ORDIN nr. 571 din 26 martie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor
Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 158.587 din 25 martie 2015,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 7 iunie 2013, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 "Contract-cadru de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor", punctul II. 1 va avea următorul cuprins:
"1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiştii aflate în domeniul public al comunei, oraşului, respectiv al municipiului ........... pentru păşunatul unui număr de ........... animale din specia ..........., situată în blocul fizic ..........., tarlaua ..........., în suprafaţă de ........... ha, identificată prin număr cadastral ........... şi în schiţa anexată care face parte din prezentul contract."
2.La anexa nr. 1, punctul III va avea următorul cuprins:
"III. Durata contractului
1. Durata concesiunii este de ........... ani, începând cu data semnării prezentului contract, cuprinsă între 7 şi 10 ani, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv a ........... fiecărui an.
2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare."
3.La anexa nr. 1, punctul IV.1 va avea următorul cuprins:
"1. Preţul concesiunii este de ........... lei/ha/an, stabilit cu respectarea condiţiilor art. 6 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ........... lei."
4.La anexa nr. 2 "Contract-cadru de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor", punctul II.1 va avea următorul cuprins:
"1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul public/privat al comunei, oraşului, respectiv al municipiului ........... pentru păşunatul unui număr de ........... animale din specia ..........., situată în blocul fizic ..........., tarlaua ..........., în suprafaţă de ........... ha, identificată prin număr cadastral ........... şi în schiţa anexată care face parte din prezentul contract."
5.La anexa nr. 2, punctul III va avea următorul cuprins:
"III. Durata contractului
1. Durata închirierii este de ........... ani, începând cu data semnării prezentului contract, cuprinsă între 7 şi 10 ani, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv ........... a fiecărui an.
2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare."
6.La anexa nr. 2, punctul IV.1 va avea următorul cuprins:
"1. Preţul închirierii este de ........... lei/ha/an, stabilit cu respectarea condiţiilor art. 6 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ........... lei."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 589 din data de 5 august 2015