ORDIN nr. 746 din 11 iunie 2015 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România
În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se adoptă amendamentele necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
1.Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Anexa nr. 1
A.D.R.
Anexele A şi B la A.D.R., aplicabil de la 1 ianuarie 2015, înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru»."
2.În anexa nr. 2, secţiunea 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.1. R.I.D.*
- Anexa la R.I.D., care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2015, înţelegându-se că sintagma de «stat contractant la RID» se înlocuieşte cu sintagma de «stat membru», după caz."
3.În anexa nr. 3, secţiunea 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.1. A.D.N.
Regulamentele anexate la A.D.N., aplicabil de la 1 ianuarie 2015, precum şi art. 3 lit. (f) şi (h), art. 8 alin. (1) şi (3) din A.D.N., înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru»."
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune Directiva 2014/103/UE a Comisiei din 21 noiembrie 2014 de adaptare, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 21 noiembrie 2014.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 18 iunie 2015