ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
În motivarea situaţiei extraordinare prevăzute la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, menţionăm următoarele:
- la nivel naţional s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicaţie ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice şi, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicaţii majore asupra desfăşurării circulaţiei rutiere;
- efectul vânturilor dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicaţii, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicaţie, cu înălţimi de până la 4 m, întreruperea circulaţiei şi izolarea localităţilor, cu toate consecinţele negative care derivă din această situaţie, în special pentru siguranţa oamenilor şi a animalelor;
- pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecţie s-au dovedit soluţia cea mai eficientă, acestea acţionând ca parazăpezi biologice. Plantarea perdelelor forestiere de protecţie se poate face doar primăvara şi toamna. Pentru a putea demara demersurile în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare, acolo unde proprietarii nu îşi dau acordul pentru înfiinţarea acestor perdele, este necesară urgentarea adoptării cadrului legal necesar pe calea delegării legislative pentru începerea lucrărilor de plantare în toamna anului 2014.
În România, necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor naţionale este de 1.752,352 km, în prezent nefiind realizată nicio perdea forestieră de protecţie de acest tip.
Consecinţele neadoptării prezentului act normativ în regim de urgenţă sunt: amânarea corectării cadrului juridic existent şi, implicit, amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi punerea în pericol a siguranţei oamenilor şi a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităţilor din cauza înzăpezirilor viscolite.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
"(4) În cadrul Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se aprobă Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
(5) Realizarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se face de către:
a) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivele de investiţii aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau privat al statului şi pentru toate terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, indiferent de forma de proprietate, în situaţia în care în obiectivul de investiţii sunt incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva organizează procedurile de atribuire a contractelor de servicii având ca obiect întocmirea documentaţiilor cadastrale în sistem stereografic de proiecţie 1970 şi asigură derularea contractelor de servicii pentru toate imobilele din cuprinsul obiectivului de investiţii; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investiţii cuprinde atât imobilele care se expropriază, cât şi cele care rămân în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice sau proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, identificate cu număr cadastral/număr carte funciară.
b) structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care sunt autorităţi contractante pentru terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la lit. a).
(6) Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se asigură din fonduri externe nerambursabile postaderare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură."
2.La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse spre finanţare în cadrul Programului."
Art. II
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexa nr. 2 la program "Programul de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia drumurilor naţionale" din Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în toate zonele ţării, în conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de perdele forestiere de protecţie în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman şi pe terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 19 iulie 2004, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: PROGRAMUL NAŢIONAL de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale

Nr. crt.

D.R.D.P.

Judeţul

DN

Poz. km

Partea drumului

Lungimea

Suprafaţa

m

mp

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Bucureşti

Ilfov

1

18+500+20+000

dreapta

1.500

45.000

2

26+100-26+150

dreapta

50

1.500

3

26+350-26+450

dreapta

100

3.000

4

26+650-26+750

dreapta

100

3.000

5

37+000-39+000

dreapta

2.000

60.000

6

42+200-42+900

dreapta

700

21.000

7

48+000-49+000

dreapta

1.000

30.000

8

50+000-50+500

dreapta

500

15.000

9

57+500-58+800

dreapta

1.300

39.000

10

59+450-59+750

dreapta

300

9.000

11

67+500-68+500

dreapta

1.000

30.000

12

71+000-72+500

dreapta

1.500

45.000

13

2

17+870-18+070

stânga

200

6.000

14

60+200-60+350

stânga

150

4.500

15

61+450-61+700

stânga

250

7.500

16

3

22+400-23+500

stânga

900

27.000

17

24+000-24+100

stânga

100

3.000

18

4

12+800-12+900

stânga

100

3.000

19

13+200-13+400

stânga

200

6.000

20

17+900-19+100

stânga

1.200

36.000

21

19+900-20+000

stânga

100

3.000

22

 

15+800-16+100

dreapta

300

9.000

23

7

17+100-17+150

dreapta

50

1.500

24

17+180-17+200

dreapta

20

600

25

17+250-17+400

dreapta

150

4.500

26

CB

4+600-7+700

stânga

3.100

93.000

27

6+500-6+900

stânga

400

12.000

28

7+000-7+200

stânga

200

6.000

29

7+500-7+550

stânga

50

1.500

30

7+500-7+800

stânga

300

9.000

31

8+300-8+850

stânga

550

16.500

32

14+800-14+900

stânga

100

3.000

33

16+400-16+950

stânga

550

16.500

34

39+000-39+700

dreapta

700

21.000

35

41+000-43+000

dreapta

2.000

60.000

36

46+500-48+000

dreapta

1.500

45.000

37

54+500-55+300

dreapta

800

24.000

38

56+000-57+100

dreapta

1.100

33.000

39

A1

13+400-19+000

dreapta

5.600

168.000

40

A2

12+000-13+600

stânga

1.600

48.000

41

21+900-26+550

stânga

4.650

139.500

TOTAL ILFOV

36.970

1.109.100

42

Bucureşti

Giurgiu

41

24+000-28+000

dreapta

4.000

120.000

43

31+000-37+000

dreapta

6.000

180.000

44

40+000-41+000

dreapta

1.000

30.000

45

45+000-49+000

dreapta

4.000

120.000

46

51+000-53+000

dreapta

2.000

60.000

47

59+800-61+000

dreapta

1.200

36.000

48

5

23+350-24+792

stânga

1.442

43.260

49

25+000-25+600

stânga

600

18.000

50

27+000-27+400

stânga

400

12.000

51

28+490-28+690

stânga

200

6.000

52

35+500-37+500

stânga

2.000

60.000

53

5B

3+600-5+100

dreapta

1.500

45.000

54

6+000-6+500

dreapta

500

15.000

55

11+000-12+350

dreapta

1.350

40.500

56

12+550-14+000

dreapta

1.450

43.500

57

14+200-14+650

dreapta

450

13.500

58

27+000-28+000

dreapta

1.000

30.000

59

29+200-29+800

dreapta

600

18.000

60

35+000-37+000

dreapta

2.000

60.000

61

6

18+800-19+200

dreapta

400

12.000

62

27+600-27+900

dreapta

300

9.000

63

61

3+000-4+000

dreapta

1.000

30.000

64

19+500-20+000

dreapta

500

15.000

65

27+500-28+000

dreapta

500

15.000

66

A1

42+200-42+700

dreapta

500

15.000

67

48+000-49+000

dreapta

1.000

30.000

68

A2

12+000-13+600

stânga

1.600

48.000

69

21+900-26+550

stânga

4.650

139.500

70

28+490-28+690

stânga

200

6.000

TOTAL GIURGIU

42.342

1.270.260

71

Bucureşti

Călăraşi

3

25+270-25+320

stânga

50

1.500

72

26+800-27+118

stânga

318

9.540

73

27+270-37+350

stânga

80

2.400

74

28+500-28+750

stânga

250

7.500

75

30+200-30+400

stânga

200

6.000

76

30+500-30+650

stânga

150

4.500

77

34+350-34+700

stânga

350

10.500

78

36+100-36+200

stânga

100

3.000

79

36+400-37+190

stânga

790

23.700

80

37+300-37+600

stânga

300

9.000

81

41+050-41+300

stânga

250

7.500

82

42+800-42+850

stânga

150

4.500

83

44+200-45+000

stânga

800

24.000

84

47+900-48+000

stânga

100

3.000

85

48+080-49+100

stânga

1.020

30.600

86

49+800-50+000

stânga

200

6.000

87

31

48+000-49+200

dreapta

1.200

36.000

88

4

21+200-21+350

stânga

150

4.500

89

28+000-29+500

stânga

1.500

45.000

90

30+900-32+800

stânga

1.900

57.000

91

4

32+800-33+100

stânga

300

9.000

92

39+850-41+250

stânga

1.400

42.000

93

45+000-45+700

stânga

700

21.000

94

46+000-47+000

stânga

1.000

30.000

95

56+900-57+850

stânga

950

28.500

96

41

8+100-13+000

dreapta

4.900

147.000

97

13+000-13+500

dreapta

500

15.000

98

14+000-14+400

dreapta

400

12.000

99

15+000-15+500

dreapta

500

15.000

100

19+000-22+000

dreapta

3.000

90.000

101

A2

44+000-46+000

stânga

2.000

60.000

102

55+500-56+500

stânga

1.000

30.000

103

59+000-60+000

stânga

1.000

30.000

TOTAL CĂLĂRAŞI

27.508

825.240

104

Bucureşti

Ialomiţa

1D

27+000-27+050

stânga

50

1.500

105

27+100-27+200

stânga

100

3.000

106

28+200-28+500

stânga

300

9.000

107

34+600-34+800

stânga

200

6.000

108

36+400-36+900

stânga

500

15.000

109

37+300-37+900

stânga

600

18.000

110

2

47+900-48+350

stânga

450

13.500

111

52+100-52+300

stânga

200

6.000

112

58+000-59+000

dreapta

1.000

30.000

113

60+000-61+000

dreapta

1.000

30.000

114

61+400-62+200

dreapta

800

24.000

115

63+000-63+500

dreapta

500

15.000

116

65+000-65+700

dreapta

700

21.000

117

67+000-68+000

dreapta

1.000

30.000

118

2A

11+100-11+200

stânga

100

3.000

119

12+600-12+800

stânga

200

6.000

TOTAL IALOMIŢA

7.700

231.000

120

Bucureşti

Dâmboviţa

1A

26+725-26+805

dreapta

80

2.400

121

26+885-28+340

dreapta

1.455

43.650

122

33+600-33+700

dreapta

100

3.000

123

33+800-34+000

dreapta

200

6.000

124

34+050-34+420

dreapta

370

11.100

125

34+475-34+605

dreapta

130

3.900

126

37+500-38+630

dreapta

1.130

33.900

127

38+640-38+855

dreapta

215

6.450

128

43+000-43+070

dreapta

70

2.100

129

43+100-43+280

dreapta

180

5.400

130

46+900-47+285

dreapta

385

11.550

131

1A

47+140-47+400

dreapta

260

7.800

132

61

47+000-48+000

dreapta

1.000

30.000

133

62+250-62+450

dreapta

200

6.000

134

7

24+700-25+100

dreapta

400

12.000

135

25+300-25+430

dreapta

130

3.900

136

32+000-33+300

dreapta

1.300

39.000

137

33+320-33+470

dreapta

150

4.500

138

33+520-34+600

dreapta

1.080

32.400

139

38+000-39+000

dreapta

1.000

30.000

140

7

39+000-39+900

dreapta

900

27.000

141

42+400-43+900

dreapta

1.500

45.000

142

44+000-47+600

dreapta

3.600

108.000

143

51+200-51+400

dreapta

200

6.000

144

59+550-60+000

dreapta

450

13.500

145

60+500-62+200

dreapta

1.700

51.000

146

75+000-75+700

dreapta

700

21.000

147

71

9+200-10+000

dreapta

800

24.000

148

11+500-14+350

dreapta

2.850

85.500

149

15+500-15+900

dreapta

400

12.000

150

19+700-20+050

dreapta

350

10.500

151

22+900-23+100

dreapta

200

6.000

152

23+900-25+970

dreapta

2.070

62.100

153

27+100-32+370

dreapta

5.270

158.100

154

35+250-35+600

dreapta

350

10.500

155

36+450-38+970

dreapta

2.520

75.600

156

39+300-41+580

dreapta

2.280

68.400

157

43+300-43+380

dreapta

80

2.400

158

A1

50+000-50+500

dreapta

500

15.000

159

50+500-51+000

dreapta

500

15.000

160

51+500-53+700

dreapta

2.200

66.000

161

54+000-55+900

dreapta

1.900

57.000

162

56+550-56+800

dreapta

250

7.500

163

57+500-58+800

dreapta

1.300

39.000

164

58+800-58+900

dreapta

100

3.000

165

59+350-59+450

dreapta

100

3.000

166

59+450-59+750

dreapta

300

9.000

167

59+750-59+800

dreapta

50

1.500

168

61+850-63+600

dreapta

1.750

52.500

169

67+500-68+600

dreapta

1.100

33.000

170

71+600-72+800

dreapta

1.200

36.000

171

77+500-79+200

dreapta

1.700

51.000

TOTAL DÂMBOVIŢA

49.005

1.470.150

172

Bucureşti

Argeş

65

99+050-102+000

dreapta

2.950

88.500

173

112+200-112+600

dreapta

400

12.000

174

113+000-113+500

dreapta

500

15.000

175

113+800-114+500

dreapta

700

21.000

176

65A

34+600-35+500

stânga

900

27.000

177

41+600-42+400

stânga

800

24.000

178

48+700-49+200

stânga

500

15.000

179

73

59+200-60+300

dreapta

1.100

33.000

180

86+000-86+300

stânga

300

9.000

181

86+000-86+300

dreapta

300

9.000

182

87+000-87+200

stânga

200

6.000

183

A1

81+000-84+000

dreapta

3.000

90.000

184

87+000-89+000

dreapta

2.000

60.000

185

86+000-90+000

dreapta

4.000

120.000

186

90+700-90+820

dreapta

120

3.600

187

95+000-98+000

dreapta

3.000

90.000

188

99+000-102+000

dreapta

3.000

90.000

189

103+000-105+000

dreapta

2.000

60.000

TOTAL ARGEŞ

25.770

773.100

190

Bucureşti

Teleorman

5C

37+300-40+400

dreapta

3.100

93.000

191

51

19+000-23+480

stânga

4.480

134.400

192

23+520-25+300

stânga

1.780

53.400

193

25+530-28+700

stânga

3.170

95.100

194

28+800-37+000

stânga

8.200

246.000

195

6

65+150-66+000

stânga

850

25500

196

81+040-81+230

stânga

190

5700

197

81+550-81+990

stânga

440

13200

198

83+400-83+764

stânga

360

10800

199

51A

2+000-3+890

dreapta

1.890

56.700

200

3+910-7+000

dreapta

3.090

92.700

201

15+000-19+500

dreapta

4.500

135.000

202

52

5+500-13+700

stânga

8.200

246.000

203

65A

58+000-62+700

dreapta

4.700

141.000

204

65+800-72+000

dreapta

6.200

186.000

205

72+600-74+400

dreapta

1.800

54.000

206

77+000-78+000

dreapta

1.000

30.000

207

92+000-96+030

stânga

4.030

120.900

208

96+100-101+000

stânga

4.900

147.000

209

101+700-102+600

stânga

900

27.000

210

102+700-110+070

stânga

8.370

251.100

211

110+100-110+500

stânga

400

12.000

212

114+500-123+480

stânga

8.980

269.400

213

114+500-123+480

dreapta

8.980

269.400

214

123+500-127+230

stânga

3.730

111.900

215

123+500-127+230

dreapta

3.730

111.900

216

127+250-128+380

stânga

1.130

33.900

217

127+250-128+380

dreapta

1.130

33.900

218

128+400-129+050

stânga

650

19.500

219

128+400-129+050

dreapta

650

19.500

220

129+100-129+700

stânga

600

18.000

221

129+100-129+700

dreapta

600

18.000

222

65E

0+000-4+400

stânga

4.400

132.000

223

0+000-4+400

dreapta

4.400

132.000

224

4+400-5+400

stânga

1.000

30.000

225

65E

11+300-13+000

stânga

1.700

51.000

226

11+300-13+000

dreapta

1.700

51.000

227

16+000-17+000

stânga

1.000

30.000

228

18+900-20+500

stânga

1.600

48.000

229

18+900-20+500

dreapta

1.600

48.000

230

25+200-26+400

stânga

1.200

36.000

231

25+200-26+400

dreapta

1.200

36.000

232

32+000-32+200

stânga

200

6.000

233

33+800-36+100

stânga

2.300

69.000

TOTAL TELEORMAN

125.030

3.750.900

234

Bucureşti

Prahova

1

39+500-39+900

dreapta

400

12.000

235

41+990-42+052

dreapta

62

1.860

236

42+058-42+333

dreapta

275

8.250

237

42+349-42+353

dreapta

4

120

238

42+625-42+940

dreapta

315

9.450

239

43+080-43+180

dreapta

100

3.000

240

51+100-51+400

dreapta

300

9.000

241

57+000-58+585

dreapta

1.585

47.550

242

58+602-58+956

dreapta

354

10.620

243

58+969-59+620

dreapta

681

20.430

244

59+626-59+918

dreapta

292

8.760

245

59+924-61+550

dreapta

1.626

48.780

246

61+642-61+822

dreapta

180

5.400

247

61+846-62+600

dreapta

754

22.620

248

63+000-64+000

dreapta

1.000

30.000

249

64+500-67+284

dreapta

2.784

83.520

250

71+000-71+285

dreapta

285

8.550

251

71+295-72+718

dreapta

1.423

42.690

252

72+724-73+187

dreapta

463

13.890

253

73+193-73+740

dreapta

547

16.410

254

73+760-74+892

dreapta

1.132

33.960

255

74+898-75+700

dreapta

802

24.060

256

75+706-76+380

dreapta

674

20.220

257

76+386-77+804

dreapta

1.418

42.540

258

77+822-79+000

dreapta

1.178

35.340

259

79+470-79+850

dreapta

380

11.400

260

80+050-81+010

dreapta

960

28.800

261

84+770-87+950

dreapta

3.180

95.400

262

137+220-137+420

dreapta

200

6.000

263

1A

54+100-56+600

dreapta

2.500

75.000

264

73+750-74+450

dreapta

700

21.000

265

76+400-78+000

dreapta

1.600

48.000

266

1D

4+000-5+000

dreapta

1.000

30.000

267

5+000-12+500

dreapta

7.500

225.000

268

12+500-16+800

dreapta

4.300

129.000

269

16+800-18+000

dreapta

1.200

36.000

270

1D

23+000-26+000

dreapta

3.000

90.000

271

72

66+130-67+450

dreapta

1.320

39.600

272

68+850-73+170

dreapta

4.320

129.600

TOTAL PRAHOVA

50.794

1.523.820

273

Bucureşti

Buzău

1B

63+400-64+350

stânga

950

28.500

274

2

67+960-70+500

dreapta

2.540

76.200

275

69+100-70+520

dreapta

1.420

42.600

276

71+100-71+800

dreapta

700

21.000

277

72+500-73+600

dreapta

1.100

33.000

278

77+200-77+508

dreapta

308

9.240

279

77+517-77+664

dreapta

147

4.410

280

77+670-78+000

dreapta

330

9.900

281

60+450-61+050

dreapta

600

18.000

282

80+000-82+500

dreapta

2.500

75.000

283

83+000-83+500

dreapta

500

15.000

284

128+850-128+880

stânga

30

900

285

128+902-129+530

stânga

628

18.840

286

129+600-130+152

stânga

552

16.560

287

130+158-130+795

stânga

637

19.110

288

131+700-132+546

stânga

846

25.380

289

132+552-132+600

stânga

48

1.440

290

133+600-134+000

stânga

400

12.000

291

135+200-136+188

stânga

988

29.640

292

136+218-137+000

stânga

782

23.460

293

137+200-137+396

stânga

196

5.880

294

137+400-138+251

stânga

851

25.530

295

138+269-139+000

stânga

731

21.930

296

139+000-140+000

stânga

1.000

30.000

297

148+000-149+500

stânga

1.500

45.000

298

151+000-152+000

stânga

1.000

30.000

299

2B

12+200-12+731

stânga

531

15.930

300

12+737-13+270

stânga

533

15.990

301

13+280-13+400

stânga

120

3.600

302

16+600-16+900

stânga

300

9.000

303

20+600-20+900

stânga

300

9.000

304

28+150-29+000

stânga

850

25.500

305

29+030-30+000

stânga

970

29.100

306

30+100-31+000

stânga

900

27.000

307

31+010-32+150

stânga

1.140

34.200

308

32+250-32+350

stânga

100

3.000

309

2C

0+550-0+650

stânga

100

3.000

310

0+750-1+150

stânga

400

12.000

311

6+500-6+600

stânga

100

3.000

312

6+790-7+132

stânga

342

10.260

313

8+600-8+700

stânga

100

3.000

314

12+100-12+500

stânga

400

12.000

315

2C

13+950-14+100

stânga

150

4.500

316

17+300-19+000

stânga

1.700

51.000

317

20+200-20+700

stânga

500

15.000

318

21+500-22+028

stânga

528

15.840

319

22+028-23+500

stânga

1.472

44.160

320

28+500-29+800

stânga

1.300

39.000

321

31+078-31+146

stânga

68

2.040

322

32+900-34+300

stânga

1.400

42.000

323

46+100-46+200

stânga

100

3.000

324

47+800-48+000

stânga

200

6.000

325

22

2+800-3+100

stânga

300

9.000

326

3+444-4+506

stânga

1.062

31.860

327

3+700-4+000

stânga

300

9.000

328

4+512-5+000

stânga

488

14.640

329

4+050-5+000

stânga

950

28.500

330

22

8+000-8+205

stânga

205

6.150

331

8+211-9+253

stânga

1.042

31.260

332

9+267-9+859

stânga

592

17.760

333

9+865-10+477

stânga

612

18.360

334

10+483-10+500

stânga

17

510

335

10+900-11+800

stânga

900

27.000

336

12+000-12+774

stânga

774

23.220

337

12+780-13+764

stânga

984

29.520

338

14+511-16+180

stânga

1.669

50.070

339

19+740-20+900

stânga

1.160

34.800

340

21+200-21+715

stânga

515

15.450

341

21+721-22+000

stânga

279

8.370

342

22+900-23+000

stânga

100

3.000

343

23+000-23+164

stânga

164

4.920

344

23+170-23+640

stânga

470

14.100

345

23+646-24+860

stânga

1.214

36.420

346

24+882-25+900

stânga

1.018

30.540

347

25+906-27+000

stânga

1.094

32.820

348

27+100-27+500

stânga

400

12.000

TOTAL BUZĂU

52.197

1.565.910

TOTAL D.R.D.P. BUCUREŞTI

417.316

12.519.480

349

Craiova

Olt

6

138+700-144+800

dreapta

6.100

183.000

350

146+900-151+100

dreapta

4.200

126.000

351

152+000-153+050

dreapta

1.050

31.500

352

156+000-158+000

dreapta

2.000

60.000

353

166+000-170+000

dreapta

4.000

120.000

354

179+000-179+400

dreapta

400

12.000

355

54

2+700-4+500

stânga

1.800

54.000

356

5+600-6+700

stânga

1.100

33.000

357

9+600-10+500

stânga

900

27.000

358

10+000-13+000

stânga

3.000

90.000

359

54

10+000-13+000

dreapta

3.000

90.000

360

15+000-15+600

dreapta

600

18.000

361

17+000-17+400

dreapta

400

12.000

362

17+200-18+000

stânga

800

24.000

363

19+600-20+100

dreapta

500

15.000

364

19+600-20+100

stânga

500

15.000

365

20+600-27+400

dreapta

6.800

204.000

366

20+600-21+300

stânga

700

21.000

367

26+500-27+800

dreapta

1.300

39.000

368

26+500-27+800

stânga

1.300

39.000

369

30+600-31+000

dreapta

400

12.000

370

31+000-34+000

stânga

3.000

90.000

371

31+000-34+000

dreapta

3.000

90.000

372

35+000-36+800

dreapta

1.800

54.000

373

36+000-36+800

stânga

800

24.000

374

37+500-38+300

stânga

800

24.000

375

52+000-52+850

stânga

850

25.500

376

53+050-53+500

stânga

450

13.500

377

54A

4+400-8+400

dreapta

4.000

120.000

378

64

2+300-3+400

stânga

1.100

33.000

379

2+300-3+400

dreapta

1.100

33.000

380

4+000-5+000

stânga

1.000

30.000

381

4+000-5+000

dreapta

1.000

30.000

382

5+800-5+900

stânga

100

3.000

383

9+800-11+300

stânga

500

15.000

384

9+800-11+300

dreapta

500

15.000

385

14+200-15+700

stânga

1.500

45.000

386

14+200-15+700

dreapta

1.500

45.000

387

17+800-21+300

stânga

3.500

105.000

388

17+800-19+300

dreapta

1.500

45.000

389

19+600-21+300

dreapta

1.700

51.000

390

22+400-23+500

stânga

1.100

33.000

391

24+500-26+600

dreapta

2.100

63.000

392

24+500-26+600

stânga

2.100

63.000

393

26+700-27+600

stânga

900

27.000

394

26+700-27+600

dreapta

900

27.000

395

32+800-33+500

stânga

700

21.000

396

32+800-33+500

dreapta

700

21.000

397

34+500-35+000

stânga

500

15.000

398

36+000-37+000

dreapta

1.000

30.000

399

37+300-38+400

stânga

1.100

33.000

400

43+000-46+000

dreapta

3.000

90.000

401

57+400-57+700

dreapta

300

9.000

402

58+500-58+700

dreapta

200

6.000

403

65

21+800-22+400

dreapta

600

18.000

404

29+700-30+400

dreapta

700

21.000

405

65

37+300-41+800

dreapta

4.500

135.000

406

54+200-56+100

dreapta

1.900

57.000

407

58+200-58+300

dreapta

100

3.000

408

60+370-65+000

dreapta

4.630

138.900

409

65+500-66+800

dreapta

1.300

39.000

410

67+000-67+400

dreapta

400

12.000

411

69+500-69+800

dreapta

300

9.000

412

72+800-74+070

dreapta

1.270

38.100

413

76+200-78+350

dreapta

2.150

64.500

414

79+000-79+400

dreapta

400

12.000

415

82+900-84+300

dreapta

1.400

42.000

416

84+800-85+250

dreapta

450

13.500

417

87+500-88+100

dreapta

600

18.000

TOTAL OLT

105.850

3.175.500

418

Craiova

Mehedinţi

56A

34+060-34+600

stânga

540

16.200

419

36+730-39+360

stânga

2.630

78.900

420

43+500-44+200

stânga

700

21.000

421

45+475-45+945

stânga

470

14.100

422

57+700-58+300

stânga

600

18.000

423

19+200-19+500

stânga

300

9.000

424

24+050-24+800

stânga

750

22.500

425

28+850-29+950

stânga

1.100

33.000

426

34+400-34+600

stânga

200

6.000

427

36+000-36+730

stânga

730

21.900

428

40+700-43+500

stânga

2.800

84.000

429

44+200-45+475

stânga

1.275

38.250

430

57+300-57+700

stânga

400

12.000

431

58+300-58+850

stânga

550

16.500

432

56B

9+300-9+700

stânga

400

12.000

433

24+000-24+900

stânga

900

27.000

434

11+500-12+800

dreapta

1.300

39.000

435

14+600-15+500

dreapta

900

27.000

436

16+800-17+000

dreapta

200

6.000

437

19+900-20+100

dreapta

200

6.000

438

22+000-23+600

dreapta

1.600

48.000

439

25+700-26+400

dreapta

700

21.000

440

28+300-30+700

dreapta

2.400

72.000

441

56C

0+000-1+300

dreapta

1.300

39.000

442

0+400-0+900

stânga

500

15.000

443

1+900-2+300

dreapta

400

12.000

444

5+600-6+000

stânga

400

12.000

445

8+700-9+800

stânga

1.100

33.000

446

8+700-9+800

dreapta

1.100

33.000

447

10+500-11+200

dreapta

700

21.000

448

14+900-15+600

dreapta

700

21.000

449

26+300-29+400

stânga

3.100

93.000

450

56C

31+800-32+600

stânga

800

24.000

451

46+700-47+000

stânga

300

9.000

452

49+050-49+400

stânga

350

10.500

453

CDTS

9+200-11+700

dreapta

2.500

75.000

TOTAL MEHEDINŢI

34.895

1.046.850

454

Craiova

Dolj

55

17+100-17+500

dreapta

400

12.000

455

27+200-27+400

stânga

200

6.000

456

28+300-29+300

dreapta

1.000

30.000

457

29+700-30+000

dreapta

300

9.000

458

34+300-34+500

dreapta

200

6.000

459

46+200-46+800

dreapta

600

18.000

460

48+300-49+000

dreapta

700

21.000

461

49+700-50+200

dreapta

500

15.000

462

62+000-64+000

stânga

2.000

60.000

463

55A

6+630-8+000

dreapta

1.370

41.100

464

20+000-21+500

dreapta

1.500

45.000

465

27+800-29+600

dreapta

1.800

54.000

466

42+800-43+200

stânga

400

12.000

467

44+700-48+900

stânga

4.200

126.000

468

51+200-52+200

stânga

1.000

30.000

469

58+500-60+300

dreapta

1.800

54.000

470

87+000-88+910

dreapta

1.910

57.300

471

90+000-91+640

dreapta

1.640

49.200

472

56

14+000-15+700

dreapta

1.700

51.000

473

15+700-15+800

dreapta

100

3.000

474

22+400-23+400

stânga

1.000

30.000

475

26+400-29+000

dreapta

2.600

78.000

476

39+100-40+500

dreapta

1.400

42.000

477

44+050-48+000

dreapta

3.950

118.500

478

48+600-48+900

dreapta

300

9.000

479

62+900-65+900

dreapta

3.000

90.000

480

66+000-69+000

dreapta

3.000

90.000

481

56A

5+800-7+800

dreapta

2.000

60.000

482

65

17+100-18+300

dreapta

1.200

36.000

483

65C

8+400-8+550

dreapta

150

4.500

484

14+800-15+200

dreapta

400

12.000

485

5+790-6+800

dreapta

1.010

30.300

486

17+800-18+300

dreapta

500

15.000

487

28+100-28+700

dreapta

600

18.000

488

6

199+500-200+100

dreapta

600

18.000

489

215+300-215+900

dreapta

600

18.000

490

190+850-193+100

stânga

2.250

67.500

491

193+050-194+300

dreapta

1.250

37.500

492

6

207+000-211+000

stânga

4.000

120.000

493

215+300-215+550

stânga

250

7.500

494

6B

4+100-4+600

dreapta

500

15.000

495

Craiova

Dolj

6B

5+100-5+500

dreapta

400

12.000

TOTAL DOLJ

54.280

1.628.400

TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA

195.025

5.850.750

496

Timişoara

Arad

69

26+000-28+200

stânga

2.200

66.000

497

26+000-28+200

dreapta

2.200

66.000

498

33+000-35+100

stânga

2.100

63.000

499

33+000-35+100

dreapta

2.100

63.000

500

36+000-37+200

stânga

1.200

36.000

501

36+000-37+200

dreapta

1.200

36.000

502

39+300-40+300

stânga

1.000

30.000

503

39+300-40+300

dreapta

1.000

30.000

504

41+200-41+800

stânga

600

18.000

505

41+200-41+800

dreapta

600

18.000

506

42+300-45+700

stânga

3.400

102.000

507

42+300-45+700

dreapta

3.400

102.000

508

7

523+200-523+600

dreapta

400

12.000

509

524+000-524+500

dreapta

500

15.000

510

578+300-578+500

dreapta

200

6.000

511

580+600-580+800

dreapta

200

6.000

512

581+400-581+700

dreapta

300

9.000

513

583+700-584+000

dreapta

300

9.000

514

79

32+000-32+800

stânga

800

24.000

515

50+900-51+900

stânga

1.000

30.000

516

79A

119+000-119+950

stânga

950

28.500

517

A1

508+400-508+800

stânga

400

12.000

518

508+400-508+800

dreapta

400

12.000

519

514+000-515+000

stânga

1.000

30.000

520

514+000-515+000

dreapta

1.000

30.000

521

517+000-519+000

stânga

2.000

60.000

522

517+000-519+000

dreapta

2.000

60.000

523

523+000-524+000

stânga

1.000

30.000

524

523+000-524+000

dreapta

1.000

30.000

525

530+000-535+000

dreapta

5.000

150.000

TOTAL ARAD

39.450

1.183.500

526

Timişoara

Caraş-Severin

6

408+700-408+900

stânga

200

6.000

527

413+100-413+400

stânga

300

9.000

528

431+400-431+800

dreapta

400

12.000

529

436+000-436+700

dreapta

700

21.000

530

393+000-397+000

stânga

4.000

120.000

531

398+000-403+000

dreapta

5.000

150.000

532

57

98+600-99+200

stânga

600

18.000

533

142+500-143+000

dreapta

500

15.000

534

132+500-132+800

stânga

300

9.000

535

132+500-132+800

dreapta

300

9.000

536

135+000-135+500

stânga

300

9.000

537

135+000-135+500

dreapta

300

9.000

538

Timişoara

Caraş-Severin

57

78+500-80+000

dreapta

1.500

45.000

539

98+000-98+600

stânga

600

18.000

540

98+000-98+600

dreapta

600

18.000

541

117+000-138+000

dreapta

21.000

630.000

542

164+000-177+000

stânga

13.000

390.000

543

57B

11+000-20+000

dreapta

9.000

270.000

544

26+000-40+000

dreapta

14.000

420.000

545

66+000-76+000

stânga

10.000

300.000

546

83+000-86+000

stânga

3.000

90.000

547

94+000-97+000

dreapta

3.000

90.000

548

58

26+000-28+000

stânga

2.000

60.000

549

31+000-32+000

stânga

1.000

30.000

550

52+800-53+100

dreapta

300

9.000

551

60+800-61+050

dreapta

250

7.500

552

58B

34+000-36+000

stânga

2.000

60.000

553

37+000-38+000

stânga

1.000

30.000

554

39+000-39+500

stânga

500

15.000

555

41+600-44+000

stânga

2.400

72.000

556

67D

89+700-90+000

dreapta

300

9.000

557

68

3+500-6+000

stânga

2.500

75.000

TOTAL CARAŞ-SEVERIN

100.850

3.025.500

558

Timişoara

Hunedoara

68A

54+870-55+130

stânga

260

7.800

559

7

356+500-357+000

stânga

500

15.000

560

356+500-357+000

dreapta

500

15.000

561

369+000-369+400

stânga

400

12.000

562

369+000-369+400

dreapta

400

12.000

TOTAL HUNEDOARA

2.060

61.800

563

Timişoara

Bihor

57

4+093-7+000

dreapta

2.907

87.210

564

24+000-30+000

dreapta

6.000

180.000

565

50+000-56+000

dreapta

6.000

180.000

566

67D

76+830-89+700

stânga

12.870

386.100

TOTAL BIHOR

27.777

833.310

567

Timişoara

Timiş

6

531+000-531+400

stânga

400

12.000

568

531+800-531+900

stânga

100

3.000

569

571+650-572+850

stânga

1.200

36.000

570

516+000-517+000

stânga

1.000

30.000

571

518+000-519+000

stânga

1.000

30.000

572

520+000-523+000

stânga

3.000

90.000

573

525+000-526+000

stânga

1.000

30.000

574

530+000-531+000

stânga

1.000

30.000

575

538+200-538+400

dreapta

200

6.000

576

539+100-539+900

stânga

800

24.000

577

540+600-540+900

stânga

300

9.000

578

542+200-542+400

dreapta

200

6.000

579

571+500-571+650

stânga

150

4.500

580

592+000-601+400

dreapta

8.900

267.000

581

Timişoara

Timiş

6

604+200-607+000

dreapta

2.800

84.000

582

612+200-617+300

stânga

5.100

153.000

583

632+800-635+200

dreapta

2.400

72.000

584

638+400-639+000

dreapta

600

18.000

585

57

185+100-186+000

dreapta

900

27.000

586

186+000-186+200

dreapta

200

6.000

587

186+200-187+700

dreapta

1.500

45.000

588

190+600-192+300

stânga

1.700

51.000

589

194+250-199+700

stânga

5.450

163.500

590

58B

50+000-53+000

stânga

3.000

90.000

591

50+000-53+000

dreapta

3.000

90.000

592

61+000-66+000

stânga

5.000

150.000

593

59

26+500-29+000

stânga

2.500

75.000

594

26+500-29+000

dreapta

2.500

75.000

595

33+000-34+000

dreapta

1.000

30.000

596

54+500-58+800

stânga

4.300

129.000

597

60+900-63+400

dreapta

2.500

75.000

598

59A

12+400-13+000

stânga

600

18.000

599

20+000-22+000

stânga

2.000

60.000

600

34+400-34+600

stânga

200

6.000

601

38+900-39+100

stânga

200

6.000

602

59B

5+000-6+000

dreapta

1.000

30.000

603

9+500-10+000

dreapta

500

15.000

604

16+000-18+000

stânga

2.000

60.000

605

18+200-19+000

stânga

800

24.000

606

18+200-19+000

dreapta

800

24.000

607

23+600-27+400

dreapta

3.800

114.000

608

29+400-37+300

dreapta

7.900

237.000

609

39+300-40+600

dreapta

1.300

39.000

610

50+000-51+000

stânga

1.000

30.000

611

52+600-53+400

stânga

800

24.000

612

57+000-58+300

stânga

1.300

39.000

613

61+500-62+000

stânga

500

15.000

614

68+800-71+000

stânga

2.200

66.000

615

72+000-73+000

stânga

1.000

30.000

616

73+400-73+800

stânga

400

12.000

617

59C

3+000-6+000

stânga

3.000

90.000

618

11+100-13+100

stânga

2.000

60.000

619

15+800-20+000

stânga

4.200

126.000

620

29+000-35+500

stânga

6.500

195.000

621

38+000-39+000

stânga

1.000

30.000

622

69

7+400-22+300

stânga

14.900

447.000

623

7+400-22+300

dreapta

14.900

447.000

624

24+750-26+000

stânga

1.250

37.500

625

24+750-26+000

dreapta

1.250

37.500

626

15+200-15+800

stânga

600

18.000

627

Timişoara

Timiş

69

18+800-19+200

stânga

400

12.000

628

35+600-36+000

dreapta

400

12.000

629

39+700-39+900

dreapta

200

6.000

630

41+800-42+300

stânga

500

15.000

TOTAL TIMIŞ

143.100

4.293.000

TOTAL D.R.D.P. TIMIŞOARA

313.237

9.397.110

631

Cluj

Alba

1

359+000-362+780

stânga

3.780

113.400

632

370+040-372+357

stânga

2.317

69.510

633

372+495-373+000

stânga

505

15.150

634

387+700-387+900

stânga

200

6.000

635

388+000-388+600

stânga

600

18.000

636

390+600-391+300

stânga

700

21.000

637

392+500-394+000

stânga

1.500

45.000

638

394+150-394+500

stânga

350

10.500

639

7

330+100-331+000

stânga

900

27.000

640

331+100-332+650

stânga

1.550

46.500

641

333+400-333+550

stânga

150

4.500

TOTAL ALBA

12.552

376.560

642

Cluj

Bihor

1H

18+400-18+500

stânga

100

3.000

643

20+100-20+350

dreapta

250

7.500

644

22+700-23+000

dreapta

300

9.000

645

23+150-23+350

dreapta

200

6.000

646

19

19+700-20+500

dreapta

800

24.000

647

25+200-26+000

dreapta

800

24.000

648

59+500-62+000

stânga

2.500

75.000

649

19E

2+500-4+000

dreapta

1.500

45.000

650

8+000-10+000

dreapta

2.000

60.000

651

16+500-18+000

dreapta

1.500

45.000

652

20+480-22+500

dreapta

2.020

60.600

653

23+800-25+600

dreapta

800

24.000

654

26+000-27+300

dreapta

1.300

39.000

655

30+000-30+900

dreapta

900

27.000

656

19D

4+950-5+300

dreapta

350

10.500

657

6+500-7+000

dreapta

500

15.000

658

9+200-9+400

dreapta

200

6.000

659

2+800-3+200

dreapta

400

12.000

660

19B

2+150-2+550

dreapta

400

12.000

661

5+000-5+300

dreapta

300

9.000

662

7+000-8+400

dreapta

1.400

42.000

663

30+900-31+700

dreapta

800

24.000

664

79

93+900-94+200

dreapta

300

9.000

665

94+850-95+300

stânga

450

13.500

666

79

103+200-103+600

stânga

400

12.000

667

105+400-105+600

stânga

200

6.000

TOTAL BIHOR

20.670

620.100

668

Cluj

Cluj

1

439+400-440+500

stânga

1.100

33.000

669

451+300-452+600

stânga

1.300

39.000

670

453+300-455+300

stânga

2.000

60.000

671

458+000-458+300

stânga

300

9.000

672

509+000-509+600

stânga

600

18.000

673

510+200-510+600

stânga

400

12.000

674

510+800-511+000

stânga

200

6.000

675

1C

23+200-24+700

stânga

1.500

45.000

676

36+600-37+700

stânga

1.100

33.000

677

1R

23+800-24+800

dreapta

1.000

30.000

678

26+800-27+000

dreapta

200

6.000

679

16

30+500-30+800

stânga

300

9.000

680

32+000-33+050

stânga

1.050

31.500

681

75

154+150-155+900

stânga

1.750

52.500

682

*VOCE

2+000-2+300

stânga

300

9.000

TOTAL CLUJ

13.100

393.000

683

Cluj

Satu Mare

1C

182+000-182+600

stânga

600

18.000

684

184+000-185+000

stânga

1.000

30.000

685

185+500-186+100

stânga

600

18.000

686

193+500-193+600

stânga

100

3.000

687

198+500-198+800

stânga

300

9.000

688

200+050-200+200

stânga

150

4.500

689

181+000-182+000

stânga

1.000

30.000

690

1F

150+550-153+750

stânga

200

6.000

691

163+700-164+000

stânga

300

9.000

692

165+000-165+300

stânga

300

9.000

693

166+500-166+600

stânga

100

3.000

694

171+600-173+000

stânga

1.400

42.000

695

19

78+700-78+750

dreapta

50

1.500

696

80+300-82+300

dreapta

2.000

60.000

697

90+000-90+200

dreapta

200

6.000

698

92+800-92+900

dreapta

100

3.000

699

99+350+100+300

dreapta

950

28.500

700

100+400-100+600

dreapta

200

6.000

701

149+500-150+000

dreapta

500

15.000

702

78+500-78+550

dreapta

50

1.500

703

19A

21+700-21+900

dreapta

200

6.000

704

28+200-28+500

dreapta

300

9.000

705

42+000-42+300

stânga

300

9.000

TOTAL SATU MARE

10.900

327.000

706

Cluj

Bistriţa-Năsăud

17

106+000-107+000

stânga

1.000

30.000

707

111+000-112+600

stânga

1.600

48.000

708

111+000-112+600

dreapta

1.600

48.000

709

Bistriţa-Năsăud

 

113+000-113+500

stânga

1.000

30.000

710

113+000-113+500

dreapta

1.000

30.000

711

Cluj

Bistriţa- Năsăud

17

114+400-115+000

stânga

600

18.000

TOTAL BISTRIŢA-NĂSĂUD

6.800

204.000

TOTAL D.R.D.P. CLUJ

64.022

1.920.660

*VOCE = varianta de ocolire Cluj-est

  

712

Iaşi

Bacău

2

238+700-238+900

stânga

200

6.000

713

239+000-239+150

stânga

150

4.500

714

240+200-241+500

stânga

1.300

39.000

715

246+200-246+600

stânga

400

12.000

716

248+200-249+100

stânga

900

27.000

717

262+500-263+500

dreapta

1.000

30.000

718

263+800-264+950

dreapta

1.150

34.500

719

265+800-266+000

dreapta

200

6.000

720

274+500-275+500

stânga

1.000

30.000

721

278+830-279+700

stânga

870

26.100

722

298+100-299+800

stânga

1.700

51.000

723

302+000-303+000

stânga

1.000

30.000

724

311+100-312+800

stânga

1.700

51.000

725

2F

5+600-5+800

dreapta

200

6.000

726

6+300-6+450

stânga

150

4.500

727

15+655-16+200

stânga

545

16.350

728

16+800-17+000

stânga

200

6.000

729

17+200-17+600

stânga

400

12.000

730

17+900-18+200

stânga

300

9.000

731

25+930-26+100

stânga

170

5.100

732

2G

20+120-20+170

stânga

50

1.500

733

20+400-21+100

dreapta

700

21.000

734

39+500-40+000

dreapta

500

15.000

735

40+000-41+000

dreapta

1.000

30.000

736

42+100-43+000

dreapta

900

27.000

737

43+000-43+700

dreapta

700

21.000

738

11

157+015-157+135

stânga

120

3.600

739

11A

18+000-25+350

stânga

7.350

220.500

740

31+500-31+950

stânga

450

13.500

741

32+050-32+300

stânga

250

7.500

742

32+600-33+300

stânga

700

21.000

743

12A

84+200-84+400

stânga

200

6.000

744

90+200-90+950

stânga

750

22.500

TOTAL BACĂU

27.205

816.150

745

Iaşi

Vaslui

2F

46+500-47+500

stânga

1.000

30.000

746

48+800-49+000

stânga

200

6.000

747

50+800-51+000

stânga

200

6.000

748

52+000-53+800

stânga

1.200

36.000

749

60+000-60+400

stânga

400

12.000

750

76+000-77+000

stânga

1.000

30.000

751

11A

78+800-79+200

stânga

400

12.000

752

11A

85+200-86+000

stânga

800

24.000

753

86+200-87+200

stânga

1.000

30.000

754

88+300-89+100

stânga

800

24.000

755

90+000-90+600

stânga

600

18.000

756

91+900-92+800

stânga

900

27.000

757

15D

108+400-109+000

stânga

600

18.000

758

109+500-110+100

stânga

600

18.000

759

24

56+800-57+200

stânga

400

12.000

760

81+290-83+000

stânga

1.710

51.300

761

85+150-86+200

stânga

1.050

31.500

762

91+440-92+590

stânga

1.150

34.500

763

94+000-94+895

stânga

895

26.850

764

98+000-99+150

stânga

1.150

34.500

765

139+200-139+400

stânga

200

6.000

766

146+000-148+892

stânga

892

26.760

767

150+350-151+000

stânga

650

19.500

768

24A

8+100-9+100

stânga

1.000

30.000

769

22+000-23+500

stânga

1.500

45.000

770

33+330-36+000

stânga

2.670

80.100

771

42+000-43+000

stânga

1.000

30.000

772

52+000-54+000

stânga

2.000

60.000

773

63+000-64+000

stânga

1.000

30.000

774

66+000-67+000

stânga

1.000

30.000

775

74+000-75+000

stânga

1.000

30.000

776

64+600-64+900

stânga

300

9.000

777

67+000-67+300

stânga

300

9.000

778

69+950-70+500

stânga

550

16.500

779

80+900-81+400

stânga

500

15.000

780

24B

11+000-12+000

stânga

1.000

30.000

781

14+000-15+500

stânga

1.500

45.000

782

16+500-17+000

stânga

500

15.000

783

19+000-20+500

stânga

1.500

45.000

784

36+000-38+000

stânga

2.000

60.000

785

38+600-41+000

stânga

2.400

72.000

786

41+200-42+100

stânga

900

27.000

787

43+000-43+100

stânga

100

3.000

788

44+500-45+100

stânga

600

18.000

789

26

81+210-81+950

stânga

740

22.200

TOTAL VASLUI

41.857

1.255.710

790

  

2

382+700-383+200

dreapta

500

15.000

791

Iaşi

Iaşi

24

152+000-152+400

stânga

400

12.000

792

157+900-158+700

stânga

800

24.000

793

175+150-175+550

dreapta

400

12.000

794

184+000-184+100

dreapta

100

3.000

795

209+900-211+200

stânga

1.300

39.000

796

211+600-212+500

stânga

900

27.000

797

24C

1+000+2+080

stânga

1.080

32.400

798

1+000+2+080

dreapta

1.080

32.400

799

Iaşi

Iaşi

24C

2+130-3+750

stânga

1.620

48.600

800

2+130-3+750

dreapta

1.620

48.600

801

24+200-25+800

stânga

1.600

48.000

802

31+800-32+000

stânga

200

6.000

803

40+000-40+900

stânga

900

27.000

804

40+000-40+900

dreapta

900

27.000

805

42+300-43+900

stânga

1.600

48.000

806

28

0+900-1+900

stânga

1.000

30.000

807

7+900-9+200

stânga

1.300

39.000

808

10+200-10+600

stânga

400

12.000

809

11+300-12+100

stânga

800

24.000

810

14+000-15+450

stânga

1.450

43.500

811

20+600-22+000

stânga

1.400

42.000

812

32+200-35+100

stânga

2.900

87.000

813

37+650-39+450

stânga

1.800

54.000

814

40+960-43+080

stânga

2.120

63.600

815

44+900-46+100

stânga

1.200

36.000

816

103+600-103+700

stânga

100

3.000

817

105+700-105+900

stânga

200

6.000

818

106+400-106+600

stânga

200

6.000

819

108+400-110+000

stânga

1.600

48.000

820

108+400-110+000

dreapta

1.600

48.000

821

120+500-122+500

stânga

2.000

60.000

822

120+500-121+500

dreapta

1.000

30.000

823

132+500-133+200

stânga

700

21.000

824

132+500-133+200

dreapta

700

21.000

825

133+200-133+500

stânga

300

9.000

826

133+200-133+500

dreapta

300

9.000

827

133+500-134+300

dreapta

800

24.000

828

134+300-136+600

stânga

2.300

69.000

829

134+300-136+600

dreapta

2.300

69.000

830

140+500-141+400

dreapta

900

27.000

831

28A

11+700-12+150

stânga

450

13.500

832

15+980-17+000

dreapta

1.020

30.600

833

30+900-31+000

dreapta

100

3.000

834

31+100-31+500

dreapta

400

12.000

835

28B

2+500-4+500

stânga

2.000

60.000

836

11+500-11+800

stânga

300

9.000

837

21+350-22+000

stânga

650

19.500

838

31+800-32+600

stânga

800

24.000

839

36+400-37+200

stânga

800

24.000

TOTAL IAŞI

50.890

1.526.700

840

Iaşi

Botoşani

24C

50+000-52+000

dreapta

2.000

60.000

841

53+350-54+400

dreapta

1.050

31.500

842

56+000-57+000

stânga

1.000

30.000

843

59+700-60+700

stânga

1.000

30.000

844

59+700-60+700

dreapta

1.000

30.000

845

64+000-65+400

stânga

1.400

42.000

846

Iaşi

Botoşani

24C

79+250-81+100

stânga

1.850

55.500

847

79+250-81+100

dreapta

1.850

55.500

848

82+200-82+650

dreapta

450

13.500

849

83+000-84+900

stânga

1.900

57.000

850

86+000-86+800

stânga

800

24.000

851

86+000-86+800

dreapta

800

24.000

852

88+500-89+100

stânga

600

18.000

853

88+500-89+100

dreapta

600

18.000

854

91+150-91+850

stânga

700

21.000

855

92+750-93+800

stânga

1.050

31.500

856

98+500-99+000

stânga

500

15.000

857

100+500-101+000

stânga

500

15.000

858

100+500-101+000

dreapta

500

15.000

859

102+100-103+100

dreapta

1.000

30.000

860

103+760-105+100

stânga

2.040

61.200

861

106+900-107+900

stânga

1.000

30.000

862

109+000-110+500

stânga

1.500

45.000

863

109+000-110+500

dreapta

1.500

45.000

864

114+400-114+750

stânga

350

10.500

865

114+400-114+750

dreapta

350

10.500

866

114+800-115+200

stânga

400

12.000

867

119+000-120+000

stânga

1.000

30.000

868

123+600-127+200

stânga

3.600

108.000

869

123+600-128+000

dreapta

4.400

132.000

870

129+500-134+450

dreapta

4.950

148.500

871

138+200-139+800

dreapta

1.600

48.000

872

28B

40+100-41+000

stânga

900

27.000

873

59+900-62+300

stânga

2.400

72.000

874

29

25+650-26+550

stânga

900

27.000

875

29+700-30+370

stânga

670

20.100

876

45+400-45+900

stânga

500

15.000

877

46+050-46+800

stânga

750

22.500

878

47+100-47+500

stânga

400

12.000

879

47+750-48+200

stânga

450

13.500

880

51+400-53+550

stânga

2.150

64.500

881

54+500-57+400

stânga

2.900

87.000

882

59+000-60+400

dreapta

1.400

42.000

883

60+400-62+000

stânga

1.600

48.000

884

66+000-71+850

stânga

5.850

175.500

885

72+050-74+050

stânga

2.000

60.000

886

72+050-74+050

dreapta

2.000

60.000

887

77+150-78+200

dreapta

1.050

31.500

888

78+500-82+300

dreapta

3.800

114.000

889

82+900-83+600

stânga

700

21.000

890

82+900-83+600

dreapta

700

21.000

891

85+550-87+500

stânga

1.950

58.500

892

91+800-94+100

stânga

2.300

69.000

893

29A

42+400-43+400

stânga

1.000

30.000

894

Iaşi

Botoşani

29A

43+850-45+100

stânga

1.250

37.500

895

45+200-47+300

stânga

2.100

63.000

896

49+000-50+500

stânga

1.500

45.000

897

51+150-51+250

stânga

100

3.000

898

53+410-53+900

stânga

490

14.700

899

54+000-54+500

stânga

500

15.000

900

54+800-55+200

stânga

400

12.000

901

57+000-58+100

stânga

1.100

33.000

902

59+700-61+000

stânga

1.300