NORME METODOLOGICE din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare
CAPITOLUL I: Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar
Art. 1
(1)Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.
(2)Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, după cum urmează:
a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c)indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar, profesori pentru învăţământul preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% la salariul de bază sau, după caz, asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);
d)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c);
e)suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;
f)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
(3)În situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.
(4)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 2
(1)Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d) şi e), în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare. În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bază prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).
(3)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 3
(1)Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor, sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1 pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 1 pentru funcţiile didactice de conducere îndrumare şi control, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(2)Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare se menţionează salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(3)Pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control se menţionează salariul de bază din anexa nr. 4 b) sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 2, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(4)Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
Art. 4
Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară.
Art. 5
Pentru funcţiile de profesor pentru învăţământ preşcolar şi de profesor pentru învăţământ primar se au în vedere, începând cu luna august 2016, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2, iar de la data de 1 decembrie 2017, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 2 pct. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Pentru activitatea de dirigenţie efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial, indemnizaţia aferentă se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.
(2)Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenţie şi care îşi desfăşoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfăşura activitate de dirigenţie doar în executarea unui singur contract individual de muncă.
Art. 7
(1)Salarizarea personalului didactic nou angajat în funcţii, grade didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu există funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f). În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bază prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar.
Art. 8
(1)Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.
(2)Personalul didactic de predare titular sau suplinitor care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de drepturile salariale de la funcţia didactică de predare. Personalul didactic asociat sau pensionat care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de salariul de bază cuvenit cadrului didactic cu aceleaşi condiţii de studii, grad didactic, vechime în învăţământ, de compensaţia aferentă titlului ştiinţific de doctor şi de indemnizaţia pentru localităţi izolate.
(3)Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent normei didactice de predare şi salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit compensaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. Dispoziţiile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi la calcularea tarifului orar pentru activitatea desfăşurată în sistem de plată cu ora.
(4)Personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi personalul didactic din corpul profesorilor mentori, care beneficiază de o reducerea a normei didactice cu două ore săptămânal, poate presta activitate şi în sistem de plată cu ora, după efectuarea normei complete, la tarifele orare de la alin. (5).
(5)Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (3) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;
c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;
d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână;
e)1/80 pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori învăţământ primar;
f)1/100 pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
Art. 9
Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 267 şi 269 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
Art. 10
(1)Personalul didactic auxiliar de execuţie din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.
(2)Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:
a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;
d)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c);
e)suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;
f)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
(3)În situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.
(4)Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată în calitate de personal didactic auxiliar cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ; reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe funcţie didactică de predare sau pe funcţii echivalate din unităţile de învăţământ preuniversitar.
(5)Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.
(6)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 11
(1)Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3)Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti care nu se regăsesc în anexa nr. 4 a), respectiv în anexa nr. 4 b), stabilirea drepturilor salariate se face utilizând salariul de bază al funcţiei didactice de execuţie pe care o ocupă persoana, prevăzut în anexa nr. 3 pct. 2, începând cu luna august 2016, respectiv în anexa 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 1 decembrie 2017, la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut şi se adaugă drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-e).
(4)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), respectiv drepturile salariale de la alin. (3), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 12
(1)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu luna august 2016, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(2)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu salariul de bază prevăzut în anexa nr. 4 b) sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(3)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere, pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
Art. 13
(1)Promovarea personalului didactic auxiliar de execuţie în cadrul funcţiei didactice auxiliare pe alt nivel de studii sau pe alt grad/treaptă profesională se face conform prevederilor Legii-cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010.
(2)Trecerea personalului didactic auxiliar de execuţie într-o gradaţie superioară se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea necesară în muncă, respectiv la împlinirea a 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani şi 20 de ani de vechime în muncă.
(3)Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 10. alin. (1) şi (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 14
(1)Salarizarea personalului didactic auxiliar nou, angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.
(2)În situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu există funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie de învăţământ similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f).
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar.
Art. 15
(1)Personalul didactic auxiliar pensionat poate fi angajat prin concurs pe durată determinată de maximum 36 de luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul didactic auxiliar pensionat angajat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară într-o altă unitate/instituţie de învăţământ.
Art. 16
(1)În conformitate cu pct. 4 din nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din unităţile de învăţământ special şi special integrat care nu se regăseşte în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază începând cu luna august 2016 şi de drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 17
(1)Reîncadrarea începând cu luna august 2016 pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexei nr. 3 pct. 2. În această situaţie este obligatorie încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă al persoanei care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, era încadrată pe funcţia de îngrijitor şi desfăşura efectiv activitate la grupa de preşcolari, prin care se modifică funcţia şi felul muncii, precum şi modificarea corespunzătoare a fişei postului.
(2)Reîncadrarea pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(3)La salariile de bază stabilite conform alin. (1) sau (2) se adaugă, în cazul personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, luând în considerare vechimea în învăţământ realizată în baza unui contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, înainte de reîncadrarea pe funcţia de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar.
Art. 18
Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL III: Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din învăţământul superior/universitar
Art. 19
(1)Aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate, studiilor, tranşei de vechime în învăţământ, vechimii neîntrerupte în învăţământ, vechimii în funcţie sau în specialitate şi gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă, din instituţia de învăţământ superior/universitar respectivă, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Prin aceleaşi condiţii se înţelege toate elementele enumerate mai sus, precum şi criteriile de performanţă sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare şi didactice de conducere care au obţinut salarii de încadrare între limita minimă şi cea maximă a funcţiei didactice ocupate.
(2)Nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte respectând aceleaşi criterii care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 20
Salariile de bază pentru toate funcţiile din învăţământul superior/universitar prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa nr. 2 şi anexa nr. 3, pot fi majorate cu până la 70%, faţă de nivelul minim. Această majorare cu până la 70% este stabilită anual de către Consiliul de administraţie, pe baza criteriilor aprobate de Senatul universitar, în limita resurselor financiare.
Art. 21
(1)Începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 2, având în vedere încadrarea pe funcţia didactică de predare, tranşa de vechime în învăţământ, vechimea neîntreruptă în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.
(2)Personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar beneficiază, începând cu luna august 2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege şi de drepturile salariale prevăzute la alin. (4) al art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
b)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a);
c)suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
d)alte elemente ale sistemului de salarizare: spor pentru conducătorii de doctorat, spor pentru condiţii de muncă aflat în plată, suma acordată din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege, se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, până la 31 decembrie 2016.
(3)Anual, se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(4)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, conform alin. (1), la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 22
(1)Începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de conducere din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 1, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei de execuţie, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, cu respectarea prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 21 alin. (2) lit. a)-c), în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016 conform alin. (1) şi alin. (2) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 23
(1)Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază stabilit conform celor de mai sus sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale din luna iulie 2016.
(2)Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 4, respectiv pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(3)Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
(4)La aceste sume se adaugă alte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d) în cuantumul stabilit pentru anul universitar 2015-2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 24
Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară.
Art. 25
(1)Salarizarea personalului didactic de predare nou-angajat în funcţii didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(2)În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază şi al celorlalte elemente, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice de conducere, din învăţământul superior.
Art. 26
(1)Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.
(2)Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate în sistem de plată cu ora pe posturile didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate.
(3)Tarifele pentru orele didactice prestate în sistem de plată cu ora se stabilesc de consiliile de administraţie ale universităţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia didactică de predare vacantă, temporar vacantă sau rezervată.
Art. 27
Pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul superior/universitar acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 304 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 28
(1)Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.
(2)Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:
a)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
b)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;
c)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale prevăzute la lit. a)-b);
d)suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică auxiliară, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
e)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, până la 31 decembrie 2016.
(3)Anual se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(4)Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi în calitate de personal de cercetare-dezvoltare, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar cu contract individual de muncă/act administrativ de numire, într-o unitate sau instituţie din sistemul naţional de învăţământ, în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/inspectorat şcolar, ori într-o unitate/instituţie care face parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe o funcţie echivalată din unităţile de învăţământ superior/universitar.
(5)Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.
(6)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. e), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(7)Pentru personalul didactic auxiliar de execuţie din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior/universitar, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
(8)Personalul prevăzut la alin. (7) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(9)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (7), utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (8), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 29
(1)Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/ treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, conform gradului stabilit la art. 22 alin. (1).
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 la care se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(4)Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază ale funcţiei didactice auxiliare de execuţie prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut. Drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) se calculează la suma salariului de bază cu indemnizaţia de conducere, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. La acest salariu se adaugă cuantumul compensaţiilor tranzitorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. c), d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(5)Personalul prevăzut la alin. (4) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(6)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (4), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (5), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 30
(1)Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:
a)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior/universitar prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 3 pct. 2, respectiv pct. 1;
b)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la art. 29 alin. (4), prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază compus din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1), respectiv art. 29 alin. (1);
c)pentru personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază, refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere.
(2)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior, începând cu data de 1 decembrie 2017, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:
a)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6, respectiv pct. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la art. 29 alin. (4) prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru funcţiile de conducere se calculează şi indemnizaţia de conducere;
c)personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 fiind mai mari decât cele aferente lunii decembrie 2017, prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere.
(3)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi din celelalte instituţii se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
Art. 31
(1)Prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar.
(2)Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 28 alin. (1) şi alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 32
(1)Salarizarea personalului didactic auxiliar nou-angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale şi gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia respectivă, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.
(2)În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după care se compară cu drepturile salariale ale funcţiei didactice auxiliare formate din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) şi lit. d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Dacă salariul de bază stabilit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare, se acordă acesta din urmă. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e) în cazul funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar sau elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (8) pentru funcţiile didactice auxiliare din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior/universitar sau din celelalte instituţii.
Art. 33
Personalul didactic auxiliar pensionat care s-a reangajat prin concurs pe perioadă determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară din instituţie sau de drepturile salariale determinate conform art. 32 alin. (2), în cazul în care nu există funcţie similară în plată.
Art. 34
(1)În conformitate cu pct. 4 din Nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din instituţiile de învăţământ superior/universitar care nu se regăsesc în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază, începând cu luna august 2016, şi de drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 35
Prevederile art. 18 se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar.
Art. 36
- Anexa nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 a) şi nr. 4 b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 1:
1 august 2016
1.Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază 1 august 2016
- lei -

Salariul de bază 1 august 2016
- lei -

1

Inspector şcolar general*)

S

5564

5700

2

Inspector şcolar general adjunct*)

S

5208

5335

3

Director casa corpului didactic*)

S

5208

5335

4

Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)

S

4522

4603

5

Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)

S

4185

4296

6

Inspector şcolar*)

S

4669

4780

_____
*)Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
**)Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct sunt prevăzute în anexa nr. 4 a).
2.Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul preuniversitar

Nr. crt.

Funcţia didactică şi gradul didactic*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

Salarii de bază

lei

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

     

3548

S

35-40 ani

     

3379

S

30-35 ani

     

3213

S

25-30 ani

     

3097

S

22-25 ani

     

2965

S

18-22 ani

    

2759

2850

S

14-18 ani

   

2553

2640

2728

S

10-14 ani

   

2448

2531

2615

S

6-10 ani

  

2108

2209

2284

2359

S

1-6 ani

1842

1958

2054

2152

2225

2298

2

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II

S

peste 40 ani

     

2924

S

35-40 ani

     

2808

S

30-35 ani

     

2687

S

25-30 ani

     

2597

S

22-25 ani

     

2471

S

18-22 ani

    

2300

2376

S

14-18 ani

   

2139

2212

2285

S

10-14 ani

   

2113

2185

2257

S

6-10 ani

  

1989

2084

2154

2226

S

1-6 ani

1749

1859

1950

2043

2112

2182

3

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

     

2779

S

35-40 ani

     

2664

S

30-35 ani

     

2548

S

25-30 ani

     

2425

S

22-25 ani

     

2356

S

18-22 ani

    

2160

2231

S

14-18 ani

   

2015

2084

2152

S

10-14 ani

   

1991

2059

2127

S

6-10 ani

  

1882

1972

2038

2106

S

1-6 ani

1655

1759

1845

1933

1998

2065

4

Profesor studii superioare de lungă durată debutant

S

rână la 1 an

1645

1749

1834

1922

1987

2053

5

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I

SSD

peste 40 ani

     

2969

SSD

35-40 ani

     

2817

SSD

30-35 ani

     

2637

SSD

25-30 ani

     

2578

SSD

22-25 ani

     

2432

SSD

18-22 ani

    

2263

2339

SSD

14-18 ani

   

2117

2189

2262

SSD

10-14 ani

   

2044

2114

2184

SSD

6-10 ani

  

1824

1911

1976

2041

6

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

     

2742

SSD

35-40 ani

     

2632

SSD

30-35 ani

     

2512

SSD

25-30 ani

     

2393

SSD

22-25 ani

     

2283

SSD

18-22 ani

    

2101

2170

SSD

14-18 ani

   

1964

2031

2098

SSD

10-14 ani

   

1911

1976

2041

SSD

6-10 ani

  

1812

1898

1963

2027

SSD

1-6 ani

1593

1693

1776

1861

1924

1987

7

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

     

2481

SSD

35-40 ani

     

2336

SSD

30-35 ani

     

2274

SSD

25-30 ani

     

2154

SSD

22-25 ani

     

2104

SSD

18-22 ani

    

1997

2063

SSD

14-18 ani

   

1902

1966

2031

SSD

10-14 ani

   

1878

1942

2006

SSD

6-10 ani

  

1782

1866

1929

1994

SSD

1-6 ani

1582

1681

1764

1848

1910

1974

8

Profesor studii superioare de scurtă durată debutant

SSD

până la 1 an

1565

1664

1745

1829

1891

1953

9

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

     

2930

S

35-40 ani

     

2782

S

30-35 ani

     

2646

S

25-30 ani

     

2541

S

22-25 ani

     

2393

S

18-22 ani

    

2228

2302

S

14-18 ani

   

2080

2151

2223

S

10-14 ani

   

1997

2065

2133

S

6-10 ani

  

1795

1881

1945

2009

10

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II

S

peste 40 ani

     

2604

S

35-40 ani

     

2498

S

30-35 ani

     

2377

S

25-30 ani

     

2272

S

22-25 ani

     

2162

S

18-22 ani

    

2032

2100

S

14-18 ani

   

1892

1956

2021

S

10-14 ani

   

1873

1937

2001

S

6-10 ani

  

1768

1851

1914

1978

S

1-6 ani

1569

1668

1750

1833

1895

1958

11

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

     

2432

S

35-40 ani

     

2310

S

30-35 ani

     

2192

S

25-30 ani

     

2109

S

22-25 ani

     

2071

S

18-22 ani

    

1932

1997

S

14-18 ani

   

1835

1897

1960

S

10-14 ani

   

1808

1869

1931

S

6-10 ani

  

1688

1769

1828

1888

S

1-6 ani

1499

1594

1671

1752

1810

1870

12

Institutor studii superioare lungă durată debutant

S

până la 1 an

1476

1569

1646

1725

1783

1842

13

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I

SSD

peste 40 ani

     

2857

SSD

35-40 ani

     

2707

SSD

30-35 ani

     

2601

SSD

25-30 ani

     

2466

SSD

22-25 ani

     

2331

SSD

18-22 ani

    

2156

2228

SSD

14-18 ani

   

1994

2062

2130

SSD

10-14 ani

   

1940

2006

2072

SSD

6-10 ani

  

1706

1788

1849

1910

14

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

     

2513

SSD

35-40 ani

     

2410

SSD

30-35 ani

     

2272

SSD

25-30 ani

     

2181

SSD

22-25 ani

     

2071

SSD

18-22 ani

    

1944

2009

SSD

14-18 ani

   

1808

1870

1932

SSD

10-14 ani

   

1788

1849

1910

SSD

6-10 ani

  

1684

1764

1824

1885

SSD

1-6 ani

1495

1590

1667

1747

1806

1866

15

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

     

2356

SSD

35-40 ani

     

2283

SSD

30-35 ani

     

2141

SSD

25-30 ani

     

2048

SSD

22-25 ani

     

2025

SSD

18-22 ani

    

1888

1951

SSD

14-18 ani

   

1788

1849

1910

SSD

10-14 ani

   

1769

1830

1890

SSD

6-10 ani

  

1654

1733

1792

1850

SSD

1-6 ani

1469

1562

1638

1716

1774

1832

16

Institutor studii superioare scurtă durată debutant

SSD

până la 1 an

1439

1530

1605

1682

1739

1796

17

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I

M

peste 40 ani

     

2807

M

35-40 ani

     

2695

M

30-35 ani

     

2574

M

25-30 ani

     

2436

M

22-25 ani

     

2308

M

18-22 ani

    

2067

2135

M

14-18 ani

   

1937

2003

2070

M

10-14 ani

   

1856

1920

1933

M

6-10 ani

  

1712

1794

1854

1915

18

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II

M

peste 40 ani

     

2425

M

35-40 ani

     

2296

M

30-35 ani

     

2191

M

25-30 ani

     

2104

M

22-25 ani

     

2003

M

18-22 ani

    

1908

1972

M

14-18 ani

   

1821

1882

1945

M

10-14 ani

   

1805

1866

1928

M

6-10 ani

  

1704

1786

1846

1907

M

1-6 ani

1499

1593

1671

1751

1810

1870

19

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv

M

peste 40 ani

     

2277

M

35-40 ani

     

2174

M

30-35 ani

     

2056

M

25-30 ani

     

1980

M

22-25 ani

     

1953

M

18-22 ani

    

1851

1912

M

14-18 ani

   

1754

1813

1873

M

10-14 ani

   

1738

1797

1856

M

6-10 ani

  

1632

1710

1769

1826

M

1-6 ani

1449

1541

1616

1693

1751

1808

20

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant

M

până la 1 an

1428

1518

1592

1668

1725

1781

21

Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)

M

peste 40 ani

     

1843

M

35-40 ani

     

1824

M

30-35 ani

     

1807

M

25-30 ani

     

1788

M

22-25 ani

     

1777

M

18-22 ani

    

1707

1763

M

14-18 ani

   

1640

1695

1750

M

10-14 ani

   

1622

1677

1732

M

6-10 ani

  

1533

1607

1661

1715

M

1-6 ani

1363

1449

1520

1593

1646

1699

M

până la 1 an

1358

1438

1508

1581

1633

1687

____
*)Funcţiile se ocupă potrivii prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 2:
1 august 2016
1.Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior/universitar

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salarii de bază
- lei -

Grad I

Grad II

Salariul de bază
- lei -

Salariul de bază
- lei -

1

Rector*)

S

7302

8405

2

Prorector*)

S

6636

7636

3

Decan*)

S

6149

7278

4

Prodecan*)

S

5778

7034

5

Director de departament*)

S

5778

7034

6

Director general administrativ al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

6149

7278

7

Director general administrativ al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)

S

5762

6631

8

Director general adjunct administrativ al universităţii**)

S

5642

6315

____
*)Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
**)Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.
2.Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul superior/universitar

Funcţia*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

Salarii de bază
lei

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

Profesor universitar

S

peste 40 ani

     

6.901

S

35-40 ani

     

6.421

S

30-35 ani

     

5.970

S

25-30 ani

     

5.549

S

20-25 ani

     

5.230

S

15-20 ani

    

4.760

4.919

S

10-15 ani

   

4.284

4.431

4.579

S

6-10 ani

 

3.127

3.280

3.436

3.556

3.675

Conferenţiar universitar

S

peste 40 ani

     

4.348

S

35-40 ani

     

4.269

S

30-35 ani

     

4.024

S

25-30 ani

     

3.901

S

20-25 ani

     

3.698

S

15-20 ani

    

3.420

3.534

S

10-15 ani

   

3.051

3.155

3.259

S

6-10 ani

  

2.590

2.714

2.807

2.901

S

3-6 ani

 

2.437

2.556

2.678

2.769

2.862

Şef lucrări
(lector universitar)

S

35-40 ani

     

3.292

S

30-35 ani

     

3.157

S

25-30 ani

     

2.963

S

20-25 ani

     

2.904

S

15-20 ani

    

2.760

2.852

S

10-15 ani

   

2.619

2.708

2.798

S

6-10 ani

  

2.483

2.602

2.691

2.780

S

3-6 ani

 

2.340

2.454

2.572

2.659

2.747

Asistent universitar

S

35-40 ani

     

2.715

S

30-35 ani

     

2.699

S

25-30 ani

     

2.683

S

20-25 ani

     

2.667

S

15-20 ani

    

2.565

2.650

S

10-15 ani

   

2.467

2.551

2.636

S

6-10 ani

  

2.254

2.362

2.441

2.522

S

3-6 ani

 

2.121

2.225

2.332

2.410

2.489

S

până la 3 ani

1.974

2.100

2.202

2.307

2.385

2.463

_____
*)Funcţiile se ocupă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 3: Funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi preuniversitar
1 august 2016
1.Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământ

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază 1 august 2016
- lei -

Salariul de bază 1 august 2016
- lei -

 

Învăţământ superior/universitar*)

   

1

Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

5492

6147

2

Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)

S

5292

5924

3

Secretar-şef al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

5492

6147

4

Secretar-şef al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)

S

4864

5292

5

Secretar-şef facultate*)

S

3536

3855

6

Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*

S

3697

4207

7

Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*

S

3227

3350

 

Învăţământ preuniversitar**)

   

1

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

S

3.777

3.903

2

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

S

3.206

3.295

3

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

M

2.716

2.754

4

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

M

2.394

2.463

_____
*)Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
**)Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere sunt prevăzute în anexa nr. 4 a).
2.Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ

Nr. crt.

Funcţia, gradul sau treapta profesională

Nivelul studiilor

Salarii de bază
lei
Gradaţia

 

Funcţii de execuţie

 

0

1

2

3

4

5

1

Administrator financiar grad I*)

S

2225

2365

2481

2599

2687

2776

grad II*)

S

1824

1939

2034

2131

2203

2275

grad III*)

S

1705

1813

1902

1993

2060

2127

debutant*)

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

2

Informatician gradul I A

S

2258

2400

2517

2637

2726

2817

gradul I

S

2144

2278

2389

2503

2588

2675

gradul II

S

2045

2173

2279

2387

2469

2551

debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

3

Secretar instituţie unitate de învăţământ I**)

S

2191

2328

2442

2559

2645

2733

II**)

S

2090

2221

2330

2441

2524

2607

nr.*)

S

1624

1726

1811

1897

1961

2026

debutant**)

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

4

Pedagog şcolar, laborant; I A

S

1942

2064

2165

2269

2345

2423

I

S

1751

1861

1952

2045

2114

2184

II

S

1591

1691

1774

1859

1922

1985

debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

5

Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară gradul I

S

1563

1662

1743

1826

1888

1950

gradul II

S

1437

1529

1603

1680

1736

1793

debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

6

Administrator patrimoniu grad I***)

S

2225

2365

2480

2599

2687

2775

grad II***)

S

1780

1892

1985

2079

2150

2221

grad III***)

S

1641

1744

1829

1917

1981

2047

debutant***)

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

7

Administrator financiar grad I*)

SSD

1735

1844

1934

2026

2095

2164

grad II*)

SSD

1613

1714

1798

1884

1948

2012

grad III*)

SSD

1433

1523

1597

1674

1730

1788

debutant*)

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

8

Informatician gradul I

SSD

1814

1928

2022

2119

2191

2263

gradul II

SSD

1642

1745

1830

1917

1982

2048

gradul III

SSD

1462

1554

1630

1708

1766

1824

debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

9

Secretar instituţie unitate de învăţământ I**)

SSD

1869

1986

2083

2182

2257

2331

II**)

SSD

1670

1775

1861

1950

2017

2084

III**)

SSD

1490

1583

1661

1740

1799

1859

debutant**)

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

10

Pedagog şcolar, laborant I

SSD

1694

1800

1888

1978

2045

2113

II

SSD

1577

1676

1758

1842

1905

1968

III

SSD

1405

1493

1566

1641

1696

1752

debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

11

Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară gradul I

SSD

1439

1529

1604

1681

1737

1795

gradul II

SSD

1364

1450

1521

1594

1647

1701

debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

12

Administrator patrimoniu grad I***)

SSD

1411

1500

1573

1648

1704

1760

grad II***)

SSD

1364

1450

1521

1594

1647

1701

grad III***)

SSD

1359

1445

1516

1588

1641

1695

debutant***)

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

13

Administrator financiar treapta I*)

M

1486

1580

1657

1736

1794

1854

treapta II*)

M

1402

1490

1563

1638

1693

1750

treapta III*)

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant*)

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

14

Informatician I A

PL/M

1602

1702

1785

1870

1934

1998

I

PL/M

1481

1574

1651

1730

1788

1847

II

PL/M

1346

1431

1500

1572

1625

1679

III

PL/M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

PL/M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

15

Secretar instituţie unitate de învăţământ IA**)

M

1602

1702

1785

1870

1934

1998

I**)

M

1481

1574

1651

1730

1788

1847

II**)

M

1346

1431

1500

1572

1625

1679

III**)

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant**)

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

16

Pedagog şcolar IA

M

1341

1426

1496

1567

1620

1673

I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

17

Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară IA

M

1341

1426

1496

1567

1620

1673

I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

18

Corepetitor I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

19

Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***)

M

1486

1580

1657

1736

1794

1854

treapta II***)

M

1402

1490

1563

1638

1693

1750

treapta III***)

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant***)

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

20

Laborant I

PL/M

1355

1440

1510

1583

1636

1690

II

PL/M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

PL/M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

21

Instructor, model I

M

1339

1423

1493

1564

1617

1670

II

M

1334

1418

1487

1558

1611

1664

debutant

M

1329

1381

1418

1457

1478

1499

22

Mediator şcolar I

M/G

1331

1415

1484

1555

1608

1661

II

M/G

1326

1410

1479

1549

1602

1654

debutant

M/G

1321

1373

1410

1448

1469

1490

23

Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar

M/G

1321

1373

1410

1448

1469

1490

debutant

M/G

1316

1367

1404

1443

1463

1483

24

Supraveghetor noapte I

G

1321

1373

1410

1448

1469

1490

II

G

1316

1367

1404

1443

1463

1483

25

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituţii de învăţământ superior şi biblioteci centrale universitare

S

2107

2239

2348

2460

2544

2628

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

2087

2218

2326

2437

2519

2603

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

2008

2134

2237

2344

2424

2505

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

26

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

1813

1926

2020

2117

2189

2261

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

1627

1729

1814

1900

1965

2030

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

1432

1521

1596

1672

1729

1786

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

27

Bibliotecar, documentarist, redactor IA

PL/M

1555

1652

1733

1816

1878

1940

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

1418

1507

1581

1656

1713

1769

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

1354

1439

1509

1581

1635

1689

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

28

Mânuitor carte

M/G

1316

1399

1468

1538

1590

1642

29

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

2477

2633

2761

2894

2991

3090

Analist, programator, inginer sistem; I

S

2278

2421

2539

2660

2751

2842

Analist, programator, inginer sistem; II

S

2019

2145

2250

2358

2438

2518

Analist, programator, inginer sistem; deb.

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

30

Analist (programator) ajutor: IA

M

1598

1698

1781

1866

1930

1994

Analist (programator) ajutor; I

M

1457

1548

1624

1701

1759

1818

Analist (programator) ajutor; II

M

1326

1409

1478

1549

1601

1654

Analist (programator) ajutor; debutant

M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

31

Operator, controlor date; I

M

1481

1574

1650

1729

1788

1848

Operator, controlor date; II

M

1418

1507

1581

1656

1713

1769

Operator, controlor date; III

M

1354

1439

1509

1581

1635

1689

Operator, controlor date; debutant

M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

32

Inginer gradul IA

S

1992

2116

2220

2326

2405

2485

Inginer gradul I

S

1869

1986

2083

2183

2257

2332

Inginer gradul II

S

1714

1821

1910

2001

2069

2138

Inginer gradul debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

33

Subinginer gradul I

SSD

1714

1821

1910

2001

2069

2138

Subinginer gradul II

SSD

1586

1685

1767

1852

1915

1979

Subinginer gradul III

SSD

1417

1506

1580

1655

1711

1768

Subinginer debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

34

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

2367

2515

2638

2764

2858

2953

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

S

2065

2194

2301

2411

2493

2576

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

1722

1830

1919

2011

2079

2149

Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

35

Inginer agronom, zootehnist, pedolog I

S

1940

2061

2162

2265

2342

2420

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

1699

1805

1894

1984

2052

2120

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

1668

1772

1859

1947

2014

2081

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

36

Psiholog, sociolog principal

S

2130

2263

2374

2487

2572

2657

Psiholog, sociolog

S

1897

2016

2114

2216

2291

2367

Psiholog, sociolog debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

37

Cercetător ştiinţific principal I

S

1893

2011

2109

2210

2285

2361

Cercetător ştiinţific principal II

S

1739

1848

1938

2031

2100

2170

Cercetător ştiinţific principal III

S

1636

1739

1824

1911

1976

2041

Cercetător ştiinţific

S

1435

1524

1599

1675

1732

1790

38

Asistent de cercetare ştiinţifică

S

1448

1540

1616

1693

1749

1807

Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

39

Asistent I

M

1324

1407

1476

1546

1599

1651

Asistent II

M

1319

1402

1470

1541

1593

1645

Asistent stagiar

M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

40

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I

S

2621

2785

2921

3060

3164

3270

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II

S

2399

2549

2673

2801

2896

2993

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III

S

2231

2370

2486

2605

2693

2783

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

41

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I

S

2344

2491

2613

2737

2831

2925

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

2218

2356

2471

2590

2678

2767

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

1956

2079

2180

2284

2362

2441

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

42

Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; I

S

2441

2593

2720

2850

2947

3045

Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; II

S

2036

2164

2269

2378

2458

2541

Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; III

S

1730

1839

1928

2021

2089

2159

Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

43

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I

 

1362

1447

1518

1590

1644

1699

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II

 

1344

1428

1498

1569

1623

1676

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III

 

1329

1412

1481

1552

1605

1658

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant

 

1316

1367

1404

1443

1463

1483

44

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

S

2085

2216

2324

2435

2518

2602

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

S

1783

1895

1987

2082

2153

2224

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

S

1668

1772

1859

1947

2014

2081

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

45

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

 

1555

1652

1733

1816

1878

1940

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

 

1418

1507

1581

1656

1713

1769

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

 

1336

1420

1489

1560

1613

1667

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

 

1316

1367

1404

1443

1463

1483

46

Regizor scenă (culise) I

M

1555

1652

1733

1816

1878

1940

Regizor scenă (culise) II

M

1418

1507

1581

1656

1713

1769

Regizor scenă (culise) III

M

1336

1420

1489

1560

1613

1667

Regizor scenă (culise) debutant

M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

47

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

2085

2216

2324

2435

2518

2602

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II

S

1828

1942

2037

2134

2207

2280

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

1788

1879

1970

2064

2134

2205

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

48

Redactor I

SSD

1727

1835

1925

2017

2086

2155

Redactor II

SSD

1550

1647

1727

1810

1871

1933

Redactor III

SSD

1398

1486

1558

1633

1688

1744

Redactor debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

49

Secretar de redacţie, tehnoredactor IA

M

1555

1652

1733

1816

1878

1940

Secretar de redacţie, tehnoredactor I

M

1418

1507

1581

1656

1713

1769

Secretar de redacţie, tehnoredactor II

M

1336

1420

1489

1560

1613

1667

Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant

M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

50

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA

S

2367

2515

2638

2764

2858

2953

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I

S

1852

1968

2064

2162

2236

2310

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II

S

1682

1787

1874

1964

2031

2098

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

51

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I

SSD

1714

1821

1910

2001

2069

2138

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II

SSD

1586

1685

1767

1852

1915

1979

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III

SSD

1417

1506

1580

1655

1711

1768

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

52

Conservator, restaurator, custode sala I

M

1482

1575

1651

1730

1789

1849

Conservator, restaurator, custode sala II

M

1359

1444

1515

1587

1641

1696

Conservator, restaurator, custode sala III

M

1336

1420

1489

1560

1613

1667

Conservator, restaurator, custode sala debutant

M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

53

Asistent social gradul I - (asistent social principal)

S

1647

1750

1836

1923

1989

2055

Asistent social gradul II - (asistent social specialist)

S

1471

1564

1641

1719

1776

1835

Asistent social gradul III - (asistent social practicant)

S

1439

1530

1605

1682

1738

1795

Asistent social debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

54

Asistent social gradul I - (asistent social principal)

SSD

1426

1516

1590

1666

1722

1780

Asistent social gradul II - (asistent social)

SSD

1360

1446

1517

1589

1642

1696

Asistent social debutant

SSD

1354

1408

1446

1487

1508

1530

55

Asistent social I - (asistent social principal)

PL/M

1393

1480

1553

1627

1682

1738

Asistent social gradul II - (asistent social)

PL/M

1351

1436

1505

1578

1631

1685

Asistent social debutant

PL/M

1316

1367

1404

1443

1463

1483

56

Antrenor maestru (categoria I)

 

2177

2313

2426

2542

2629

2716

Antrenor senior (categoria a II-a)

 

1831

1945

2040

2138

2211

2284

Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a)

 

1732

1841

1931

2023

2092

2161

Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant)

 

1316

1399

1468

1538

1590

1642

57

Medic veterinar I

S

2229

2369

2485

2603

2691

2780

Medic veterinar II

S

1894

2013

2111

2212

2287

2363

Medic veterinar III

S

1626

1729

1813

1899

1964

2029

Medic veterinar debutant

S

1404

1462

1503

1547

1570

1593

58

Tehnician IA***)

M

1468

1560

1636

1714

1772

1831

59

Căpitan

M

1331

1414

1484

1555

1607

1660

60

Şef mecanic

M

1316

1399

1468

1538

1590

1642

61

Ofiţer de punte

M

1320

1403

1472

1542

1594

1646

62

Şef timonier

-

1320

1403

1472

1542

1594

1646

____
*)Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.
**)Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.
***)Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute îh Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.
ANEXA nr. 4a: Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
1 august 2016
(1)GRADUL II
1.Funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Salariul de bază - lei

Inspector şcolar general

Inspector şcolar general adjunct

Inspector şcolar

Director CCD

1

Inspectorate şcolare

5.700

5.335

4.780

-

2

Casa corpului didactic

-

-

-

5.335

2.Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază - lei

Director (S)

Director adjunct (S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Şcoli gimnaziale

      

36-50 de clase/clase şi grupe

4.289

4.129

3.651

2.512

3.018

2.263

peste 50 de clase/clase şi grupe

4.334

4.173

3.700

2.560

3.067

2.311

2

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

      

36-50 de clase/clase şi grupe

4.379

4.173

3.700

2.560

3.067

2.311

peste 50 de clase/clase şi grupe

4.423

4.218

3.748

2.608

3.116

2.360

3

Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat şi/sau cantină

      

36-50 de clase/clase şi grupe

4.513

4.218

3.821

2.656

3.227

2.413

peste 50 de clase/clase şi grupe

4.603

4.296

3.903

2.698

3.295

2.463

4

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase şi internat

4.603

4.296

3.903

2.698

3.295

2.463

5

Palatul Naţional al Copiilor

4.603

4.296

3.903

2.698

  
(2)GRADUL I
1.Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază - lei

Director

(S)

Director adjunct (S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Grădiniţe cu program normal

      

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

3.716

     

peste 12 grupe

3.807

     

2

Grădiniţa cu program prelungit/săptămânal

      

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

3.897

     

peste 12 grupe

3.988

     

3

Şcoli gimnaziale

      

a)

sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate

4.033

     

cu 1-2 structuri arondate

4.079

     

cu 3-5 structuri arondate

4.124

     

cu peste 5 structuri arondate

4.169

     

b)

10-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari

4.169

     

c)

18-29 de clase/clase şi grupe

4.260

4.125

    

d)

30-35 de clase/clase şi grupe

4.305

4.170

3.660

2.524

3.035

2.266

4

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

      

a)

sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate *)

4.079

     

b)

sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate

4.124

     

c)

12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari

4.215

     

d)

18-29 de clase/clase şi grupe

4.351

4.080

    

e)

30-35 de clase/clase şi grupe

4.396

4.125

3.710

2.548

3.085

2.315

5

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină

      

a)

12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari

4.305

 

3.678

2.505

3.106

2.295

b)

18-29 de clase/clase şi grupe

4.441

4.140

3.728

2.554

3.156

2.345

c)

30-35 de clase/clase şi grupe

4.522

4.185

3.777

2.603

3.206

2.394

6

Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică

      

30-35 de grupe

4.169

     

36-50 de grupe

4.260

 

3.710

2.573

  

peste 50 de grupe

4.351

4.185

3.759

2.603

  

7

Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică

4.522

4.185

3.759

2.603

  

8

Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică

4.079

     

9

Grădiniţe învăţământ special

3.988

     

10

Şcoli speciale

      

a)

cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină

4.305

3.989

    

b)

cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină

4.351

4.080

    

c)

cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină

4.441

4.148

3.710

2.573

3.085

2.315

11

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special

      

a)

cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină

4.351

4.080

    

b)

cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină

4.441

4.134

    

c)

cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină

4.522

4.185

3.759

2.603

3.159

2.389

12

Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

4.396

4.125

3.660

2.524

  

13

Centre şcolare pentru educaţie incluzivă

4.396

4.125

3.660

2.524

  
____
*)Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.
ANEXA nr. 4b: Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
1 decembrie 2017
(1)GRADUL II
1.Funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Salariul de bază
- lei

Inspector şcolar general

Inspector şcolar general adjunct

Inspector şcolar

Director CCD

1

Inspectorate şcolare

5.999

5.616

5.030

-

2

Casa corpului didactic

-

-

-

5.616

2.Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază - lei

Director

(S)

Director adjunct

(S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Şcoli gimnaziale

      

36-50 de clase/clase şi grupe

4.800

4.650

3.750

2.600

3.100

2.325

peste 50 de clase/clase şi grupe

4.850

4.700

3.800

2.650

3.150

2.375

2

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

      

36-50 de clase/clase şi grupe

4.900

4.700

3.800

2.650

3.150

2.375

peste 50 de clase/clase şi grupe

4.950

4.750

3.850

2.700

3.200

2.425

3

Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat şi/sau cantină

      

36-50 de clase/clase şi grupe

5.050

4.750

3.925

2.750

3.314

2.480

peste 50 de clase/clase şi grupe

5.151

4.838

4.009

2.793

3.384

2.531

4

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase şi internat

5.151

4.838

4.009

2.793

3.384

2.531

5

Palatul Naţional al Copiilor

5.151

4.838

4.009

2.793

-

-

(2)GRADUL I
1.Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/clase/grupe

Salariul de bază - lei

Director
(S)

Director adjunct
(S)

Contabil-şef (administrator financiar)

Secretar-şef

(S)

(M)

(S)

(M)

1

Grădiniţa cu program normal

      

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

4.100

     

peste 12 grupe

4.200

     

2

Grădiniţa cu program prelungit/săptămânal

      

până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari

4.300

     

peste 12 grupe

4.400

     

3

Şcoli gimnaziale

      

a)

sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate

4.450

     

cu 1-2 structuri arondate

4.500

     

cu 3-5 structuri arondate

4.550

     

cu peste 5 structuri arondate

4.600

     

b)

10-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/ elevi şi preşcolari

4.600

     

c)

18-29 de clase/clase şi grupe

4.700

4.550

    

d)

30-35 de clase/clase şi grupe

4.750

4.600

3.700

2.575

3.050

2.280

4

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

      

a)

sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate *)

4.500

     

b)

sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate

4.550

     

c)

12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari

4.650

     

d)

18-29 de clase/clase şi grupe

4.800

4.500

    

e)

30-35 de clase/clase şi grupe

4.850

4.550

3.750

2.600

3.100

2.330

5

Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină

      

a)

12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari

4.750

 

3.718

2.556

3.122

2.309

b)

18-29 de clase/clase şi grupe

4.900

4.566

3.768

2.606

3.172

2.360

c)

30-35 de clase/clase şi grupe

4.989

4.616

3.818

2.656

3.222

2.409

6

Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică

      

30-35 de grupe

4.600

     

36-50 de grupe

4.700

 

3.750

2.625

  

peste 50 de grupe

4.800

4.615

3.800

2.656

  

7

Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică

4.989

4.616

3.800

2.656

  

8

Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică

4.500

     

9

Grădiniţe învăţământ special

4.400

     

10

Şcoli speciale

      

a)

cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină

4.750

4.400

    

b)

cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină

4.800

4.500

    

c)

cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină

4.900

4.575

3.750

2.625

3.100

2.330

11

Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special

      

a)

cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină

4.800

4.500

    

b)

cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină

4.900

4.560

    

c)

cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină

4.989

4.616

3.800

2.656

3.175

2.400

12

Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

4.850

4.550

3.700

2.575

  

13

Centre şcolare pentru educaţie incluzivă

4.850

4.550

3.700

2.575

  
____
*)Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 641 din data de 22 august 2016