DECIZIE nr. 353 din 27 aprilie 2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
În temeiul art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta decizie stabileşte procedura de acordare, modificare, încetare, prelungire şi cesionare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.
(2)Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor frecvenţe radio unei persoane autorizate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa-cadru.
Art. 2
(1)Prezenta decizie se aplică pentru:
a)frecvenţele/benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, denumit în continuare TNABF, utilizate pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
b)frecvenţele/benzile de frecvenţe radio cu utilizare în partaj neguvernamental/guvernamental, conform TNABF, utilizate pentru furnizarea de reţele neguvernamentale de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
(2)Prezenta decizie nu se aplică pentru:
a)frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere, conform legii;
b)frecvenţele radio alocate/asignate pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România;
c)benzile de frecvenţe radio atribuite, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicaţii în serviciul de amator;
d)benzile de frecvenţe radio atribuite, conform TNABF, serviciilor de radiodifuziune sonoră şi televiziune, atunci când sunt utilizate de către staţii de radiocomunicaţii în cadrul acestor servicii.
Art. 3
(1)În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţa-cadru.
(2)În înţelesul prezentei decizii, prin autorizaţia de asignare a frecvenţelor, denumită în continuare AAF, care se constituie anexă la licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM stabileşte frecvenţe radio/benzi de frecvenţe radio, utilizate de una sau mai multe staţii de radiocomunicaţii, precum şi parametrii tehnici şi operaţionali asociaţi acestora.
Art. 4
(1)Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, denumită în continuare LUF, cuprinde, în principal, datele de identificare ale titularului, drepturile de utilizare a spectrului acordate, care se concretizează în frecvenţa sau frecvenţele asignate, subbenzile de frecvenţe alocate sau, după caz, banda sau benzile de frecvenţe în care se vor realiza asignări în baza LUF, menţionarea serviciului de radiocomunicaţii şi desemnarea tipului de aplicaţie pentru care a fost acordată LUF, aria furnizării reţelei sau serviciului de comunicaţii electronice, condiţii tehnice şi operaţionale asociate drepturilor de utilizare, obligaţiile titularului, termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare, termenul de punere în funcţiune a reţelei, data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare (după caz), orice alte condiţii stabilite în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa-cadru, precum şi alte obligaţii ce decurg din legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice.
(2)AAF cuprinde, în principal, datele de identificare ale titularului, frecvenţa sau frecvenţele radio/benzile de frecvenţe radio asignate, parametrii tehnici şi operaţionali ai unei staţii de radiocomunicaţii sau, după caz, ai staţiilor de radiocomunicaţii din componenţa unei reţele, precum şi alte date relevante.
Art. 5
(1)Utilizarea efectivă a frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea LUF, respectiv a AAF, în condiţiile prezentei decizii.
(2)Nu este necesară obţinerea LUF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicaţii care funcţionează în regim de recepţie, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:
a)echipamente care operează în cadrul unor reţele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile ştiinţifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului, cercetare spaţială, exploatare spaţială), radioastronomie;
b)echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la ţărm/la sol şi operează în asociere cu nave/aeronave.
(3)Nu este necesară obţinerea AAF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicaţii care funcţionează în regim de recepţie, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:
a)echipamente care fac parte integrantă din reţele ce includ staţii de emisie (în sensul că prin reţelele respective nu se pot furniza servicii de comunicaţii electronice în absenţa acestor echipamente de recepţie);
b)echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor.
(4)Nu este necesară obţinerea LUF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicaţii electronice care funcţionează în regim de emisie sau emisie/recepţie sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:
a)terminale care operează într-o reţea din cadrul serviciilor de radiocomunicaţii prin satelit pentru care nu există LUF în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice în România;
b)terminale care operează în cadrul unor reţele în serviciul mobil terestru alcătuite din staţii mobile şi/sau portabile, fără staţie de bază.
(5)Nu este necesară obţinerea AAF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicaţii electronice care funcţionează în regim de emisie sau emisie/recepţie exclusiv sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice pentru care există LUF, cu următoarele excepţii:
a)echipamente terminale care operează sub controlul unor reţele în cadrul serviciilor mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, al unor reţele de comunicaţii mobile profesionale (inclusiv acelea cu acces public restrâns) în serviciul mobil terestru, precum şi al unor reţele de tip punct-multipunct pentru uz propriu în serviciul fix;
b)echipamente terminale care operează sub controlul unor reţele în cadrul serviciului de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la ţărm/la sol în asociere cu acestea.
(6)Pentru sistemele de comunicaţii globale prin satelit şi sistemele de comunicaţii mobile celulare la bordul navelor sau al aeronavelor, care nu deţin infrastructură (spre exemplu, staţii coordonatoare, staţii de calibrare etc.) pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice în România va fi conferit prin LUF.
(7)În cazul în care sistemele prevăzute la alin. (6) deţin şi infrastructură pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în România va fi conferit prin LUF şi AAF.
Art. 6
Dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin LUF se poate concretiza în alocări de canale radio/subbenzi de frecvenţe radio pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvenţe radio/subbenzi de frecvenţe radio în funcţie de tipul reţelelor ori al serviciilor de comunicaţii electronice solicitate şi de serviciul de radiocomunicaţii în care acestea se încadrează, având în vedere şi strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio.
Art. 7
(1)ANCOM acordă LUF prin:
a)procedură de încredinţare directă, conform principiului "primul venit, primul servit", în condiţii deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale;
b)procedură de selecţie competitivă sau comparativă, în condiţii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.
(2)Acordarea LUF nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.
(3)Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri corecte şi complete, întocmite cu respectarea prevederilor prezentei decizii.
(4)Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în cel mult 8 luni de la data iniţierii procedurii.
(5)Termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) pot fi modificate de ANCOM în condiţiile prevăzute de Ordonanţa-cadru.
Art. 8
(1)Procedura de selecţie competitivă sau comparativă se aplică în cazul categoriilor de reţele şi al benzilor de frecvenţe radio prevăzute în anexa nr. 1.
(2)ANCOM poate decide organizarea unei proceduri de selecţie competitive sau comparative şi în alte benzi de frecvenţe radio în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa-cadru.
(3)Stabilirea etapelor, a termenelor şi a condiţiilor de acordare a LUF în cadrul unei proceduri de selecţie competitive sau comparative se realizează individual, pentru fiecare bandă de frecvenţe radio supusă procedurii de selecţie, prin decizie a preşedintelui ANCOM.
(4)Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) şi (2) ANCOM acordă LUF prin procedura prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a).
Art. 9
LUF se acordă pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia:
a)LUF acordate pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni de la emitere;
b)LUF acordate prin procedură de selecţie competitivă sau comparativă pentru care termenul de valabilitate este stabilit în conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanţa-cadru;
c)LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 ani, conform solicitării titularului;
d)LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 ani, din motive ce ţin de gestionarea spectrului radio;
e)LUF acordate în baza unor documente de poziţie sau de strategie ce privesc utilizarea spectrului radio, care prevăd alte perioade de valabilitate.
CAPITOLUL II: Emiterea LUF şi AAF
Art. 10
(1)În vederea acordării LUF în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. a), solicitantul va transmite la ANCOM o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.
(2)Formularul-tip poate fi obţinut de la sediul central, de la structurile sale teritoriale sau de pe pagina de internet a ANCOM.
(3)În cazul persoanelor juridice cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal şi va purta ştampila acesteia.
(4)Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central sau către orice structură teritorială a ANCOM în unul dintre următoarele moduri:
a)prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului;
b)printr-un serviciu poştal;
c)ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
(5)Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire al corespondenţei ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.
Art. 11
(1)La formularul-tip va fi anexat, ca parte integrantă din cererea de acordare a LUF:
a)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, şi care să conţină cel puţin informaţiile de identificare, asociaţi/acţionari, administratori şi menţiuni referitoare la insolvenţă, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice, sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condiţiile legii;
b)certificatul de înregistrare fiscală şi/sau certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, în cazul asociaţiilor sau fundaţiilor, în copie;
c)certificatul de înregistrare fiscală, în cazul instituţiilor publice, în copie.
(2)Societatea fără personalitate juridică va anexa la formularul-tip următoarele documente:
a)certificatul de înregistrare fiscală, în copie;
b)actul de înfiinţare, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie.
(3)Solicitantul persoană fizică va anexa la formularul-tip copia actului de identitate.
(4)Solicitantul persoană străină va anexa la formularul-tip documente echivalente celor solicitate persoanelor române, în traducere legalizată în limba română şi cu respectarea cerinţelor privind utilizarea actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul altui stat.
(5)Documentele prevăzute la alin. (4) nu sunt solicitate persoanelor străine care intenţionează să obţină LUF în vederea operării unei reţele de comunicaţii electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional.
(6)Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) vor anexa la formularul-tip şi documentaţia tehnică care susţine soluţia propusă de realizare a reţelei de comunicaţii electronice în baza condiţiilor tehnice stabilite de ANCOM, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. Documentaţia tehnică va fi elaborată ţinând cont de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.
(7)În vederea emiterii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţelele de comunicaţii electronice care utilizează benzi de frecvenţe radio neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF, în vederea retransmisiei sau furnizării serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să deţină toate documentele prevăzute de actul normativ amintit şi să depună, în copie, licenţa audiovizuală, autorizaţia de retransmisie, avizul de retransmisie, după caz, corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi furnizate sau retransmise, după caz.
(8)Solicitantul are obligaţia de a comunica scopul şi de a justifica necesitatea utilizării frecvenţelor radio.
Art. 12
(1)În situaţia în care în urma analizei cererii şi documentaţiei tehnice se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că soluţia propusă nu corespunde condiţiilor tehnice stabilite de ANCOM în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, ANCOM va comunica solicitantului observaţiile necesare. ANCOM poate solicita documente justificative suplimentare, după caz.
(2)În termen de 6 săptămâni de la data transmiterii cererii şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM va analiza documentaţia transmisă şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale, va emite LUF însoţită de una sau mai multe AAF, după caz, cu excepţia cazurilor prezentate la art. 16.
(3)Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi modificat de către ANCOM în condiţiile art. 26 alin. (3) din Ordonanţa-cadru.
(4)Acordarea LUF şi a AAF pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, dacă este cazul.
(5)În cazul cererilor transmise în vederea acordării LUF pentru transmisiile ocazionale în regim de urgenţă, ANCOM poate reduce termenul prevăzut la alin. (4).
Art. 13
(1)ANCOM va respinge o cerere de acordare a LUF în următoarele cazuri:
a)solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la art. 10-12;
b)solicitantul nu este autorizat în condiţiile Ordonanţei-cadru;
c)nu există frecvenţe radio disponibile în condiţiile solicitate;
d)nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice sau legale din domeniul comunicaţiilor electronice;
e)nu se justifică, în mod obiectiv, alocarea/asignarea resursei de spectru radio solicitate din considerente ce ţin de utilizarea raţională şi eficientă a spectrului radio;
f)împotriva solicitantului a fost pronunţată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;
g)solicitantul se află în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare;
h)solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru frecvenţele radio alocate/asignate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa-cadru, precum şi eventuale accesorii aferente tarifului.
(2)Respingerea cererii de acordare a LUF va fi motivată şi se va comunica solicitantului.
Art. 14
(1)Înainte de efectuarea demersurilor pentru solicitarea LUF şi/sau AAF, după caz, în cazul serviciului fix [cu excepţia reţelelor de tip Multichannel Multipoint Distribution Systems (MMDS)], serviciului mobil terestru (numai pentru reţelele naţionale sau regionale care necesită o planificare prealabilă a frecvenţelor radio), serviciului radiodeterminare (radionavigaţie şi radiolocaţie), serviciului mobil maritim (numai pentru staţii amplasate pe ţărm), serviciului mobil aeronautic (numai pentru staţii amplasate la sol), solicitantul se poate adresa ANCOM, în vederea determinării posibilităţilor tehnice şi legale de acordare a LUF şi/sau a autorizaţiilor.
(2)În situaţia în care, în urma analizei efectuate, se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că solicitantul nu îndeplineşte, în mod satisfăcător, condiţia prevăzută la art. 11 alin. (8), ANCOM comunică solicitantului observaţiile necesare. ANCOM poate solicita informaţii şi documente justificative suplimentare, după caz.
(3)În termen de cel mult 6 săptămâni de la data transmiterii solicitării prevăzute ta alin. (1) şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM comunică, în scris, rezultatul analizei privind posibilitatea alocării/asignării frecvenţelor radio în condiţii tehnice şi operaţionale minimale specificate.
(4)În cazul în care analiza tehnică şi legală implică procesarea unei cantităţi semnificative de date şi/sau informaţii, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu până la 6 săptămâni, cu condiţia înştiinţării solicitantului înaintea expirării termenului prevăzut la alin. (3).
Art. 15
(1)Titularul LUF va transmite către ANCOM o notificare privind punerea în funcţiune a reţelei de comunicaţii electronice. Notificarea va fi realizată cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de începerea utilizării efective a frecvenţelor radio şi cu respectarea termenului de punere în funcţiune a reţelei. Notificarea va fi întocmită conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANCOM.
(2)După primirea notificării prevăzute la alin. (1), ANCOM verifică respectarea parametrilor tehnici şi operaţionali autorizaţi conform LUF şi AAF. În situaţia în care, la punerea în funcţiune, ANCOM constată modificarea parametrilor tehnici şi operaţionali autorizaţi, prevederile art. 22 se vor aplica în mod corespunzător.
(3)Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru reţelele de comunicaţii mobile celulare la nivel naţional, staţiile de radiocomunicaţii destinate transmisiilor cu caracter ocazional şi experimental, staţiile din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit), staţiile din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit), staţiile din serviciul de radiodeterminare, reţelele de radiocomunicaţii în serviciul fix (cu excepţia reţelelor de tip MMDS) şi reţelele de radiocomunicaţii prin satelit.
(4)În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune, titularul intenţionează modificarea datelor cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (1), după parcurgerea procedurii stabilite în art. 22 în cazul reglementat de articolul respectiv, acesta va transmite ANCOM o nouă notificare, care să conţină datele modificate.
Art. 16
(1)În cazul LUF care conţine alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvenţe pentru care titularul deţine drepturi de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice, la nivel naţional în serviciul mobil terestru sau pe o anumită arie geografică în serviciul fix, pentru obţinerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul licenţei nu se prevede altfel:
a)titularul va propune asignările efective de frecvenţe pentru fiecare staţie de radiocomunicaţii din componenţa reţelei/reţelelor proprii de comunicaţii electronice şi parametrii tehnici şi operaţionali asociaţi acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvenţe şi în condiţiile tehnice şi operaţionale prevăzute în licenţă, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de intenţia de punere în funcţiune a acestora; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre staţiile componente ale reţelei/reţelelor sale, atât cele noi, cât şi cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;
b)ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) şi, în cazul în care sunt respectate condiţiile tehnice şi operaţionale prevăzute în licenţă, emite AAF, în termen de 3 luni de la primirea unor notificări complete şi corecte din partea titularului;
(2)În toate cazurile de LUF care conţin alocări de canale/subbenzi de frecvenţe în serviciul fix, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru obţinerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul LUF nu se prevede altfel:
a)titularul va propune asignările efective de frecvenţe pentru fiecare staţie de radiocomunicaţii din componenţa reţelei proprii de comunicaţii electronice şi parametrii tehnici şi operaţionali asociaţi acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvenţe şi în condiţiile tehnice şi operaţionale prevăzute în LUF, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii, înainte de intenţia de punere în funcţiune a acestora; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre staţiile componente ale reţelei sale, atât cele noi, cât şi cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;
b)ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) şi, în cazul în care este asigurată compatibilitatea radioelectrică cu asignările existente acordate pentru alte reţele de radiocomunicaţii în serviciul fix, emite AAF în termen de 9 săptămâni de la primirea unor notificări complete şi corecte din partea titularului;
c)în cazul în care parametrii propuşi prin notificare afectează funcţionarea altor reţele de radiocomunicaţii în serviciul fix, ANCOM solicită titularului efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilităţii radioelectrice cu asignările existente acordate pentru alte reţele de radiocomunicaţii în serviciul fix;
d)în cazul prevăzut la lit. c), emiterea AAF se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificaţi, în concordanţă cu cerinţele exprimate de către ANCOM.
(3)În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), formatul de prezentare şi modalitatea de transmitere a notificărilor în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii se stabilesc de către ANCOM şi vor fi comunicate celor interesaţi.
CAPITOLUL III: Modificarea LUF şi/sau AAF
Art. 17
(1)Ulterior acordării LUF, în orice alte cazuri decât cele prevăzute la art. 16, în situaţia în care titularul îşi extinde reţeaua de comunicaţii electronice în sensul includerii de noi staţii de radiocomunicaţii, cu respectarea condiţiilor tehnice şi operaţionale din LUF, acesta va solicita emiterea AAF în mod corespunzător şi/sau, după caz, modificarea unor AAF.
(2)Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum şi documentaţia tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) şi ale art. 11 alin. (6) şi (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind extinderea reţelei, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), şi, după caz, copii ale tuturor documentelor care susţin modificările respective.
(3)Emiterea AAF suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător. Emiterea AAF modificate se realizează cu respectarea prevederilor art. 22, care se aplică în mod corespunzător. ANCOM poate modifica AAF şi din proprie iniţiativă. În cazul serviciului fix sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi prevederile art. 14.
(4)Utilizarea efectivă a frecvenţelor radio în noile condiţii tehnice este permisă numai după obţinerea, respectiv modificarea AAF, prevederile art. 15 aplicându-se în mod corespunzător.
(5)ANCOM poate refuza emiterea AAF suplimentare sau, după caz, AAF modificate în următoarele cazuri:
a)solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3);
b)solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);
c)solicitantul se află în una din situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).
Art. 18
(1)Ulterior acordării LUF, în situaţia în care titularul îşi restrânge reţeaua de comunicaţii electronice în sensul renunţării la staţii de radiocomunicaţii din componenţa reţelei respective, cu respectarea condiţiilor tehnice şi operaţionale din LUF, acesta va informa ANCOM, în scris, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2).
(2)În cazul în care restrângerea reţelei implică şi modificarea unor AAF, ANCOM va modifica AAF respective în baza unei cereri transmise de către titular. În acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 22. ANCOM poate modifica AAF şi din proprie iniţiativă.
(3)Informarea prevăzută la alin. (1) va include o motivare a renunţării la staţiile de radiocomunicaţii respective.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (1), LUF îşi păstrează termenul de valabilitate pentru staţiile de radiocomunicaţii rămase în componenţa reţelei.
Art. 19
(1)Termenul de valabilitate al LUF acordate conform principiului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) poate fi prelungit, succesiv, pentru perioade cel mult egale cu perioada pentru care a fost acordată iniţial.
(2)În vederea prelungirii valabilităţii LUF, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai devreme de 90 de zile înaintea expirării termenului cuprins în aceasta, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoţită, acolo unde este cazul, de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, care să conţină cel puţin informaţiile de identificare, asociaţi/acţionari, administratori şi menţiuni referitoare la insolvenţă, reorganizare judiciară sau faliment.
(3)La prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, autoritatea de reglementare poate revizui condiţiile ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a LUF. În această situaţie, ANCOM informează titularul cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi acordă acestuia un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporţional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.
(4)În termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii prevăzute la alin. (2), respectiv a răspunsului titularului la informarea primită din partea autorităţii cu privire la noile condiţii de prelungire a valabilităţii, ANCOM va prelungi termenul de valabilitate al LUF în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
(5)Prelungirea valabilităţii LUF acordate prin procedură de selecţie comparativă sau competitivă se realizează în condiţiile art. 31 din Ordonanţa-cadru.
(6)În vederea prelungirii valabilităţii LUF acordate prin procedură de selecţie comparativă sau competitivă, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puţin 18 luni, dar nu mai devreme de 24 luni înaintea expirării termenului cuprins în aceasta. În acest caz, ANCOM va comunica rezultatul analizei sale cu cel puţin 8 luni înainte de data ajungerii la termen a LUF.
(7)ANCOM poate refuza prelungirea termenului de valabilitate a LUF în cazul în care:
a)cererea nu a fost depusă cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (2) sau la alin. (6), după caz;
b)solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), f) şi g);
c)nu se justifică extinderea drepturilor de utilizare din considerente ce ţin de utilizarea raţională şi eficientă a spectrului radio;
d)banda ori benzile de frecvenţe radio care fac obiectul LUF se află într-un proces de reorganizare a utilizării spectrului radio;
e)există prevederi în acest sens în reglementări tehnice în vigoare cu privire la banda ori benzile de frecvenţe radio care face/fac obiectul LUF.
Art. 20
(1)ANCOM poate modifica LUF şi/sau AAF, din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Ordonanţa-cadru, precum şi în cazul în care s-au modificat datele de identificare ale titularului.
(2)ANCOM poate modifica prevederile LUF şi/sau AAF, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
a)se solicită modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în LUF, în condiţiile art. 21;
b)se solicită modificarea parametrilor tehnici şi operaţionali cuprinşi în AAF, în condiţiile art. 22;
c)s-au modificat datele de identificare ale titularului;
d)se solicită modificarea datelor de identificare ale titularului în condiţiile art. 24.
(3)În vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. c), în termen de 10 zile de la data modificării datelor de identificare, titularul va transmite o cerere de modificare a datelor de identificare, în original, însoţită de actele doveditoare, în copie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5).
(4)În urma modificării datelor de identificare ale titularului, ANCOM va elibera LUF, fără a modifica termenul de valabilitate al acesteia sau condiţiile tehnice şi operaţionale incluse în LUF, cu excepţia situaţiei în care se solicită concomitent aceste modificări, situaţie în care devin aplicabile şi prevederile art. 19, ale art. 21, respectiv ale art. 22, după caz.
Art. 21
(1)În vederea modificării condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în LUF, titularul va transmite o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.
(2)Modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în LUF acordată în baza procedurii menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b) se realizează numai cu respectarea tuturor cerinţelor ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a LUF.
(3)Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum şi documentaţia tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) şi ale art. 11 alin. (6) şi (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), şi, după caz, copii ale tuturor documentelor care susţin modificările respective.
(4)Modificarea LUF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător.
(5)Utilizarea frecvenţelor radio în condiţiile tehnice şi operaţionale modificate este permisă numai după modificarea LUF.
(6)ANCOM poate refuza emiterea LUF modificate în următoarele cazuri:
a)solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4);
b)solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);
c)solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).
Art. 22
(1)În vederea modificării parametrilor tehnici şi operaţionali cuprinşi în AAF, titularul va transmite o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.
(2)Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum şi documentaţia tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) şi ale art. 11 alin. (6) şi (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), şi, după caz, copii ale tuturor documentelor care susţin modificările respective.
(3)Modificarea AAF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător.
(4)Utilizarea frecvenţelor radio cu parametrii tehnici şi operaţionali modificaţi este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a AAF, prevederile art. 15 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul LUF care conţine alocări de canale/subbenzi de frecvenţe, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, modificarea parametrilor tehnici şi operaţionali cuprinşi în AAF se realizează în condiţiile descrise la art. 16, care se aplică în mod corespunzător. Eventualele justificări necesare vor fi solicitate de ANCOM de la caz la caz, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).
(6)ANCOM poate refuza emiterea AAF modificate în următoarele cazuri:
a)solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3);
b)solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);
c)solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).
CAPITOLUL IV: Cedarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
Art. 23
(1)Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice pot fi cesionate în condiţiile art. 35 din Ordonanţa - cadru.
(2)LUF acordată pentru furnizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice poate fi cesionată în integralitatea sa către o persoană autorizată în condiţiile Ordonanţei-cadru şi ale regimului de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, numai cu acordul prealabil al ANCOM şi cu asumarea de către cesionar a tuturor obligaţiilor care decurg din aceasta.
(3)Dreptul de utilizare a frecvenţelor radio poate fi cesionat şi parţial în cazul benzilor de frecvente radio prevăzute în anexa nr. 2.
(4)În vederea cedării drepturilor de utilizare, titularul acestora va transmite la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:
a)datele de identificare ale cedentului;
b)datele de identificare ale cesionarului;
c)datele de identificare ale LUF ce urmează a fi cedată;
d)numele, prenumele şi semnătura reprezentantului/ reprezentanţilor legal(i) şi ştampila cedentului, respectiv a cesionarului.
(5)La cererea prevăzută la alin. (4) vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din cererea de cedare a drepturilor de utilizare:
a)angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în LUF, semnat de reprezentantul/ reprezentanţii legal(i) şi purtând ştampila cesionarului, în original;
b)documentele relevante prevăzute la art. 11 alin. (1)-(4), în cazul cesionarului.
(6)ANCOM va analiza dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, dacă se păstrează destinaţia de folosinţă a frecvenţelor radio care fac obiectul cesiunii, precum şi dacă prin cesiune se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa.
(7)ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informaţii suplimentare în cazul în care informaţiile furnizate nu sunt suficiente ori în cazul în care este necesară o analiză a efectelor asupra concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice.
(8)Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cesiunii drepturilor de utilizare se emite în termen 30 zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz. Prin acordul prealabil, ANCOM poate stabili anumite condiţii în care poate fi încheiat acordul de cesiune, astfel încât să se asigure respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (6).
(9)În cazul în care cesiunea drepturilor de utilizare implică procesarea unei cantităţi semnificative de date şi/sau informaţii, termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiţia înştiinţării părţilor implicate.
(10)Acordul prealabil va include termenul în cadrul căruia cesionarul trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cererea de modificare a LUF, în sensul includerii în textul LUF a datelor sale de identificare sau, după caz, cererea de acordare a LUF, în situaţia cesiunii parţiale a drepturilor de utilizare.
(11)Nerespectarea condiţiilor stabilite de ANCOM în cadrul acordului prealabil ori a termenului prevăzut de alin. (10) atrage invalidarea acestuia.
(12)ANCOM va refuza emiterea acordului prealabil dacă:
a)documentaţia depusă nu îndeplineşte cerinţele legale;
b)cesionarul nu este autorizat în condiţiile Ordonanţei-cadru;
c)în urma cesiunii drepturilor de utilizare se schimbă destinaţia de folosinţă a frecvenţelor radio care fac obiectul licenţei;
d)titularul drepturilor de utilizare nu a achitat integral tariful de utilizare a spectrului, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa-cadru, aferent drepturilor ce urmează a fi cesionate, precum şi accesoriile aferente acestuia, dacă este cazul;
e)în urma cedării drepturilor de utilizare se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa;
f)cesionarul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-h);
g)drepturile de utilizare ce urmează a fi cesionate se află în benzi de frecvenţe radio care se află în situaţia descrisă la art. 19 alin. (7) lit. d);
h)cesionarul nu îndeplineşte condiţiile ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.
Art. 24
(1)După încheierea acordului de cesiune, în formă autentică, pe baza acordului prealabil, cesionarul va transmite, în original, o cerere privind acordarea sau modificarea LUF, după caz, însoţită de un exemplar al înscrisului semnat între părţi.
(2)Acordul de cesiune prevăzut la alin. (1), încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2), este nul de drept.
(3)Nerespectarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (10) atrage invalidarea acordului prealabil acordat în condiţiile art. 23 şi reluarea întregii proceduri de cesionare.
(4)Acordul de cesiune va conţine cel puţin menţiuni referitoare la:
a)atributele de identificare legală ale părţilor (spre exemplu: denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, cod unic de înregistrare, sediul social);
b)obiectul acordului, cu identificarea LUF şi a drepturilor de utilizare cesionate;
c)persoanele împuternicite să le reprezinte şi limitele împuternicirilor acordate;
d)data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentanţilor legali ai cedentului, respectiv ai cesionarului, precum şi ştampila părţilor semnatare.
(5)Acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) nu va fi luat în considerare.
(6)În termen de 30 de zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), în cazul în care acordul de cesiune a fost încheiat cu respectarea prevederilor relevante ale art. 23 şi ale prezentului articol, ANCOM va emite cedentului, în situaţia cesiunii drepturilor în integralitatea lor, o decizie de revocare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio cesionate şi va modifica LUF în favoarea cesionarului. În acelaşi termen, în situaţia cesiunii parţiale a drepturilor de utilizare, ANCOM va emite cedentului o LUF modificată, iar cesionarului, o LUF nouă.
(7)Emiterea LUF va fi refuzată în situaţiile prevăzute la art. 23 alin. (12) lit. d) şi f).
(8)În LUF cesionată în integralitate sau în LUF prin care sunt acordate drepturile de utilizare cesionate parţial se păstrează data expirării din LUF aparţinând cedentului, precum şi obligaţiile corelative drepturilor iniţiale, în integralitatea lor.
(9)Utilizarea frecvenţelor radio de către cesionar se poate realiza doar după emiterea LUF, în condiţiile alin. (8).
CAPITOLUL V: Încetarea dreptului conferit prin LUF
Art. 25
(1)Dreptul de a utiliza frecvenţele radio încetează în următoarele cazuri:
a)la expirarea duratei de valabilitate, dacă titularul nu a transmis anterior către ANCOM o cerere de prelungire a valabilităţii licenţei;
b)ca urmare a încetării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pentru care a fost acordată LUF;
c)la cererea titularului;
d)ca urmare a cesiunii drepturilor de utilizare în integralitatea lor;
e)dacă în urma divizării sau fuziunii persoana care a preluat drepturile de utilizare nu este autorizată în condiţiile Ordonanţei-cadru şi nu transmite notificarea prevăzută de lege cel mai târziu la data la care aceste proceduri au produs efecte juridice potrivit legii;
f)împotriva titularului a fost pronunţată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;
g)împotriva titularului a fost pronunţată o hotărâre definitivă privind dizolvarea judiciară sau de drept;
h)ca urmare a întreruperii temporare a activităţii comerciale a titularului;
i)ca urmare a retragerii acestui drept, în condiţiile art. 26;
j)ca urmare a încetării existenţei titularului sau a decesului persoanei fizice, titular de drepturi de utilizare ori asociat unic al unei persoane juridice, dacă în acest din urmă caz, în termen de 6 luni de la eveniment, nu este comunicată de către moştenitorii legali o informare în sensul preluării drepturilor şi obligaţiilor stabilite în LUF.
(2)Titularul va informa ANCOM cu privire la renunţarea la dreptul de utilizare a frecvenţelor radio, la iniţiativa sa. În acest sens, titularul va transmite o cerere, în original, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea produce efecte la data transmiterii către ANCOM, determinată conform art. 10 alin. (5), cu excepţia cazului în care titularul precizează o dată ulterioară.
(3)Informarea prevăzută la alin. (2) va include o motivare a renunţării la reţeaua de radiocomunicaţii respectivă.
(4)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), ANCOM va emite o decizie prin care se va constata apariţia situaţiei ce a condus la încetarea dreptului de utilizare.
(5)În toate situaţiile în care comunicarea deciziei prevăzute la alin. (4) nu poate fi realizată în conformitate cu dispoziţiile legale, decizia se va considera comunicată de la data afişării la sediul sau domiciliul titularului, precum şi la sediul şi pe pagina de internet a ANCOM.
Art. 26
(1)Drepturile de utilizare se suspendă sau se retrag prin decizie a preşedintelui ANCOM.
(2)ANCOM poate suspenda sau retrage dreptul de utilizare în următoarele cazuri:
a)în cazul retragerii dreptului de utilizare în condiţiile art. 27, art. 147 lit. b) coroborat cu art. 141 alin. (1) sau ale art. 148 din Ordonanţa-cadru;
b)ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice.
Art. 27
(1)Măsura suspendării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio se poate dispune pentru o perioadă de maximum 6 luni, cu excepţia măsurii de suspendare dispuse pentru neplata tarifului de utilizare a spectrului pentru care termenul nu poate fi mai mare de 30 de zile.
(2)Suspendarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio încetează în situaţia eliminării cauzelor care au determinat luarea acestei măsuri. Titularul va înştiinţa ANCOM, în termenul suspendării, cu privire la încetarea motivelor care au determinat suspendarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio.
(3)Dacă, în perioada suspendării drepturilor de utilizare, nu sunt eliminate cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va dispune, prin decizie, retragerea acestora.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 28
În cazul în care LUF a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANCOM poate elibera un duplicat al LUF, la solicitarea titularului, în urma depunerii unei declaraţii pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau furtul acesteia.
Art. 29
Rezultatele analizelor efectuate de ANCOM, în baza art. 14 din Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, pot sta la baza depunerii cererilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.
Art. 30
Cererile privind acordarea, cesionarea, modificarea sau încetarea LUF transmise până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio.
Art. 31
(1)ANCOM pune la dispoziţia publicului, prin intermediul paginii proprii de internet, toate informaţiile necesare obţinerii LUF şi AAF, conţinutul documentaţiei tehnice în vederea obţinerii sau modificării LUF şi/sau AAF, precizând, după caz, inclusiv formatul de prezentare a acestor informaţii şi modalitatea de transmitere a acestora, precum şi formularele-tip menţionate în cuprinsul acestei decizii.
(2)În cazul unor informaţii specifice necesare obţinerii LUF şi AAF, destinate anumitor solicitanţi de drepturi de utilizare a spectrului radio, ANCOM poate comunica aceste elemente direct celor interesaţi.
Art. 32
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 33
(1)Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, se abrogă.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

ANEXA nr. 1: Benzi de frecvenţe radio în care se acordă licenţe de utilizare a frecvenţelor radio prin procedură de selecţie pentru anumite categorii de reţele publice
 

Banda de frecvenţe radio

Categorii de reţele

1.

790-862 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD

2.

880-915 MHz/925-960 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD

3.

1710-1785/1805-1880 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD

4.

1900-1920 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim TDD
(componenta terestră a sistemelor IMT)

5.

1920-1980 MHz/2110-2170 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD
(componenta terestră a sistemelor IMT)

6.

2500-2690 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD sau în regim TDD

7.

3410-3600 MHz

Reţele punct-multipunct cu acces pe suport radio
(a se vedea nota nr. 1)

8.

3600-3800 MHz

Reţele punct-multipunct cu acces pe suport radio
(a se vedea nota nr. 2)

1.Nota nr. 1:
Până la data de 31 decembrie 2015, în această bandă de frecvenţe funcţionează numai reţele publice punct-multipunct cu acces pe suport radio de tip fix şi nomadic, utilizând atât regim FDD, cât şi regim TDD, în baza licenţelor valabile la data intrării în vigoare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.
2.NOTA nr. 2:
Până la data de 31 decembrie 2015, în această bandă de frecvenţe funcţionează numai o reţea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio, utilizând atât regim FDD, cât şi regim TDD, în baza licenţei valabile la data intrării în vigoare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.
ANEXA nr. 2: Benzi de frecvenţe radio în care sunt permise cedări parţiale ale drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio incluse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio
 

Banda de frecvenţe radio

Cedarea parţială poate fi luată în considerare pentru:

1.

790-862 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

2.

880-915 MHz/925-960 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

3.

1710-1785/1805-1880 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

4.

1900-1920 MHz

blocuri de 5 MHz nepereche

5.

1920-1980 MHz/2110-2170 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

6.

2500-2690 MHz

- blocuri de 2X5 MHz pereche, numai pentru modul de operare FDD;

- blocuri compacte de 15 MHz nepereche, numai pentru modul de operare TDD,

7.

3410-3600 MHz

blocuri de 5 MHz pereche (a se vedea nota nr. 1)

8.

3600-3800 MHz

blocuri de 5 MHz nepereche (a se vedea nota nr. 1)

NOTA NR. 1:
Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate în această bandă de frecvenţe, prin intermediul unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio valabile la data intrării în vigoare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, nu pot fi cedate parţial.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 din data de 30 aprilie 2015