ORDIN nr. 147 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2015
Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, conform anexei nr. 1, şi tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice şi de gaze naturale, conform anexei nr. 2.
Art. 2
Se aprobă tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, conform anexei nr. 3.
Art. 3
(1)Se aprobă tariful şi contribuţia bănească percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, care, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(2)Valoarea tarifului şi contribuţiei băneşti prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de achitare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 4
(1)Tariful şi contribuţia bănească se achită în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(2)În cazul neachitării la scadenţă a facturilor aferente tarifului şi contribuţiei prevăzute în prezentul ordin, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 5
- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: Tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pe bază de autorizaţii şi licenţe
1.Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi termice
Tabelul nr. 1 - Tariful pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice şi termice

Nr. crt.

Activitatea

Obiectul solicitării

Tariful

(lei)

Aplicare

0

1

2

3

1.

Acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea de capacităţi de producere a energiei electrice (cu sau fără cogenerare)

5.000

Pe*) >= 10 MWe

2.500

Pe < 10 MWe

2.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare - în cazul unui solicitant persoană juridică

2.500

Pe < 10 MWe

5.000

Pe >= 10 MWe

3.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare - în cazul unui solicitant persoană fizică

500

100 kW < Pe şi Pe <= 1 MW

4.

Acordarea licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

10.000

-

5.

Acordarea licenţei pentru activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică (altele decât piaţa de echilibrare)

2.500

-

6.

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

10.000

P**) >= 10 MW

2.500

1 MW < P**) < 10 MW

7.

Acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică

2.500

-

8.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe - în cazul unei persoane juridice

2.500

-

9.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe - în cazul unui solicitant persoană fizică

500

-

10.

Acordarea unei autorizaţii sau a unei licenţe provizorii - în cazul când solicitantul este o persoană juridică

625

-

Acordarea unei licenţe provizorii dintre cele menţionate pe rd. 3 din prezentul tabel - cazul solicitantului persoană fizică

125

-

*) "Pe" reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere a energiei electrice.
**) "P" reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de prestatorul serviciului de distribuţie a energiei electrice (sumă în care nu se include puterea electrică aprobată pentru consumul afectat însuşi prestatorului acestui serviciu).
Tariful de analiză:
a)se deduce din tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei;
b)nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă.
NOTĂ:
Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.
2.Tariful de analiză a documentaţiei pentru obţinerea avizului furnizorilor de formare profesională
Tabelul nr. 2 - Tariful de analiză a documentaţiei pentru obţinerea avizului furnizorilor de formare profesională

Tipul documentaţiei

Tarif (lei)

Aviz furnizori de formare profesională

500

NOTĂ:
Instituţiile publice din domeniul de învăţământ sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 2 pentru obţinerea avizului furnizorilor de formare profesională.
3.Tariful perceput de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale
Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale

Nr. crt.

Activitatea/Obiectivul solicitării

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful

(% din valoarea obiectivului)

Tariful

(lei/U.M.)

1.

Acordare/Modificare autorizaţii de înfiinţare

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 3 la Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare (regulament)

lei

0,32

-

2.

Furnizare gaze naturale/biogaz/biometan/GNCV

Cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/GNCV estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,45

3.

Furnizare de GPL

Cantitate de GPL

t

-

0,70

4.

Furnizare de GNL

Cantitate de GNL

t

-

0,63

5.

Operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se transporta în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,25

6.

Operare a sistemului de distribuţie, a sistemului de distribuţie închis

Cantitatea de gaze naturale estimată a se distribui în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,35

7.

Operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

-

8.

Operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

 

9.

Operare a terminalelor GNL

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

 
Tabelul nr. 4 - Tariful pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale

Nr. crt.

Tipul licenţei

Tariful

(lei)

1.

Autorizaţii de înfiinţare/Modificare autorizaţii

2.500

2.

Licenţe - toate tipurile/modificare licenţe

2.500

3.

Prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei

2.500

NOTĂ:
Suma achitată conform prevederilor din tabelul nr. 4 nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licenţiere, în cazul clasării documentaţiei, precum şi în cazul neacordării autorizaţiei. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se facturează solicitanţilor la depunerea documentaţiilor. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor se deduce din tariful de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.
Tabelul nr. 5 - Tarife pentru analiză documentaţii

Nr. crt.

Tipul documentaţiei

Tariful

(lei)

1.

Aviz de principiu consumatori izolaţi tip A sau tip B

500

2.

Aviz furnizori de formare profesională

500

3.

Aviz de principiu sisteme de distribuţie închise

500

4.

Aviz pentru studii de fezabilitate

500

5.

Aviz extindere zonă concesionată

500

4.Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii
Tabelul nr. 6 - Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării

Tariful

(lei)

1.

Acordarea/Modificarea autorizaţiei pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

1.000

2.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră*)

1.000

*) Tariful de analiză:
a)se deduce din tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei;
b)nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea ori modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă.
NOTĂ:
Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifelor înscrise în tabelul de mai sus.
ANEXA nr. 2: Tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice şi de gaze naturale
1.Tariful pentru emiterea de atestate operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic naţional
Tabelul nr. 1 - Tariful pentru emiterea de atestate

Tip atestat - Categoria de activităţi

Tarif

(lei)

Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B

1.600

Atestate de tip A2, A3, C1A, C2A

3.100

Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2MT, E2PA

4.500

Atestate de tip F, Fv, Fd

4.500

Modificarea unui atestat, în situaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-d) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, cu modificările şi completările ulterioare

300

Modificarea unui atestat, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (7) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, cu modificările şi completările ulterioare

1.600

Emiterea unui duplicat al atestatului

300

Solicitarea recunoaşterii documentelor echivalente atestatelor, în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, cu modificările şi completările ulterioare

1.600

2.Tariful pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale
Tabelul nr. 2 - Tariful pentru emiterea de autorizaţii

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful

(lei)

1.

Proiectare

2.000

2.

Execuţie şi exploatare

3.000

3.Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice ca auditori energetici
Tabelul nr. 3 - Tarif pentru autorizarea persoanelor juridice ca auditori energetici

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful

(lei)

1.

Autorizaţie nouă

3.000

2.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

2.000

3.

Emitere duplicat al autorizaţiei de auditor energetic sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei de auditor energetic

300

4.

Modificare autorizaţie auditor energetic

400

NOTE:
1.Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea documentelor aferente autorizării şi monitorizarea realizării auditurilor energetice.
2.În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi autorizaţii.
ANEXA nr. 3: Tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale
1.Tariful pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice
Tabelul nr. 1 - Tarif pentru autorizarea electricienilor

Tip autorizare

Tarif

(lei)

Gradul I

250

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B

250

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I)

125

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B

350

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B

175

Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice

125

Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice

125

Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice

175

Emiterea unui duplicat al legitimaţiei de electrician autorizat

30

2.Tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale şi pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale
Tabelul nr. 2 - Tarif pentru atestare/autorizare/prelungire legitimaţii persoane fizice

Nr. crt.

Tipul atestării

Tariful

(lei)

1.

Verificatori de proiecte

350

2.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor verificatorilor de proiecte, fiecare tip

175

3.

Experţi tehnici

450

4.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor de experţi tehnici, fiecare tip

225

5.

Instalatori autorizaţi

250

6.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi, fiecare tip

125

7.

Eliberare duplicat legitimaţie

30

3.Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice ca auditori energetici
Tabelul nr. 3 - Tarif pentru autorizarea persoanelor fizice ca auditori energetici

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful

(lei)

1.

Autorizaţie nouă

1.700

2.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

1.100

3.

Emitere de duplicat al autorizaţiei de auditor energetic sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei de auditor energetic

300

NOTE:
1.Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea documentelor aferente autorizării şi monitorizarea realizării auditurilor energetice.
2.În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi autorizaţii.
4.Tariful pentru atestarea managerilor energetici
Tabelul nr. 4 - Tarif pentru atestarea managerilor energetici

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful

(lei)

1.

Autorizaţie nouă

3.000

2.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

2.000

3.

Emitere de duplicat al autorizaţiei de manager energetic sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei de manager energetic

300

NOTE:
1.Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea atestatului de manager energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, examinarea candidatului şi întocmirea documentelor aferente atestării.
2.În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea atestatului de manager energetic, reînnoirea acestuia se tarifează la nivelul eliberării unui nou atestat.
ANEXA nr. 4: TARIFUL ŞI CONTRIBUŢIA BĂNEASCĂ percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatori economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale
CAPITOLUL 1: Contribuţia bănească percepută de la operatori economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice şi termice
1.Titularii licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească după cum urmează:
a)pentru persoana juridică titulară de licenţă, contribuţia care se percepe este egală cu 0,08% din cifra de afaceri realizată de aceasta în anul 2014 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţine, dar nu mai puţin de 2.500 lei, cu excepţia persoanei juridice prevăzute la lit. b);
b)pentru persoana fizică şi juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu putere totală instalată până la 1 MW inclusiv, contribuţia care se percepe este egală cu 250 lei.
2.În cazul oricărei persoane juridice care intră sub incidenţa pct. 1 lit. a), titulară a unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:
a)dacă anul 2015 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2015, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 2.500 lei;
b)prevederile de la lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei expiră în anul 2015 şi nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.
3.Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de la plata contribuţiei băneşti către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
4.Titularii de licenţe, cu excepţia celor menţionaţi la pct. 3, vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a doua a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. În astfel de cazuri nu se aplică prevederile pct. 2.
5.Titularul de licenţă care, în cursul anului 2015, preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2015, ce îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.
6.Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 2.500 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
7.Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.
8.Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate de către producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operator de transport, operatori de distribuţie, furnizori, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale numai în sectorul energiei electrice sau pentru activităţi desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice livrate din unităţile descrise în licenţe. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2015 se efectuează după depunerea la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţe a Raportului financiar anual, elaborat în conformitate cu Metodologia de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licenţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2008.
9.Contribuţia bănească încasată de la solicitantul de licenţă/licenţe în anul acordării licenţei/licenţelor respective nu este supusă regularizării.
10.În cazul titularului care deţine mai multe licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi care în cursul anului de facturare a contribuţiei percepute sistează desfăşurarea uneia dintre activităţile reglementate prin licenţă, la expirarea valabilităţii sau la retragerea licenţei respective calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:
a)cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuţiei, în care licenţa a fost valabilă, şi numărul total de zile ale anului respectiv;
b)la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);
c)regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor specificate la lit. b);
d)plata contribuţiei aferente anului 2015, în cazul menţionat la lit. a), trebuie să se facă înainte de emiterea deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de încetare a valabilităţii licenţei.
11.La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.
12.Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
a)au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;
b)deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor,
aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească a respectivilor titulari de licenţe aferentă anului următor.
13.La acordarea unei licenţe, solicitantul care nu este titular al unei alte licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească în valoare de 0,08% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia, cu excepţia solicitanţilor care au deţinut licenţă în anul respectiv şi care au achitat anterior contribuţia bănească aferentă.
14.Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi termice în cogenerare, persoanele fizice şi juridice care:
a)au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;
b)desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe,
vor achita o contribuţie bănească de 2.500 lei.
Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv de necompletitudine.
15.La stabilirea cifrei de afaceri pentru care se percepe contribuţia bănească se au în vedere şi următoarele cazuri particulare:
a)cifra de afaceri include veniturile realizate din vânzările de energie electrică şi de energie termică produse în capacităţile energetice specificate în condiţiile asociate licenţei;
b)cifra de afaceri a Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A. nu include veniturile din tranzacţiile de vânzare-cumpărare de energie electrică pentru pieţele în care operatorul pieţei de energie electrică are rol de contraparte;
c)cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă.
16.Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, precum şi operatorii economici titulari de licenţă de producere a energiei electrice în cogenerare cu capacităţi instalate în centrală mai mari de 200 MW care solicită accesarea măsurii de sprijin aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, supuşi evaluării detaliate a notificării individuale către Comisia Europeană, achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:
a)2.500 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;
b)600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
c)600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.
17.Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula:
T = 2500 + 200 x P [lei],
în care "T" reprezintă contribuţia bănească, iar "P" se exprimă în [MW] şi reprezintă suma puterii electrice [P(e)] şi termice [P(t)] instalate.
CAPITOLUL 2: Tariful şi contribuţia bănească percepute pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă
Tabelul nr. 1 - Tariful pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful

(lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale/biogaz/biometan

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,45

2.

Furnizare de GPL

Cantitate de GPL

t

0,7

3.

Furnizare de GNL

Cantitate de GNL

t

0,63

4.

Furnizare de GNCV

Cantitate de GNCV

mii mc

0,45

5.

Transportul gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată

mii mc

0,25

6.

Înmagazinarea/stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,38

7.

Distribuţia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,35

8.

Operare conducte din amonte

Cantitate de gaze naturale transportată prin conducte din amonte

mii mc

0,25

1.Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,08% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale sau la o valoare minimă, dacă rezultatul calcului efectuat este inferior sau egal cu 2.500 lei.
2.În cazul oricărei persoane fizice sau juridice, care este titular al unei licenţe unice acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, dacă anul 2015 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia/tariful, a cărei/cărui valoare se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2015, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365).
3.Titularii de licenţe vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a doua a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent/cantitatea de gaze naturale estimată pentru anul 2015. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată specificate până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească/tariful se facturează pe baza unei valori care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
4.Titularul de licenţă care în cursul anului 2015 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei/tarifului pentru anul 2015, ce îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.
5.Pentru titularii de licenţe a/al căror contribuţie bănească/tarif are o valoare superioară nivelului de 2.500 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
6.Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei/tarifului percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia/acestuia.
7.Regularizarea contribuţiei băneşti/tarifului constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei/tarifului facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei/tarifului determinate/determinat pe baza cifrei de afaceri realizate/cantităţii estimate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul gazelor naturale. Contribuţia bănească/tariful încasată/încasat de la solicitantul de licenţă/licenţe, în anul acordării licenţei/licenţelor respective, nu este supusă/supus regularizării.
8.Perioada de regularizare a contribuţiei băneşti/tarifului este cuprinsă între 1 martie-15 martie a anului următor celui de referinţă, supus regularizării, având în vedere faptul că raportarea lunii decembrie se face în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia de monitorizare a pieţei gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2013.
9.La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.
10.Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti/tarifelor rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
a)au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;
b)deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor,
aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească/tariful a/al respectivilor titulari de licenţe, aferentă/aferent anului următor.
11.Contribuţia bănească/tariful anual perceput de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă/titular de licenţă nu poate fi mai mică/mai mic de 2.500 lei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 934 din data de 21 decembrie 2014