ORDIN nr. 835 din 1 august 2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013
În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului fondurilor europene, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 787/1.551/878/748/2014 privind implementarea unor intervenţii targetate prin proiecte sistemice/naţionale în cadrul POS DRU 2007-2013 şi ale Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007*),
_____
*) Ordinul ministrului fondurilor europene, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 787/1.551/878/748/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Documentul-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, prevăzut în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 545/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 şi 383 bis din 23 mai 2014, se abrogă.
Art. 3
Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 585 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 585 bis din data de 5 august 2014