ORDIN nr. 31 din 28 decembrie 2012 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov
Pentru fluidizarea traficului şi limitarea intensităţii acestuia, precum şi pentru protecţia unor sectoare de drumuri,
în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 lit. dd) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi al art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se introduce restricţia temporară de circulaţie, în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013, în zilele şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.
(2)În sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, se înţelege orice autovehicul rutier înmatriculat în România sau în alte state ori înregistrat la autorităţile locale, având cel puţin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta.
(3)Semnalizarea rutieră a restricţiei prevăzute la alin. (1), precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A.
(4)CNADNR - S.A. va aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei prevăzute la alin. (1), precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.
Art. 2
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 1, circulaţia vehiculelor este permisă pe baza autorizaţiei nominale de circulaţie, eliberată pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1), autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează doar pentru sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare, fiind interzisă tranzitarea celuilalt sector restricţionat.
(3)Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta. Autorizaţia nominală de circulaţie nu este transmisibilă.
(4)Autorizaţia nominală de circulaţie nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.
(5)Autorizaţia nominală de circulaţie se păstrează, în original, la bordul vehiculului şi se prezintă la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numărului de înmatriculare sau schimbării deţinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, autorizaţia nominală de circulaţie se consideră nulă. În acest caz, deţinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii, în condiţiile prezentului ordin.
(6)Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai însoţită de documente care atestă punctul de încărcare/ descărcare sau de origine/destinaţie aflat pe sectorul de drum restricţionat.
Art. 3
(1)Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele:
a)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
c)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanţă;
d)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e)care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
f)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
g)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către CNADNR - S.A. şi de către subunităţile sale;
h)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru activitatea de inspecţie şi control;
i)specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;
j)utilaje specializate sau adaptate pentru deszăpezire;
k)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani;
l)care efectuează transporturi funerare;
m)care efectuează transportul de echipamente, medicamente şi alte asemenea, de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
n)destinate, prin construcţie, tractării vehiculelor avariate;
o)care efectuează transporturi poştale;
p)specializate destinate prin construcţie salubrizării;
q)utilizate pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructura rutieră de transport de interes naţional, în baza unor liste nominale care cuprind vehicule utilizate, eliberate de către CNADNR - S.A., prin direcţiile regionale de drumuri şi poduri. Modelul listei nominale este prezentat în anexa nr. 3;
r)autorizate în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 2;
s)care efectuează transporturi de mărfuri în trafic internaţional, aparţinând operatorilor de transport români sau străini, cu puncte de încărcare/descărcare pe unul din sectoarele restricţionate.
(2)Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie făcută dovada încadrării în una din categoriile exceptate prin documentele de transport sau alte documente.
Art. 4
(1)Transporturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. k), o), p), q) şi r) se pot efectua doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerţului, în cazul riveranilor, fiind interzisă tranzitarea celuilalt sector restricţionat.
(2)Transporturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. o), p), q) şi r) se pot efectua dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
a)încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin documente de însoţire;
b)conducătorul auto deţine ordinul de intervenţie, semnat de conducătorul unităţii sau de persoana desemnată.
Art. 5
(1)Transporturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. k) se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restricţionat, pe care aceştia îş au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului.
(2)În sensul prezentului ordin, prin riveran se înţelege orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute la art. 1 ori în localităţile la care singura cale de acces la un drum naţional este pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute la art. 1.
(3)Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.
Art. 6
(1)Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2)Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se face de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
Art. 7
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.031/2011 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Zilele şi intervalele orare în care se aplică restricţia de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe unele sectoare ale DN 1 (E 60)

Nr. crt.

Indicativ drum

Traseu

Sens de parcurs

Zilele şi intervalele orare restricţionate

luni-joi

vineri

1

DN 1

Centura Bucureşti (int. DN 1 cu CB) - Otopeni-Ploieşti (int. DN 1 cu DN 1A)

Bucureşti-Ploieşti

6,00-22,00

12,00-22,00

Ploieşti-Bucureşti

8,00-18,00

2

DN 1

Ploieşti (int. DN 1 cu DN 1B) - Braşov (int. DN 1 cu DN 1A)

ambele sensuri

6,00-22,00

8,00-22,00

ANEXA nr. 2: METODOLOGIE de eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie pentru zilele de luni-vineri, pe sectoarele de drumuri prevăzute în tabelul din anexa nr. 1 la ordin
1.Eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
2.Cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate privind:
a)datele de identificare ale solicitantului;
b)numărul de înmatriculare al vehiculului;
c)punctul de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restricţionat;
d)masele şi dimensiunile reale rezultate la transport;
e)perioada de valabilitate solicitată;
f)numărul contractului, comenzii de transport etc., în baza căruia/căreia se efectuează transportul, şi denumirea beneficiarului;
g)alte informaţii relevante privind necesitatea circulaţiei pe sectoarele restricţionate.
3.Modelul cererii privind eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se afişează pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR - S.A.).
4.Analiza solicitărilor:
a)analiza solicitărilor de eliberare a autorizaţiilor nominale de circulaţie se realizează de către o comisie formată din reprezentanţi ai CNADNR - S.A.;
b)comisia se întruneşte săptămânal.
5.Concluziile comisiei privind analiza documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se consemnează într-un proces-verbal.
6.Condiţii pentru acordarea autorizaţiei nominale de circulaţie:
a)punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului se află situat pe traseul restricţionat;
b)nu există trasee alternative pentru acces la punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului;
c)în cazul transporturilor desfăşurate cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise în circulaţie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;
d)autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează pentru următoarele perioade:
(i)maximum 3 luni - în cazul în care, în momentul solicitării, pentru vehiculul respectiv nu există rovinietă valabilă sau valabilitatea este mai mică decât perioada solicitată, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 3 luni sau până la data de 31 decembrie 2013;
(ii)perioada solicitată - în cazul în care solicitantul deţine rovinietă a cărei valabilitate depăşeşte 3 luni de la data solicitării, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de durata de valabilitate a rovinietei sau până la data de 31 decembrie 2013;
e)termenul de valabilitate al autorizaţiei decurge, cel mai devreme, din ziua următoare zilei eliberării.
7.Comisia verifică existenţa şi termenul de valabilitate al rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei.
8.Comisia are dreptul:
a)de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;
b)de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie, prin solicitarea unor documente suplimentare. În cazul în care comisia constată neconcordanţe între cerere şi documentele suplimentare, nu va elibera autorizaţia până la rezolvarea problemelor constatate.
9.În cazul acordării autorizaţiei, aceasta se completează şi se semnează conform competenţelor.
10.În cazul în care nu se acordă autorizaţia, documentaţia nu se restituie solicitantului.
11.CNADNR - S.A. ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate.
12.Lista autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate este publică şi se afişează pe site-ul CNADNR - S.A.
13.În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deţinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată autorizaţia nominală, deţinătorul are obligaţia de a anunţa în scris CNADNR - S.A., în vederea anulării acesteia. Eliberarea unei noi autorizaţii nominale de circulaţie se efectuează conform metodologiei existente.
14.Documentaţiile se arhivează o perioadă de un an la sediul CNADNR - S.A.
ANEXA nr. 3:
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
Direcţia regională de drumuri şi poduri .............
Lista nominală nr. ....... cuprinzând vehiculele utilizate pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructura rutieră de transport de interes naţional
Denumirea obiectivului: ..........................
Sectorul de drum autorizat: .....................

Nr. crt.

Nr. de înmatriculare

Valabilitate

de la

până la

    
    
    
    
Prezenta lista nominală este valabilă numai în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta.
Falsificarea prezentei liste nominale se pedepseşte conform legilor.
În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deţinătorului pentru care a fost eliberată, prezenta lista nominală se consideră nulă.

Vizat Constructor

L.S. Emitent, S.S

Vizat Consultant

L.S. Emitent, S.S

 

Emisă la data: ............./201....

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A.
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri .............
L.S. Emitent, S.S
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 897 din data de 28 decembrie 2012