legislaţia internă a României şi regulamentele interne ale UNESCO. Data primirii ultimei notificări se consideră a fi data intrării în vigoare a prezentului acord.
Art. 18: Durata
Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 5 ani de la data intrării sale în vigoare şi va fi considerat reînnoit pe perioade succesive de 5 ani, în urma unei evaluări, cu excepţia cazului în care este denunţat în mod expres de oricare dintre părţi, conform prevederilor din art. 19.
Art. 19: Denunţarea
1.Fiecare dintre părţi va avea dreptul să denunţe unilateral prezentul acord.
2.Denunţarea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la primirea notificării trimise de către una dintre părţi celeilalte părţi.
Art. 20: Revizuirea
Prezentul acord poate fi revizuit prin acord între Guvern şi UNESCO.
Art. 21: Soluţionarea diferendelor
1.Orice diferend între UNESCO şi Guvern cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, dacă nu este rezolvat prin negociere sau orice altă metodă stabilită de comun acord de către părţi, va fi înaintat în vederea obţinerii unei decizii definitive unui tribunal arbitrai compus din 3 membri, dintre care unul va fi numit de Guvern, altul de directorul general al UNESCO şi al treilea, care va prezida tribunalul, va fi ales de primii doi membri. Dacă cei doi arbitri nu pot conveni asupra alegerii celui de-al treilea, numirea va fi făcută de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie
2.Decizia tribunalului va fi definitivă.
-****-
Drept pentru care, subsemnaţii au semnat prezentul acord, întocmit în două exemplare în limba engleză, la sediul UNESCO, Paris, 21 noiembrie 2012.

Aplicată semnătură indescifrabilă

Ecaterina Andronescu,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Pentru şi în numele Guvernului României

Aplicată semnătură indescifrabilă

Irina Bokova,

director general

Pentru şi în numele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

______
*) Traducere.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 691 din data de 12 noiembrie 2013