HOTĂRÂRE nr. 47 din 28 ianuarie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil, proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Administrator CUI

Anul şi actul dobândirii

Adresa

Baza legală privind trecerea în domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Valoare

- lei -

Imobil

8.26.10

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CUI 4288306

2014,

Decizia

nr. 249/2014

Judeţul Cluj, municipiul Cluj - Napoca, Bd. Muncii nr. 14

Decizia nr. 249/2014, Procesul-verbal

nr. 927.980 din 5 mai 2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

CF nr. 252833 Municipiul Cluj-Napoca, nr. cadastral 16234/5/7 Construcţie: Regim de înălţime:
S + P + 3E;
Sc = 688,49 mp Sd = 2.754 mp Teren: 993 mp

2.238.580

Imobilul a fost trecut în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 927.980 din 5 mai 2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii şi Decizia nr. 249/2014 emisă de comisia constituită potrivit prevederilor art. 175 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 83 din data de 30 ianuarie 2015