În vederea aplicării prevederilor cap. 3 art. 4a şi 4b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele privind accesul persoanelor, în înţelesul dispoziţiilor art. 4 pct. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) aplicabil pe teritoriul României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Componentele SIIV pentru care se aplică prezentul ordin sunt: Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, Sistemul de control al exportului ECS-RO şi Sistemul de control al importului ICS-RO.
Art. 3
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2010;
b)Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.578/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 7 octombrie 2009;
c)Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.627/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului ECS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009.
Art. 4
Autorizaţiile de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până cel târziu la data de 1 martie 2015.
Art. 5
Actele administrative emise în baza prezentului ordin pot fi contestate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 septembrie 2014.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 12 septembrie 2014