ORDIN nr. 105 din 1 septembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne
Având în vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2012.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ: PROCEDURĂ de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta procedură instituie norme juridice referitoare la promovarea personalului contractual care ocupă funcţii în unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI.
(2)Prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile în situaţia în care prin statute sau alte acte normative specifice anumitor categorii de personal contractual promovarea acestora nu este reglementată altfel.
Art. 2
Promovarea personalului contractual se realizează, după caz, în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în funcţii pentru care este prevăzut un nivel de studii superior ori în funcţii de conducere.
CAPITOLUL II: Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare
Art. 3
(1)Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face pe un post vacant ori pe postul pe care este titular personalul contractual care îndeplineşte condiţiile pentru promovare.
(2)În situaţia în care promovarea se realizează pe postul pe care este titular personalul contractual care îndeplineşte condiţiile pentru promovare, aceasta se realizează, dacă este cazul, prin transformarea postului.
(3)Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic al acestuia şi aprobat de conducătorul unităţii.
Art. 4
(1)Examenul de promovare se organizează în unităţile aparatului central al MAI, precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, denumite în continuare unităţi organizatoare.
(2)Examenul de promovare prevăzut la alin. (1) se poate organiza trimestrial, semestrial sau anual, în funcţie de decizia conducătorilor competenţi să organizeze examene de promovare, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
(3)Examenul de promovare se organizează de către unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite şi care au structură de resurse umane, pentru posturile:
a)prevăzute în statele de organizare proprii;
b)prevăzute în statele de organizare ale unităţilor care nu au structură de resurse umane, aflate în subordinea sau coordonarea acestora şi pentru care gestionează activităţile de resurse umane.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru posturile aflate în statele de organizare ale unităţilor aparatului central şi subordonate acestora, aflate în finanţarea ordonatorului principal de credite, competenţa de organizare a examenului de promovare revine conducătorilor acestora.
Art. 5
(1)Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
b)să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
(2)Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Structurile de resurse umane din unităţile organizatoare analizează trimestrial situaţia personalului contractual încadrat în structura proprie şi, după caz, în structurile care nu au structură de resurse umane, aflate în subordinea sau în coordonarea acestora ori pentru care gestionează activitatea de resurse umane, care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare.
(2)În urma analizei efectuate în condiţiile alin. (1), structurile de resurse umane solicită structurilor financiar-contabile ale unităţilor să comunice în scris faptul că influenţele financiare generate de promovarea personalului contractual se realizează cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
(3)În cazul îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2), structurile de resurse umane informează şeful ierarhic al personalului contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în vederea întocmirii referatului de evaluare.
(4)Referatul de evaluare cuprinde elementele prevăzute la art. 41 alin. (9) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi se depune la structura de resurse umane a unităţilor organizatoare, în condiţiile art. 41 alin. (10) din Regulament.
(5)Structurile de resurse umane, în baza referatelor de evaluare, formulează propuneri privind organizarea examenului de promovare, pe care le supun aprobării şefului unităţii organizatoare.
Art. 7
În situaţia obţinerii aprobării privind organizarea examenului de promovare, în condiţiile art. 6 alin. (5), structurile de resurse umane informează personalul contractual cu privire la acest aspect şi eliberează acestuia, la cerere, o adeverinţă privind îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare.
Art. 8
(1)Anunţurile privind examenul de promovare se afişează la sediul unităţii organizatoare şi se publică prin grija structurilor de resurse umane, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acestuia, pe pagina de internet a unităţii organizatoare sau a structurii ierarhic superioare.
(2)Anunţul prevăzut la alin. (1) cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
a)data, ora şi locul desfăşurării examenului;
b)bibliografia şi tematica de examen;
c)modalitatea de desfăşurare a examenului;
d)posturile pentru care se organizează examenul de promovare, cu specificarea gradului profesional sau a treptei profesionale, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi;
e)condiţiile de participare la examenul de promovare.
Art. 9
(1)Cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înaintea desfăşurării examenului de promovare, prin dispoziţie/ordin a/al conducătorului unităţii organizatoare, pe baza propunerilor din referatele de evaluare, se constituie comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2)Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt formate din câte 3 membri, dintre care 2 membri din cadrul unităţii organizatoare şi un membru desemnat de sindicatul reprezentativ sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor. Membrii comisiei de examinare nu pot fi şi membrii în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(3)Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul de activitate al postului în care se face promovarea.
(4)Preşedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5)Fiecare comisie de examinare, respectiv fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor au un secretar, numit prin actul prevăzut la alin. (1). Secretarul comisiei de examinare poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(6)Secretariatul comisiei de examinare şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul structurilor de resurse umane a unităţii organizatoare a examenului, aceasta neavând calitatea de membru al comisiei.
Art. 10
(1)În situaţia în care în unitatea organizatoare nu există personal care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 9, aceasta poate solicita desemnarea de membri/secretari în comisia de examinare şi/sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul altor structuri ale MAI, de regulă, de la eşalonul superior ori din cadrul altor structuri din afara MAI.
(2)Membrii comisiei de examinare şi/sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot fi desemnaţi din rândul personalului militar, poliţiştilor şi personalului contractual din MAI.
Art. 11
Şeful structurii de resurse umane din unitatea organizatoare va efectua un instructaj cu privire la atribuţiile ce revin personalului desemnat să facă parte din comisia/comisiile de examinare, respectiv comisia/comisiile de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 12
Membrii în comisia de examinare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi desemnaţi din rândul persoanelor care:
a)au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale lor ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b)au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examinare sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c)sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
Art. 13
(1)Situaţiile prevăzute la art. 12 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării examenului de promovare.
(2)Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la intervenirea oricărei situaţii prevăzute la art. 12. În aceste cazuri, membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
(3)În cazul constatării existenţei unei situaţii de conflict de interese, actul administrativ de constituire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea membrului aflat în respectiva situaţie.
(4)În cazul în care situaţia de conflict de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfăşurare a examenului se reia, fiind constituită în acest scop o nouă comisie, cu o nouă componenţă.
Art. 14
(1)Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz.
(2)Proba practică se susţine în cazul funcţiilor de personal contractual la care este necesară verificarea abilităţilor practice. Pentru stabilirea probei practice, comisia de examinare poate consulta şeful structurii în care îşi desfăşoară activitatea persoana care îndeplineşte condiţiile de promovare.
Art. 15
Comisia de examinare are următoarele atribuţii principale:
a)elaborează bibliografia şi tematica de examen, pe baza propunerilor din referatele de evaluare;
b)stabileşte proba de examen;
c)stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu de evaluare a candidatului;
d)selectează dosarele candidaţilor;
e)stabileşte subiectele pentru proba scrisă sau, după caz, planul probei practice, precum şi baremul de punctare;
f)notează proba scrisă sau, după caz, proba practică;
g)verifică şi semnează procesele-verbale redactate de secretarul comisiei;
h)stabileşte dacă respectivul candidat este declarat "admis" sau "respins" la examenul de promovare în gradul profesional ori în treapta profesională imediat superior/superioară;
i)transmite secretarului comisiei rezultatele selecţiei dosarelor şi ale examenului, cu menţiunea "admis"/"respins", pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 16
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;
b)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul final al examenului de promovare;
c)transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 17
Secretarul comisiei de examinare are următoarele atribuţii principale:
a)centralizează dosarele de înscriere a candidaţilor şi le prezintă spre analiză comisiei de examinare;
b)convoacă membrii comisiei de examinare la data programată a se desfăşura examenul de promovare sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui comisiei;
c)întocmeşte procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi cel de desfăşurare a examenului de promovare;
d)asigură transmiterea către candidaţi a rezultatelor selecţiei dosarelor şi, după caz, ale examenului de promovare, prin afişarea acestora la sediul unităţii unde se desfăşoară examenul de promovare şi pe pagina de internet a acesteia, după caz.
Art. 18
Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a)primeşte de la secretariatul unităţii organizatoare contestaţiile depuse şi le prezintă spre analiză comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
b)preia de la secretarul comisiei de examinare documentele necesare soluţionării contestaţiilor depuse;
c)convoacă membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei, prezentându-le spre analiză contestaţiile depuse, împreună cu documentele necesare soluţionării acestora;
d)întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiilor;
e)asigură transmiterea rezultatelor contestaţiilor candidaţilor, prin afişarea acestora la sediul unităţii unde se desfăşoară examenul de promovare şi pe pagina de internet a acesteia, precum şi, după caz, secretarului comisiei de examinare.
Art. 19
(1)În vederea participării la examen, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă sau, după caz, pentru proba practică, candidaţii depun la locul stabilit în anunţul privind organizarea examenului de promovare un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:
a)cererea de înscriere la examenul de promovare;
b)adeverinţa prevăzută la art. 7.
(2)Comisia de examinare solicită structurii de resurse umane a unităţii organizatoare referatul de evaluare prevăzut la art. 3 alin. (3).
(3)În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligaţia de a selecta dosarele de înscriere a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la examenul de promovare şi propunerile din referatul de evaluare.
(4)Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de examinare, cu menţiunea "admis"/"respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul unităţii organizatoare, în termenul prevăzut la alin. (3).
(5)În termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unităţii organizatoare, care se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora.
Art. 20
(1)Stabilirea subiectelor, modul de desfăşurare a examenelor de promovare, notarea candidaţilor şi soluţionarea contestaţiilor candidaţilor nemulţumiţi de rezultatul obţinut se realizează în condiţiile stabilite de art. 44 alin. (3)-(6) şi art. 45 din Regulament.
(2)Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 21
(1)Pentru fiecare examen de promovare se întocmeşte un dosar cu următorul conţinut:
a)referatele de evaluare întocmite de şefii ierarhici;
b)documentele din care rezultă că există fonduri bugetare disponibile pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului ce urmează a fi promovat;
c)acte administrative de constituire a comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor;
d)documente privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare;
e)lucrările candidaţilor, în situaţia în care examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, şi borderourile de notare.
(2)Dosarul menţionat la alin. (1) se păstrează 2 ani la structura de resurse umane implicată în organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare, urmând a fi arhivat ulterior, în condiţiile legii.
(3)În dosarul personal al salariatului promovat vor fi incluse, după încheierea examenului de promovare, copii ale documentelor care atestă desfăşurarea examenului.
CAPITOLUL III: Promovarea personalului contractual într-o funcţie de conducere
Art. 22
Promovarea personalului contractual într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor art. 1-40 din Regulament.
Art. 23
(1)Candidaţii înscrişi la concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulament, precum şi următoarele condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
a)şef birou - 1 an;
b)şef serviciu - 2 ani;
c)director adjunct - 3 ani;
d)director - 3 ani;
e)director general adjunct - 3 ani;
f)director general - 3 ani;
g)şef departament - 5 ani.
(2)Pentru ocuparea funcţiilor de conducere se pot stabili şi condiţii specifice care să ateste experienţa în domeniu a candidaţilor, precum şi capacitatea de organizare a activităţii şi de a lua decizii.
Art. 24
(1)La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prin promovarea din rândul specialiştilor încadraţi pe funcţii de execuţie se pot avea în vedere şi următoarele elemente de apreciere:
a)rezultatele obţinute de candidaţi în activitatea desfăşurată până la data concursului;
b)calităţile de organizator şi conducător al unor lucrări sau activităţi;
c)capacitatea de a lua decizii.
(2)Promovarea în funcţiile de conducere de director general, director, respectiv de director general adjunct, director adjunct şi asimilate acestora se face prin concurs din rândul specialiştilor care se încadrează în gradul profesional IA, I sau II, cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute la art. 23 alin. (1).
CAPITOLUL IV: Promovarea personalului contractual într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
Art. 25
Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face în condiţiile art. 41 alin. (4)-(6) din Regulament şi ale prezentei proceduri, numai în situaţia în care o astfel de funcţie este prevăzută în statul de organizare al unităţii ori există posibilitatea transformării acesteia într-o funcţie prevăzută cu studii superioare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în limitele bugetare stabilite şi dacă specialitatea postului impune un nivel de studii superior.
CAPITOLUL V: Promovarea personalului contractual debutant
Art. 26
Promovarea persoanelor încadrate în Funcţii contractuale de debutant se face în condiţiile art. 451 din Regulament.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 27
(1)Încadrarea în noua funcţie se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.
(2)Dacă promovarea se realizează prin transformarea postului, fişa de post se modifică şi se completează cu noi atribuţii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 2 septembrie 2015