HOTĂRÂRE nr. 846 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Valorile prevăzute la alin. (1), aplicabile la nivel naţional, sunt valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată a energiei electrice şi termice, stabilite prin legislaţia naţională în vigoare de transpunere a deciziei Comisiei Europene de stabilire a valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producţia separată de energie electrică şi căldură, actualizată periodic.
(3) Valorile de referinţă armonizate prevăzute la alin. (2) şi factorii de corecţie aplicabili la nivel naţional se adoptă prin ordin al preşedintelui ANRE."
2.La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare de eficienţă înaltă acoperită de garanţie, determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;"
3.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Garanţiile de origine pentru cogenerarea de eficienţă înaltă, emise în statele membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază de reciprocitate. Orice refuz de recunoaştere a garanţiei de origine, în special din motive care ţin de prevenirea fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii."
4.Menţiunea privind transpunerea normelor europene se modifică şi va avea următorul cuprins:
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 52 din 21 februarie 2004, precum şi prevederile art. 2 pct. 30-39, art. 14 alin. (10) şi (11), art. 24 alin. (6) şi anexele I, II şi X ale Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012."
5.La anexa nr. 1 "Tehnologii de cogenerare reglementate de prezenta hotărâre", litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"j) cicluri Rankine pentru fluide organice."
6.La anexa nr. 2 "Calculul energiei electrice produse în cogenerare", după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) Pentru calcularea energiei electrice produse în cogenerare se utilizează orientările detaliate prevăzute în Decizia 2008/952/CE a Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului."
7.La anexa nr. 3 "Metodologie de stabilire a eficienţei procesului de cogenerare" litera a) "Cogenerare de eficienţă înaltă", liniuţa a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- producţia din unităţi de cogenerare de mică putere sau din unităţi de microcogenerare, care asigură realizarea unor economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei producerii separate de energie electrică şi energie termică, se consideră ca provenind din cogenerarea de eficienţă înaltă."
8.La anexa nr. 3 litera f) "Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică", după prima teză se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:
"Aceste valori de referinţă armonizate ale eficienţei constau dintr-o matrice de valori diferenţiate prin factori relevanţi, printre care anul construcţiei şi tipurile de combustibil, şi trebuie să se bazeze pe o analiză bine fundamentată care să ia în considerare, între altele, datele de exploatare în condiţii realiste, combinaţia de combustibili şi condiţiile climatice, precum şi tehnologiile de cogenerare aplicate."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 19 octombrie 2015