HOTĂRÂRE nr. 507 din 20 iulie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E
Cod unic de înregistrare: 26490194
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2016)

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

842.859,19

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care

2

820.556,31

   

a)

subvenţii conform prevederilor legale în vigoare

3

 

b)

transferuri conform prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

22.302,88

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

716.814,94

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

693.144,91

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

314.889,11

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

23.907,13

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

193.378,69

 

C0

ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

139.053,18

C1

ch. cu salariile

13

109.204,92

C2

bonusuri

14

29.848,26

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

17.206,58

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

807,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

36.311,94

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

160.969,98

2

 

Cheltuieli financiare

20

23.670,03

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

126.044,25

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

21.218,53

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

104.825,72

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

30

104.825,72

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

5.968,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

55.396,86

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

44.317,49

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

11.079,37

9

 

Profitul nerepartizat pa destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

49.428,86

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
   

a)

cheltuieli materiale

38

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

315.668,01

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

314.975,98

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.516,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.492,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

7.414,72

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

6.099,47

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

549,97

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

850,46

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

8.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 562 din data de 26 iulie 2016