DECIZIE nr. 1653 din 18 august 2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în cadrul şedinţei din data de 27 iulie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în comuna Podari, satul Branişte, Str. Calafatului nr. 117, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/856/12.12.2001, cod unic de înregistrare 14345530/13.12.2001 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-109/24.10.2011, reprezentată de către domnul Mihai Dugăeşescu, în calitate de administrator,
a constatat următoarele:
1.Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor Societăţii ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 01 din 1 octombrie 2015 asociaţii au decis:
"Începând cu data de 1 octombrie 2015, SC ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. renunţă la activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare şi va solicita în mod expres retragerea autorizaţiei .....".
2.A fost verificată situaţia financiară a Societăţii ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 31 decembrie 2015, societatea a înregistrat o pierdere în sumă de 58.627,81 lei.
3.Societatea ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii de intermediere şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere.
4.Societatea ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare informaţii cu privire la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).
5.Societatea ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a procedat la notificarea asiguraţilor cu privire la decizia de încetare a activităţii societăţii, iar pentru contractele de asigurare aflate în derulare, clienţii au fost îndrumaţi pentru plata ratelor scadente direct către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare.
6.Societatea ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are litigii pe rolul instanţelor de judecată, aşa cum se constată din răspunsurile primite de la societăţile de asigurare cu care brokerul a colaborat.
7.La data de 31 decembrie 2015, Societatea ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIREX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în comuna Podari, satul Branişte, Str. Calafatului nr. 117, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/856/12.12.2001, cod unic de înregistrare 14345530/13.12.2001, reprezentată de către domnul Mihai Dugăeşescu, în calitate de administrator, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-109/24.10.2011 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 31 august 2016