NORME METODOLOGICE din 4 martie 2016 pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis
CAPITOLUL I: Stoparea şi recuperarea ajutoarelor de stat dispusă de Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale
Art. 1
(1)Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile din aparatul propriu şi prin cele din subordine, are obligaţia monitorizării schemelor de ajutor de stat, de minimis şi a ajutoarelor individuale pe care le administrează.
(2)Procesul de monitorizare, prevăzut la alin. (1), se realizează prin solicitări de informaţii de la întreprinderile beneficiare, precum şi prin controale la faţa locului.
(3)Procesul de monitorizare a ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale vizează verificarea următoarelor aspecte:
a)îndeplinirea condiţiilor prevăzute în legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat;
b)îndeplinirea condiţiilor prevăzute în deciziile de autorizare a schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual;
c)îndeplinirea condiţiilor prevăzute în actele normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale şi acorduri pentru finanţare.
Art. 2
În situaţia în care structurile responsabile cu implementarea schemelor de ajutor de stat din Ministerul Finanţelor Publice constată nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis, se emite o decizie în conformitate cu art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, care, în funcţie de situaţia constatată, poate fi de:
a)stopare a acordării de ajutoare de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale;
b)recuperare parţială/totală a ajutorului de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale.
Art. 3
Deciziile prevăzute la art. 2 au caracter de titlu executoriu.
Art. 4
(1)Deciziile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis/individuale sau de recuperare totală ori parţială a acestora sunt elaborate de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, în urma acţiunilor de control derulate, în funcţie de solicitarea structurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabile cu implementarea schemelor de ajutor de stat/ajutoarelor de stat individuale, inclusiv pe baza informaţiilor primite de la compartimentele teritoriale specializate şi de la beneficiarii de ajutor de stat.
(2)Modelele deciziei de stopare şi de recuperare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
CAPITOLUL II: Mecanismul de stopare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual
Art. 5
(1)În situaţia în care structura responsabilă cu implementarea schemelor de ajutor de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale constată o situaţie care, în conformitate cu legislaţia în domeniu, determină stoparea acordării ajutorului de stat, elaborează o notă care cuprinde constatările legate de această situaţie, precum şi solicitarea de a elabora proiectul de decizie aferent, care se transmit Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate.
(2)În situaţia în care structura prevăzută la alin. (1) este Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, se aplică procedurile interne de sistem.
Art. 6
Pe baza notei prevăzute la art. 5 alin. (1) sau, după caz, a actelor corespunzătoare prevăzute la alin. (2), Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate elaborează proiectul deciziei de stopare a acordării ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual.
Art. 7
Decizia de stopare, avizată de secretarul de stat coordonator al Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate şi de Direcţia generală juridică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de structurile abilitate în acest sens din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se înaintează ministrului finanţelor publice spre aprobare.
Art. 8
Deciziile de stopare a ajutorului de stat/de minimis/individual trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
a)emitentul deciziei, sediul social şi codul de identificare ale acestuia;
b)numărul şi data deciziei;
c)denumirea operatorului economic;
d)codul unic de înregistrare;
e)domiciliul fiscal;
f)obiectul deciziei;
g)motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;
h)temeiul legal şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;
i)cuantumul ajutorului de stat de care are dreptul să beneficieze;
j)temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis;
k)data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat, respectiv data producerii situaţiei de fapt care determină, potrivit prevederilor legale, măsura stopării;
l)temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
m)organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;
n)numele şi semnătura ministrului finanţelor publice sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila instituţiei publice.
Art. 9
Decizia de stopare, semnată de/pentru ministrul finanţelor publice, se transmite în termen de 5 zile, de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, următorilor:
a)întreprinderii beneficiare;
b)structurii responsabile cu administrarea schemelor de ajutor de stat/de minimis/ajutorului de stat individual;
c)organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia, după caz.
Art. 10
Structura din cadrul ori din subordinea Ministerului Finanţelor Publice responsabilă cu punerea în aplicare a deciziei de stopare informează în termen de 10 zile lucrătoare Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în legătură cu punerea în aplicare a deciziei de stopare.
CAPITOLUL III: Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale
Art. 11
(1)În cazul în care structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabilă cu administrarea schemelor de ajutor de stat/ajutorului de stat individual constată în urma desfăşurării procesului de monitorizare că operatorul economic se află în una dintre situaţiile care, potrivit legii, determină recuperarea, întocmeşte o notă care cuprinde constatările legate de această situaţie, precum şi solicitarea de elaborare a deciziei de recuperare totală/parţială a ajutorului de stat acordat, pe care o transmite Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate.
(2)În situaţia în care structura prevăzută la alin. (1) este Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, se aplică procedurile interne de sistem.
Art. 12
Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, pe baza notei prin care se propune recuperarea totală/parţială a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat, elaborează proiectul deciziei de recuperare.
Art. 13
Proiectul deciziei de recuperare, avizat de secretarul de stat coordonator al Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate şi de Direcţia generală juridică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de direcţiile abilitate în acest sens din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se înaintează ministrului finanţelor publice spre aprobare.
Art. 14
Deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
a)emitentul deciziei, sediul social şi codul de identificare ale acestuia;
b)numărul şi data deciziei;
c)denumirea operatorului economic;
d)codul unic de înregistrare;
e)domiciliul fiscal;
f)obiectul deciziei;
g)motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;
h)data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului;
i)data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;
j)cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperate;
k)rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat;
l)temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum şi a dobânzilor aferente;
m)temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
n)organul la care se depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;
o)data la care îşi produce efectele decizia;
p)numele şi semnătura ministrului finanţelor publice sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila instituţiei publice.
Art. 15
Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat, prevăzută la art. 14 lit. k), se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referinţă în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România.
Art. 16
Decizia de recuperare, semnată de ministrul finanţelor publice, se transmite de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate operatorului economic beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare şi spre aplicare organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat, respectiv spre informare Consiliului Concurenţei.
Art. 17
Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate informează instituţiile publice implicate în emiterea actelor prin care se acordă efectiv ajutorul de stat cu privire la emiterea deciziei de recuperare, anexând totodată şi o copie a acesteia, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.
Art. 18
Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat acordate se transmit spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 220 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19
Sumele recuperate, reprezentând ajutoare de stat, care se fac venit la bugetul de stat, se virează în contul 20.36.01.11 "Venituri din ajutoare de stat recuperate".
Art. 20
Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală transmite periodic Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate situaţia referitoare la sumele recuperate din ajutoarele de stat.
Art. 21
Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, informează periodic Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul stopării/recuperării ajutoarelor de stat/de minimis sau a ajutoarelor de stat individuale.
-****-
ANEXA nr. 1: DECIZIE de stopare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat .............. în baza ........... - Model
În temeiul prevederilor:
- art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
- art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- .............................................
şi având în vedere următoarele considerente:
1.Date de identificare ale furnizorului
Denumire: Ministerul Finanţelor Publice
Cod unic de înregistrare: 4221306
Sediul: str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti
2.Date de identificare ale beneficiarului
Denumire: ...........................
Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..................
Cod unic de înregistrare: ................
Sediul social: ..................................
3.Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de stopare
În conformitate cu prevederile ............, a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis/ajutor de stat individual aprobat ............, în cuantum de ........, acordat sub formă de .........., pentru .................. .
Ajutorul de stat/de minimis/Ajutorul de stat individual s-a acordat ..........., astfel: ................ .
Având în vedere faptul că .............. se află în următoarea situaţie de fapt ............., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ..........., drept care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual.
4.Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia
Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, decizia se poate contesta la Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la comunicare.
Procedura de contestaţie este cea prevăzută de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător.
5.Data la care îşi produce efectele decizia de stopare
Decizia de stopare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ..................., Casa de Insolvenţă ........../............., cu sediul social în ............,
ministrul finanţelor publice decide:
Art. 1
Stoparea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, acordat sub formă de ............ .
Art. 2
Prezenta decizie constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării.
Art. 3
Prezenta decizie, încheiată în ......... exemplare, dintre care ........ originale şi o copie, se comunică de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice:
- organului fiscal competent în administrarea ................., respectiv ...............;
- beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ........ .
Ministrul finanţelor publice,
....................
ANEXA nr. 2: - Model - DECIZIE de recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat .............. în baza ...........
În temeiul prevederilor:
- art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
- art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- .............................................
şi având în vedere următoarele considerente:
1.Date de identificare ale furnizorului
Denumire: Ministerul Finanţelor Publice
Cod unic de înregistrare: 4221306
Sediul: str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti
2.Date de identificare ale beneficiarului
Denumire: ................................
Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ................
Cod unic de înregistrare: ..................
Sediul social: ....................................
3.Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare
În conformitate cu prevederile ..............., a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis/ajutor de stat individual aprobat prin ............., în cuantum de ............, acordat sub formă de ..........., pentru ................ . Ajutorul de stat/de minimis s-a acordat ............, pe o perioadă .........., astfel: ............... .
Având în vedere faptul că ............ se află în următoarea situaţie de fapt ............, se constată că nu pot fi respectate prevederile de la .........., drept care se impune luarea măsurii de recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual în sumă totală de ............... .
4.Cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperate
Cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ce trebuie recuperat de la ............ este în sumă totală de .......... lei. Dobânda care trebuie recuperată este în sumă de ......... lei, calculată de la ........... până la data de ............. . Calculul dobânzii în vederea recuperării ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat .............. se regăseşte în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
5.Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia
Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, decizia se poate contesta la Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la comunicare.
Procedura de contestaţie este cea prevăzută de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător.
6.Data la care îşi produce efectele decizia de recuperare
Decizia de recuperare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ............., Casa de Insolvenţă ........./............., cu sediul social în ...............,
ministrul finanţelor publice decide:
Art. 1
Recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, acordat sub formă de ..........., pentru ............. realizarea proiectului de investiţie, este în cuantum de ......... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia în cuantum de ......... lei, calculată până la data de ............... .
Art. 2
De la data de ............. şi până la data recuperării efective a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, cuantumul dobânzii va fi calculat şi comunicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate, în calitate de instituţie responsabilă cu recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual menţionat la art. 1.
Art. 3
Sumele recuperate potrivit art. 1 şi 2 reprezintă venituri ale bugetului de stat şi se virează în contul 20.36.01.11 "Venituri din ajutoare de stat recuperate".
Art. 4
Prezenta decizie constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării.
Art. 5
Prezenta decizie, încheiată în ........ exemplare, dintre care ........ originale şi o copie, va fi comunicată de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice:
- organului fiscal competent în administrarea ..............., respectiv ..............;
- beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ....... .
Ministrul finanţelor publice,
......................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 228 din data de 28 martie 2016