ORDIN nr. 5082 din 31 august 2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017
În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
(2)Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017.
(4)Comisia naţională de admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017.
Art. 3
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2016-2017 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.
Art. 4
(1)Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2016-2017 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.
(2)Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
(3)Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
(4)Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile modeme, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.
(5)Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.
(7)Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (6) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.
(8)Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menţionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.
Art. 5
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016- 2017, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Art. 7
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală logistică, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXA nr. 1: CALENDARUL admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2016

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2016

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28 aprilie 2016

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

9 mai 2016

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

17 mai 2016

Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

11-31 mai 2016

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

22 iunie 2016

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

24 iunie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

7 iulie 2016

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei dedate cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene

8 iulie 2016

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a

11 iulie 2016

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Probele de aptitudini

19-20 mai 2016

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

23-24 mai 2016

Înscrierea pentru probele de aptitudini

25-28 mai 2016

Desfăşurarea probelor de aptitudini

30 mai 2016

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

24 iunie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

7 iulie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere

8 iulie 2016

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

11 iulie 2016

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

19-20 mai 2016

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

23-24 mai 2016

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

25-28 mai 2016

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

30 mai 2016

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 iunie 2016

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7 iunie 2016

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

8 iunie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

13 mai 2016

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

24 iunie 2016

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

11-13 iulie 2016

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

14-16 iulie 2016

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

8-12 iulie 2016

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

8-12 iulie 2016

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

9-13 iulie 2016

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

14 iulie 2016

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

15 iulie 2016

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

16-17 iulie 2016

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

18 iulie 2016

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

19 iulie 2016

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

20 iulie 2016

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

20 iulie 2016

Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

21 iulie-29 iulie 2016

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

20 iulie 2016

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

21-22 iulie 2016

Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

23 iulie 2016

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

20-25 iulie 2016

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

25 iulie 2016

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

20-26 iulie 2016

Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

27 iulie 2016

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

28 iulie 2016

Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

28 iulie 2016

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

28-29 iulie 2016

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

29 iulie 2016

Transmiterea de către unităţile din învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

1-4 august 2016

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

1 august 2016

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

29 august 2016

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

30-31 august 2016

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie 2016

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

5 septembrie 2016

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

28 aprilie 2016

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

15 iulie 2016

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

26-27 iulie 2016

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

27-29 iulie 2016

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

ANEXA nr. 2: CALCULUL mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2016-2017
1.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.
2.Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = ABS + 3EN/4,
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
ANEXA nr. 3: CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016-2017

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

12 februarie 2016

Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor.

19 februarie 2016

Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de preselecţie şi a Procedurii de admitere

Unităţile de învăţământ transmit spre avizare Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB).

26 februarie 2016

ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere.

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselecţie (după caz) şi a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi perioadele de înscriere pentru anul şcolar 2016-2017. Se va menţiona în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima şi a II-a etapă de admitere conform prezentului calendar.

1 martie 2016

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere în învăţământul profesional a modelului fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

4 martie 2016

Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, spre aprobare, la ISJ/ISMB, a propunerii privind componenţa Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, avizată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ

11 martie 2016

Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a aprobării Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani

28 aprilie 2016

Afişarea ofertei de şcolarizare aprobată, concretizată în domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în broşura admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, într-o secţiune distinctă

9 mai 2016

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

17 mai 2016

Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

22 februarie-4 martie 2016

Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Se vor prezenta următoarele:

- modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani;

- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

18-22 aprilie 2016

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să şcolarizeze elevi în învăţământul profesional în anul şcolar 2016-2017 se desfăşoară acţiunea "Săptămâna meseriilor" în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni:

1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional cu durata de 3 ani în special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi beneficiile acestei forme de pregătire profesională;

2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

11-31 mai 2016

Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

7 martie-27 mai 2016

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2015-2016, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,

4-13 mai 2016

ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani vor implica şi operatori economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei la nivel regional

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

- pentru situaţiile în care oferta de şcolarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne

- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional)

19-20 mai 2016

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă").

23-24 mai 2016

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Înscrierea se va realiza la unităţile şcolare stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

25-28 mai 2016

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

30 mai 2016

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

NOTĂ:

Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor se realizează la unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

31 mai 2016

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se realizează la unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

1-2 iunie 2016

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7 iunie 2016

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

8 iunie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional)

13 mai 2016

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

NOTA:

Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie.

24 iunie 2016

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

NOTĂ:

Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la inspectoratul şcolar - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

11-13 iulie 2016

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

NOTĂ:

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi, Repartizarea se face în şedinţă publică.

14-16 iulie 2016

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

NOTĂ:

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii

13-17 iunie 2016

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a.

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru candidaţii care solicită aceasta

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

NOTĂ:

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani li se va încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situaţia şcolară în ultima zi de şcoală, fiind declaraţi promovaţi, precum şi în alte cazuri justificate, se poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la 21 iunie 2016 pentru cei care se înscriu până la data respectivă la unităţi de învăţământ şi calificări la care se organizează preselecţie. În mod similar, se poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la data de 24 iunie 2016 pentru cei care se înscriu până la data respectivă la unităţi de învăţământ şi calificări la care nu se organizează preselecţie. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile anterioare care solicită eliberarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, care în acest scop se adresează unităţilor de învăţământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.

La unităţi de învăţământ la care se organizează preselecţie: 13-17 iunie şi 21 iunie 2016 (în 21 iunie până la ora 15,00)

La unităţi de învăţământ la care nu se organizează preselecţie: 13-17 iunie şi 21-24 iunie 2016

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

NOTĂ:

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

21 iunie 2016

La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi precizări detaliate privind organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).

B. Preselecţia candidaţilor

22-24 iunie 2016

Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie

24 iunie 2016

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional.

24 şi 27-30 iunie 2016

Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă, dacă au îndeplinit condiţiile de trecere, însă au fost respinşi din cauza poziţiei lor în ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de preselecţie adoptate la unitatea de învăţământ respectivă.

24 şi 27-30 iunie 2016

Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie pentru alte calificări sau la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecţie

1 iulie 2016

Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau la unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a candidaţilor respinşi la proba de preselecţie Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unităţile de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite

Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare

C. Proba suplimentară de admitere

(în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)

5 iulie 2016

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere

6 iulie 2016

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere

7 iulie 2016

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor la şcolile care au organizat proba

D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

7 iulie 2016

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani către unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a bazei de date judeţene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum şi notele şi media generală obţinute la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a

8 iulie 2016

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere

Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeţeană de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi va cuprinde informaţii referitoare la: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ şi judeţul de provenienţă, rezultatul la proba de preselecţie (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz), media de admitere.

11 iulie 2016

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi şi cu cei respinşi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional

Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional, şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.

11-12 iulie 2016

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional.

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu.

Candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu.

Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la învăţământul profesional şi absolvenţilor declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unităţile de învăţământ gimnazial la care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la etapa I de admitere în liceu numai pe baza predării fişei de înscriere la învăţământul profesional.

11-15 iulie 2016

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care candidaţii au fost declaraţi admişi

18 iulie 2016

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

19 iulie 2016

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

20 iulie 2016

Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţ/municipiul Bucureşti.

Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii

16-17 august 2016

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau învăţământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ:

Se va elibera o singură fişă de înscriere.

16-17 august 2016

(în 17 august până la ora 15,00)

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

17 august, 2016, după ora 16,00

Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a probei de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz

La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se vor afişa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).

Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare

B. Preselecţia candidaţilor

18 august 2016

Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia

19 august 2016

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional.

19 şi 22 august 2016

Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

22-23 august 2016

(în 23 august până la ora 15,00)

Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de preselecţie pentru alte calificări sau la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecţie

23 august 2016, după ora 16,00

Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a candidaţilor respinşi la proba de preselecţie Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ

C. Proba suplimentară de admitere

(în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)

25 august 2016

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere

26 august 2016

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere, la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere

27 august 2016

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, la şcolile care au organizat proba

D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

27 august 2016

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere, precum şi a situaţiei locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeţeană de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi va cuprinde informaţii referitoare la: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, rezultatul la proba de preselecţie (după caz), elementele de calcul al mediei de admitere (media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională şi, după caz, nota la proba suplimentară de admitere) a candidaţilor declaraţi admişi.

29 august 2016

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi şi de informaţii privind repartizarea candidaţilor respinşi în a treia etapă.

29-30 august 2016

(în 30 august până la ora 15,00)

Candidaţii declaraţi admişi depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere.

30 august 2016, după ora 16,00

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

31 august 2016

ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţ/municipiul Bucureşti.

Etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

1-2 septembrie 2016

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

NOTĂ:

Unităţile şcolare care au organizat preselecţie şi mai au locuri libere în urma preselecţiei, de comun acord cu partenerii de practică, pot decide şi comunică în scris comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la data de 2 septembrie 2016, dacă şi în ce condiţii sunt de acord cu repartizarea de către Comisia judeţeană a unor candidaţi pe locurile libere.

5 septembrie 2016

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

5-6 septembrie 2016

Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi

7 septembrie 2016

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi în învăţământul profesional după repartizarea din etapa a III-a şi depunerea dosarelor de înscriere

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 711 din data de 22 septembrie 2015