HOTĂRÂRE nr. 60 din 5 februarie 2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 şi nr. 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălteni", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 98 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 99, potrivit anexei nr. 1.
2.La anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tanacu", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 453 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 454, potrivit anexei nr. 2.
3.La anexa nr. 79 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pochidia", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 272 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 273, potrivit anexei nr. 3.
Art. II
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: COMPLETĂRI a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălteni

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

99

1.6.2

Clădire destinată Centrului Cultural Bălteni

Suprafaţa totală 900 mp din acte, iar 851 mp real măsurat

Număr corpuri - 1

Suprafaţa construită la sol - 307,75 mp

Suprafaţa utilă - 803,44 mp

Număr nivele - S+P+1

Structura de rezistenţă - B

Fundaţie - B

Pereţi - cărămidă

Acoperiş - plăci azbociment

Starea construcţiei - Bună

Dotări edilitare: fără lumină electrică, neracordată la reţeaua de alimentare cu apă, parţial sobe

Vecinătăţi:

N - DJ 247

S - teren proprietate Popa Vasile

E - stradă principală

V - teren proprietate Condurache Stanica

2013

592.000

Domeniul public al comunei Bălteni, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 32/2013

Proces-verbal de adjudecare nr. 4.625/432 din 24.09.2013

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.709 din 2.10.2013

ANEXA nr. 2: COMPLETĂRI a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tanacu

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

454

1.6.2

Teren pentru amenajare Parc de agrement şi joacă pentru copiii din satul Tanacu

Suprafaţa de teren aferentă - 3.252 mp

Tarlaua 52, Parcela 971

Vecinătăţi:

N - Drum vicinal nr. 80

E - platformă gunoi menajer

S - Consiliul Local Tanacu (teren concesionat Căpitanu Eduard)

V - DJ 244K

2013

16.260

Domeniul public al comunei Tanacu, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 30/2013

ANEXA nr. 3: COMPLETĂRI a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pochidia

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

273

 

Teren intravilan

Suprafaţa de 1.727 mp, situat în Sălceni

Tarlaua 21, parcelele 576, 577, 578

Vecinătăţi:

N - proprietate privată

E - drum comunal

S - proprietate privată

V - drum sătesc

2011

20.000

Domeniul public al comunei Pochidia, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 17/2013

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 104 din data de 11 februarie 2014