ACORD-CADRU din 27 iunie 2012 global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles
Uniunea Europeană,
denumită în continuare Uniunea, precum şi
Regatul Belgiei,
Republica Bulgaria,
Republica Cehă,
Regatul Danemarcei,
Republica Federală Germania,
Republica Estonia,
Irlanda
Republica Elenă,
Regatul Spaniei,
Republica Franceză,
Republica Italiană,
Republica Cipru,
Republica Letonia,
Republica Lituania,
Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungară,
Malta,
Regatul Ţărilor de Jos,
Republica Austria,
Republica Polonă,
Republica Portugheză,
România,
Republica Slovenia,
Republica Slovacă,
Republica Finlanda,
Regatul Suediei,
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
părţile contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
denumite în continuare statele membre, pe de o parte, şi
Republica Socialistă Vietnam, denumită în continuare Vietnam, pe de altă parte,
denumite împreună în continuare părţile,
având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie dintre părţi, precum şi legăturile istorice, politice şi economice strânsa care le unesc,
întrucât părţile acordă o importanţă deosebită caracterului amplu al relaţiilor lor reciproce, astfel cum a fost demonstrat, printre altele, în "Planul general privind relaţiile dintre Vietnam şi Uniunea Europeană până în 2010 şi orientările până în 2015" din 2005 al Vietnamului, precum şi cu ocazia discuţiilor ulterioare dintre părţi,
întrucât părţile consideră că prezentul acord se înscrie în cadrul unei relaţii mai extinse şi coerente între acestea prin acorduri la care participă ambele părţi,
reafirmându-şi angajamentul faţă de principiile generale ale dreptului internaţional şi faţă de obiectivele şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi respectul faţă de principiile democratice şi drepturile omului,
reafirmându-şi respectul faţă de independenţa, suveranitatea, integritatea teritorială şi unitatea naţională a Republicii Socialiste Vietnam,
reafirmându-şi angajamentul faţă de principiile bunei guvernanţe şi combaterea corupţiei,
reafirmându-şi dorinţa de a promova progresul economic şi social al popoarelor lor, ţinând seama de principiul dezvoltării durabile şi de cerinţele în domeniul protecţiei mediului,
considerând Curtea Penală Internaţională o instituţie importantă pentru pace şi pentru justiţia internaţională care urmăreşte condamnarea efectivă a celor mai grave infracţiuni care afectează comunitatea internaţională,
întrucât părţile împărtăşesc punctul de vedere conform căruia proliferarea armelor de distrugere în masă (WMD) reprezintă o ameninţare majoră la adresa securităţii internaţionale şi doresc să consolideze dialogul şi cooperarea în acest domeniu. Adoptarea prin consens a Rezoluţiei 1540 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CSONU) evidenţiază angajamentul întregii comunităţi internaţionale de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă,
recunoscând necesitatea consolidării dezarmării şi a angajamentelor de neproliferare asumate în cadrul obligaţiilor internaţionale ale părţilor,
exprimându-şi angajamentul deplin în ceea ce priveşte lupta împotriva oricăror forme de terorism, în conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv legislaţia privind drepturile omului şi din domeniul umanitar, precum şi în ceea ce priveşte instituirea unei cooperări internaţionale elective şi a unor instrumente care să asigure eradicarea terorismului, şi invocând rezoluţiile CSONU relevante,
recunoscând importanţa Acordului de cooperare din 7 martie 1980 dintre Comunitatea Economică Europeană şi Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore şi Thailanda - ţări membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) şi care a fost extins la Vietnam în 1999, precum şi Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam din 17 iulie 1995,
recunoscând importanţa consolidării relaţiilor existente între părţi, în vederea intensificării cooperării dintre acestea, precum şi dorinţa lor comună de a-şi consolida, aprofunda şi diversifica relaţiile în domenii de interes reciproc pe baza suveranităţii, egalităţii, nediscriminării, a respectului pentru mediul natural şi a avantajului reciproc,
recunoscând statutul de ţară în curs de dezvoltare al Vietnamului şi ţinând seama de nivelul de dezvoltare al fiecărei părţi,
recunoscând importanţa deosebită a cooperării pentru dezvoltare pentru ţările în curs de dezvoltare, în special pentru ţările în curs de dezvoltare cu venit scăzut şi cu venit submediu, pentru creşterea economică durabilă a acestora şi realizarea la timp şi integrală a obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional, inclusiv obiectivele de dezvoltare ale mileniului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,
recunoscând progresele înregistrate de Vietnam în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului şi în punerea în aplicare a Strategiei de dezvoltare socioeconomică, precum şi nivelul său actual de dezvoltare care este de ţară în curs de dezvoltare cu venit scăzut,
întrucât părţile acordă o importanţă deosebită principiilor şi normelor care reglementează comerţul internaţional, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), şi necesităţii aplicării acestora în mod transparent şi nediscriminatoriu,
recunoscând rolul major al comerţului în dezvoltare, precum şi importanţa programelor preferenţiale de schimburi comerciale,
exprimându-şi angajamentul deplin de a promova dezvoltarea durabilă în toate dimensiunile acesteia, inclusiv protecţia mediului şi cooperarea eficace în vederea combaterii schimbărilor climatice, precum şi promovarea şi punerea în aplicare, cu eficacitate, a standardelor în domeniul muncii recunoscute la nivel internaţional şi ratificate de către părţi, subliniind importanţa cooperării în domeniul migraţiei,
confirmându-şi dorinţa de a intensifica, în deplină concordanţă cu activităţile întreprinse la nivel regional, cooperarea dintre părţi, pe baza valorilor comune şi a avantajului reciproc,
constatând că dispoziţiile prezentului acord care intră în domeniul de aplicare al părţii a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Regatul Unit şi Irlanda, ca părţi contractante distincte, sau, alternativ, ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu Protocolul (nr. 21) privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul (nr. 22) privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate,
convin după cum urmează:
TITLUL I: Obiect şi domeniu de aplicare
Art. 1: Principii generale
(1)Părţile îşi confirmă angajamentul faţă de principiile generale ale dreptului internaţional astfel cum sunt definite în obiectivele şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, reafirmate în Declaraţia Adunării Generale a ONU privind principiile dreptului internaţional în materie de relaţii de prietenie şi de cooperare între state în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, de la 24 octombrie 1970, precum şi în alte tratate internaţionale relevante, expresie, inter alia, a statului de drept şi a principiului pacta sunt servanda; şi în ceea ce priveşte respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului consfinţite de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de alte instrumente internaţionale relevante privind drepturile omului la care participă părţile, care reprezintă fundamentul politicilor interne şi internaţionale ale ambelor părţi şi care constituie un element esenţial al prezentului acord.
(2)Părţile îşi confirmă angajamentul în ceea ce priveşte cooperarea în continuare în vederea îndeplinirii depline a obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, prin respectarea obligaţiilor internaţionale reciproce existente aplicabile părţilor. Această dispoziţie reprezintă un element esenţial al prezentului acord. Părţile îşi confirmă de asemenea angajamentele faţă de Consensul european privind dezvoltarea din 2005, de Declaraţia de la Paris privind eficacitatea ajutoarelor convenită la Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutoarelor din 2005, de Agenda de acţiune de la Accra convenită la cel de-al treilea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutoarelor şi de Declaraţia de bază de la Hanoi privind eficacitatea ajutoarelor convenită în 2006, în vederea îmbunătăţirii în continuare a rezultatelor cooperării pentru dezvoltare, inclusiv a progreselor în ceea ce priveşte deblocarea ajutoarelor şi crearea unor mecanisme de ajutor mai predictibile.
(3)Părţile îşi confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă în toate dimensiunile acesteia, de a coopera pentru a găsi soluţii la problemele pe care le ridică schimbările climatice şi globalizarea şi pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite pe plan internaţional, inclusiv a celor incluse în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.
(4)Părţile sunt de acord ca în punerea în aplicare a tuturor activităţilor de cooperare din cadrul prezentului acord să se ţină seama de nivelurile de dezvoltare, de nevoile şi de capacităţile respective ale acestora.
(5)Părţile confirmă rolul major al comerţului în dezvoltare şi faptul că programele preferenţiale de schimburi comerciale contribuie la promovarea dezvoltării ţărilor în curs de dezvoltare, inclusiv a Vietnamului.
(6)Părţile convin ca acţiunile de cooperare în temeiul prezentului acord să se desfăşoare în conformitate cu legislaţiile, normele şi regulamentele interne respective ale acestora.
Art. 2: Scopurile cooperării
Pentru a-şi consolida relaţiile bilaterale, părţile se angajează să poarte un dialog amplu şi să promoveze în continuare cooperarea în toate domeniile de interes reciproc. Eforturile lor vor urmări, în special:
a)să instituie cooperarea la nivel bilateral şi în toate forurile şi organizaţiile regionale şi internaţionale relevante;
b)să dezvolte comerţul şi investiţiile între părţi, în avantajul reciproc al acestora;
c)să instituie cooperarea în toate domeniile comerciale şi investiţionale de interes reciproc, pentru a facilita fluxurile comerciale şi investiţionale sustenabile, pentru a preveni şi îndepărta obstacolele în calea comerţului şi a investiţiilor, în mod semnificativ şi complementar faţă de iniţiativele regionale în derulare şi viitoare ale UE-ASEAN;
d)să acţioneze prin cooperarea pentru dezvoltare în vederea eradicării sărăciei, promovării dezvoltării durabile, combaterii problemelor care apar, cum ar fi schimbările climatice şi bolile transmisibile, avansarea reformelor economice şi integrarea în economia mondială;
e)să instituie cooperarea în domeniul justiţiei şi securităţii, inclusiv statul de drept şi cooperarea judiciară, protecţia datelor, migraţia, combaterea criminalităţii organizate, a spălării banilor şi a drogurilor ilicite;
f)să promoveze cooperarea în toate sectoarele de interes reciproc, inclusiv drepturile omului, politică economică, servicii financiare, fiscalitate, politici industriale şi întreprinderi mici şi mijlocii, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, ştiinţă şi tehnologie, energie, transporturi, planificare şi dezvoltare urbană şi regională, turism, educaţie şi formare profesională, cultură, schimbări climatice, mediu şi resurse naturale, agricultură, silvicultură, creşterea animalelor, pescuit şi dezvoltare rurală, sănătate, statistici, muncă, ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, reforma administraţiei publice, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale (ONG-uri), prevenirea şi atenuarea efectelor în caz de dezastre naturale, egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei;
g)să favorizeze participarea prezentă şi viitoare a ambelor părţi la programele de cooperare subregionale şi regionale deschise participării celeilalte părţi;
h)să instituie cooperarea pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, combaterea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, sub toate formele, şi în ceea ce priveşte explozivele rămase din război;
i)să instituie cooperarea pentru combaterea terorismului;
j)să îmbunătăţească rolul şi profilul fiecărei părţi în regiunile celeilalte părţi prin diferite mijloace, inclusiv schimburi culturale, utilizarea tehnologiei informaţiilor şi educaţie;
k)să promoveze înţelegerea între oameni, printre altele, prin cooperare între entităţi precum grupurile de reflecţie, universităţile, mediul de afaceri şi media, sub formă de seminare, conferinţe, acţiuni interactive ale tinerilor şi alte activităţi.
Art. 3: Cooperare în organizaţiile regionale şi internaţionale
(1)Părţile se angajează să facă schimb de opinii şi să coopereze în forurile şi organizaţiile regionale şi internaţionale, inclusiv Organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile şi organizaţiile acesteia, dialogul UE-ASEAN, Forumul regional al ASEAN (ARF), Reuniunea la nivel înalt Asia-Europa (ASEM) şi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).
(2)Părţile convin, de asemenea, să promoveze cooperarea în aceste domenii între grupuri de reflecţie, universităţi, organizaţii neguvernamentale, mediul de afaceri şi media, prin organizarea de seminare, conferinţe şi alte activităţi aferente, cu condiţia ca o astfel de cooperare să aibă la bază consensul reciproc.
Art. 4: Cooperare bilaterală şi regională
(1)Pentru fiecare domeniu de dialog şi de cooperare în cadrul prezentului acord şi menţinând accentul cuvenit pe chestiunile care ţin de cooperarea bilaterală, părţile convin să desfăşoare activităţile aferente în plan bilateral sau regional ori într-o combinaţie a celor două planuri. Pentru a alege planul de cooperare adecvat, părţile vor avea în vedere obţinerea unui impact maxim asupra tuturor părţilor interesate, precum şi o mai mare implicare a acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile, ţinând seama de fezabilitatea politică şi instituţională şi prin asigurarea coerenţei cu alte activităţi care angrenează membrii Uniunii şi ai ASEAN. Cooperarea poate, dacă este cazul, să includă sprijin pentru integrarea ASEAN şi consolidare comunitară.
(2)Dacă este cazul, părţile pot să decidă extinderea sprijinului financiar pentru a include activităţile de cooperare în domeniile prevăzute de acord sau în legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile şi resursele financiare ale fiecăreia. Această cooperare poate sprijini, în special, punerea în aplicare a reformelor socioeconomice ale Vietnamului şi poate include măsuri de consolidare a capacităţilor, cum ar fi organizarea de sisteme de formare, ateliere şi seminare, schimburi de experţi, studii, precum şi alte acţiuni convenite de părţi, în conformitate cu strategiile de asistenţă pentru dezvoltare ale donorilor.
TITLUL II: Cooperare pentru dezvoltare
Art. 5: Principii generale
(1)Obiectivele centrale ale cooperării pentru dezvoltare sunt atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, precum şi eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă şi integrarea în economia mondială. Obiectivele cooperării pentru dezvoltare ţin seama de strategiile şi programele de dezvoltare socioeconomică ale Vietnamului. Părţile recunosc rolul-cheie al cooperării pentru dezvoltare dintre acestea în abordarea provocărilor privind dezvoltarea ale Vietnamului.
(2)Părţile convin să promoveze activităţi de cooperare în conformitate cu procedurile şi resursele fiecăreia.
Art. 6: Obiectivele cooperării
Strategiile cooperării pentru dezvoltare ale părţilor au drept scop, printre altele:
a)obţinerea unei creşteri economice durabile;
b)promovarea dezvoltării umane şi sociale;
c)promovarea reformelor instituţionale şi a dezvoltării;
d)promovarea gestionării durabile şi a regenerării mediului, precum şi a celor mai bune practici în acest domeniu şi a conservării resurselor naturale;
e)prevenirea şi reducerea consecinţelor schimbărilor climatice;
f)sprijinirea politicilor şi instrumentelor care urmăresc integrarea progresivă în economia şi comerţul mondial.
Art. 7: Formele de cooperare
(1)Pentru fiecare sector de cooperare din cadrul acestui titlu, părţile convin să desfăşoare activităţi la nivel bilateral sau regional sau o combinaţie a acestora, inclusiv prin cooperare tripartită.
(2)Formele de cooperare dintre părţi pot include:
a)dezvoltare şi asistenţă tehnică pentru programe şi proiecte, astfel cum s-a convenit de către părţi;
b)consolidarea capacităţilor prin cursuri de formare, ateliere şi seminare, schimburi de experţi, studii şi cercetare comună între părţi;
c)analizarea unor alte forme de finanţare pentru dezvoltare, dacă este cazul;
d)schimb de informaţii şi al celor mai bune practici în ceea ce priveşte eficacitatea ajutoarelor.
TITLUL III: Pace şi securitate
Art. 8: Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora
(1)Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât şi nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări pentru stabilitatea şi securitatea internaţională, reafirmând totodată drepturile legitime ale părţilor la cercetare, dezvoltare, utilizare, schimburi comerciale şi transfer de tehnologii biologice, chimice şi nucleare şi al materialelor aferente, în scopuri paşnice, în conformitate cu tratatele şi convenţiile la care sunt părţi. Prin urmare, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, prin respectarea deplină şi punerea în aplicare la nivel naţional a obligaţiilor existente care revin fiecăreia în temeiul tratatelor şi acordurilor internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea, precum şi a altor obligaţii internaţionale relevante aplicabile părţilor. Părţile convin ca aceasta dispoziţie să reprezinte un element esenţial al acordului.
(2)Părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora prin:
a)întreprinderea demersurilor în vederea semnării, ratificării sau a participării, după caz, la toate tratatele şi acordurile internaţionale relevante, precum şi în vederea punerii integrale în aplicare a obligaţiilor prevăzute de acestea;
b)stabilirea, avându-se în vedere, în mod corespunzător, capacitatea fiecărei părţi, a unui sistem efectiv de controale ale exporturilor naţionale, care să verifice exportul şi tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv controlul utilizării finale a tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce priveşte armele de distrugere în masă, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în cazul încălcării procedurilor de control al exporturilor, conform Rezoluţiei 1540 a CSONU, fără ca activităţile obişnuite şi legale de import şi de export, precum şi tranzacţiile financiare să fie afectate. Aceasta poate include furnizarea de asistenţă, inclusiv consolidarea capacităţilor.
(3)Părţile convin să desfăşoare un dialog politic constant care să însoţească şi să consolideze aceste elemente.
Art. 9: Cooperarea privind combaterea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), sub toate formele acestuia
(1)Părţile recunosc faptul că fabricarea, transferul şi circulaţia ilicită a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor, sub toate formele, inclusiv acumularea lor excesivă şi răspândirea necontrolată continuă să constituie o ameninţare gravă pentru pacea şi securitatea internaţională, reafirmând totodată drepturile legitime ale părţilor de a fabrica, importa şi deţine arme de calibru mic şi armament uşor pentru autoapărare şi nevoi legate de securitate. În această privinţă, părţile invocă pasajele relevante din rezoluţiile 64/50 şi 64/51 ale Adunării Generale a ONU.
(2)Părţile convin să respecte şi să pună în aplicare pe deplin obligaţiile care le revin în vederea combaterii comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, sub toate formele acestuia, în temeiul acordurilor internaţionale în vigoare la care sunt părţi şi al rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum şi angajamentele din cadrul altor instrumente internaţionale relevante aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor sub toate formele.
(3)Părţile se angajează să instituie un dialog, după caz, cu scopul de a schimba opinii şi informaţii şi de a dezvolta o înţelegere comună a chestiunilor şi a problemelor legate de comerţul ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, precum şi pentru a consolida capacitatea părţilor de a preveni, combate şi eradica acest tip de comerţ.
Art. 10: Cooperarea pentru combaterea terorismului
Părţile reafirmă importanţa luptei împotriva terorismului, cu respectarea deplină a legii, inclusiv a Cartei ONU, a legislaţiei privind drepturile omului, refugiaţii şi ajutorul umanitar internaţional. În acest cadru şi în concordanţă cu strategia globala a ONU de combatere a terorismului prevăzută în Rezoluţia nr. 60/288 a Adunării Generale a ONU şi în Declaraţia comuna UE-ASEAN din 28 ianuarie 2003 privind cooperarea în vederea combaterii terorismului, părţile convin să consolideze cooperarea în prevenirea şi eradicarea terorismului.
Părţile procedează astfel, în special:
a)în contextul punerii integrale în aplicare a Rezoluţiei 1373 a CSONU şi a altor rezoluţii relevante, precum şi prin demersuri în vederea ratificării şi punerii depline în aplicare a convenţiilor şi instrumentelor internaţionale privind combaterea şi prevenirea terorismului;
b)prin stabilirea de consultări periodice privind cooperarea în vederea combaterii şi prevenirii terorismului în cadrul comitetului mixt;
c)prin schimb de informaţii cu privire la grupurile teroriste şi reţelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul internaţional şi dreptul naţional şi, în funcţie de programele şi instrumentele părţilor, prin furnizarea de sprijin pentru consolidarea capacităţilor în combaterea şi prevenirea terorismului;
d)prin schimburi de opinii în ceea ce priveşte mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului şi incitării la acte teroriste, inclusiv cu privire la chestiuni tehnice şi de formare, precum şi prin schimb de experienţă privind prevenirea terorismului;
e)prin cooperare în vederea întăririi consensului internaţional privind lupta împotriva terorismului şi a cadrului normativ al acestuia, precum şi prin acţiuni în vederea semnării cât mai curând posibil a unui acord privind Convenţia generală asupra terorismului internaţional care să completeze instrumentele ONU existente de combatere a terorismului;
f)prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a strategiei globale a ONU de combatere a terorismului;
g)prin schimbul de bune practici în domeniul protecţiei drepturilor omului în lupta împotriva terorismului.
Art. 11: Cooperare judiciară
(1)Părţile convin să coopereze în chestiuni juridice, legate de consolidarea statului de drept şi a instituţiilor, la toate nivelurile, în domeniile administraţiei, justiţiei şi asigurării respectării legilor.
(2)Părţile convin să coopereze în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacităţii judiciare şi a sistemului juridic în domenii precum dreptul civil, dreptul procedural civil, dreptul penal şi dreptul procedural penal, precum şi să realizeze schimb de informaţii privind sistemele juridice şi legislaţia.
(3)Părţile convin, de asemenea, să coopereze în domeniul justiţiei penale internaţionale. Părţile consideră că cele mai grave infracţiuni care afectează comunitatea internaţională nu trebuie lăsate nepedepsite, iar investigarea eficace a acestora trebuie asigurată prin luarea de măsuri pertinente la nivelul corespunzător.
(4)Părţile consideră Curtea Penală Internaţională o instituţie progresistă şi independentă care acţionează pentru pacea şi justiţia internaţională. Părţile convin să coopereze în vederea consolidării cadrului juridic destinat prevenirii şi pedepsirii celor mai grave crime care afectează comunitatea internaţională şi să aibă în vedere posibilitatea aderării la Statutul de la Roma. Părţile sunt de acord că dialogul şi cooperarea pe această temă ar fi benefice.
TITLUL IV: Cooperare în domeniul comerţului şi investiţiilor
Art. 12: Principii generale
(1)Părţile se angajează într-un dialog pe teme comerciale şi conexe, la nivel bilateral şi multilateral, în vederea consolidării relaţiilor comerciale bilaterale şi dezvoltării sistemului de schimburi comerciale multilaterale.
(2)Părţile se angajează să promoveze dezvoltarea şi diversificarea schimburilor comerciale dintre părţi, pentru a le aduce la cel mai înalt nivel, în avantajul ambelor părţi. Acestea se angajează să instituie condiţii mai bune şi predictibile de acces pe piaţă, prin eforturi menite să elimine barierele comerciale, în special prin eliminarea la timp a barierelor netarifare şi a restricţiilor comerciale şi prin luarea de măsuri în vederea creşterii transparenţei, ţinând seama de activitatea desfăşurată în acest domeniu de organizaţiile internaţionale la care ambele părţi sunt membre.
(3)Recunoscând rolul indispensabil al comerţului în dezvoltare şi faptul că sistemele preferenţiale de comerţ, inclusiv sistemul generalizat de preferinţe (SGP), precum şi tratamentul special şi diferenţiat indicat de OMC s-au dovedit a fi benefice pentru ţările în curs de dezvoltare, părţile depun eforturi pentru intensificarea consultărilor privind punerea efectivă în aplicare a acestora.
(4)Părţile ţin seama de nivelul de dezvoltare al fiecăreia în ceea ce priveşte punerea în aplicare a dispoziţiilor din cadrul acestui titlu.
(5)Părţile se informează reciproc cu privire la evoluţia politicilor comerciale şi a politicilor conexe, cum ar fi politica agricolă, politica privind siguranţa alimentară, politica în domeniul protecţiei consumatorilor şi politica de mediu.
(6)Părţile încurajează dialogul şi cooperarea în vederea dezvoltării relaţiilor lor comerciale şi investiţionale, inclusiv soluţionarea problemelor comerciale şi furnizarea de asistenţă tehnică şi programe de consolidare a capacităţilor pentru a aborda aspecte comerciale, printre altele în domeniile menţionate în cadrul acestui titlu.
(7)Pentru a-şi utiliza potenţialul şi complementaritatea economică, părţile depun eforturi în vederea explorării şi căutării de mai multe oportunităţi şi soluţii care să le consolideze relaţiile comerciale şi investiţionale, inclusiv, dacă este cazul, negocierea unor acorduri de liber schimb şi de alt tip, de interes reciproc.
Art. 13: Dezvoltarea comerţului
(1)Părţile se angajează să dezvolte, să diversifice şi să intensifice comerţul între ele şi să îmbunătăţească competitivitatea produselor lor pe pieţele locale, regionale şi internaţionale. Cooperarea dintre părţi în acest scop va urmări, în special, intensificarea consolidării capacităţilor în domenii precum strategiile de dezvoltare a comerţului, optimizarea potenţialului comercial, inclusiv preferinţele SGP, competitivitatea, promovarea transferului de tehnologii între întreprinderi, transparenţa politicilor, legi şi reglementări, informaţiile privind piaţa, dezvoltarea instituţională şi crearea de reţele la nivel regional.
(2)Părţile utilizează la maximum ajutorul pentru comerţ şi alte programe suplimentare de asistenţă în scopul intensificării comerţului şi investiţiilor între ele.
Art. 14: Chestiuni sanitare şi fitosanitare şi de bunăstare a animalelor
(1)Părţile îşi reafirmă drepturile şi obligaţiile existente în cadrul Acordului OMC privind măsurile sanitare şi fitosanitare (SFS).
(2)Părţile îmbunătăţesc cooperarea şi schimbul de informaţii privind legislaţia, punerea în aplicare, procedurile de certificare, inspecţie şi supraveghere a SFS în comerţul dintre părţi, în cadrul Acordului OMC privind măsurile sanitare şi fitosanitare, al Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor (IPPC), al Oficiului Internaţional pentru Epizootii (OIE) şi al Comisiei CODEX Alimentarius.
(3)Părţile convin în continuare să coopereze cu privire la chestiunile SFS şi să promoveze cooperarea între ele în acest domeniu prin consolidarea capacităţilor şi prin asistenţă tehnică, specifică nevoilor fiecărei părţi, menită să sprijine respectarea cadrului juridic al celeilalte părţi, inclusiv în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, sănătatea plantelor şi a animalelor şi utilizarea standardelor internaţionale.
(4)Părţile convin să coopereze în domeniul bunăstării animalelor în funcţie de necesităţi, inclusiv asistenţă tehnică şi consolidarea capacităţilor pentru dezvoltarea unor standarde de bunăstare a animalelor.
(5)Părţile desemnează puncte de contact pentru comunicarea având ca obiect aspectele prevăzute în prezentul articol.
Art. 15: Bariere tehnice în calea comerţului
(1)Părţile promovează aplicarea standardelor internaţionale şi cooperează şi fac schimb de informaţii referitoare la standarde, reglementări tehnice şi proceduri de evaluare a conformităţii, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerţului (BTC).
(2)Părţile se angajează să facă schimb de informaţii din etapele de început ale elaborării de noi acte normative în domeniul BTC. În acest scop, părţile încurajează orice măsuri care vizează reducerea decalajelor dintre acestea în domeniul evaluării conformităţii şi al standardizării, precum şi al creşterii convergenţei şi compatibilităţii între sistemele fiecărei părţi în acest sector. Părţile convin să facă schimb de opinii asupra acestei chestiuni şi să analizeze posibilitatea aplicării unei certificări terţe în vederea facilitării fluxului comercial dintre ele.
(3)Cooperarea în ceea ce priveşte barierele tehnice în calea comerţului se desfăşoară, printre altele, sub formă de dialog pe canale corespunzătoare, proiecte comune, asistenţă tehnică şi programe de consolidare a capacităţilor. Părţile desemnează, dacă este necesar, puncte de contact pentru comunicarea având ca obiect aspectele prevăzute în prezentul articol.
Art. 16: Cooperarea în materie vamală şi de facilitare a comerţului
(1)Părţile:
a)fac schimb de experienţă şi de cele mai bune practici şi analizează posibilităţile de simplificare a procedurilor de import, export, precum şi a altor proceduri vamale;
b)asigură transparenţa regimului vamal şi a reglementărilor de facilitare a comerţului;
c)dezvoltă cooperarea în materie vamală şi mecanisme eficace de asistenţă administrativă reciprocă;
d)urmăresc convergenţa de opinii şi acţiuni comune în contextul iniţiativelor internaţionale relevante, inclusiv facilitarea comerţului.
(2)Părţile acordă o atenţie specială, printre altele:
a)creşterii dimensiunii privind securitatea şi siguranţa în ceea ce priveşte comerţul internaţional;
b)asigurării mai eficace şi mai eficiente a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul regimului vamal;
c)asigurării unei abordări echilibrate între facilitarea comerţului şi lupta împotriva fraudei şi a neregulilor.
(3)Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părţile îşi exprimă interesul de a examina în viitor posibilitatea încheierii unor protocoale privind cooperarea în domeniul vamal şi asistenţa administrativă reciprocă, în cadrul instituţional stabilit în prezentul acord.
(4)Părţile continuă să depună eforturi în vederea mobilizării de resurse de asistenţă tehnică pentru a sprijini punerea în aplicare a cooperării în materie vamală şi a reglementărilor de facilitare a comerţului în temeiul prezentului acord.
Art. 17: Investiţii
Părţile încurajează intensificarea fluxului de investiţii prin dezvoltarea unui mediu atractiv şi stabil pentru investiţii printr-un dialog consecvent, menit să sporească înţelegerea şi cooperarea în domeniul investiţiilor, să exploreze mecanismele administrative de facilitare a fluxurilor investiţionale şi să promoveze norme stabile, transparente şi deschise, precum şi condiţii de concurenţă echitabile pentru investitorii părţilor.
Art. 18: Politica în domeniul concurenţei
(1)Părţile menţin actele cu putere de lege şi normele administrative şi autorităţile în domeniul concurenţei. Acestea promovează aplicarea actelor în cauză în mod efectiv, nediscriminatoriu şi transparent pentru a favoriza securitatea juridică în teritoriile lor respective.
(2)În acest scop, părţile pot desfăşura activităţi de consolidare a capacităţilor şi alte activităţi de cooperare în cadrul dezvoltării şi punerii în aplicare a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative în domeniul concurenţei, sub rezerva disponibilităţii finanţării în cadrul instrumentelor şi programelor de cooperare ale părţilor.
Art. 19: Servicii
Părţile instituie un dialog periodic având drept principal obiectiv schimbul de informaţii cu privire la cadrele de reglementare ale părţilor, în vederea identificării celor mai bune practici, promovării accesului fiecăreia pe piaţa celeilalte, inclusiv e-comerţul, promovarea accesului la sursele de capital şi la tehnologie, precum şi promovarea comerţului în domeniul serviciilor între ambele regiuni şi pe pieţele din ţări terţe.
Art. 20: Protecţie drepturilor de proprietate intelectuală
(1)Părţile reafirmă importanţa deosebită pe care o acordă protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală (IPR) şi punerii depline în aplicare a angajamentelor internaţionale privind protecţia IPR, în vederea asigurării unei protecţii adecvate şi eficace a unor astfel de drepturi, în conformitate cu standardele/acordurile internaţionale relevante, cum ar fi Acordul privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIP-uri) şi Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante (UPOV), inclusiv mijloace eficace de asigurare a respectării legii.
(2)Părţile convin asupra intensificării cooperării privind protecţia proprietăţii intelectuale şi asigurarea respectării legii, inclusiv privind mijloacele corespunzătoare de facilitare a protecţiei şi înregistrării indicaţiilor geografice ale celeilalte părţi pe teritoriile lor respective, ţinând seama de normele, practicile şi evoluţiile la nivel internaţional în acest domeniu, precum şi de capacităţile fiecăreia.
(3)Cooperarea se desfăşoară sub formele convenite de părţi, inclusiv schimbul de informaţii şi experienţă pe teme precum practica, promovarea, difuzarea, raţionalizarea, gestionarea, armonizarea, protecţia şi asigurarea respectării şi aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, prevenirea abuzurilor de astfel de drepturi şi combaterea contrafacerii şi a pirateriei, incluzând înfiinţarea şi consolidarea unor organizaţii pentru controlul şi protecţia unor astfel de drepturi.
Art. 21: Participare sporită a actorilor economici
(1)Părţile încurajează şi facilitează activitatea camerelor de comerţ şi industrie, precum şi cooperarea dintre asociaţiile profesionale ale părţilor, în vederea promovării comerţului şi a investiţiilor în domenii de interes reciproc.
(2)Părţile încurajează dialogul dintre organismele lor de reglementare şi actorii din sectorul privat în vederea discutării ultimelor evoluţii în domeniul comerţului şi investiţiilor, analizării nevoilor de dezvoltare ale sectorului privat şi schimbului de opinii cu privire la cadrele strategice pentru consolidarea competitivităţii întreprinderilor.
Art. 22: Consultări
În vederea asigurării securităţii şi predictibilităţii în relaţiile lor comerciale bilaterale, părţile convin să se consulte reciproc, fără întârziere şi cât mai repede posibil, la cererea uneia din părţi, cu privire la orice diferend care ar putea apărea în legătură cu comerţul sau cu chestiuni conexe din cadrul acestui titlu.
TITLUL V: Cooperare în domeniul justiţiei
Art. 23: Combaterea criminalităţii organizate
Părţile convin să coopereze pentru combaterea criminalităţii organizate şi infracţionalităţii din domeniul financiar şi economic şi a corupţiei. O asemenea cooperare vizează, în special, punerea în aplicare şi promovarea standardelor şi instrumentelor internaţionale relevante, cum ar fi Convenţia ONU privind criminalitatea organizată transnaţională şi protocoalele adiţionale, precum şi Convenţia ONU împotriva corupţiei, dacă este cazul.
Art. 24: Cooperarea pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului
(1)Părţile convin asupra necesităţii de a acţiona şi de a coopera pentru a preveni riscul utilizării în scopuri ilegale a sistemelor lor financiare şi spălarea veniturilor rezultate din orice activitate infracţională gravă, conform recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI).
(2)Ambele părţi convin să promoveze formarea şi asistenţa tehnică în vederea elaborării şi punerii în aplicare a reglementărilor, precum şi a funcţionării eficiente a mecanismelor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. Cooperarea va permite, în special, schimburi de informaţii relevante între autorităţile competente ale părţilor, în cadrul legislaţiilor respective ale acestora, pe baza unor standarde corespunzătoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de părţi şi de organismele internaţionale care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI).
Art. 25: Cooperarea în domeniul drogurilor ilicite
(1)Părţile cooperează în vederea asigurării unei abordări globale şi echilibrate prin acţiuni eficace şi coordonare între autorităţile competente, care includ asigurarea respectării legii, regimul vamal, sănătatea, justiţia şi sectorul afacerilor interne, precum şi alte sectoare relevante, în scopul reducerii furnizării (inclusiv cultivarea ilicită a macului pentru opiu şi producerea de droguri sintetice), traficului şi a cererii de droguri ilicite, precum şi a impactului acestora asupra utilizatorilor de droguri şi asupra societăţii în general şi pentru a obţine un control mai eficace al precursorilor.
(2)Părţile convin cu privire la modalităţile de cooperare în vederea atingerii acestor obiective. Acţiunile au la bază principiile comune pe care se întemeiază convenţiile internaţionale relevante la care participă părţile, Declaraţia politică, Declaraţia privind principiile orientărilor care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri şi Măsurile privind creşterea cooperării la nivel internaţional în vederea combaterii problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate de cea de-a 20-a Sesiune specială a Adunării Generale a ONU privind drogurile din iunie 1998, precum şi Declaraţia politică şi Planul de acţiune adoptate la cea de-a 52-a Sesiune a Comisiei ONU privind stupefiantele din martie 2003.
(3)Cooperarea dintre părţi include acordarea de asistenţă tehnică şi administrativă, în special în următoarele domenii: elaborarea legislaţiei şi a politicilor naţionale, crearea de instituţii şi de centre de informare şi monitorizare la nivel naţional, formarea personalului, cercetarea în domeniul drogurilor, eforturile de reducere a cererii şi a efectelor nocive ale drogurilor, cooperarea judiciară şi poliţienească şi controlul eficace al precursorilor legat de fabricarea ilicită a stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope. Părţile pot conveni să coopereze şi în alte domenii.
Art. 26: Protecţia datelor cu caracter personal
(1)Părţile convin să coopereze în vederea îmbunătăţirii nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal la cele mai înalte standarde internaţionale, după caz, cum ar fi cele din instrumentele internaţionale, în măsura în care acestea se aplică părţilor.
(2)Cooperarea în materie de protecţie a datelor cu caracter personal poate cuprinde, printre altele, asistenţa tehnică sub formă de schimb de informaţii şi de expertiză.
TITLUL VI: Dezvoltare socioeconomică şi alte domenii de cooperare
Art. 27: Cooperare în domeniul migraţiei
(1)Părţile reafirmă importanţa eforturilor comune de gestionare a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor. În vederea consolidării cooperării, părţile instituie un dialog amplu privind totalitatea aspectelor legate de migraţie. Aspectele legate de migraţie se includ în strategiile naţionale de dezvoltare economică şi socială ale ţărilor de origine, de tranzit sau de destinaţie ale migranţilor.
(2)Cooperarea dintre părţi se bazează pe o evaluare a cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă, şi este pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cea naţională relevante în vigoare. Cooperarea se va axa, inter alia, pe:
a)analiza cauzelor profunde ale migraţiei;
b)angajarea unui dialog amplu privind migraţia legală care să urmărească, conform celor convenite de ambele părţi, instituirea unui mecanism de promovare a oportunităţilor de migraţie legală;
c)schimbul de experienţe şi practici privind aderarea la Convenţia privind statutul refugiaţilor, semnată la 28 iulie 1951, şi la protocolul fa aceasta, semnat la 31 ianuarie 1967, şi punerea în aplicare a prevederilor acestora, în special a principiilor "nereturnării" şi "repatrierii voluntare";
d)norme referitoare la admitere, precum şi drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil şi integrarea persoanelor cu şedere legală şi care nu sunt cetăţeni ai statului respectiv, educaţie şi formare profesională, măsuri de combatere a rasismului şi xenofobiei;
e)elaborarea unei politici eficace şi preventive împotriva migraţiei clandestine, a traficului de migranţi şi a traficului de persoane, care să includă mijloace de combatere a reţelelor de traficanţi de migranţi şi persoane, precum şi de protecţie a victimelor acestui tip de trafic;
f)returnarea, în condiţii umane şi demne, a persoanelor cu şedere ilegală, inclusiv promovarea returnării voluntare, precum şi readmiterea acestor persoane, în conformitate cu alineatul (3);
g)chestiuni considerate de interes reciproc în domeniul vizelor şi al securităţii documentelor de călătorie;
h)chestiuni identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul controlului la frontiere;
i)consolidarea capacităţilor tehnice şi umane.
(3)În cadrul cooperării care vizează prevenirea şi ţinerea sub control a migraţiei ilegale, părţile, fără a aduce atingere cerinţei de protecţie a victimelor traficului de persoane, convin următoarele:
a)odată ce autorităţile vietnameze confirmă cetăţenia vietnameză a unei persoane care urmează a fi readmisă, în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile relevante existente, Vietnamul admite orice cetăţean al său prezent în mod ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea autorităţilor competente ale acestuia din urmă, fără întârziere;
b)odată ce autorităţile competente ale statului membru în cauză confirmă cetăţenia unei persoane care urmează a fi readmisă, în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile relevante existente, fiecare stat membru admite orice cetăţean al său prezent în mod ilegal pe teritoriul Vietnamului, la cererea autorităţilor competente ale acestuia din urmă, fără întârziere.
Părţile vor furniza în acest scop cetăţenilor lor documente de identitate adecvate. Atunci când persoana care urmează a fi readmisă nu este în posesia niciunui document sau a unei alte dovezi a cetăţeniei, autorităţile competente ale statului membru în cauză sau Vietnamul, la cererea Vietnamului sau a statului membru în cauză, întreprind demersurile necesare pentru a chestiona persoana în vederea stabilirii cetăţeniei.
(4)Cu respectarea legilor şi procedurilor lor respective, părţile intensifică cooperarea în ceea ce priveşte aspectele readmisiei, urmărind, la cererea oricăreia din părţi şi conform celor convenite de comun acord, negocierea unui acord între UE şi Vietnam privind readmisia propriilor cetăţeni.
Art. 28: Educaţie şi formare
(1)Părţile convin să promoveze cooperarea în domeniul educaţiei şi formării, care respectă cu stricteţe diversitatea acestora, în vederea creşterii înţelegerii reciproce, şi convin să facă cunoscute oportunităţile de educaţie din UE şi din Vietnam.
(2)În plus, părţile acordă o atenţie deosebită măsurilor menite să creeze legături între instituţiile de învăţământ superior şi agenţiile lor specializate şi să încurajeze schimburile de informaţii, de know-how, de studenţi, experţi şi resurse tehnice, folosind facilităţile oferite de programele Uniunii în Asia de Sud - Est în domeniile educaţiei şi formării şi, de asemenea, de experienţa dobândită în acest domeniu de către cele două părţi.
(3)Ambele părţi convin, de asemenea, să promoveze implementarea programelor relevante pentru învăţământul superior, cum ar fi Programul Erasmus Mundus şi programele de formare a interpreţilor pentru conferinţe, şi să încurajeze instituţiile educaţionale din UE şi din Vietnam să coopereze prin programele de diplome comune şi de cercetare, în vederea încurajării cooperării şi mobilităţii academice.
(4)Părţile convin în continuare să demareze un dialog pe chestiuni de interes reciproc legate de modernizarea sistemului de învăţământ superior şi de formare tehnică şi profesională, care ar putea include, cu precădere, măsuri de asistenţă tehnică, care urmăresc, printre altele, îmbunătăţirea cadrului calificărilor şi asigurarea calităţii.
Art. 29: Sănătatea
(1)Părţile convin să coopereze în sectorul sănătăţii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de sănătate şi de bunăstare socială, în special prin consolidarea sistemului de sănătate, inclusiv sistemele de îngrijire medicală şi de asigurări medicale.
(2)Cooperarea are în vedere, în principal:
a)programele care urmăresc consolidarea sectorului sănătăţii, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor de sănătate, a serviciilor şi condiţiilor de sănătate, precum şi a bunăstării sociale;
b)activităţile comune în domeniul epidemiologiei, inclusiv colaborarea în prevenţia şi controlul timpurii ale epidemiilor, precum gripa aviară şi pandemică şi alte boli majore transmisibile;
c)acordurile internaţionale în domeniul sănătăţii, în special Convenţia-cadru pentru lupta antitabac şi Regulamentul sanitar internaţional;
d)standardele de siguranţă alimentară, inclusiv reţele de control automat pentru importurile de alimente, conform articolului 14;
e)schimbul de informaţii şi de experienţă privind politicile şi reglementările în domeniul farmaceutic şi al echipamentelor medicale, pe baza unui acord comun;
f)prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile prin schimb de informaţii şi bune practici, promovarea unui stil de viaţă sănătos, urmărirea factorilor determinanţi asupra sănătăţii, precum şi supravegherea şi gestionarea acestor boli.
(3)Părţile recunosc importanţa continuării modernizării sectorului sănătăţii şi convin să consolideze capacităţile şi asistenţa tehnică în sectorul sănătăţii.
Art. 30: Mediul şi resursele naturale
(1)Părţile recunosc necesitatea de a conserva şi de a gestiona în mod durabil resursele naturale şi diversitatea biologică, elemente esenţiale pentru dezvoltarea generaţiilor prezente şi viitoare.
(2)Părţile convin ca acţiunile de cooperare în acest domeniu să promoveze conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în scopul dezvoltării durabile. În derularea tuturor activităţilor întreprinse de părţi în temeiul acordului se ţine seama de concluziile reuniunii mondiale privind dezvoltarea durabilă.
(3)Părţile convin să coopereze pentru ca politicile de mediu ale acestora să se completeze reciproc, precum şi pentru integrarea consideraţiilor de mediu în toate sectoarele cooperării.
(4)Părţile depun eforturi în vederea continuării şi consolidării cooperării, în special în ceea ce priveşte:
a)promovarea participării active a părţilor la punerea în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu la care sunt părţi, inclusiv Convenţia de la Basel, Convenţia de la Stockholm şi Convenţia de la Rotterdam;
b)promovarea sensibilizării cu privire la mediu şi intensificarea participării la nivel local, inclusiv implicarea populaţiei indigene şi a comunităţilor locale în eforturile de protecţie a mediului şi de dezvoltare durabilă;
c)promovarea şi difuzarea tehnologiilor, produselor şi serviciilor ecologice, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de reglementare şi de piaţă;
d)prevenirea transporturilor transfrontaliere ilegale de deşeuri, inclusiv ale deşeurilor periculoase şi ale substanţelor care diminuează stratul de ozon;
e)îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător, buna gestionare ecologică a deşeurilor, securitatea chimică, gestionarea integrată şi durabilă a resurselor de apă şi promovarea consumului şi producţiei durabile;
f)dezvoltarea durabilă şi protecţia pădurilor, inclusiv promovarea unei gestionări forestiere durabile, certificarea forestieră, măsuri de combatere a exploatării ilegale a pădurilor şi a comerţului asociat acesteia, precum şi integrarea planurilor de dezvoltare forestieră în planurile de dezvoltare ale comunităţii locale;
g)gestionarea eficace a parcurilor naţionale şi recunoaşterea şi conservarea zonelor de biodiversitate şi a ecosistemelor fragile, cu respectarea comunităţilor locale şi indigene care trăiesc în aceste zone sau în apropierea lor;
h)protecţia şi conservarea mediului marin şi de coastă şi promovarea unui gestionări eficace a resurselor marine, în vederea unei dezvoltări marine durabile;
i)protecţia solului, conservarea funcţiilor solului şi gestionarea durabilă a terenurilor;
j)îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a terenurilor, operaţiuni economice transparente şi corecte cu terenuri pe piaţa imobiliară, având la bază principiul gestionării durabile a terenurilor şi drepturi echitabile pentru părţile interesate, pentru a se asigura atât utilizarea eficace, cât şi protecţia mediului pentru o dezvoltare durabilă.
(5)În acest scop, părţile vizează consolidarea cooperării, în cadru bilateral şi multilateral, inclusiv programe de asistenţă tehnică în vederea promovării dezvoltării, transferului şi utilizării de tehnologii ecologice, precum şi iniţiative şi acorduri de parteneriat având la bază principiul avantajului reciproc, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului cât mai repede.
Art. 31: Cooperarea în domeniul schimbărilor climatice
(1)Părţile convin să coopereze în vederea accelerării luptei împotriva schimbărilor climatice şi a impactului acestora asupra degradării mediului şi sărăciei, promovării de politici pentru atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la efectele negative ale acestora, în special creşterea nivelului mării, şi pentru aşezarea economiilor lor pe calea unei creşteri economice durabile cu emisii scăzute de carbon.
(2)Obiectivele cooperării sunt:
a)combaterea schimbărilor climatice, având drept scop general tranziţia la economii cu emisii scăzute de carbon care sunt sigure şi durabile, prin acţiuni concrete de atenuare, în conformitate cu principiile Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC);
b)îmbunătăţirea performanţelor energetice ale economiilor proprii, prin promovarea eficienţei energetice, conservării energiei şi utilizării unor surse regenerabile de energie sigure şi durabile, precum şi pentru trecerea la generarea ecologică ce contribuie la crearea fundamentului pentru o revoluţie a energiei ecologice;
c)promovarea unor modele de consum şi producţie durabile (CPD) în economiile lor, contribuind la reducerea la minimum a presiunii asupra ecosistemelor, inclusiv solul şi clima;
d)adaptarea la impactul inevitabil şi negativ al schimbărilor climatice, inclusiv integrarea măsurilor de adaptare în strategiile şi planurile de creştere economică şi dezvoltare ale părţilor, în toate sectoarele şi la toate nivelurile.
(3)În vederea atingerii obiectivelor menţionate la alineatul (2), părţile:
a)intensifică dialogul politic şi cooperarea la nivel tehnic;
b)promovează cooperarea în activităţi de cercetare şi dezvoltare (C&D) şi în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon;
c)consolidează cooperarea în ceea ce priveşte acţiunile adecvate de atenuare la nivel naţional, planurile de creştere economică cu emisii scăzute de carbon, programele naţionale de adaptare la schimbările climatice şi în ceea ce priveşte reducerea riscurilor producerii de catastrofe;
d)promovează consolidarea capacităţilor şi a instituţiilor în vederea abordării provocărilor schimbărilor climatice;
e)promovează sensibilizarea, în special în rândul populaţiilor celor mai vulnerabile şi al acelora care trăiesc în zone vulnerabile, şi facilitează participarea comunităţilor locale la acţiunile de răspuns la schimbările climatice.
Art. 32: Agricultură, silvicultură, creşterea animalelor, pescuit şi dezvoltare rurală
(1)Părţile convin să intensifice cooperarea, inclusiv printr-un dialog consolidat şi prin schimb de experienţă în agricultură, silvicultură, creşterea animalelor, pescuit şi dezvoltare rurală, în special în următoarele domenii:
a)politica agricolă şi perspectivele generale ale agriculturii pe plan internaţional;
b)facilitarea comerţului cu plante şi animale şi cu produsele acestora dintre părţi, precum şi dezvoltarea şi promovarea pieţelor;
c)politica de dezvoltare în zonele rurale;
d)politici de calitate privind plantele, animalele şi produsele acvatice şi, în special, indicaţii geografice protejate şi metode de producţie ecologică, promovarea comercială a produselor de calitate, cu precădere a produselor ecologice şi a produselor cu indicaţie geografică (etichetare, certificare şi control);
e)bunăstarea animalelor;
f)dezvoltarea unei agriculturi durabile şi ecologice şi a transferului de biotehnologii;
g)susţinerea unei politici durabile şi responsabile pe termen lung a mediului marin şi a pescuitului, inclusiv în ceea ce priveşte conservarea şi gestionarea resurselor de coastă şi marine;
h)promovarea eforturilor de prevenire şi combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, a exploatării forestiere ilegale şi a comerţului cu produse forestiere prin programul privind aplicarea reglementărilor, administrarea şi comerţul în domeniul forestier (FLEGT) şi printr-un acord de parteneriat voluntar (VPA);
i)cercetarea în materie de ereditate, selecţia raselor de animale şi a soiurilor de plante, inclusiv îmbunătăţirea calităţii efectivelor de animale, precum şi cercetarea în domeniul hranei şi nutriţiei animalelor terestre şi acvatice;
j)atenuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra producţiei agricole şi reducerea sărăciei în zonele izolate şi rurale;
k)sprijinirea şi promovarea unei gestionări forestiere durabile, inclusiv adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor negative.
(2)Părţile convin să analizeze posibilităţile de asistenţă tehnică pentru producţia de plante şi animale, inclusiv, dar fără a se limita la aceste domenii, îmbunătăţirea productivităţii în ceea ce priveşte animalele şi plantele şi calitatea producţiei, şi convin în continuare să aibă în vedere programe de consolidare a capacităţilor menite să îmbunătăţească capacităţile de gestionare în acest domeniu.
Art. 33: Cooperarea referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
(1)Părţile cooperează în vederea consolidării politicilor şi programelor legate de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi în vederea consolidării capacităţilor instituţionale şi administrative şi sprijinirea punerii în aplicare a strategiilor naţionale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, inclusiv drepturile femeii şi responsabilizarea, în vederea asigurării unei participări echitabile a bărbaţilor şi femeilor în toate sectoarele vieţii economice, culturale, politice şi sociale, în special, cooperarea se concentrează asupra îmbunătăţirii accesului femeilor la resursele necesare exercitării depline a drepturilor fundamentale ale acestora.
(2)Părţile promovează crearea unui cadru adecvat pentru:
a)asigurarea încorporării corespunzătoare a chestiunilor legate de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în toate strategiile, politicile şi programele de dezvoltare;
b)schimbul de experienţă şi de modele în promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi promovarea adoptării de măsuri pozitive în favoarea femeilor.
Art. 34: Cooperarea privind soluţionarea problemei explozivelor rămase din război
Părţile recunosc importanţa cooperării în ceea ce priveşte îndepărtarea minelor, bombelor şi a altor elemente de muniţie neexplodate şi a respectării tratatelor internaţionale la care participă, ţinând seama de alte instrumente internaţionale relevante. Prin urmare, părţile convin să coopereze prin:
a)schimb de experienţă şi dialog, îmbunătăţirea capacităţii de gestionare şi instruirea experţilor, cercetătorilor şi experţilor specializaţi, inclusiv asistenţă în consolidarea capacităţilor cu respectarea procedurilor naţionale în vederea soluţionării problemelor menţionate mai sus;
b)comunicare şi educaţie în domeniul prevenirii accidentelor cauzate de bombe şi mine, al reabilitării şi reintegrării în cadrul comunităţii a victimelor bombelor şi minelor.
Art. 35: Cooperarea în domeniul drepturilor omului
(1)Părţile convin să coopereze în vederea promovării şi protejării drepturilor omului, inclusiv în ceea ce priveşte punerea în aplicare a instrumentelor internaţionale privind drepturile omului la care acestea participă. În acest scop se furnizează asistenţă tehnică.
(2)Acest tip de cooperare poate include:
a)promovarea drepturilor omului şi educaţia în acest domeniu;
b)consolidarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul drepturilor omului;
c)consolidarea dialogului existent în ceea ce priveşte drepturile omului;
d)consolidarea cooperării cu instituţiile din cadrul ONU cu atribuţii în domeniul drepturilor omului.
Art. 36: Reforma administraţiei publice
Pe baza evaluării cerinţelor specifice întreprinse prin consultare reciprocă, părţile convin să coopereze în vederea restructurării şi îmbunătăţirii eficacităţii administraţiei lor publice, inter alia, prin:
a)îmbunătăţirea eficienţei organizatorice, inclusiv descentralizare;
b)consolidarea eficacităţii instituţiilor în ceea ce priveşte prestările de servicii;
c)îmbunătăţirea gestionării finanţelor publice şi a responsabilizării în conformitate cu legile şi reglementările respective ale părţilor;
d)îmbunătăţirea cadrului juridic şi instituţional;
e)consolidarea capacităţilor necesare la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor (oferta de servicii publice, întocmirea şi execuţia bugetului, combaterea corupţiei);
f)consolidarea capacităţilor în ceea ce priveşte mecanismele şi agenţiile de asigurare a respectării legii;
g)reformarea serviciului public, a agenţiilor şi a procedurilor administrative;
h)consolidarea capacităţilor pentru modernizarea administraţiei publice.
Art. 37: Asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale
(1)Părţile recunosc rolul şi contribuţia potenţială a asociaţiilor şi a ONG-urilor, inclusiv a partenerilor sociali, în procesul de cooperare desfăşurat în temeiul prezentului acord.
(2)În conformitate cu principiile democratice şi cu dispoziţiile legale şi administrative ale fiecărei părţi, asociaţiile organizate şi ONG-urile pot:
a)să participe la procesul de definire a politicilor;
b)să fie informate cu privire la consultările privind strategiile şi politicile sectoriale de dezvoltare şi de cooperare şi să participe la acestea, în special în domeniile de interes, în toate etapele procesului de dezvoltare;
c)să beneficieze de resurse financiare, în măsura în care reglementările interne ale fiecărei părţi permit acest lucru, precum şi de sprijin pentru consolidarea capacităţilor în sectoarele critice;
d)să participe la implementarea programelor de cooperare, în domeniile de interes pentru acestea.
Art. 38: Cultura
(1)Părţile convin să promoveze cooperarea în domeniul culturii, sub toate aspectele acesteia, cu respectarea diversităţii acestora, pentru o mai bună înţelegere reciprocă şi cunoaşterea culturilor lor.
(2)Părţile se angajează să adopte măsurile corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale şi desfăşurarea de acţiuni comune în diferite domenii culturale, inclusiv cooperarea în domeniul conservării patrimoniului, cu respectarea diversităţii culturale. În această privinţă, părţile convin să continue cooperarea în cadrul Reuniunii la nivel înalt Asia-Europa (ASEM), sprijinind activităţile Fundaţiei Asia-Europa (ASEF). În acest scop, părţile sprijină şi promovează parteneriatul pe termen lung şi activităţile de cooperare dintre instituţiile lor culturale.
(3)Părţile convin să se consulte şi să coopereze în cadrul forurilor internaţionale relevante, cum ar fi UNESCO, în vederea urmăririi unor obiective comune şi a promovării diversităţii culturale, precum şi a protecţiei patrimoniului cultural. În această privinţă, părţile convin să promoveze ratificarea şi consolidarea cooperării în punerea în aplicare a Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală adoptată la 20 octombrie 2005, punând un accent deosebit pe dialogul politic, integrarea culturii în dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei în vederea promovării creării unui sector cultural dinamic, prin facilitarea dezvoltării industriilor culturale. Părţile continuă eforturile de încurajare a ratificării convenţiei respective de către alte state.
Art. 39: Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică
(1)Părţile convin să consolideze cooperarea ştiinţifică şi tehnologică în domeniile de interes reciproc, inclusiv în ceea ce priveşte industria, energia, transporturile, mediul, în special schimbările climatice şi gestionarea resurselor naturale (de exemplu, pescuitul, silvicultura şi dezvoltarea rurală), agricultura şi securitatea alimentară, biotehnologiile şi sănătatea umană şi animală, ţinând seama de politicile şi programele lor de cooperare respective.
(2)Obiectivele acestei cooperări sunt, printre altele:
a)încurajarea schimburilor de informaţii ştiinţifice şi tehnologice şi de know-how, inclusiv în ceea ce priveşte punerea în aplicare a politicilor şi programelor;
b)promovarea unor relaţii durabile şi a unor parteneriate de cercetare între comunităţi ştiinţifice, centre de cercetare, universităţi şi întreprinderi;
c)promovarea formării resurselor umane în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;
d)consolidarea aplicării cercetării ştiinţifice şi tehnologice în vederea promovării dezvoltării durabile şi îmbunătăţirii calităţii vieţii.
(3)Cooperarea îmbracă următoarele forme:
a)proiecte şi programe comune de cercetare şi dezvoltare;
b)schimb de informaţii, cunoştinţe şi experienţă prin organizarea în comun a unor seminare şi ateliere, reuniuni, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
c)formare şi schimb de cercetători ştiinţifici, de cercetători tineri prin scheme de mobilitate internaţională şi programe de schimburi, cu o diseminare cât mai mare a rezultatelor cercetării, studiilor şi celor mai bune practici;
d)alte forme convenite de către părţi.
(4)În cadrul acestei cooperări, părţile promovează participarea reciprocă a instituţiilor de învăţământ superior, a centrelor de cercetare şi a sectoarelor de producţie, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii. Activităţile de cooperare ar trebui să se bazeze pe principiile reciprocităţii, tratamentului echitabil şi avantajului reciproc şi să asigure o protecţie adecvată a proprietăţii intelectuale.
(5)Cooperarea are priorităţi specifice în următoarele domenii, printre altele:
a)promovarea şi facilitarea accesului la instalaţiile de cercetare desemnate pentru schimbul şi formarea cercetătorilor;
b)încurajarea integrării cercetării şi dezvoltării în programele/proiectele oficiale de asistenţă pentru dezvoltare şi de investiţii.
(6)Părţile depun eforturi în vederea mobilizării resurselor financiare pentru sprijinirea punerii în aplicare a activităţilor de cooperare ştiinţifică şi tehnologică derulate în temeiul prezentului acord, în limitele capacităţilor acestora.
(7)Părţile convin să depună toate eforturile pentru o mai mare sensibilizare a publicului cu privire la posibilităţile oferite de programele de cooperare ştiinţifică şi tehnologică respective ale acestora.
Art. 40: Cooperarea în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor
(1)Părţile, recunoscând că tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) constituie elemente-cheie ale vieţii moderne, de importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială, convin să facă schimb de opinii cu privire la politicile lor în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice şi sociale.
(2)Cooperarea în acest domeniu se concentrează, inter alia, pe:
a)facilitarea dialogului privind diverse aspecte ale dezvoltării TIC;
b)dezvoltarea capacităţilor TIC, inclusiv dezvoltarea resurselor umane;
c)interconectivitatea şi interoperabilitatea reţelelor şi serviciilor părţilor şi ale Asiei de Sud-Est;
d)standardizarea şi diseminarea noilor TIC;
e)promovarea cooperării în domeniul cercetării şi dezvoltării între părţi în sfera TIC;
f)aspecte/probleme de securitate ale TIC, precum şi lupta împotriva criminalităţii informatice;
g)evaluarea conformităţii echipamentelor de telecomunicaţii, inclusiv a celor de radiodifuziune;
h)cooperarea şi schimbul de experienţe şi al celor mai bune practici privind introducerea tehnologiei informaţiilor la nivelul întregii societăţi şi al administraţiei publice;
i)facilitarea cooperării între instituţiile şi agenţiile relevante în domeniile audiovizual şi media;
j)încurajarea continuării cooperării între întreprinderile din domeniul TIC ale părţilor, inclusiv transferul de tehnologie.
Art. 41: Transporturile
(1)Părţile convin să consolideze în continuare cooperarea în domeniile relevante ale politicii privind transporturile, în vederea îmbunătăţirii şi extinderii oportunităţilor de investiţii, a îmbunătăţirii circulaţiei mărfurilor şi pasagerilor, a promovării siguranţei şi securităţii maritime şi aeriene, cu precădere căutarea şi salvarea, combaterea pirateriei, o mai mare convergenţă a reglementărilor, reducerea impactului transporturilor asupra mediului şi creşterea eficienţei sistemelor lor de transport.
(2)Cooperarea dintre părţi în acest domeniu urmăreşte să promoveze:
a)schimbul de informaţii privind politicile şi practicile acestora în domeniul transporturilor, în special cele referitoare la transportul urban, rural, maritim şi aerian, la planificarea transportului urban, la logistica în transporturi, la dezvoltarea transportului public şi interconectivitatea şi interoperabilitatea reţelelor de transport multimodal;
b)schimbul de informaţii cu privire la sistemele europene de radionavigaţie prin satelit (Galileo), prin utilizarea instrumentelor bilaterale corespunzătoare, cu accent pe chestiunile de interes reciproc privind reglementarea, dezvoltarea industrială şi dezvoltarea pieţei;
c)acţiuni comune în domeniul serviciilor de transport aerian prin, inter alia, punerea în aplicare a acordurilor existente, în vederea examinării posibilităţilor de dezvoltare în continuare a relaţiilor, precum şi cooperarea în sfera tehnică şi a reglementării în domenii precum siguranţa aviaţiei, securitatea aviaţiei, gestionarea traficului aerian în vederea sprijinirii convergenţei în reglementare şi a îndepărtării obstacolelor în calea derulării unei activităţi economice. Pe această bază, părţile vor analiza posibilităţile de îmbunătăţire a cooperării în domeniul aviaţiei civile;
d)un dialog în domeniul serviciilor de transport maritim care să urmărească accesul nerestricţionat pe pieţele maritime internaţionale, precum şi în privinţa schimburilor comerciale, angajamente privind suprimarea progresivă a sistemelor existente de rezervare a mărfurilor, abţinerea de la introducerea clauzelor privind transportul în comun al mărfurilor, acordarea dreptului de stabilire pentru societăţile care prestează servicii de transport maritim, inclusiv servicii auxiliare, oferirea tratamentului naţional şi a clauzei naţiunii celei mai favorizate pentru navele exploatate de cetăţenii sau de societăţile celeilalte părţi, precum şi cu privire la chestiunile legate de serviciile de transport "door-to-door";
e)punerea în aplicare a standardelor în materie de securitate, siguranţă şi prevenire a poluării, în special în ceea ce priveşte transportul maritim şi aerian, în conformitate cu convenţiile internaţionale relevante, inclusiv cooperarea în forurile internaţionale corespunzătoare menită să asigure o mai bună punere în aplicare a reglementărilor internaţionale. În acest scop, părţile promovează cooperarea asistenţa tehnică în chestiuni legate de siguranţa transporturilor, inclusiv căutarea şi salvarea, anchetele privind victimele şi accidentele.
Art. 42: Energia
(1)Părţile convin să intensifice cooperarea în sectorul energetic în vederea:
a)diversificării surselor de energie pentru îmbunătăţirea securităţii energetice şi dezvoltării de noi forme inovatoare de energie regenerabilă, inclusiv biocombustibilii durabili şi biomasa, în conformitate cu condiţiile specifice ale ţării, energia solară şi eoliană, precum şi generarea de energie hidraulică şi sprijinirea dezvoltării unor cadre de politică adecvate pentru crearea de condiţii favorabile investiţiilor şi asigurarea de condiţii echitabile pentru energiile regenerabile şi integrarea în domeniile de politică relevante;
b)utilizării raţionale a energiei atât la nivelul ofertei, cât şi la nivelul cererii, prin promovarea eficienţei energetice în producţia, transportul, distribuţia şi utilizarea finală a energiei;
c)promovării transferului de tehnologie în vederea unei producţii şi a unei utilizări durabile a energiei;
d)intensificării consolidării capacităţilor şi facilitării investiţiilor în domeniu pe baza unor norme comerciale transparente şi nediscriminatorii;
e)analizării legăturilor dintre posibilitatea accesului la servicii de furnizare a energiei şi dezvoltarea durabilă.
(2)În acest scop, părţile convin să promoveze contactele şi cercetarea în comun, precum şi să intensifice asistenţa tehnică şi proiectele de consolidare a capacităţilor prin forurile regionale corespunzătoare privind producţia ecologică şi protecţia mediului în avantajul reciproc al părţilor. Ambele părţi vor analiza alte posibilităţi de intensificare a cooperării în domeniul Siguranţei şi securităţii nucleare respectând cadrul legislativ şi politicile în vigoare.
Art. 43: Turismul
(1)Părţile intenţionează să îmbunătăţească schimbul de informaţii şi să instituie cele mai bune practici, astfel încât să asigure o dezvoltare echilibrată şi durabilă a turismului, respectând Codul mondial de etică în turism al Organizaţiei Mondiale a Turismului şi principiile durabilităţii, care stau la baza "procesului Agendei locale 21".
(2)Părţile convin să dezvolte cooperarea în ceea ce priveşte, printre altele:
a)protecţia şi punerea în valoare a potenţialului patrimoniului natural şi cultural;
b)atenuarea impactului negativ al turismului;
c)promovarea contribuţiei pozitive a activităţilor economice din turism la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, printre altele, prin dezvoltarea ecoturismului şi a turismului cultural, cu respectarea integrităţii şi intereselor comunităţilor locale şi indigene;
d)asistenţa tehnică şi consolidarea capacităţilor, inclusiv programe de formare pentru factorii de decizie şi managerii din turism;
e)încurajarea sectorului turismului, inclusiv a operatorilor turistici şi a agenţiilor de voiaj ale ambelor părţi, în vederea dezvoltării în continuare a cooperării bilaterale, inclusiv prin formare.
Art. 44: Cooperarea în domeniul politicii industriale şi al IMM-urilor
Ţinând seama de politicile şi obiectivele lor economice, părţile convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială, în toate domeniile pe care le consideră adecvate, astfel încât să fie stimulată competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, inter alia, prin:
a)schimb de informaţii şi de experienţă în crearea cadrului juridic şi a altor condiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru ca acestea să devină mai competitive;
b)promovarea contactelor şi schimburilor între operatorii economici, încurajarea investiţiilor comune şi stabilirea de întreprinderi comune şi de reţele de informare, în special prin programele orizontale existente ale Uniunii, stimularea în mod deosebit a transferurilor de tehnologie şi de expertiză între parteneri, inclusiv a tehnologiilor noi şi avansate;
c)furnizarea de informaţii şi stimularea inovaţiei şi a schimbului de bune practici privind accesul la finanţare şi pe piaţă, inclusiv la servicii de auditare şi contabilitate, în special pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici;
d)facilitarea şi sprijinirea activităţilor relevante stabilite de sectoarele private şi asociaţiile de întreprinderi ale părţilor;
e)promovarea responsabilităţii şi răspunderii sociale a întreprinderilor şi încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv a consumului şi a producţiei durabile. Această cooperare este completată de o perspectivă a consumatorului, cum ar fi informaţia privind produsul şi rolul consumatorului pe piaţă;
f)derularea de proiecte comune de cercetare, asistenţă tehnică şi cooperare în ceea ce priveşte standardele, normele tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii în sectoarele industriale selectate, astfel cum se convine de către părţi.
Art. 45: Dialogul în domeniul politicii economice
Părţile convin să coopereze în ceea ce priveşte promovarea schimbului de informaţii privind tendinţele şi politicile lor economice, precum şi a schimbului de experienţă în coordonarea politicilor economice în contextul cooperării economice şi integrării regionale prin mecanismele bilaterale şi multilaterale existente în domenii de interes reciproc, inclusiv schimbul de informaţii privind procesul de reformă şi privatizarea întreprinderilor de stat, în conformitate cu legile şi normele părţilor.
Art. 46: Cooperarea în domeniul fiscalităţii
(1)În vederea consolidării şi dezvoltării activităţilor economice, avându-se în vedere totodată necesitatea dezvoltării de cadre de reglementare şi administrative corespunzătoare, părţile se angajează să respecte principiile bunei guvernante în domeniul fiscal şi vor pune în aplicare principiile transparenţei şi schimbul de informaţii în cadrul acordurilor bilaterale în domeniul fiscalităţii dintre statele membre şi Vietnam. Părţile convin în continuare să îşi consolideze schimbul de experienţă, dialogul şi cooperarea pentru a combate evaziunea fiscală şi alte practici fiscale prejudiciabile.
(2)Părţile convin să consolideze cooperarea în domeniul fiscal în vederea îmbunătăţirii capacităţilor lor de reglementare şi administrative prin, inter alia, schimb de experienţă şi asistenţă tehnică.
(3)Părţile vor încuraja punerea efectivă în aplicare a acordurilor bilaterale în domeniul fiscal între statele membre şi Vietnam şi sprijină ideea unor noi acorduri de acest tip în viitor.
Art. 47: Cooperarea privind serviciile financiare
Părţile convin să poarte un dialog care să urmărească, cu precădere, schimbul de informaţii şi experienţe privind cadrele de reglementare şi să consolideze cooperarea în vederea îmbunătăţirii sistemelor de contabilitate, audit, supraveghere şi de reglementare în domeniul bancar, al asigurărilor şi al altor părţi ale sectorului financiar, inclusiv prin programe de consolidare a capacităţilor în domenii de interes reciproc.
Art. 48: Cooperarea în ceea ce priveşte prevenirea şi atenuarea efectelor dezastrelor naturale
(1)Părţile convin să coopereze în ceea ce priveşte prevenirea şi răspunsul eficace în caz de dezastre naturale în vederea reducerii la minimum a pierderilor de vieţi omeneşti, de bunuri, de resurse naturale, a pierderilor în ceea ce priveşte mediul şi patrimoniul cultural şi să acorde un loc important reducerii riscurilor de dezastre în toate sectoarele şi domeniile de intervenţie, la nivel naţional şi local.
(2)Pe această bază, părţile convin:
a)să schimbe informaţii privind monitorizarea, evaluarea, previzionarea şi furnizarea de alerte timpurii privind dezastrele naturale;
b)să îmbunătăţească capacităţile prin schimb de experienţă, al celor mai bune practici în ceea ce priveşte prevenirea şi atenuarea efectelor dezastrelor naturale;
c)să îşi acorde sprijin reciproc în domeniul tehnologiei, al echipamentelor specializate şi al materialelor necesare în gestionarea dezastrelor şi pentru răspunsul în situaţii de urgenţă;
d)să intensifice dialogul dintre autorităţile părţilor responsabile de gestionarea dezastrelor naturale şi de răspunsul în situaţii de urgenţă, pentru a sprijini şi consolida cooperarea în acest domeniu.
Art. 49: Planificarea şi dezvoltarea urbană şi regională
(1)Părţile convin să promoveze cooperarea şi parteneriatul în acest domeniu, recunoscând rolul important al planificării şi dezvoltării urbane şi regionale în realizarea obiectivelor de creştere economică, de reducere a sărăciei şi de dezvoltare durabilă.
(2)Cooperarea în ceea ce priveşte planificarea şi dezvoltarea urbană şi regională poate lua următoarele forme:
a)schimb de experienţă în abordarea chestiunilor legate de planificarea şi dezvoltarea durabilă urbană şi regională, incluzând:
- politici referitoare la planificarea urbană şi infrastructura aferentă, planificare regională şi extindere urbană, conservarea şi dezvoltarea localităţilor istorice;
- stabilirea de reţele urbane la care să participe administraţia centrală şi locală, inclusiv municipalităţi, asociaţii şi ONG-uri, agenţii, contractanţi şi asociaţii profesionale;
- gestionarea în ceea ce priveşte arhitectura, planificarea şi extinderea zonei urbane prin utilizarea instrumentelor sistemului de informaţii geografice (GIS);
- planificarea şi dezvoltarea centrelor urbane şi renovarea centrelor oraşelor mari, precum şi planificarea ecologică a zonelor urbane;
- relaţiile dintre zonele urbane şi cele rurale;
- dezvoltarea infrastructurii tehnice urbane, inclusiv reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemelor urbane de alimentare cu apă, construirea de sisteme de canalizare şi de tratare a deşeurilor solide, protecţia mediului şi a peisajului urban;
b)sprijinirea cursurilor de formare şi a consolidării capacităţilor pentru administraţia la nivel central, regional şi local în domeniul planificării regionale şi urbane, gestionarea în ceea ce priveşte arhitectura şi patrimoniul arhitectural;
c)cooperare în cadrul organizaţiilor internaţionale relevante, cum ar fi ONU-HABITAT şi Forumul Urban Mondial, prin programe comune de cercetare şi organizarea în comun de ateliere şi seminare în vederea schimbului de informaţii şi de experienţă în planificarea şi dezvoltarea urbană, inclusiv în extinderea urbană, proiectarea urbană, dezvoltarea teritoriului şi dezvoltarea infrastructurii tehnice.
(3)Părţile convin să intensifice cooperarea, schimbul de experienţă şi de informaţii între autorităţile regionale şi urbane pentru a rezolva probleme urbane complexe, prin promovarea dezvoltării durabile.
Art. 50: Muncă, ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
(1)Părţile convin să intensifice cooperarea în domeniul muncii, ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea în materie de muncă, coeziune socială şi regională, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, dezvoltarea competenţelor de-a lungul vieţii, dezvoltarea resurselor umane, migraţia internaţională, munca decentă şi securitatea socială în vederea consolidării dimensiunii sociale a globalizării.
(2)Părţile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare, care este în beneficiul tuturor, şi de a promova ocuparea integrală şi productivă a forţei de muncă, precum şi munca decentă, ca un element-cheie al dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei, astfel cum a fost instituită prin Rezoluţia 60/1 a Adunării Generale a ONU şi prin Declaraţia ministerială în cadrul reuniunii la nivel înalt a Consiliului Economic şi Social al ONU din iulie 2006. Cooperarea dintre părţi este compatibilă şi ia în considerare caracteristicile şi natura diversă a situaţiilor economice şi sociale ale fiecăreia.
(3)Părţile îşi reafirmă angajamentele de a respecta, de a promova şi de a realiza standardele sociale şi privind munca recunoscute la nivel internaţional, astfel cum au fost stabilite în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) la care sunt părţi, menţionate în Declaraţia privind drepturile şi principiile fundamentale la locul de muncă a OIM. Părţile convin să coopereze şi să furnizeze asistenţă tehnică în vederea promovării ratificării standardelor de muncă recunoscute la nivel internaţional, după caz, şi a punerii efective în aplicare a standardelor de muncă ratificate de către părţi.
(4)Sub rezerva respectării legilor, condiţiilor şi procedurilor aplicabile în ţara gazdă şi a tratatelor şi convenţiilor internaţionale relevante la care participă, părţile urmăresc să se asigure că tratamentul aplicat cetăţenilor celeilalte părţi, angajaţi în mod legal pe teritoriul ţării gazdă, este nediscriminatoriu din considerente de cetăţenie, în ceea ce priveşte, printre altele, condiţiile de muncă, remunerarea sau concedierea, faţă de condiţiile aplicate cetăţenilor unei alte ţări terţe.
(5)Formele de cooperare pot cuprinde programe şi proiecte specifice, stabilite de comun acord, precum şi consolidarea capacităţilor, schimburi şi iniţiative în ceea ce priveşte politicile, pe teme de interes comun, la nivel bilateral sau multilateral, cum ar fi la nivelul ASEM, EU-ASEAN şi OIM.
Art. 51: Statistici
(1)Părţile convin să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte armonizarea şi dezvoltarea de metode statistice, inclusiv colectarea, prelucrarea, analizarea statistică şi diseminarea.
(2)În acest scop, părţile convin să îşi consolideze cooperarea, inclusiv prin foruri regionale şi internaţionale, prin consolidarea capacităţilor şi prin alte proiecte de asistenţă tehnică, incluzând furnizarea de programe informatice statistice moderne, în vederea creşterii calităţii statisticilor.
TITLUL VII: Cadrul instituţional
Art. 52: Comitetul mixt
(1)Părţile convin să instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanţi ai ambelor părţi la cel mai înalt nivel posibil, care să îndeplinească următoarele atribuţii:
a)să asigure funcţionarea şi aplicarea corespunzătoare a prezentului acord;
b)să stabilească priorităţile în legătură cu obiectivele prezentului acord;
c)să monitorizeze dezvoltarea ansamblului de relaţii dintre părţi şi să formuleze recomandări pentru promovarea obiectivelor prezentului acord;
d)să solicite, după caz, informaţii de la comitete sau de la alte organisme instituite în temeiul altor acorduri dintre părţi şi să analizeze orice raport prezentat de către acestea;
e)să schimbe opinii şi să facă sugestii cu privire la orice chestiune de interes comun, inclusiv acţiuni viitoare şi resursele disponibile pentru realizarea acestora;
f)să soluţioneze diferendele care apar la punerea în aplicare sau la interpretarea prezentului acord;
g)să examineze toate informaţiile prezentate de către una dintre părţi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor şi să se consulte cu cealaltă parte pentru a căuta o soluţie acceptabilă pentru ambele părţi, în conformitate cu articolul 57.
(2)Comitetul mixt se reuneşte, în mod ordinar, o dată pe an, alternativ în Hanoi şi Bruxelles, la o dată stabilită de comun acord. De asemenea, se pot convoca reuniuni extraordinare ale comitetului mixt, cu acordul părţilor. Preşedinţia este asigurată în mod alternativ de fiecare parte. Ordinea de zi a reuniunilor comitetului mixt se stabileşte de comun acord între părţi.
(3)Comitetul mixt înfiinţează subcomitete şi grupuri de lucru specializate care să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. La fiecare reuniune a comitetului mixt, subcomitetele şi grupurile de lucru menţionate prezintă comitetului mixt rapoarte de activitate detaliate.
(4)Părţile convin să mandateze comitetul mixt pentru urmărirea bunei funcţionări a acordurilor şi protocoalelor sectoriale încheiate sau care urmează a fi încheiate între părţi.
(5)Comitetul mixt îşi adoptă regulamentul de procedură.
TITLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 53: Resurse pentru cooperare
(1)Părţile convin să pună la dispoziţie resursele necesare, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru este permis de legislaţia şi de resursele părţilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare prevăzute de prezentul acord.
(2)Părţile încurajează Banca Europeană de Investiţii să îşi continue operaţiunile în Vietnam, în conformitate cu procedurile şi criteriile sale financiare.
Art. 54: Clauza evolutivă
(1)Părţile pot conveni, de comun acord, să extindă domeniul de aplicare a prezentului acord în vederea consolidării nivelului de cooperare, inclusiv prin completarea acestuia cu acorduri ori protocoale referitoare la sectoare sau activităţi specifice. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relaţiile bilaterale globale reglementate de prezentul acord şi constituie parte a unui cadru instituţional comun.
(2)În privinţa aplicării prezentului acord, fiecare dintre părţi poate înainta propuneri pentru extinderea domeniului de aplicare a cooperării, luând în considerare experienţa dobândită în cursul aplicării acestuia.
Art. 55: Alte acorduri
(1)Fără a aduce atingere dispoziţiilor în domeniu din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prezentul acord sau orice acţiune întreprinsă în cadrul acestuia nu aduc atingere în niciun fel competenţelor statelor membre de a întreprinde activităţi de cooperare bilaterală cu Vietnam ori de a încheia, daca este cazul, noi acorduri de parteneriat şi de cooperare cu Vietnam.
(2)Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în practică a angajamentelor asumate de fiecare parte în relaţiile cu terţe părţi.
(3)Acordurile existente referitoare la domenii de cooperare specifice care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului acord se consideră ca făcând parte din relaţiile bilaterale globale reglementate de prezentul acord şi dintr-un cadru instituţional comun.
Art. 56: Aplicarea şi interpretarea prezentului acord
(1)Fiecare parte poate să sesizeze comitetul mixt cu privire la orice diferend legat de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord.
(2)Comitetul mixt poate soluţiona orice problemă prin recomandări.
Art. 57: Îndeplinirea obligaţiilor
(1)Părţile adoptă orice măsură generală sau specifică necesară pentru a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul prezentului acord şi se asigură că aceasta respectă obiectivele şi scopurile prevăzute în prezentul acord.
(2)În cazul în care una dintre părţi consideră că cealaltă parte nu şi-a respectat obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului acord, aceasta poate să ia măsurile adecvate.
(3)Înainte de a acţiona, partea respectivă prezintă comitetului mixt, în afara cazurilor de încălcare gravă a acordului, toate informaţiile pertinente necesare pentru analizarea amănunţită a situaţiei, în vederea identificării unei soluţii acceptabile pentru părţi.
(4)În scopul interpretării corecte şi al aplicării practice a prezentului acord, părţile convin că, prin termenul "măsuri corespunzătoare" menţionat la articolul 57 alineatul (2) se înţelege măsurile luate în conformitate cu dreptul internaţional care sunt proporţionale cu neîndeplinirea obligaţiilor în temeiul prezentului acord. În alegerea acestora, trebuie să se acorde prioritate măsurilor care perturbă cel mai puţin funcţionarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate imediat celeilalte părţi şi fac obiectul unor consultări în cadrul comitetului mixt, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.
Art. 58: Facilităţi
Pentru facilitarea cooperării în cadrul prezentului acord, ambele părţile convin să asigure facilităţile necesare funcţionarilor şi experţilor cu atribuţii de punere în practică a cooperării, în conformitate cu normele şi reglementările interne ale ambelor părţi.
Art. 59: Declaraţii
Declaraţiile anexate la prezentul acord fac parte integrantă din prezentul acord.
Art. 60: Aplicare teritorială
Prezentul acord se aplică pe teritoriul în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de acest tratat, pe de o parte, şi pe teritoriul Republicii Socialiste Vietnam, pe de altă parte.
Art. 61: Definirea părţilor
În sensul prezentului acord, "părţile'' înseamnă: Uniunea Europeană sau statele membre ale acesteia ori Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, în temeiul competenţelor care le revin, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte.
Art. 62: Securitatea naţională şi divulgarea de informaţii
Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează astfel încât să impună oricăreia dintre părţi să furnizeze informaţii a căror dezvăluire este considerată contrară intereselor sale esenţiale de securitate.
Art. 63: Intrarea în vigoare şi durata
(1)Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care ultima dintre părţi a notificat celeilalte părţi finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.
(2)Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi se prelungeşte automat pentru perioade succesive de un an, în afara cazului în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte părţi intenţia acesteia de a nu mai prelungi acordul, cu 6 luni înainte de la încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.
(3)Orice modificare a prezentului acord se supune acordului celor două părţi şi intră în vigoare numai după ce ultima dintre părţi a notificat celeilalte finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.
(4)Prezentul acord poate fi denunţat de către oricare dintre părţi prin transmiterea celeilalte părţi a unei notificări scrise cu privire la denunţare. Acordul iese din vigoare la 6 luni de la data la care cealaltă parte primeşte notificarea.
Art. 64: Notificări
Notificările efectuate în conformitate cu articolul 63 sunt adresate Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe din Vietnam.
Art. 65: Text autentic
Prezentul acord este redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi vietnameză, textele redactate în fiecare limbă fiind egal autentice.
-****-
ANEXĂ:
(1)DECLARAŢIE COMUNĂ privind statutul de economie de piaţă
Părţile intensifică cooperarea în vederea progreselor în ceea ce priveşte recunoaşterea rapidă şi cât mai curând posibil a statutului de economie de piaţă al Vietnamului, sub rezerva procedurilor relevante.
(2)DECLARAŢIE UNILATERALĂ a Uniunii Europene privind sistemul de preferinţe generalizate (SPG)
Uniunea Europeană recunoaşte importanţa deosebită a SPG pentru dezvoltarea comerţului şi cooperează în continuare, printre altele, prin dialog, schimburi şi activităţi de consolidare a capacităţilor, în vederea asigurării unei utilizări optime de către Vietnam a acestui sistem, în conformitate cu procedurile relevante ale părţilor şi cu evoluţia politicilor comerciale ale UE.
(3)DECLARAŢIA COMUNĂ privind articolul 24 (cooperarea pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului)
Părţile convin stabilirea de către comitetul mixta unei liste cu autorităţile competente responsabile cu schimbul de informaţii relevante realizat în temeiul acestui articol.
(4)DECLARAŢIA COMUNĂ privind articolul 57 (îndeplinirea obligaţiilor)
Părţile convin că, în scopul interpretării corecte şi a aplicării în practică a prezentului acord, termenul "încălcare gravă a acordului" de la articolul 57 alineatul (3), în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1969 ("Convenţia de la Viena"), înseamnă:
- a) repudierea acordului, care nu este sancţionată de Convenţia de la Viena; sau
- b) încălcarea unui element fundamental din acord, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatele (1) şi (2) şi la articolul 8.
În cazuri de încălcare gravă a acordului, măsura este imediat notificată celeilalte părţi. La cererea celeilalte părţi, comitetul mixt iniţiază, de urgenţă, consultări în termen de cel mult 30 de zile, în vederea examinării în detaliu a tuturor aspectelor sau a fundamentului măsurii, în vederea găsirii unei soluţii acceptabile pentru părţi.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci şi şapte iunie două mii doisprezece.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 356 din data de 15 mai 2014