Ţinând cont de Nota nr. 121.928 din 2 iulie 2012 a Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap,
având în vedere prevederile:
- art. 99 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2012, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia protecţia persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Păun-Jura Petru-Radu,

secretar general

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 580 din data de 14 august 2012