ORDIN nr. 884 din 3 august 2016 privind înregistrarea furnizorilor şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.833 din 6 iulie 2016 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,
în baza prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,
ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce priveşte înregistrarea furnizorilor şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor,
În temeiul prevederilor art. 3 lit. i) şi art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1: Registrul furnizorilor
(1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile oficiale competente Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS) şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS), întocmeşte şi actualizează un registru al furnizorilor, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82/2010 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României, denumit în continuare registrul furnizorilor. În plus, faţă de furnizorii înregistraţi în conformitate cu prezentul ordin, registrul include furnizorii acreditaţi în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) şi art. 15 lit. A din Regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor de viţă-de-vie, pomi fructiferi şi plante ornamentale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 8/2006, denumite în continuare reguli. Dacă este cazul, INCS şi ISTIS pun la dispoziţie registrul furnizorilor.
(2)Registrul furnizorilor conţine următoarele informaţii:
a)numele, adresa şi informaţiile de contact ale furnizorului;
b)activităţile exercitate de furnizor în România, în sensul art. 2 pct. 9 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82/2010, adresa locaţiilor implicate şi principalele genuri sau specii vizate;
c)numărul sau codul de înregistrare.
(3)INCS şi ISTIS pot elimina o persoană fizică sau juridică din registrul furnizorilor, în cazul în care se stabileşte că persoana respectivă nu mai exercită nicio activitate în sensul art. 2 pct. 9 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82/2010.
Art. 2: Obligaţia de notificare care le revine furnizorilor
(1)INCS şi ISTIS se asigură că furnizorii notifică informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b). Cu toate acestea, furnizorii acreditaţi în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) din reguli nu au obligaţia de a notifica aceste informaţii.
(2)INCS şi ISTIS se asigură că furnizorii notifică orice modificare a situaţiei lor în ceea ce priveşte informaţiile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).
(3)INCS şi ISTIS se asigură că furnizorii sunt informaţi cu privire la înregistrarea lor, precum şi cu privire la orice modificări aduse acesteia, în termen de 30 de zile.
Art. 3: Registrul soiurilor
(1)ISTIS întocmeşte şi actualizează un registru al soiurilor, denumit în continuare registrul soiurilor, şi publică Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Pe lângă soiurile înregistrate în conformitate cu prezentul ordin, registrul soiurilor include soiurile înregistrate înainte de 30 septembrie 2012, în conformitate cu art. 16 şi 17 din reguli, şi soiurile înregistrate, în conformitate cu art. 6 alin. (5) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82/2010.
(2)Registrul soiurilor trebuie să includă următoarele informaţii:
a)denumirea soiului şi sinonimele;
b)specia căreia îi aparţine soiul;
c)menţiunea descriere oficială sau descriere recunoscută oficial după caz;
d)data înregistrării sau, dacă este cazul, data de reînnoire a înregistrării;
e)perioada de valabilitate a înregistrării.
(3)ISTIS păstrează un dosar pentru fiecare soi pe care îl înregistrează. Dosarul respectiv trebuie să conţină o descriere a soiului şi un rezumat al tuturor datelor relevante pentru înregistrarea soiului.
Art. 4: Condiţiile pentru înregistrarea soiurilor
(1)Un soi este înregistrat de către ISTIS ca soi cu o descriere oficială, dacă îndeplineşte următoarele cerinţe:
a)este distinct, uniform şi stabil în sensul alin. (2);
b)este disponibilă o probă din soiul respectiv;
c)în ceea ce priveşte soiurile modificate genetic, dacă organismul modificat genetic în care constă soiul este autorizat pentru cultivare în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, sau al Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic.
(2)Un soi este considerat:
a)distinct, dacă se deosebeşte în mod clar, cu referire la manifestarea caracteristicilor care rezultă dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinaţie de genotipuri, de orice alt soi cunoscut la data de depunere a cererii prevăzute la art. 5;
b)uniform, dacă, sub rezerva variaţiilor care ar putea rezulta din particularităţile înmulţirii sale, este suficient de uniform în manifestarea caracteristicilor analizate pentru stabilirea distinctivităţii şi a oricărei altei caracteristici utilizate pentru descrierea soiului;
c)stabil, dacă manifestarea caracteristicilor analizate pentru stabilirea distinctivităţii, precum şi a oricărei altei caracteristici utilizate pentru descrierea soiului rămâne neschimbată în urma înmulţirilor succesive sau, în cazul micropropagării, la sfârşitul fiecărui ciclu.
Art. 5: Cererea de înregistrare a unui soi
(1)Pentru înregistrarea unui soi, ca soi cu o descriere oficială, se impune depunerea unei cereri scrise la ISTIS.
(2)Cererea este însoţită de:
a)informaţiile solicitate în chestionarele tehnice stabilite la momentul depunerii cererii:
1.(i) în anexa II la "Protocoalele pentru examinarea distinctivităţii, a uniformităţi şi a stabilităţii" ale Consiliului de administraţie al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (CPVO) pentru speciile relevante pentru care s-a publicat un astfel de protocol; sau, în cazul în care nu au fost publicate astfel de protocoale,
2.(ii) în secţiunea X din "Ghidurile pentru examinarea distinctivităţii, a uniformităţii şi a stabilităţii" ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV) şi în anexa la Ghidul pentru examinarea speciilor relevante pentru care au fost publicate astfel de ghiduri; sau, în cazul în care nu au fost publicate astfel de ghiduri,
3.(iii) în ghidurile naţionale;
b)informaţii care să ateste dacă soiul este înregistrat oficial în alt stat membru UE sau dacă face obiectul unei cereri pentru o astfel de înregistrare în alt stat membru;
c)denumirea propusă;
d)în cazul unui soi modificat genetic, dovada care să ateste că organismul modificat genetic în care constă soiul este autorizat pentru cultivare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, sau al Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003.
(3)Solicitantul poate să prezinte, odată cu cererea, următoarele;
a)o descriere oficială stabilită, în conformitate cu art. 6 alin. (5), de o autoritate oficială competentă a unui alt stat membru;
b)orice alte informaţii utile.
Art. 6: Examinarea cererilor
(1)Dacă la ISTIS se primeşte o cerere de înregistrare a unui soi, pentru a fi declarat soi cu o descriere oficială, se efectuează examinarea acestui soi în conformitate cu alin. (2), (3) şi (4).
(2)Se efectuează teste în cultură în vederea stabilirii unei descrieri oficiale a soiului în cazul în care aplicantul prezintă informaţii în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a), rămâne la latitudinea ISTIS să ia în considerare aceste informaţii care pot demonstra că sunt îndeplinite condiţiile de înregistrare prevăzute la art. 4. Numai în acest caz nu se efectuează teste de cultură (testul DUS). În cazul în care trebuie efectuat testul DUS, aplicantul trebuie să transmită o probă din materialul soiului.
(3)Testele de cultură menţionate la alin. (2) vor fi realizate de:
a)ISTIS care primeşte cererea;
b)autoritatea oficială din alt stat membru care a acceptat să efectueze aceste teste, numai la solicitarea ISTIS;
c)orice autoritate legală naţională, în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82/2010. În cazul în care se aplică lit. c) şi testele se efectuează în locaţiile întreprinderilor private, ISTIS se asigură că nu se aplică măsuri care ar putea interfera cu examinarea oficială.
(4)Testele în cultură se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziţii în ceea ce priveşte designul testului, condiţiile de cultivare şi caracteristicile soiului care trebuie vizate ca cerinţă minimă:
a)protocoalele pentru examinarea distinctivităţii, a uniformităţii şi a stabilităţii ale Consiliului de administraţie al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (CPVO) aplicabile la începutul examinării tehnice; sau, în cazul în care nu au fost publicate protocoale pentru speciile relevante,
b)ghidurile pentru examinarea distinctivităţii, a uniformităţii şi a stabilităţii ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), aplicabile la începutul examinării tehnice; sau, în cazul în care nu au fost publicate ghiduri pentru speciile relevante,
c)ghidurile naţionale.
(5)În cazul în care, pe baza examinării menţionate la alin. (1), ISTIS ajunge la concluzia că soiul vizat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5, stabileşte o descriere oficială şi include soiul respectiv în registrul soiurilor.
Art. 7: Perioada de valabilitate a înregistrării soiului
(1)Perioada maximă de valabilitate a înregistrării unui soi este de 30 de ani.
(2)În cazul soiurilor modificate genetic, valabilitatea înregistrării se limitează la perioada pentru care organismul modificat genetic în care constă soiul respectiv este autorizat pentru cultivare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, sau al Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003.
Art. 8: Reînscrierea unui soi înregistrat
(1)Înregistrarea unui soi poate fi reînnoită pentru alte perioade de maximum 30 de ani, cu condiţia să fie încă disponibil material din soiul respectiv. În cazul unui soi modificat genetic, reînnoirea este condiţionată, în plus, de perioada pentru care organismul modificat genetic în care constă soiul respectiv continuă să fie autorizat pentru cultivare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, sau al Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003. Reînnoirea se limitează la perioada de autorizare a organismului modificat genetic vizat.
(2)Pentru reînnoirea înregistrării se impune depunerea unei cereri scrise la ISTIS. Cererea trebuie să fie însoţită de dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(3)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate să reînnoiască înregistrarea unui soi pentru care nu s-a depus o cerere în scris, în cazul în care consideră că reînnoirea serveşte la menţinerea diversităţii genetice şi a producţiei sustenabile sau serveşte altui interes general.
Art. 9: Radierea unui soi din registrul soiurilor
Un soi este radiat din registrul soiurilor dacă:
a)nu mai sunt îndeplinite condiţiile de înregistrare prevăzute la art. 4;
b)la momentul depunerii cererii de înregistrare sau în timpul procedurii de examinare au fost furnizate informaţii false sau frauduloase în legătură cu datele pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea.
Art. 10: Notificări
(1)ISTIS notifică autorităţilor oficiale din celelalte state membre şi Comisiei informaţiile cerute care au permis accesul la registrul naţional al soiurilor. ISTIS informează Comisia cât mai curând posibil cu privire la includerea unui soi în propriul registru al soiurilor, precum şi cu privire la orice altă modificare adusă registrului soiurilor.
(2)ISTIS trebuie să pună la dispoziţie, la cerere, unui alt stat membru sau Comisiei:
a)descrierea oficială sau descrierea recunoscută oficial a soiurilor înregistrate în registrul naţional al soiurilor;
b)rezultatele examinării cererilor de înregistrare a soiurilor efectuate de ISTIS în conformitate cu art. 6;
c)orice alte informaţii disponibile în ceea ce priveşte soiurile incluse în registrul naţional al soiurilor sau radiate din acest registru;
d)lista soiurilor pentru care cererile de înregistrare sunt în curs de examinare la ISTIS.
Art. 11: Transpunere
(1)Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce priveşte înregistrarea furnizorilor şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 298 din 16 octombrie 2014. După intrarea în vigoare a prezentului ordin, ISTIS comunică un tabel de corespondenţă între ordin şi directiva transpusă.
(2)ISTIS comunică Comisiei textul prezentului ordin.
Art. 12: Abrogare
(1)La Regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor de viţă-de-vie, pomi fructiferi şi plante ornamentale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 8/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 28 februarie 2006, articolele 13-18 se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2017.
(2)Pentru testele începute înainte de 1 ianuarie 2017 se aplică prevederile art. 13-18 din Regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor de viţă-de-vie, pomi fructiferi şi plante ornamentale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 8/2006.
Art. 13
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.
Art. 14
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 639 din data de 19 august 2016