Comitetul pentru protecţia mediului marin,
amintind articolul 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul), conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,
luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi articolul VI din Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),
considerând că se doreşte foarte mult ca prevederile Codului BCH, care sunt obligatorii conform MARPOL şi au caracter de recomandare din punctul de vedere al siguranţei, să rămână identice, atunci când sunt adoptate de către Comitetul pentru protecţia mediului marin şi Comitetul de siguranţă maritimă,
luând în considerare amendamentele propuse la Codul BCH, elaborate de Subcomitetul pentru stabilitate şi linii de încărcare şi pentru siguranţa navelor de pescuit, la cea de-a cincizeci şi cincea sesiune a sa,
1.adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(b), (c) şi (d) din Convenţia din 1973, amendamentele la Codul BCH, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) din Convenţia din 1973, că amendamentele la Codul BCH trebuie să fie considerate ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită părţile să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) din Convenţia din 1973, amendamentele la Codul BCH vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.invită, de asemenea, Comitetul de siguranţă maritimă să ia act de această rezoluţie şi să ia măsurile pe care le consideră adecvate;
5.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) din Convenţia din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor la Codul BCH conţinut în anexă;
6.solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL.
-****-
- CAPITOLUL II: Stocarea mărfii
- Partea A: Protecţia fizică (Amplasarea tancurilor de marfă; stabilitatea navei)
(1)_
1.Subparagraful 2.2.1 existent este înlocuit cu următorul:
"2.2.1.Generalităţi: Navelor cărora li se aplică prezentul cod li se poate atribui bordul liber minim permis de Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare. Cerinţele suplimentare din paragraful 2.2.4, ţinând cont de orice tanc gol sau parţial umplut, precum şi de greutatea specifică a mărfurilor ce urmează a fi transportate, ar trebui, totuşi, să determine pescajul de exploatare permis pentru orice condiţie de încărcare reală.
2.2.1.1.Toate navele angajate în transportul în vrac al produselor chimice trebuie să aibă manualul de încărcare şi manualul privind stabilitatea navei pentru informarea şi orientarea comandantului. Aceste manuale trebuie să cuprindă detalii privind condiţiile de încărcare corespunzătoare tancurilor pline, goale sau parţial golite, poziţia acestor tancuri pe navă, greutăţile specifice ale diferitelor loturi de mărfuri transportate şi orice situaţie de balastare în condiţii critice de încărcare. Manualele trebuie să conţină prevederi pentru evaluarea altor condiţii de încărcare.
2.2.1.2.Toate navele cărora li se aplică Codul trebuie să fie dotate cu un calculator de stabilitate capabil să verifice conformitatea cu cerinţele privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie, aprobat de către Administraţie, la prima inspecţie de reînnoire programată pentru navă la 1 ianuarie 2016 sau după această dată, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2021, având în vedere standardele de performanţă recomandate de către Organizaţie:
.1 fără a aduce atingere celor prevăzute mai sus, un calculator de stabilitate montat pe o navă construită înainte de 1 ianuarie 2016 nu este necesar să fie înlocuit dacă el este capabil să verifice conformitatea cu cerinţele privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie, spre satisfacţia Administraţiei; şi
.2 în scopul controlului efectuat în conformitate cu regula 16 din anexa II la MARPOL, Administraţia trebuie să emită un document de aprobare pentru calculatorul de stabilitate.
2.2.1.3.Administraţia poate da o derogare de la cerinţele din paragraful 2.2.1.2 pentru următoarele nave, cu condiţia ca procedurile utilizate pentru verificarea stabilităţii în stare intactă şi de avarie să menţină aceiaşi grad de siguranţă ca în căzui în care ar fi încărcate în conformitate cu condiţiile aprobate. Orice astfel de derogare trebuie să fie în mod corespunzător specificată în Certificatul de conformitate la care se face referire în paragraful 1.6.3:
.1 navele destinate unui anumit serviciu, cu un număr limitat de permutări ale încărcăturii astfel încât toate condiţiile anticipate au fost aprobate în informaţiile privind stabilitatea furnizate comandantului în conformitate cu cerinţele de la paragraful 2.2.1.1;
.2 navele la care verificarea stabilităţii se face de la distanţă printr-un mijloc aprobat de către Administraţie;
.3 navele care sunt încărcate în condiţii conforme celor dintr-o gamă aprobată de condiţii de încărcare; sau
.4 navele prevăzute cu curbe KG/GM de limitare aprobate care acoperă toate cerinţele aplicabile privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie."
(11)Certificatul de conformitate
2.Paragraful 6 este înlocuit cu următorul:
"6. Nava trebuie să fie încărcată:
.1*** numai în conformitate cu condiţiile de încărcare care au fost verificate că satisfac cerinţele privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie cu ajutorul calculatorului de stabilitate aprobat, instalat în conformitate cu paragraful 2.2.1 2 din Cod;
.2*** în cazul în care este acordată o derogare permisă în temeiul paragrafului 2.2.1.3 din Cod şi nu a fost instalat calculatorul de stabilitate aprobat, cerut de paragraful 2.2.1.2 din Cod, încărcarea trebuie să fie făcută în conformitate cu una sau mai multe dintre următoarele metode aprobate:
(i)în conformitate cu condiţiile de încărcare prevăzute în manualul de încărcare aprobat la data de ................., ştampilat şi semnat de un inspector responsabil al Administraţiei sau al unei organizaţii recunoscute de către Administraţie; sau
(ii)în conformitate cu condiţiile de încărcare verificate de la distanţă utilizând un mijloc aprobat ......................; sau
(iii)în conformitate cu o condiţie de încărcare care se află într-o gamă aprobată de condiţii definite în manualul de încărcare aprobat la care se face referire la punctul (i) de mai sus; sau
(iv)în conformitate cu o condiţie de încărcare verificată utilizând valorile KG/GM critice aprobate, definite în manualul de încărcare aprobat la care se face referire la punctul (i) de mai sus;
.3*** în conformitate cu limitările de încărcare anexate la prezentul certificat.
__
*** Se şterge, după caz."
În cazul în care este necesară încărcarea navei altfel decât în conformitate cu instrucţiunile de mai sus, atunci calculele necesare pentru a se justifica condiţiile de încărcare propuse trebuie să fie comunicate Administraţiei care a emis certificatul, care poate autoriza în scris adoptarea condiţiilor de încărcare propuse.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 13 august 2015