NORMA nr. 18 din 14 martie 2016 privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieţei de asigurări şi asupra altor asigurători
Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 160 lit. l) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 9 martie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Domeniu de aplicare
Art. 1
În sensul prevederilor art. 42 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi art. 43 alin. (1) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, prezenta normă reglementează criteriile pentru evaluarea impactului pe care intrarea în dificultate a unui asigurător l-ar putea avea asupra pieţei asigurărilor, asupra altor asigurători, asupra condiţiilor de finanţare şi asupra economiei reale, ca urmare a naturii activităţii sale, a structurii acţionariatului, a formei juridice, a profilului de risc, a dimensiunii şi a statutului juridic sau a interconexiunii sale cu alţi asigurători şi a domeniului şi complexităţii de activitate, precum şi potenţialele efecte pe care situaţia de dificultate şi lichidarea sa ulterioară prin procedurile de insolvenţă le-ar avea.
CAPITOLUL II: Analiza strategiilor, procedurilor şi mecanismelor puse în aplicare de asigurători
Art. 2
(1)Direcţia care exercită funcţia de supraveghere, în funcţie de criteriile pentru procesul de evaluare a impactului intrării în dificultate a unui asigurător, analizează dispoziţiile, strategiile, procedurile şi mecanismele puse în aplicare de asigurători pentru a se conforma prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi evaluează:
a)riscurile la care sunt expuşi sau ar putea fi expuşi asigurătorii;
b)riscurile la care un asigurător expune piaţa asigurărilor, având în vedere identificarea şi măsurarea riscului sistemic;
c)riscurile evidenţiate în urma simulărilor de criză, având în vedere natura, amploarea şi complexitatea activităţilor unui asigurător.
(2)Pe baza analizei menţionate la alin. (1), direcţia care exercită funcţia de supraveghere stabileşte dacă dispoziţiile, strategiile, procedurile şi mecanismele puse 1ti aplicare de asigurători, fondurile proprii şi lichiditatea deţinută de aceştia asigură o acoperire adecvată a riscurilor.
(3)Direcţia care exercită funcţia de supraveghere stabileşte frecvenţa şi intensitatea analizei menţionate la alin. (1), în funcţie de dimensiunea, natura, amploarea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de asigurătorul în cauză, profilul de risc, structura acţionariatului, statutul şi forma juridică, apartenenţa la un sistem de protecţie instituţională, precum şi de principiul proporţionalităţii.
Art. 3
(1)În cazul dimensiunii activităţii unui asigurător, direcţia care exercită funcţia de supraveghere analizează:
a)total active;
b)total obligaţii;
c)număr contracte de asigurare în vigoare la data de referinţă, pe clase de asigurare/tip produs;
d)număr dosare de daune avizate şi nelichidate la data de referinţă, pe clase de asigurare/tip produs;
e)venituri şi cheltuieli din activitatea de asigurări generale şi asigurări de viaţă;
f)număr contracte de asigurare noi încheiate în perioada de referinţă, pe clase de asigurare/tip produs;
g)număr dosare de daună avizate în perioada de referinţă, pe clase de asigurare/tip produs;
h)număr dosare de daună achitate în perioada de referinţă, pe clase de asigurare/tip produs.
(2)În ceea ce priveşte natura activităţii asigurătorului, direcţia care exercită funcţia de supraveghere analizează viabilitatea şi sustenabilitatea strategiei acestuia, ca parte a procesului de supraveghere,
(3)În ceea ce priveşte amploarea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de asigurătorul în cauză, direcţia care exercită funcţia de supraveghere analizează:
a)numărul de asiguraţi, defalcat pe persoane fizice şi juridice;
b)canalul de distribuţie;
c)numărul de agenţii/sucursale pe teritoriul României;
d)numărul de sucursale pe teritoriul altor state membre şi clasele de asigurare practicate;
e)funcţiile critice realizate de către asigurător pentru entităţi afiliate sau de către entităţile afiliate pentru asigurător;
f)funcţiile critice şi liniile de activitate de bază realizate de asigurător atât în România, cât şi în fiecare stat membru, inclusiv acceptările în reasigurare;
g)cota de piaţă deţinută de asigurător, pe fiecare clasă de asigurare atât în România, cât şi în statele membre;
h)obligaţii rezultate din activitatea desfăşurată pe teritoriul altor state membre;
i)active care acoperă obligaţiile rezultate din activitatea pe teritoriul altor state membre.
(4)În ceea ce priveşte profilul de risc al asigurătorului, direcţia care exercită funcţia de supraveghere analizează riscurile cu care se confruntă asigurătorul, pe baza rapoartelor ORSA, precum şi adecvarea fondurilor proprii raportat la dimensiunea şi complexitatea activităţii asigurătorului.
(5)În ceea ce priveşte structura acţionariatului asigurătorului, direcţia care exercită funcţia de supraveghere analizează dacă acţionarii au capacitatea financiară necesară redresării asigurătorului.
(6)În ceea ce priveşte statutul şi forma juridică, direcţia care exercită funcţia de supraveghere analizează dacă:
a)asigurătorul practică clasele de asigurare pentru care a fost autorizat;
b)asigurătorul deţine un model intern de calcul al cerinţei de capital de solvabilitate;
c)asigurătorul aparţine unui grup, aşa cum este definit la art. 1 alin. (2) pct. 20 din Legea nr. 237/2015;
d)sistemul de administrare al asigurătorului este unitar sau dualist.
Art. 4
Cu privire la activitatea asigurătorului în corelaţie cu alţi asigurători sau cu piaţa asigurărilor, direcţia care exercită funcţia de supraveghere analizează următoarele:
a)sumele recuperabile provenite din achiziţia creanţelor faţă de terţi (subrogare în drepturile acestora) sau din achiziţionarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor asigurate;
b)creanţe din operaţiunile de reasigurare şi din operaţiuni de asigurare intermediate;
c)datorii din operaţiunile de reasigurare şi din operaţiuni de asigurare intermediere.
CAPITOLUL III: Criterii pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieţei de asigurări, asupra altor asigurători
Art. 5
Pe lângă riscurile de subscriere, de piaţă, de credit şi operaţionale, evaluarea efectuată de direcţia care exercită funcţia de supraveghere poate include cel puţin:
a)rezultatele simulării de criză efectuate prin teste necesare care să evalueze capacitatea asigurătorului de a face faţă unor evenimente sau modificări viitoare ale condiţiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra pieţei de asigurări;
b)expunerea la riscul de concentrare şi gestionarea acestuia de către asigurători;
c)soliditatea, caracterul adecvat şi metoda de aplicare a politicilor şi procedurilor asigurătorilor pentru gestionarea riscului rămas asociat cu utilizarea tehnicilor de minimizare a riscului de subscriere, potrivit prevederilor legale prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 37 lit. b) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;
d)măsura în care fondurile proprii deţinute de un asigurător cu privire la elementul care este disponibil sau poate fi apelat pentru a acoperi integral pierderile, astfel încât să se asigure continuitatea funcţiilor critice;
e)expunerea la riscul de lichiditate pe termen scurt şi lung, măsurarea şi gestionarea acestuia de către asigurători, inclusiv elaborarea de analize ale scenariilor alternative, gestionarea factorilor de minimizare a riscului şi planuri de urgenţă eficiente;
f)rezultatele simulărilor de criză realizate de asigurători care utilizează un model intern integral sau parţial de calcul SCR pentru acoperirea riscului de piaţă;
g)distribuirea geografică a expunerilor asigurătorilor;
h)strategia de afaceri a asigurătorului;
i)evaluarea riscului sistemic în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).
Art. 6
(1)În scopul art. 5 lit. e), direcţia care exercită funcţia de supraveghere efectuează cu regularitate o evaluare detaliată a gestionării riscurilor de lichiditate de către asigurători, în vederea realizării analizelor respective, direcţia care exercită funcţia de supraveghere are în vedere caracterul corespunzător al compoziţiei activelor în ceea ce priveşte natura, durata şi lichiditatea acestora în vederea îndeplinirii obligaţiilor asigurătorului pe măsură ce acestea ajung la scadenţă.
(2)În vederea stabilirii elementelor prevăzute la art. 5, direcţia care exercită funcţia de supraveghere examinează dacă analizele efectuate pentru portofoliile de asigurare permit asigurătorului să-şi vândă sau să-şi acopere poziţiile într-un termen scurt, fără a suporta pierderi semnificative în condiţii normale de piaţă.
(3)Analiza şi evaluarea, efectuate de direcţia care exercită funcţia de supraveghere, includ expunerea asigurătorului la riscul de subscriere şi de credit rezultat din activităţile acestuia din afara portofoliului de tranzacţionare. Totodată, se impun măsuri în căzu! asigurătorului a cărui valoare economică scade cu mai mult de 20% din fondurile proprii, ca urmare a unei modificări neaşteptate a subscrierilor.
(4)Analiza şi evaluarea, efectuate de direcţia care exercită funcţia de supraveghere, includ sistemul de guvernanţă deţinut de asigurător, precum şi capacitatea conducerii executive şi administrative de a-şi exercita atribuţiile, potrivit Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
(5)În vederea efectuării analizei şi a evaluării respective, direcţia care exercită funcţia de supraveghere are acces cel puţin la ordinile de zi şi documentele justificative ale reuniunilor organelor de conducere şi ale comitetelor acestora, precum şi la rezultatele evaluării interne sau externe a performanţelor organelor de conducere.
Art. 7
Direcţia care exercită funcţia de supraveghere informează direcţia care exercită funcţia de rezoluţie asupra tuturor analizelor şi evaluărilor efectuate în baza prezentei norme în vederea includerii informaţiilor în cadrul planului de rezoluţie ori pentru actualizarea corespunzătoare a acestora.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 8
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 24 martie 2016