ORDIN nr. 3769 din 23 decembrie 2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 59 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, aşa cum este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3
Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor vor fi disponibile pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 4
Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.
Art. 6
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7
Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Declaraţia menţionată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.
Art. 9
Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 10
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul naţional.
Art. 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016.
Art. 12
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ŞI ACHIZIŢIILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL DE PERSOANELE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA

394

Tip plătitor

L - lunar

T - trimestrial

S - semestrial

A - anual

Perioada: Anul |_|_|_|_| Luna |____|

sistemul normal de TVA

|_|

sistemul de TVA la încasare

|_|

Au fost efectuate operaţiuni în perioada de raportare?

DA |_| NU |_|

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME

 

DOMICILIUL FISCAL

(judeţ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal)

 

TELEFON

FAX

E-MAIL

 

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ/CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME

 

DOMICILIUL FISCAL

(judeţ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal)

 

TELEFON

FAX

E-MAIL

 

C. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE

 
 

NUMĂR DE FACTURI

BAZĂ IMPOZABILĂ

TVA*)

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A) defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate

   

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (V), din care:

   

- cereale şi plante tehnice

   

- deşeuri feroase şi neferoase

   

- masă lemnoasă

   

- certificate de emisii de gaze cu efect de seră

   

- energie electrică

   

- certificate verzi

   

- clădiri/terenuri

   

- aur de investiţii

   

- telefoane mobile

   

- microprocesoare

   

- console de jocuri, tablete PC şi laptopuri

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C), din care:

   

- cereale şi plante tehnice

   

- deşeuri feroase şi neferoase

   

- masă lemnoasă

   

- certificate de emisii de gaze cu efect de seră

   

- energie electrică

   

- certificate verzi

   

- clădiri/terenuri

   

- aur de investiţii

   

- telefoane mobile

   

- microprocesoare

   

- console de jocuri, tablete PC şi laptopuri

   

*) TVA defalcat pe cote; 20%, 9%, 5%

D. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR NEÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE

 
 

NUMĂR DE FACTURI

BAZĂ IMPOZABILĂ

TVA*)

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   
 

Bunuri**)

Servicii

NUMĂR DE FACTURI/BORDEROURI DE ACHIZIŢII/FILE CARNET DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

VALOARE ACHIZIŢII

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (N)

   

*) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5%

**) pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate va fi înscrisă natura bunurilor achiziţionate:cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri şi servicii

E. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR NESTABILITE ÎN ROMÂNIA CARE SUNT STABILITE ÎN ALT STAT MEMBRU, NEÎNREGISTRATE ŞI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE

 
 

NUMĂR DE FACTURI

BAZĂ IMPOZABILĂ

TVA*)

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C)

   

*) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5%

F. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NEÎNREGISTRATE ŞI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL UNIUNII EUROPENE INCLUSE ÎN DECLARAŢIE

 
 

NUMĂR DE FACTURI

BAZĂ IMPOZABILĂ

TVA*)

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C)

   

*) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5%

G. REZUMAT DECLARAŢIE

 

TOTAL NR. BONURI FISCALE

TOTAL ÎNCASĂRI

TOTAL BAZĂ IMPOZABILĂ

TOTAL TVA*)

ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE PRIN INTERMEDIUL AMEF***) INCLUSIV ÎNCASĂRILE PRIN INTERMEDIUL BONURILOR FISCALE CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE UNEI FACTURI SIMPLIFICATE INDIFERENT DACĂ AU/NU AU ÎNSCRIS CODUL DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA AL BENEFICIARULUI (Î1)

    

ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE EFECTUATE DIN ACTIVITĂŢI EXCEPTATE DE LA OBLIGAŢIA UTILIZĂRII AMEF***) (Î2) CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE**)

    

*) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5%

**) OUG NR. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

***) AMEF - aparate de marcat electronice fiscale

H. REZUMAT DECLARAŢIE

(sumă de control)

 
 

NUMĂR DE FACTURI

BAZĂ IMPOZABILĂ

TVA 20%

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L+V)

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C)

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ)

   
 

NUMĂR DE FACTURI

BAZĂ IMPOZABILĂ

TVA 9%

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L+V)

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C)

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ)

   
 

NUMĂR DE FACTURI

BAZĂ IMPOZABILĂ

TVA 5%

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L+V)

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C)

   

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ)

   

I. ALTE INFORMAŢII:

 

Bază impozabilă

TVA*)

1.

  

1.1 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

  
 

Bază impozabilă

TVA*)

1.2 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu s-au emis bonuri fiscale

  
 

Bază impozabilă

TVA*)

1.3 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

  
 

Bază impozabilă

TVA*)

1.4 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

  
 

Bază impozabilă

TVA*)

1.5 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

  

2.

  

2.1 Plaja de facturi utilizate în perioada de raportare

  

de la seria ..... numărul ....... la seria ..... numărul .......

  

2.2 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, din plaja de facturi utilizate:

  

de la seria ..... numărul ....... la seria ..... numărul .......

  

din care:

  

- facturi stornate seria ..... numărul .......

  

- facturi anulate seria ..... numărul .......

  

- autofacturare seria ..... numărul .......

Bază impozabilă

TVA*)

3. În cazul în care soldul sumei negative înregistrate în decontul de TVA aferent perioadei de raportare este solicitat la rambursare se vor selecta datele cu privire la natura operaţiunilor din care provine acesta:

  

Achiziţii de bunuri şi servicii legate direct de bunurile imobile din următoarele categorii:

 

Livrări de bunuri imobile

 

a) parcuri eoliene

 

Livrări de bunuri, cu excepţia bunurilor imobile:

 

b) construcţii rezidenţiale

 

a) cu cota standard de TVA 20%

 

c) clădiri de birouri

 

b) cu cota redusă de TVA 9%

 

d) construcţii industriale

 

c) cu cota redusa de TVA 5%

 

e) altele

 

Livrări de bunuri scutite de TVA

 

Achiziţii de bunuri, cu excepţia celor legate direct de bunuri imobile:

 

Livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă

 

a) cu cota standard de TVA 20%

 

Prestări de servicii:

 

b) cu cota redusă de TVA 9%

 

a) cu cota standard de TVA 20%

 

c) cu cota redusă de TVA 5%

 

b) cu cota redusă de TVA 9%

 

Achiziţii de servicii, cu excepţia celor legate direct de bunuri imobile:

 

c) cu cota redusă de TVA 5%

 

a) cu cota standard de TVA 20%

 

Prestări de servicii scutite de TVA

 

b) cu cota redusă de TVA 91

 

Livrări intracomunitare de bunuri

 

c) cu cota redusă de TVA 5%

 

Prestări intracomunitare de servicii

 

Importuri de bunuri

 

Exporturi de bunuri

 
  

Persoana impozabilă nu a efectuat livrări de bunuri/prestări servicii în perioada de raportare

 

4. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA

 

Valoare TVA*)

4.1 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA

 

5. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare

 

Valoare TVA*)

5.1 TVA colectată aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA

 
 

Valoare TVA*)

5.2 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cotă de TVA

 
 

Valoare TVA*)

5.3 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA

 

6. În situaţia în care aţi desfăşurat, în perioada de raportare, activităţi dintre cele înscrise în listă veţi selecta activitatea corespunzătoare şi veţi înscrie valoarea livrărilor/prestărilor precum şi TVA aferentă

 

Listă activităţi

Valoarea livrărilor/prestărilor

Valoare TVA*)

*) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5%

Subsemnatul ...................... în calitate de reprezentant legal ............... declar, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

1. persoana care a întocmit prezenta declaraţie este:

- persoana juridică |_|

denumire

CUI

calitate

- persoană fizică |_|

nume şi prenume

CNP/NIF

funcţia în cadrul persoanei impozabile

altă calitate

2. datele înscrise în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi în concordanţă cu datele înscrise în formularul 300 Decontul de taxă pe valoarea adăugată.*)

De asemenea, subsemnatul ...................... în calitate de reprezentant legal ............... declar:

1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal ......... în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, datele înscrise în prezenta declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA să fie consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice pusă la dispoziţie de ANAF

DA |_|**) NU |_|

2. sunt de acord cu schimbarea opţiunii, astfel ca pentru anul fiscal ......... în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, datele înscrise în prezenta declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă, (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA să fie consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice pusă la dispoziţie de ANAF

DA |_|**)

Semnătură

*) Informaţiile rezultate din prezenta declaraţie pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

**) Acordul persoanei impozabile exprimat prin DA va fi valabil pentru toate declaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal ............................

Număr înregistrare ................ Data înregistrării .......................

Numele persoanei care a verificat ........................

Cod M.F.P. 14.13.01.02/f Număr operator de date cu caracter personal

Cod MFP 14.13.01.02/f

LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. C)

(cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri, aur de investiţii, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC şi laptopuri)

(lei)

Nr. crt.

*) Tip

L/A

V/C

Cod de înregistrare în scopuri de TVA

Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor

Nr. de facturi

Baza impozabilă

TVA**)

1

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 
   

(în cazul selectării tip V/C se vor completa pentru fiecare furnizor/beneficiar, şi următoarele)

Nr. crt.

Bunuri/

Servicii

Cod şi denumire NC produs

1

  

*) Tip operaţiune: L - livrări, A - achiziţii, AÎ - achiziţii de la persoane impozabile care aplică TVA la încasare, V - livrări cu taxare inversă, C - achiziţii cu taxare inversă

**) TVA defalcată pe cote 20%, 9%, 5%

LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. D)

(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA)

(lei)

Nr. crt.

*) Tip

L

A

CUI/CNP/NIF

Bunuri/Servicii***)

Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor

Tip document

Nr. de facturi/Borderou de achiziţii/Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

Baza impozabilă/Valoare totală

TVA**)

1

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   
      

*) Tip operaţiune: L - livrări, A - achiziţii

**) TVA defalcată pe cote 20%, 9%, 5%

***) pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate va fi înscrisă natura bunurilor achiziţionate: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri şi servicii.

LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. E)

(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România)

(lei)

Nr. crt.

*) Tip

L

C

Cod valabil de TVA în statul membru

Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor

Nr. de facturi

Baza impozabilă

TVA**)

1

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 
   

*) Tip operaţiune: L - livrări, C - achiziţii cu taxare inversă

**) TVA defalcată pe cote 20%, 9%, 5%

LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. F)

(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene)

(lei)

Nr. crt.

*) Tip

L

C

Cod de înregistrare

Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor

Nr. de facturi

Baza impozabilă

TVA**)

1

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 
   

*) Tip operaţiune: L - livrări, C - achiziţii cu taxare inversă

**) TVA defalcată pe cote 20%, 9%, 5%

LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. G)

(cu detaliere pe operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) precum şi pentru operaţiuni pentru care nu există obligaţia utilizării AMEF)

(lei)

*) Tip operaţiune

Î1

Î2

Luna

Nr. de AMEF***)

Nr. bonuri fiscale***)

Total încasări

Baza impozabilă

TVA**)

       

*) Tip operaţiune:

Î1 - încasări lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi. Se vor declara inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Î2 - încasări lunare efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

**) TVA defalcată pe cote 20%, 9%, 5%

***) se va completa numai pentru Î1.

ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de depunere şi completare a formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f
CAPITOLUL 1:
1.Declaraţia se completează şi se depune de către:
a)persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare. Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare". De asemenea, în declaraţie se înscriu:
- baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;
- valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
b)persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii. Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum şi borderourile de achiziţii de bunuri şi filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice.
De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.
2.Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.
Prin excepţie, contribuabilii care au perioada fiscală luna calendaristică vor depune pentru lunile ianuarie şi februarie 2016 declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoane înregistrate în scopuri de TVA, prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare, urmând ca, până la data de 25 aprilie 2016 inclusiv, să depună declaraţia prevăzută în anexa nr. 1 la ordjn pentru luna martie 2016, precum şi pentru lunile ianuarie şi februarie 2016, prin care vor fi înlocuite declaraţiile depuse anterior.
3.În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.
4.Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
4.1.Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
4.2.Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
5.Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro
CAPITOLUL 2: Completarea declaraţiei
SECŢIUNEA 1:
(1)Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:
a)la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;
b)anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015);
c)luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul II, 12 pentru an);
d)sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;
e)sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare;
f)în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare.
(2)A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA
1.Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).
2.Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.
3.Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.
(3)B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului
1.Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.
2.Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.
3.Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.
(4)C. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România Acest cartuş conţine:
1.numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;
2.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
4.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
5.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6.numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;
7.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;
8.numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;
9.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;
10.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă;
11.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
12.numărul total al facturilor primite aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
13.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă.
(5)D. Rezumat declaraţie privind operaţiuni desfăşurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA Acest cartuş conţine:
1.numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;
2.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
4.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
5.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6.natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziţionate de la persoane fizice, respectiv: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri, servicii;
7.numărul total al facturilor/borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;
8.valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.
(6)E. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România
Acest cartuş conţine:
1.numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operaţiunilor;
2.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
4.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
5.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6.numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
7.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.
(7)F. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene
Acest cartuş conţine:
1.numărul total al persoanelor impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operaţiunilor;
2.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene;
3.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
4.numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
5.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6.numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
7.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.
(8)G. Rezumat declaraţie privind încasările lunare realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Acest cartuş conţine:
1.numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu excepţia alin. (12), (13) şi (21) din cadrul aceluiaşi articol;
2.valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA;
3.valoarea totală a încasărilor, în perioada de raportare, din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării;
4.valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă activităţilor economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării, şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.
(9)H. Rezumat declaraţie privind operaţiunile realizate pe teritoriul României
Acest cartuş conţine:
1.numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;
2.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
3.valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
4.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
5.valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).
(10)I. Alte informaţii Acest cartuş conţine:
1._
1.1.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.2.valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.3.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.4.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
1.5.valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
2._
2.1.plaja de facturi utilizate în perioada de raportare de la seria nr. .../la seria nr. ...;
2.2.număr total de facturi emise în perioada de raportare de la seria nr. .../la seria nr. ..., din care:
2.2.1.seria şi numărul facturilor stornate;
2.2.2.seria şi numărul facturilor anulate;
2.2.3.seria şi numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcată pe fiecare cotă (20%, 9%, 5%);
3.descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte;
4.date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:
4.1.valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5.date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:
5.1.valoarea totală a TVA colectate aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5.2.valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
5.3.valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);
6.În situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă defalcată pe cote (20%, 9%, 5%).
În cazul în care declaraţia este întocmită de:
- persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI şi calitatea acesteia;
- persoana fizică, se vor completa numele şi prenumele, CNP/NIF, funcţia în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.
Datele înscrise în declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de ANAF şi cu acordul persoanei impozabile care depune declaraţia. Acordul va fi dat în prima declaraţie depusă de persoana impozabilă şi va fi valabil pentru toate declaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.
În cazul în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opţiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuţa corespunzătoare schimbării opţiunii.
În situaţia în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul prin nicio declaraţie informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declaraţiile informative 394, referitoare la tranzacţiile bilaterale, indiferent de opţiunea acestora.
SECŢIUNEA 2:
(1)Prezenta secţiune, pentru fiecare rezumat al declaraţiei, cuprinde:
- valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziţii şi în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru fiecare partener de tranzacţie, pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;
- valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri se completează separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse şi pentru fiecare cotă defalcată de TVA.
(2)Listele operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional cuprind următoarele tipuri de operaţiuni:
- operaţiuni efectuate cu persoane impozabile (cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);
- operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune);
- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operaţiune);
- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operaţiune);
- operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis
facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
- operaţiuni efectuate din activităţile economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.
(3)_
1.Coloana "Nr. curent" de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.
2.Coloana "Tip L/A/AÎ/V/C/N/Î1/Î2" de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operaţiunii efectuate, şi anume:
- L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepţia facturilor simplificate;
- A - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepţia facturilor simplificate;
- AÎ - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;
- V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
- C - achiziţii de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
- N - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane neînregistrate;
- Î1 - încasări realizate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;
- Î2 - încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor electronice de marcat fiscale.
3.Coloana "CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:
- CUI furnizor/beneficiar al persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA;
- CNP furnizor/beneficiar, persoană fizică;
- NIF furnizor/beneficiar, persoană fizică;
- codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;
- codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei;
- cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;
- cod de înregistrare din registrul companiilor din ţara de rezidenţă pentru persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.
4.Coloana "Denumire/Nume şi prenume furnizor/beneficiar" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:
- denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;
- numele şi prenumele persoanei fizice;
- denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;
- denumirea persoanei impozabile neînregistrate şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene;
- denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei.
5.Coloana "Număr de facturi/borderouri de achiziţii/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol" de la lit. C, D, E, F - se înscriu numărul total al facturilor emise/primite şi numărul total al borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite.
Prin excepţie, în situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operaţiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor.
6.Coloana "Baza impozabilă" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).
7.Coloana "Taxă pe valoarea adăugată" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).
8.Coloana "Bunuri/servicii" de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.
9.Coloana "Cod şi denumire NC produs" de la lit. C - se înscriu bunurile din categoria cereale şi plante tehnice care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăseşte pe portalul ANAF.
10.Coloana "Bunuri/servicii" de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziţionate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.
11.Coloana "Tip document" de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziţii/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.
12.Coloana "Tip operaţiune" de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:
- încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
- încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.
13.Coloana "Total încasări" de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.
14.Coloana "Total bază impozabilă" de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).
15.Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea taxei pe valoarea adăugată aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).
ANEXA nr. 3: Procedura de gestiune a formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f
1.Declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.
2.Prelucrarea declaraţiei informative
2.1.Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.
2.2.După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
2.3.În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie, corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.
2.4.Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.
3.Verificarea declaraţiei informative
3.1.După primirea declaraţiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin corelarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au declarat în decontul de TVA numai operaţiuni efectuate pe teritoriul naţional cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.
3.2.Pentru persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.
3.3.Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.
3.4.Verificarea faptului că este o declaraţie corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghişeu a formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, denumită în continuare declaraţia (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
3.5.În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei (394) se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate şi să reia procesul de depunere a declaraţiei (394).
4.Gestionarea declaraţiei informative
4.1.Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.
4.2.Informaţiile din baza de date sunt gestionate de Direcţia generală de informaţii fiscale şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi vor fi valorificate de către Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.
4.3.Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali începând cu anul depunerii declaraţiei. După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate.
ANEXA nr. 4: Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului
Denumirea formularului: "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA"
Cod MFP: 14.13.01.02/f
Format: A4/t1
Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
Se difuzează gratuit.
Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România.
Se depune de către persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal.
Circulă:
- în format electronic, la organul fiscal competent;
- formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate conform legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal competent.
Se arhivează la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul - în format hârtie - "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" însoţitor, listat, semnat şi ştampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 11 din data de 7 ianuarie 2016