ORDIN nr. 1215 din 25 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere" - SA.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: RO 16684606
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.074,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.064,00

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

10,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.074,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.074,00

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

574,00

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

36,00

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.107,87

   

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

2.186,00

   

C1

ch. cu salariile

13

2.186,00

   

C2

bonusuri

14

 
   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

50,00

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

186,87

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

685,00

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

356,13

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.000,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.000,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.000,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţia prevăzuta la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă propria de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

185,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

185,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

125

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

123

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.481,03

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (mii lei) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.481,03

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

41,17

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

802,92

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

600,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 23 septembrie 2014