ORDIN nr. 90 din 6 iunie 2016 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010
Având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, astfel cum au fost modificate şi completate de Legea nr. 15/2016, prin care se interzice complet fumatul în toate spaţiile publice închise, inclusiv în spaţiile închise de la locul de muncă, pentru protejarea sănătăţii persoanelor de efectele dăunătoare ale fumatului şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei,
luând în considerare necesitatea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 mai 2010, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 93 va avea următorul cuprins:
"Art. 93
(1) Fumatul este interzis în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, astfel cum acestea sunt definite de art. 2 lit. m) şi n) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, şi se află în administrarea sau folosinţa direcţiilor generale/direcţiilor, inclusiv în vehiculele de serviciu.
(2) Pot fi amenajate spaţii în aer liber unde fumatul este permis, delimitate în condiţiile legii, astfel încât:
a) să servească fumatului;
b) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
c) să fie marcate la loc vizibil cu indicatorul: «Loc pentru fumat»."
2.Articolul 94 va avea următorul cuprins:
"Art. 94
Şefii unităţilor aparatului central au obligaţia, în cadrul structurilor proprii, de a dispune măsurile necesare pentru:
a) informarea personalului despre necesitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor Legii nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a faptului că încălcarea normelor de referinţă constituie abatere disciplinară gravă;
b) afişarea, la loc vizibil, a simbolurilor care interzic fumatul prin marcarea spaţiilor unităţii cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală, inclusiv la intrările clădirilor/spaţiilor unităţii în care aceştia îşi desfăşoară activitatea."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 436 din data de 10 iunie 2016