ORDIN nr. 80 din 21 iulie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Având în vedere obligativitatea aplicării legislaţiei Uniunii Europene de către România ca stat membru al Uniunii Europene, precum şi faptul că regulamentele Uniunii Europene sunt direct aplicabile, relevante în acest domeniu fiind:
- Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului "Eurodac" pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Eurodac;
- Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Dublin;
- Regulamentul (UE) nr. 1.077/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 286 din 1 noiembrie 2011;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 8 februarie 2014, denumit în continuare Regulamentul de implementam al Regulamentului Dublin,
având în vedere funcţionarea sistemului Eurodac în România prin participarea mai multor structuri din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.,"
2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Şefii structurilor din cadrul I.G.I. şi al I.G.P.F. care au în dotare staţiile de amprentare conectate la Eurodac asigură deservirea permanentă a staţiilor de către personal specializat şi instruit în acest sens şi desemnează cel puţin un administrator pentru staţia de amprentare din dotare.
(2) Administratorul staţiei de amprentare are următoarele obligaţii:
a) ţine evidenţa operatorilor;
b) instruieşte operatorii privind utilizarea corectă a staţiei de amprentare;
c) asigură buna funcţionare a staţiei de amprentare;
d) comunică cu structura specializată din cadrul I.G.I. ori de câte ori apare un incident de funcţionare."
3.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) I.G.I. îndeplineşte următoarele atribuţii în vederea implementării datelor şi utilizării sistemului Eurodac:
a) este responsabil de transmiterea datelor de categorie 1 - solicitanţi de protecţie internaţională, de categorie 3 - străini cu şedere ilegală, de categorie 9 - solicitare de informaţii, şi operaţiuni de actualizare, marcare şi ştergere pentru date de categorie 1 şi de categorie 2;
b) amprentează şi implementează în sistem datele de categorie 1 ale solicitanţilor de protecţie internaţională care au împlinit vârsta de 14 ani. Amprentele digitale sunt preluate şi transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data depunerii cererii de protecţie internaţională. Solicitanţii de protecţie internaţională sunt informaţi în scris, în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi de Regulamentul Dublin, precum şi referitor la consecinţele acesteia;
c) amprentează şi verifică în sistem datele de categorie 3 ale străinilor cu şedere ilegală care au împlinit vârsta de 14 ani. Străinii cu şedere ilegală sunt informaţi în scris, în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioara, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi de Regulamentul Dublin, precum şi referitor la consecinţele acesteia.
(2) I.G.P.F. îndeplineşte următoarele atribuţii în vederea implementării datelor şi utilizării sistemului Eurodac:
a) este responsabil de transmiterea datelor de categorie 2 - străini reţinuţi pentru trecerea ilegală a frontierei externe, precum şi de transmiterea datelor de categorie 1 Eurodac - solicitanţi de protecţie internaţională, dacă cererile de protecţie internaţională au fost depuse la structurile I.G.P.F.;
b) amprentează şi implementează în sistem datele de categorie 2 ale străinilor care au împlinit vârsta de 14 ani venind dintr-o ţară terţă şi care nu sunt returnaţi sau reţinuţi pentru trecere ilegală a frontierei externe, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Amprentele digitale sunt preluate şi transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data reţinerii pentru trecerea ilegală a frontierei externe. Străinii sunt informaţi, în scris, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi la consecinţele acesteia, utilizând broşura comună prevăzută la anexa XII din Regulamentul de implementare al Regulamentului Dublin;
c) amprentează şi implementează în sistem datele de categorie 1 ale solicitanţilor de protecţie internaţională care au împlinit vârsta de 14 ani şi depun cereri de protecţie internaţională la structurile I.G.P.F. Amprentele digitale sunt preluate şi transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data depunerii cererii de protecţie internaţională. Solicitanţii de protecţie internaţională amprentaţi sunt informaţi în scris, în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi de Regulamentul Dublin, precum şi referitor la consecinţele acesteia.
(3) Termenul de 72 de ore de transmitere a amprentelor, prevăzut la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi c), poate fi prelungit numai în situaţiile derogatorii prevăzute în Regulamentul Eurodac."
4.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
"Art. 51
Planul de securitate prevăzut la art. 34 din Regulamentul Eurodac este întocmit şi actualizat de către specialişti din cadrul I.G.I. şi I.G.P.F. şi se aprobă de către şefii acestor structuri. D.C.T.I. asigură sprijinul necesar I.G.I. şi I.G.P.F. în vederea întocmirii şi actualizării Planului de securitate, pe linia asigurării comunicaţiilor şi transmiterii de date prin RCVD către Sistemul Central Eurodac."
5.La anexă, articolul 5 se abrogă.
6.În tot cuprinsul ordinului, sintagmele "Unitatea Centrală a Comisiei Europene", "Unitatea Centrală Eurodac a Comisiei Europene" şi "Unitatea Centrală Eurodac" se înlocuiesc cu sintagma "Sistemul Central Eurodac", sintagma "sTESTA" se înlocuieşte cu sintagma "TESTA-NG", iar sintagma "Regulamentul Dublin II" se înlocuieşte cu sintagma "Regulamentul Dublin".
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 22 iulie 2015