ORDIN nr. 15 din 10 ianuarie 2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes", printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în USD, în sumă de maximum 2 miliarde USD
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a) şi b) 2, pct. 5 şi pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes", cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes", prin contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi prin emiterea de obligaţiuni denominate în USD, în sumă de maximum 2 miliarde USD, cu scadenţe de minimum 10 ani. Emisiunea poate fi executată în două serii de maturităţi diferite, respectiv de 10 ani şi de 30 de ani, suma finală, maturităţile, dobânda, numărul de serii, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmând să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.
Art. 2
Emisiunea este administrată de către Citibank, JPMorgan şi BNP Paribas.
Art. 3
Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 26 din data de 14 ianuarie 2014