HOTĂRÂRE nr. 32 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
Având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. (10)-(12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

ANEXĂ: Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EXTRAS de pe lista electorală permanentă şi suplimentară utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale
ROMÂNIA
JUDEŢUL*) .....................................
Municipiul, oraşul, comuna**) .............................
Localitatea aparţinătoare sau satul ..........................
Strada .....................
Pag. ..........................
Circumscripţia electorală nr. ..................
- Secţia de votare nr. .....................
EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ
Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de .....................***)

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul sau reşedinţa alegătorului
(str., nr. imobil, localitate, judeţ)

Seria şi numărul actului de identitate

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
____
*)În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".
**)În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Sectorul nr. ... "
***)Se înscrie data votării.
Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare
................................................................
Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială
................................................................
NOTE:
- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
- Rubrica "Domiciliul sau reşedinţa alegătorului" se completează conform menţiunilor din actul de identitate. Reşedinţa se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot la secţia de votare pentru care este întocmit extrasul de pe lista electorală.
- La finalul extrasului se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 12 septembrie 2016