HOTĂRÂRE nr. 103 din 25 noiembrie 2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015) 341
În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/821 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 noiembrie 2015, Camera Deputaţilor:
1.Recomandă Comisiei Europene să consulte specialiştii în domeniu pentru a se asigura că informaţiile furnizate pentru etichetare sunt comparabile la aceeaşi categorie de produse şi ţin seama de deosebirile dintre tipurile de tehnologii pentru funcţia de bază şi de cele implementate suplimentar, special pentru sporirea eficienţei energetice.
2.Recomandă afişarea atenţionării că în situaţii reale consumul poate să varieze dincolo de ceea ce este de aşteptat prin perspectiva ciclului de funcţionare, deoarece depinde şi de modelul de consum individual.
3.Solicită furnizarea de asigurări procedurale în ce priveşte rezistenţa la tentative de fraudare a etichetării.
4.Propune luarea în considerare a armonizării minimale la nivelul Uniunii a etichetelor voluntare ce nu intră sub incidenţa cadrului pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică prevăzut în prezenta comunicare.
5.Propune informarea publicului cu privire la legătura cu TTIP (Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii) a noului sistem de etichetare.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 894 din data de 27 noiembrie 2015