NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2015 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
CAPITOLUL I: Încasarea veniturilor bugetare
1.1._
(1)Sumele aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2015, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2015.
(2)Instituţiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a sumelor în numerar achitate de persoanele fizice către bugete, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop cu unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu alte instituţii publice, după caz, prezentate de către clienţi astfel încât, până la data de 31 decembrie 2015, sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
1.2.Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2015, pot fi achitate în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau ale instituţiilor publice beneficiare, după caz, până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.
1.3.Sumele încasate în numerar de către instituţiile publice sau de către agenţii fiscali, reprezentând venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare cărora acestea li se cuvin, până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv. Eventualele venituri încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 31 decembrie 2015 se depun în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în data de 4 ianuarie 2016, şi se înregistrează ca venituri ale anului 2015, cu data de 31 decembrie 2015.
1.4._
(1)Instituţiile publice care încasează venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, în conturile 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", 50.33 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale", 50.34 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat" şi 50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete" au obligaţia să vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.
(2)Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1) în data de 31 decembrie 2015 se virează în colturile corespunzătoare de venituri bugetare pe data de 4 ianuarie 2016 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2015. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2015.
(3)Instituţiile publice care gestionează sume prin conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 78 şi 781 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, până la data de 30 decembrie 2015, inclusiv.
(4)Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (3) în perioada 30-31 decembrie 2015 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare pe data de 4 ianuarie 2016 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2015. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2015.
(5)Instituţiile publice care desfăşoară, pe lângă activitatea curentă, şi activităţi economice pentru care le-au fost atribuite coduri de identificare fiscală în calitate de plătitori de TVA şi care gestionează sumele aferente acestor activităţi prin conturile prevăzute la art. 77 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv.
(6)Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (5) în data de 31 decembrie 2015 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare pe data de 4 ianuarie 2016 şi reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2015. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2015.
1.5.La nivelul unităţilor Trezoreriei Statului care nu funcţionează cu casierii-tezaur nu pot rămâne sume în numerar la finele anului 2015. Sumele în numerar încasate la data de 31 decembrie 2015 se depun integral la finele zilei la instituţiile de credit la care acestea îşi au deschise conturile de disponibil.
1.6._
(1)În cursul lunii decembrie 2015, organele fiscale competente vor lua măsurile necesare pentru clarificarea şi distribuirea, până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligaţii fiscale prevăzute prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Sumele încasate în data de 31 decembrie 2015 în contul 20.A.47.01.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" se distribuie de către organele fiscale competente, în data de 4 ianuarie 2016, şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2015, cu data de 31 decembrie 2015.
(3)Eventualele sume încasate în conturile unice, rămase neclarificate la finele anului 2015, pot fi distribuite/compensate din oficiu de către organele fiscale competente în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 8 ianuarie 2016, cu data operaţiunii 31 decembrie 2015. La data de 8 ianuarie 2016, după efectuarea distribuirilor/ compensărilor din oficiu, eventualele sume rămase în soldul contului 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" vor fi transferate de organele fiscale în contul 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire". După efectuarea acestei operaţiuni, contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" nu poate prezenta sold.
(4)Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (3) organele fiscale competente vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 31 decembrie 2015, care vor fi înregistrate de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni ale anului 2015.
(5)La finele anului 2015, în contul 20.A.47.01.00 "Venituri ale bugetului de stat-Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi în contul 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire" pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operaţiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.
1.7._
(1)Pe data de 4 ianuarie 2016, cotele defalcate din impozitul pe venit sistate în condiţiile legii, aflate în soldul contului 20.A.04.02.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire" se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, pe bază de notă contabilă, în contul 20.A.04.01.00 "Veniturile bugetului de stat-Cote defalcate din impozitul pe venit", deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiunea anului 2015, efectuată cu data de 31 decembrie 2015.
(2)Cotele defalcate din impozitul pe venit transferate la finele anului 2015 în condiţiile alin. (1) se repun la data de 4 ianuarie 2016 în contul 20.A.04.02.00 "Veniturile bugetului de stat-Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire" din contul 20.A.04.01.00 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit", ambele conturi fiind deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiuni ale anului 2016. Cotele defalcate din impozitul pe venit repuse în contul 20.A.04.02.00 "Veniturile bugetului de stat-Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire" vor fi alocate bugetelor locale în condiţiile actelor normative care au stat la baza sistării acestora.
1.8.Cotele defalcate din eventualele sume reprezentând impozit pe venit distribuit de către organele fiscale în conformitate cu prevederile pct. 1.6 alin. (3) se calculează şi se virează în conturile cărora se cuvin pe data de 11 ianuarie 2016 ca operaţiune a anului 2016.
1.9._
(1)Veniturile bugetare încasate în numerar de către unităţile vamale în perioada 31 decembrie 2015 - 3 ianuarie 2016 se depun la unităţile Trezoreriei Statului pe data de 4 ianuarie 2016, pe bază de chitanţe pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii întocmite distinct pentru data de 31 decembrie 2015 şi, respectiv, pentru perioada 1-3 ianuarie 2016.
(2)Sumele depuse în numerar pentru data de 31 decembrie 2015 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2015, cu data de 31 decembrie 2015, iar sumele depuse pentru perioada 1-3 ianuarie 2016 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2016, cu data de 4 ianuarie 2016.
1.10.Garanţiile în valută depuse la unităţile vamale, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.
1.11._
(1)Organele fiscale vor lua măsuri pentru distribuirea, potrivit legii, până la finele anului 2015, a sumelor încasate în conturile 50.59 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită de unităţile administrativ-teritoriale", 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită", 50.86.01 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene", 50.86.02 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în România şi recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene", 50.86.03 "Disponibil din executarea silită a creanţelor aferente plăţilor efectuate din fonduri comunitare şi din fonduri de cofinanţare aferente acestora", 50.86.04 "Disponibil din executări/restituiri fond de risc", 50.86.06 "Disponibil din recuperarea sumelor plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 135/2007, individualizate în titluri de creanţă", 50.86.07 "Disponibil din executarea silită a debitelor reprezentând prejudicii aduse pădurii, conform Legii nr. 46/2008", 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005" şi 50.86.14 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite de instanţele penale".
(2)Eventualele disponibilităţi rămase nedistribuite la finele anului 2015 în conturile prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(3)Eventualele sume rămase nedistribuite în conturile 50.86.10 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale, conform art. 7 din OG nr. 13/2012", 50.86.11 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 35 alin. (12) din O.U.G. nr. 61/2012", 50.86.12 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 37 din OUG nr. 99/2013", 50.86.13 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 65 alin (4) din OG nr. 9/2014" se restituie de unităţile Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2015 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.11.08.00 "Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent" codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
1.12._
(1)Sumele reprezentând contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate colectate, în condiţiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor 51.E.14.03.00 "Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun", 51.E.14.13.00 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun", 51.E.14.02.00 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere", 51.E.14.12.00 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006", 51.E.16.05.00 "Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor" se transferă la data de 30 decembrie 2015 de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.
(2)La data de 31 decembrie 2015, direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti virează sumele colectate în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activităţii finanţate integral din venituri proprii, deschise pe numele Ministerului Sănătăţii, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(3)Eventualele sume încasate în perioada 30-31 decembrie 2015, după efectuarea operaţiunii de la alin. (1), în conturile 51.E.14.03.00 "Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun", 51.E.14.13.00 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun", 51.E.14.02.00 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere", 51.E.14.12.00 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006", 51.E.16.05.00 "Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor" se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, la data de 11 ianuarie 2016, şi se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2015, cu data de 31 decembrie 2015.
(4)Sumele încasate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", în conformitate cu prevederile alin. (3), se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activităţii finanţate integral din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, odată cu virarea contribuţiilor colectate pentru perioada 1-15 ianuarie 2016, ca operaţiuni ale anului 2016.
CAPITOLUL II: Precizări privind deschiderea creditelor bugetare
SECŢIUNEA 1: A. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale
2.1._
(1)Ordonatorii principali de credite finanţaţi din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare, până cel târziu la data de 24 decembrie 2015 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, până cel târziu la data de 24 decembrie 2015 inclusiv.
(2)Începând cu data de 28 decembrie 2015 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:
- în data de 28 decembrie 2015 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);
- în perioada 28 decembrie 2015 - 31 decembrie 2015 - pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice, precum şi pentru operaţiuni finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, Fondul naţional de dezvoltare şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului sau pentru acţiuni urgente aprobate de ministrul finanţelor publice pe baza fundamentărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.
- în perioada 28 decembrie 2015 - 30 decembrie 2015 - pentru operaţiunile finanţate din titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi din titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
2.2.Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot prezenta Ministerului Finanţelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2016, începând cu data de 29 decembrie 2015 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016 şi, respectiv, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2015, deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
2.3._
(1)Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor lua măsurile necesare pentru aprobarea bugetelor proprii şi ale ordonatorilor de credite subordonaţi în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prezentarea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile de la aprobare.
(3)În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (2) se aplică prevederile art. 70 alin. (4)-(6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
SECŢIUNEA 2: B. Deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
2.4._
(1)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 24 decembrie 2015 inclusiv. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetelor locale, până cel târziu la data de 24 decembrie 2015 inclusiv.
(2)Începând cu data de 28 decembrie 2015 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:
- la data de 28 decembrie 2015 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);
- în perioada 28 decembrie 2015-31 decembrie 2015 - pentru sumele pentru care în luna decembrie 2015 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul local aprobat pe anul 2015, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef.
(3)Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2016 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2015 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2015, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective.
(5)În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7), (71) şi (72) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 3: C. Deschiderea de credite din bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora
2.5._
(1)Ordonatorii de credite ai bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv ai bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 24 decembrie 2015 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
(2)Începând cu data de 28 decembrie 2015 inclusiv, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) pot prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există. Deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetelor respective şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef.
(3)Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevăzute la alin. (1) aferente trimestrului I 2016 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2015 inclusiv.
(4)Instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale căror bugete de venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2015, pot efectua cheltuieli în anul 2016 până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există. În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2016 sunt mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget.
(5)În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2015, deschiderea creditelor bugetare din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile, după caz, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, respectiv, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
(6)Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 39 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
(7)În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 70 alin. (4)-(6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
CAPITOLUL III: Precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice
3.1._
(1)Redistribuirile de sume potrivit prevederilor art. 181 alin. (1)-(4), art. 182 alin. (1)-(3), art. 421 alin. (1)-(4), art. 422 alin. (1)-(3), art. 561 alin. (1)-(4) şi art. 562 alin. (1)-(3) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de instituţiile publice în luna decembrie 2015, până la data de 22 decembrie 2015 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
(2)Operaţiunile prevăzute la art. 181 alin. (5), art. 182 alin. (4), art. 421 alin. (5), art. 422 alin. (4), art. 561 alin. (5) şi art. 562 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de instituţiile publice în luna decembrie 2015 până la data de 24 decembrie 2015 inclusiv.
3.2.Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori ori alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8)-(12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8)-(11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.3.Sumele de mandat primite de instituţiile publice de la alte instituţii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 29 decembrie 2015 inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unităţilor de la care au fost primite. În conturile 50.05 "Sume de mandat şi în depozit" şi 50.06 "Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală" pot fi menţinute sume, la finele anului 2015, numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2 "Lista cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2015 în contul «Sume de mandat şi în depozit» deschis la Trezoreria Statului", care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; menţinerea acestor sume nu este obligatorie.
3.4._
(1)La finele anului 2015, instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, pot reţine sume numai în conturile de disponibilităţi prevăzute în "Lista conturilor care rămân deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare", publicată pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru care legislaţia în vigoare prevede reportarea sumelor respective.
(2)Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a analiza dacă în soldurile conturilor de disponibilităţi respective sunt încasate sume necuvenite sau care trebuie restituite instituţiilor publice de la care au fost primite şi, în cazul în care constată astfel de situaţii, au obligaţia de a restitui sumele respective până la data de 29 decembrie 2015 în conturile din care acestea au fost încasate sau în conturile stabilite prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, după caz.
(3)Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentului punct revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.
3.5._
(1)Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile postaderare, precum şi fondurile publice destinate finanţării/ cofinanţării/prefinanţării acestora, după caz, aferente perioadei de programare 2007-2013, rămase la sfârşitul anului bugetar în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată, precum şi ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanţare, se reportează în anul 2016 şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.
(2)În categoria disponibilităţilor prevăzute la alin. (1) nu se includ creditele bugetare deschise şi neutilizate de către beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.
(3)Beneficiarii prevăzuţi la art. 174 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, care au fost notificaţi potrivit alin. (17) şi (171), vor lua măsurile care se impun pentru regularizarea până la data de 31 decembrie 2015 a conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea tuturor sumelor primite de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri bugetare 40.16.00 "Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată".
(4)La întocmirea documentelor de plată prin care beneficiarii achită obligaţii aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi din fondurile publice destinate finanţării/cofinanţării/prefinanţării acestora, după caz, aferente perioadei de programare 2007-2013, aceştia vor lua măsuri pentru verificarea informaţiilor din rubricile destinate beneficiarilor sumelor plătite, pentru a se evita returul acestora în anul 2016.
3.6.Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile postaderare, precum şi fondurile publice destinate finanţării/cofinanţării/prefinanţării acestora, după caz, aferente perioadei de programare 2014-2020, se reportează în anul următor în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare aferente acestei perioade de programare.
3.7.Sumele aferente prefinanţării, precum şi cele aferente rambursării cheltuielilor eligibile şi restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferente proiectelor derulate în parteneriat, se virează în conturile deschise pe numele liderilor de parteneriat până cel târziu la data de 29 decembrie 2015, astfel încât, până la finele anului 2015, sumele respective să poată fi virate de către liderii de parteneriat în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi cărora se cuvin, după caz.
3.8._
(1)Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care au beneficiat de sume în cadrul mecanismului top-up, vor lua măsurile necesare pentru virarea corespunzătoare a sumelor rămase neutilizate la finele anului 2015, în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 6 din aceleaşi norme metodologice, în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up".
(2)Ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare care au beneficiat de sume conform prevederilor art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor lua măsurile necesare pentru virarea corespunzătoare a sumelor rămase neutilizate la finele anului 2015, în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 37 alin. (7) din acelaşi act normativ, în contul 50.01.52 "Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (7) din Legea nr. 186/2014".
3.9.Promotorii de proiecte/Beneficiarii instituţii publice şi partenerii/liderii instituţii publice care au gestionat în anul 2015 fonduri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, cu modificările şi completările ulterioare, restituie sumele reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului 2015, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1)-(3) din acelaşi act normativ.
3.10.Disponibilităţile din fonduri destinate proiectelor finanţate prin Programul NATO de investiţii în securitate rămase în contul 50.48 "Disponibil pentru proiecte NSIP" se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.
3.11._
(1)Instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care au primit în anul 2015 donaţiile şi sponsorizările în lei cu care au fost majorate, în cursul anului, bugetele de venituri şi cheltuieli şi în limita cărora nu au fost dispuse plăţi le transferă în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări râmase neutilizate la finele anului" până la data de 30 decembrie 2015. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donaţiilor/ sponsorizărilor în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, vor anexa contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2015, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.
(2)Utilizarea în anul 2016 a donaţiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2015 se efectuează din contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", pe destinaţiile stabilite de transmiţător, şi se evidenţiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 "Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului.
(3)Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2015, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi în consecinţă nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, se încasează de către instituţiile publice beneficiare în contul 50.05 "Sume de mandat şi în depozit" sau 50.06 "Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală", după caz, deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la bancă, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător şi majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2016.
(4)Donaţiile şi sponsorizările rămase neutilizate la finele anului în conturile în valută sau în conturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se reportează în anul următor şi se utilizează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice.
3.12.Soldurile conturilor 50.72 "Disponibil din Fondul naţional pentru dezvoltare regională" şi 50.73 "Disponibil din fonduri publice ale agenţiilor de dezvoltare regională şi birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră" rămase la finele anului 2015 se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2016, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.
3.13.Instituţiile publice fără personalitate juridică care gestionează sume prin conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 79 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, virează eventualele sume aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, până la data de 30 decembrie 2015 inclusiv.
3.14._
(1)Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 30 decembrie 2015, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achiziţii de bunuri, rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plăţile de casă, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.
(2)Acreditivele în valută deschise de către instituţiile publice pentru decontarea achiziţiilor intracomunitare sau altor achiziţii externe de bunuri, în curs de derulare, şi comisioanele în valută aferente acestora se menţin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin instituţiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achiziţiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
(3)Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), acreditivele în lei sau valută destinate achiziţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, constituite de ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale, se menţin în continuare până la lichidarea acestora conform destinaţiei stabilite prin documentele de angajare.
3.15._
(1)Valuta achiziţionată de către instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, pentru efectuarea de cheltuieli, rămasă neutilizată, se schimbă în lei până la data de 30 decembrie 2015, prin instituţiile de credit prin care aceasta a fost achiziţionată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plăţile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli bugetare.
(2)Până la acelaşi termen, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin instituţiile de credit, dacă prevederile legale în vigoare sau acordurile de finanţare nu prevăd altfel, iar sumele în lei rezultate vor fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
(3)Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra, la finele anului 2015, în conturile deschise la instituţii de credit, numai valuta procurată pentru: rambursarea la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi plata dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 8 ianuarie 2016, şi avansurile cuvenite personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul forţelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu plecare până la data de 8 ianuarie 2016.
3.16.Instituţiile publice pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la instituţii de credit, donaţiile şi sponsorizările încasate în valută, care se schimbă în lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanţare, după caz.
3.17._
(1)Disponibilităţile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2015 în conturile reprezentanţelor diplomatice, militare şi comerciale ale României din străinătate, precum şi în conturile oficiale ale personalului militar încadrat în structurile comandamentelor, operaţiilor şi instituţiilor NATO sau ale UE ori alte organisme internaţionale la care România a aderat se reportează în anul următor şi se regularizează cu bugetul de stat de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere care finanţează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentanţele din Europa, cât şi pentru reprezentanţele de pe celelalte continente. Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 31 decembrie 2015, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data efectuării operaţiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2016, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(2)Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase, la finele anului 2015, în conturile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se virează, până la data de 20 ianuarie 2016, în contul de valută deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la instituţii de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în valută aferente taxelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al acestora la bugetul de stat, în contul "Venituri ale bugetului de stat - Taxe consulare".
(3)Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe vor lua măsuri pentru restituirea ca venit la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor aferente garanţiilor pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din străinătate, aflate la finele anului 2015 în conturile de disponibil deschise potrivit legii.
3.18.Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.A.36.05.00 "Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2015, în soldul contului 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală".
3.19.Sumele primite în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi rămase neutilizate la finele anului 2015 se restituie de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România în conturile din care au fost încasate, până la data de 30 decembrie 2015.
3.20.Disponibilităţile înregistrate la finele anului 2015 în contul în lei 50.05.15 "Disponibil pentru conferinţe anuale ECRF" şi în contul în valută ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 120/2013, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
3.21._
(1)Spitalele publice reportează în anul următor excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii rămase neutilizate la finele anului 2015, care se regularizează cu bugetele din care acestea au fost încasate.
(2)Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), reportează în anul următor excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu excepţia sumelor pentru care prevederile legale în vigoare reglementează regularizarea acestora cu bugetele din care sumele respective au fost încasate.
(3)Operaţiunile de regularizare prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul de venituri bugetare în care sumele respective au fost încasate în contul de cheltuieli bugetare din care acestea au fost virate, până la data de 30 decembrie 2015.
3.22.Eventualele sume aflate în soldul contului 50.24 "Disponibil al Fondului de dezvoltare al spitalului" la finele anului 2015, se virează de către spitalele publice cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 31 decembrie 2015, inclusiv, în contul de excedent bugetar 80.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii" sau 82.F.98.97.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare", după caz, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de lege.
3.23._
(1)Ordonatorii de credite au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru achitarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În cazul în care unităţile Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit, au efectuat plata sumelor aferente creanţelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligaţiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2015.
(3)Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise conform Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011, cu completările ulterioare, pentru care perioada de indisponibilizare prevăzută de lege expiră în anul 2016, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2015, astfel:
- în contul 50.63.01 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul aferent activităţii de privatizare, inclusiv de la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice;
- în contul 50.63.02 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituţiilor publice de subordonare centrală, finanţate integral sau parţial din venituri proprii inclusiv din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice;
- în contul 50.64.01 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local, inclusiv de la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
- în contul 50.64.02 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
(4)În scopul efectuării operaţiunii de transfer prevăzute la alin. (3), sumele indisponibilizate îh conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unităţile Trezoreriei Statului în conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuată indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare, sumele se virează din conturile prevăzute la alin. (3) în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz.
3.24.Până la data de 22 decembrie 2015, ministerele beneficiare virează sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţa dintre veniturile bugetare încasate potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi plăţile efectuate din contul 20.A.30.13.00 "Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii" în contul 50.05.21 "Disponibil din sume realizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, alocate pentru realizarea unor proiecte reportate în condiţiile legii" deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
3.25._
(1)Pentru operaţiunile înregistrate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul 61.99 "Operaţiuni în curs de lămurire" în perioada 30-31 decembrie 2015, pentru care au fost epuizate toate posibilităţile de înregistrare în conturile corecte, se întocmesc retururi la încasare pe data de 4 ianuarie 2016. Retururile la încasare se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2016.
(2)Eventualele plăţi dispuse de instituţiile publice, la finele anului 2015, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2015 şi care sunt returnate în anul 2016 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot fi reiniţiate la plată, până la data de 6 ianuarie 2016, inclusiv, din conturile în care sumele respective au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2016.
CAPITOLUL IV: Regularizări financiare cu bugetul de stat şi bugetele locale de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale
4.1._
(1)Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale care au beneficiat în anul 2015 de subvenţii ori transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor anuale, dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2016, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, până la data de 31 ianuarie 2016, dacă legislaţia specifică acordării acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat subvenţii sau transferuri conturile de venituri bugetare în care se restituie sumele alocate în plus.
(2)Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat, în anul 2015, subvenţii sau transferuri regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, au obligaţia să verifice până la data de 31 ianuarie 2016, pe baza deconturilor anuale, dacă subvenţiile sau transferurile acordate sunt justificate, şi să dispună restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conformitate cu legislaţia specifică acordării alocaţiilor bugetare respective.
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi societăţilor şi companiilor naţionale care au primit în cursul anului 2015 sume aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică şi de interes naţional în baza Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. Societăţile sau companiile naţionale vor restitui până la data de 31 ianuarie 2016 bugetului din care au fost acordate, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, sumele care nu au fost consemnate într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului.
(4)Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale care au beneficiat în anul 2015 de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu restituie sumele primite în plus în termenul prevăzut la alin. (1) sau în termenul prevăzut de legislaţia specifică acordării acestora, după caz, au obligaţia de a declara la organul fiscal competent subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal, în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
4.2._
(1)În aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi neutilizată până la data de 31 decembrie 2015 se virează de către operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, până la data de 31 ianuarie 2016.
(2)Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investiţii proprii conturile de venituri bugetare în care se restituie taxa pe valoarea adăugată.
4.3.Regiile autonome, societăţile comerciale sau companiile naţionale, după caz, cărora li s-au preluat credite neperformante pentru investiţii, în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiara a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante, au obligaţia să ramburseze creditele respective, din resursele financiare destinate finanţării investiţiilor rămase disponibile la finele anului 2015.
Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectuează în contul 50.18 "Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe numele Ministerului Finanţelor Publice.
Instituţiile de credit în a căror evidenţă sunt înregistrate credite neperformante, precum şi organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice vor verifica la operatorii economici neradiaţi din registrul comerţului, în termen de 90 de zile de la data încheierii şi depunerii bilanţului contabil pe anul 2015, posibilităţile de reactivare a debitelor prin identificarea şi preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.
CAPITOLUL V: Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale
5.1._
(1)Primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei", până la data de 30 decembrie 2015 inclusiv, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(2)Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în perioada 30-31 decembrie 2015, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (1), se virează de primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti 21.A "Veniturile bugetului local", la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe data de 4 ianuarie 2016, şi se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca operaţiuni ale anului 2015, cu data de 31 decembrie 2015.
5.2.Unităţile de învăţământ special şi alte instituţii publice care au încasat în anul 2015 sume din bugetul propriu al judeţului şi al municipiului Bucureşti potrivit prevederilor art. 75 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita unităţilor Trezoreriei Statului la care au deschise conturile, pe bază de adresă scrisă, transferul în contul de excedent/deficit al bugetului consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, a sumelor încasate de la acestea şi a plăţilor de casă efectuate în limita sumelor respective. Operaţiunile de transfer se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, astfel:
1.la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţilor de învăţământ special sau altor instituţii publice care au încasat în anul 2015 sume din bugetul propriu al judeţului şi al municipiului Bucureşti:
a)închiderea, pe bază de notă contabilă, a conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:

61.99.80

"Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile publice"

=

24.A.99.99.96/99.99.97

"Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală" - secţiunea de funcţionare sau de dezvoltare, după caz - CUI şcoala specială/instituţia publică ce a primit sume de la consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz

21.A.41.05.00

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti"

(21.A.41.05.01 - pentru secţiunea de funcţionare/

21.A.41.05.02 - pentru secţiunea de dezvoltare, după caz)

=

61.99.80

"Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile"

Nota contabilă se întocmeşte în două exemplare, dintre care exemplarul nr. 2 se transmite la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
b)transferul soldului creditor al contului 61.99.80 "Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile publice", rezultat ca urmare a operaţiunilor de la lit. a), pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, în contul 61.99.80 "Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile publice" deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
2.la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile consiliilor judeţene şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza exemplarului nr. 2 al notei contabile primite:
a)preluarea în contul de venituri/cheltuieli al bugetului consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti a veniturilor/cheltuielilor transferate de unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţilor de învăţământ special sau altor instituţii publice:

61.99.80

"Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile publice"

=

21.A.41.05.00

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti (21.A.41.05.01- pentru secţiunea de funcţionare/ 21.A.41.05.02 - pentru secţiunea de dezvoltare, după caz)

24.A.99.99.96/99.99.97

"Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală" - secţiunea de funcţionare sau de dezvoltare, după caz - CUI consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz

=

61.99.80

"Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile publice"

b)preluarea în contul de excedent/deficit al bugetului consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti a cheltuielilor efectuate la nivelul unităţilor de învăţământ special sau al altor instituţii publice se efectuează odată cu închiderea conturilor de cheltuieli bugetare ale consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit operaţiunilor prevăzute la pct.5.13.
5.3.Disponibilităţile rămase, la finele anului 2015, în soldul contului 50.58 "Disponibil al fondului de risc" se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.
5.4._
(1)În conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi respectiv 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului 2015, următoarele sume:
a)cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b)cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c)cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (131) şi (132) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative în vigoare.
(2)Sumele rămase la finele anului 2015 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor şi vor fi alocate bugetelor locale, astfel:
a)sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2016, în conformitate cu hotărârile consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2016;
b)sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.
5.5._
(1)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor încasate în bugetele locale, în anul 2015, peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.01.00 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2015. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2015 întocmite astfel:
a)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea sistemului de protecţie a copilului;
b)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
c)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie;
d)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională la care vor fi anexate conturi de execuţie distincte întocmite pentru:
- salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
- plata diferenţelor la contribuţiile sociale care sunt în sarcina angajatorului aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ special şi CJRAE;
e)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi e)-g) din Legea nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
(2)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, încasate în bugetele locale în anul 2015 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.02.00 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2015. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, întocmite astfel:
a)un cont de execuţie pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, la care vor fi anexate conturi de execuţie distincte întocmite pentru:
- plată salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
- cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor rezultate din hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
c)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
d)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare;
e)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d)-f) din Legea nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
(3)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale în anul 2015, peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.02.00 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2015. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea vor fi anexate conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, întocmite astfel:
a)un cont de execuţie pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, la care vor fi anexate conturi de execuţie distincte întocmite pentru:
- plată salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
- cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor rezultate din hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
c)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
d)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare;
e)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea sistemului de protecţie a copilului;
f)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
g)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie;
h)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli;
i)un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor pentru drumuri judeţene şi comunale alocate prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi încasate în bugetele locale în anul 2015 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.05.00 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2015. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie a Cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015.
5.6.Nu se supun operaţiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat următoarele categorii de sume:
a)sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit art. 4 lit. c) din Legea nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
b)sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă prin hotărârile Guvernului nu se prevede altfel;
c)sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit art. 51 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, şi rămase neutilizate la finele anului 2015.
5.7.Unităţile administrativ-teritoriale care nu se încadrează în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2015, nu mai beneficiază de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile legii în cursul anului 2015.
5.8._
(1)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2015 subvenţii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj sau alte bugete, restituie, până la data de 30 decembrie 2015, inclusiv, sumele rămase neutilizate, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate, dacă prin legislaţia specifică acordării subvenţiilor respective nu se prevăd termene de rambursare anterioare acestei date.
(2)Sumele care se restituie potrivit prevederilor alin. (1) se determină ca diferenţă între subvenţiile primite, înregistrate la subdiviziunile de venituri:
a)aferente secţiunii de funcţionare: 42.21.00 "Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", 42.34.00 "Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri", 42.35.00 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale", 42.41.00 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii", 42.44.00 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole", 42.51.01 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local", 42.54.00 "Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe", 42.66.00 "Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică", 43.01.00 "Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului", 43.04.00 "Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă", 43.07.00 "Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap", 43.08.00 "Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate", 43.20.00 "Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi", 43.21.00 "Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară";
b)aferente secţiunii de dezvoltare: 42.01.00 "Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare", 42.05.00 "Planuri şi regulamente de urbanism", 42.10.00 "Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă", 42.12.00 "Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit", 42.13.00 "Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor", 42.14.00 "Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar", 42.16.01 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate", 42.16.02 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate", 42.16.03 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate", 42.18.01 "Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate", 42.18.02 "Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate", 42.18.03 "Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate", 42.29.00 "Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar", 42.51.02 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local", 42.52.00 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale", 42.55.00 "Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale", 42.65.00 "Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală", 43.29.00 "Sume primite de la bugetele proprii ale judeţelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanţate din FEN" şi plăţile de casă efectuate în limita acestora,
(3)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2015 subvenţii în conturile 43.23.00 "Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în cadrul unităţilor de învăţământ de masă", 43.24.00 "Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de învăţământ de masă organizate în unităţile de învăţământ special" şi 43.30.00 "Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă" restituie, până la data de 29 decembrie 2015, inclusiv, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţa dintre sumele încasate şi plăţile de casă efectuate în limita acestora, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate.
(4)În acest scop, unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subvenţie primită, la care se anexează contul de execuţie al cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite în anul 2015 pe baza căruia are loc operaţiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectuează din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local în conturile din care subvenţiile respective au fost primite.
5.9.Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului a obligaţiilor restante, astfel încât acestea să nu influenţeze excedentul bugetului local, răspunderea pentru neachitarea acestor obligaţii revenind ordonatorilor de credite ai bugetului local.
5.10.Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidenţiate la subcapitolele de venituri: 42.20.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 42.42.00 "Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA", 42.45.00 "Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European", 42.62.00 "Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare", 42.69.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020", 43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020" rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 2016 cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.
5.11.Subvenţiile primite de la administraţia centrală de către bugetele locale, reprezentând sume primite din Fondul pentru mediu, evidenţiate la subcapitolul de venituri 43.20.00 "Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi", rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
5.12.În cazul în care operaţiunile de regularizare prevăzute la pct. 5.5 şi 5.8 determină gol temporar de casă al bugetului local, unităţile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unităţile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 82.A.98.00.00 "Excedent" în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare" sau 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare", după caz.
5.13.Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local
După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni.
5.13.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:
5.13.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel:
- prin contul 82.A.98.96.00 "Excedent al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", este mai mare decât cheltuielile secţiunii de funcţionare;
- prin contul 82.A.99.96.00 "Deficit al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", este mai mic decât cheltuielile secţiunii de funcţionare.
5.13.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:
a)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:

82.A.98.96.00

"Excedent al secţiunii de funcţionare"

=

24.A

"Cheltuielile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

sau, după caz,

82.A 99.96.00

"Deficit al secţiunii de funcţionare"

=

24.A

"Cheltuielile bugetelor locale"

(analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

b)reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local";
c)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21.A.40.11.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare"):

21.A

"Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

=

82.A.98.96.00

"Excedent al secţiunii de funcţionare"

 

sau, după caz,

 

21.A

"Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de funcţionare)

=

82.A.99.96.00

"Deficit al secţiunii de funcţionare"

5.13.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:
5.13.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel:
- prin contul 82.A.98.97.00 "Excedent al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mare decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare;
- prin contul 82.A.99.97.00 "Deficit al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mic decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare.
5.13.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare;
a)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

82.A.98.97.00

"Excedent al secţiunii de dezvoltare"

=

24.A

"Cheltuielile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

sau, după caz,

82A99.97.00

"Deficit al secţiunii de dezvoltare"

=

24.A

"Cheltuielile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

b)reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în contul 82.A.98.00.00 "Excedent al bugetului local";
c)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv conturile 21.A.40.13.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.A.40.14.00 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"):

21.A

"Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

=

82.A.98.97.00

"Excedent al secţiunii de dezvoltare"

21.A

"Veniturile bugetelor locale" (analitice corespunzătoare secţiunii de dezvoltare)

=

82.A.99.97.00

"Deficit al secţiunii de dezvoltare"

5.13.3. _
(1)Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local
a)În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:

%

82.A.98.96.00 "Excedent al secţiunii de funcţionare"

82.A.98.97.00 "Excedent al secţiunii de dezvoltare"

=

82.A.98.00.00

"Excedent al bugetului local

b)În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv.
(2)Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel:

82.A.98.00.00

"Excedent al bugetului local"

=

%

82.A.99.96.00

"Deficit al secţiunii de funcţionare"

82.A.99.97.00

"Deficit al secţiunii de dezvoltare"

5.14.Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute la pct. 5.13 se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
5.15.Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.13 se efectuează în prime/e 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.
CAPITOLUL VI: Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Unităţile din subordinea caselor judeţene de pensii pe seama cărora a fost deschis contul 25.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul serviciilor/birourilor fiscale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor transferă, până la data de 28 decembrie 2015, plăţile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe seama casei judeţene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de execuţie bugetară pe subdiviziunile clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza căruia se vor înregistra plăţile de casă în contabilitatea casei judeţene de pensii.
6.1.Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
6.1.1._
(1)La data de 11 ianuarie 2016, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, operaţiune efectuată cu data de 31 decembrie 2015.
(2)Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", după caz, care se codifică astfel: simbol cont 81.01.A; cod capitol 98.04.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.04.00 pentru deficit.
(3)În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid prin contul 81.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2015".
(4)Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:
- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

%

22.A.20.04.01

"Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori"

=

81.01.A

"Excedent/Deficit al sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale"

22.A.20.04 02

"Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale"

  

22.A.21.06.00

"Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare"

  

22.A.30.07.00

"Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale"

  

22.A.31.06.00

"Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale"

  
- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

81.01.A

"Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale"

=

25.A.69

"Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat - asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

NOTE:
- Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.
- Contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.
La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
6.1.2.Pentru operaţiunile efectuate la pct. 6.1.1, în contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.
6.2.Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat
6.2.1._
(1)La data de 11 ianuarie 2016, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie, în contabilitatea proprie, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi conturile 22.A "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 şi 6.2.4, inclusiv contul 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire".
(2)Conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul/creditul contului 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", după caz, care se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului pe numele caselor de pensii şi se codifică astfel: simbol cont 81.02.A; cod capitol 98.03.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.03.00 pentru deficit.
(3)La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(4)La data de 11 ianuarie 2016, unităţile Trezoreriei Statului închid şi conturile de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului Apărării Naţionale, prin contul 81.02.A.99.03.00 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" care se deschide pe numele acestora. La aceeaşi dată se închide şi contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat 22.A.21.07.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat" al Casei de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale prin contul 81.02.A.99.03.00 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele acesteia.
6.2.2.Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 sunt următoarele:
- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

22.A

"Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

81.02.A

"Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

81.02.A

"Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat"

=

25.A

"Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

6.2.3.Pentru operaţiunile înregistrate în contul 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.
6.2.4.În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid, la data de 15 ianuarie 2016, prin contul 81.02.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015".
6.3.Dispoziţii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetul asigurărilor sociale de stat
6.3.1._
(1)La data de 12 ianuarie 2016, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschise la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2015, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.A.98.04.00 sau 81.01.A.99.04.00 şi, respectiv, 81.02.A.98.03.00 sau 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.
(2)Casele judeţene de pensii au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 81.01.A.98.04.00, 81.01.A.99.04.00, 81.02.A.98.03.00 şi 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 13 ianuarie 2016, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.
6.3.2.Până la data de 12 ianuarie 2016, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
6.3.3.Transferarea rezultatului execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 în contul Casei Naţionale de Pensii Publice.
6.3.3.1.La data de 14 ianuarie 2016, casele judeţene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrat la finele anului 2015 în contul 81.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2015" şi, respectiv, 81.02.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015" deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:
- soldul creditor al contului 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se virează în contul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
- soldul debitor al contului 81.01.A "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Naţionale de Pensii Publice.
În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
6.3.3.2.La data de 12 ianuarie 2016, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului Apărării Naţionale transferă rezultatul execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat în contul 81.02.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015" deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti astfel:
- soldul debitor al contului 81.02.A "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Naţionale de Pensii Publice.
În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
6.4._
(1)Casa Naţională de Pensii Publice centralizează până la data de 13 ianuarie 2016 soldul execuţiei de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2015 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Pensii Publice cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 14 ianuarie 2016, ca operaţiune a anului 2015, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.A.42.24.00 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stai" în contul 23.A.56.02.00.51.01.07 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(2)În cazul în care se înregistrează deficit, acesta se preia la data de 15 ianuarie 2016 de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.A.99.03.00 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat".
(3)În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
6.5.La data de 15 ianuarie 2016 excedentul sau deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale înregistrat în contul 81.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2015" se virează/se preia de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01.A.98.04.00 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale". În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), Sa rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
CAPITOLUL VII: Încheierea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
7.1.Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
7.1.1._
(1)La data de 11 ianuarie 2016, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, operaţiune efectuată cu data de 31 decembrie 2015.
(2)Conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se închid prin debitul/creditul contului 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", după caz, şi se codifică astfel: simbol cont 86.01.A; cod capitol 98.11.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.11.00 pentru deficit.
(3)În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid prin contul 86.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2015".
(4)Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:
- pentru închiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:

%

28.A.20.06.00

"Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale"

28.A.31.04.00

"Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale"

28.A.36.12.00

"Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale"

=

86.01.A

"Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:

86.01.A

"Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale"

=

29.A.64

"Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

NOTE:
- Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.
- Contul 86.01.A"Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.
7.1.2.Pentru operaţiunile efectuate la pct. 7.1.1 în contul 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.
7.2.Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj
7.2.1._
(1)La data de 11 ianuarie 2016, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului sistemului asigurărilor pentru şomaj reflectată în conturile 29.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi conturile 28.A "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.1.1 şi 7.2.4.
(2)Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, şi se codifică astfel: simbol cont 86.02.A; cod capitol 98.10.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.10.00 pentru deficit.
7.2.2.Operaţiunile contabile care se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct.7.1.1 sunt următoarele:
- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:

28.A

"Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

86.02.A

"Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:

86.02.A

"Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj"

=

29.A

"Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

7.2.3.Pentru operaţiunile înregistrate în contul 86.02.A "Excedent/Deficit al bugetului sistemului asigurărilor pentru şomaj" unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.
7.2.4.În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid, la data de 15 ianuarie 2016, prin contul 86.02.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015".
7.3.Dispoziţii comune sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
7.3.1._
(1)La data de 12 ianuarie 2016 unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în/din contul 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" deschise la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ pe numele agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2015, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.01.A.98.11.00 sau 86.01.A.99.11.00 şi, respectiv, 86.02.A.98.10.00 sau 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contabilitatea proprie a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.
(2)Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 86.01.A.98.11.00, 86.01.A.99.11.00 şi, respectiv, 86.02.A.98.10.00, 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 13 ianuarie 2016, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.
7.3.2.Transferarea rezultatului execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2015 în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
7.3.2.1._
(1)Până la data de 12 ianuarie 2016, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2015 în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5 prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti şi, respectiv, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(2)În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 31 decembrie 2015.
7.3.2.2.La data de 14 ianuarie 2016, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, rezultatul execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrate, la finele anului 2015, în conturile 86.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2015" şi, respectiv, 86.02.A.00.00.00 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015", deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:
- soldul creditor al conturilor 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi/sau 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
- soldul debitor al conturilor 86.01.A "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 31 decembrie 2015.
7.4._
(1)Rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj la finele anului 2015 se preia/se virează la data de 15 ianuarie 2016 de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 86.02.A.99.10.00 "Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 86.02.A.98.10.00 "Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în cazul în care acesta înregistrează excedent.
(2)În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
7.5.La data de 15 ianuarie 2016, excedentul sau deficitul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrat în contul 86.01.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2015" se virează/se preia de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.01.A.98.11.00 "Excedentul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale". În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
CAPITOLUL VIII: Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
8.1._
(1)Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat râmase neutilizate se restituie, până la data de 6 ianuarie 2016, în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.
(2)Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între subvenţiile primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26.A.42.53.00 "Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.
(3)Restituirea se efectuează din contul 26.A.42.53.00 "Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii" în contul de cheltuieli bugetare corespunzător din care sumele au fost încasate, deschis pe numele Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la "Data emiterii" se va înscrie data de 31 decembrie 2015.
8.2._
(1)Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii rămase neutilizate se restituie până la data de 6 ianuarie 2016 în contul din care acestea au fost încasate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie data de 31 decembrie 2015.
(2)Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între sumele primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26.A.43.12.00 "Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.
8.3.În conformitate cu prevederile art. 265 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015 nu se constituie fond de rezervă din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
8.4._
(1)La data de 11 ianuarie 2016 unităţile Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reflectată în conturile 26.A "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27.A "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" prin debitul/creditul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.
(2)Contul 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se codifică astfel: simbol cont sintetic 87.A; cod capitol 98.00.00 pentru excedent şi, respectiv, 99.00.00 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.
(3)Închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se efectuează la data de 14 ianuarie 2016, prin debitul/creditul contului 87.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015" deschis pe numele acesteia.
8.5.La data de 12 ianuarie 2016 unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2015, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.A.98.00.00 sau 87.A.99.00.00, după caz, deschis la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări sociale de sănătate judeţene.
8.6._
(1)Conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili şi pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a municipiului Bucureşti. Fac excepţie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate colectate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se închid prin creditul contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele acesteia.
(2)Până la data de 12 ianuarie 2016, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti sau la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
8.7.Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

26.A

"Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

87.A

"Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

87.A

"Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

=

27.A

"Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

8.8.La data de 14 ianuarie 2016, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat, la finele anului 2015, în contul 87.A.00.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:
- soldul creditor al contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se virează în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
- soldul debitor al contului 87.A "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
8.9._
(1)Casa Naţională de Asigurări de Sănătate centralizează până la data de 13 ianuarie 2016 soldul execuţiei de casă a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2015 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 14 ianuarie 2016, ca operaţiune a anului 2015, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 26.A.42.26.00 "Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare" în contul 23.A.56.04.00.51.01.11 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate-Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(2)Sumele încasate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, şi neutilizate până la finele anului 2015 nu se iau în calcul la regularizarea subvenţiilor primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare prevăzute la alin. (1) şi se reflectă în rezultatul execuţiei acestui buget la finele anului 2015, urmând a fi utilizate potrivit prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2016.
(3)Rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2015 se preia/se virează la data de 15 ianuarie 2016 de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 87.A.99.00.00 "Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 87.A.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în cazul în care acesta înregistrează excedent.
(4)În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) - (3), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
CAPITOLUL IX: Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu
9.1._
(1)Sumele reprezentând timbru de mediu pentru autovehicule, înregistrate în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.0900 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", se virează la data de 30 decembrie 2015 de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Statului a Sectorului 6.
(2)Eventualele sume încasate în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule" în perioada 30 - 31 decembrie 2015, după efectuarea operaţiunii de la alin. (1), se virează la data de 4 ianuarie 2016 în contul 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, şi se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2015, cu data de 31 decembrie 2015.
9.2.Cota din veniturile Fondului pentru mediu prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă veniturilor Fondului pentru mediu încasate în luna decembrie se transferă de Administraţia Fondului pentru Mediu din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului propriu al Administraţiei Fondului pentru Mediu până la data de 5 ianuarie 2016. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operaţiune, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
9.3.În situaţia în care în cursul anului 2015, prin decizie a ordonatorului de credite au fost transferate sume din contul 80.I.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" în contul de venituri al Fondului pentru mediu 20.I.40.15.03 "Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent", acestea se restituie la data de 6 ianuarie 2016 în contul din care au fost transferate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operaţiune, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
9.4.La data de 6 ianuarie 2016, Trezoreria Statului a Sectorului 6 încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2015 reflectată în conturile 20.I. "Venituri ale Fondului pentru mediu" şi 23.I. "Cheltuieli ale Fondului pentru mediu" prin debitul/creditul contului 80.I.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2015", după caz, care se deschide pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
9.5.Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea Trezoreriei Statului a Sectorului 6 pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu sunt următoarele:
- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu:

80.I.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu"

=

23.I

"Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu:

20.I*)

"Veniturile bugetului Fondului pentru mediu" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.I.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu"

*) În operaţiunea de închidere a conturilor de venituri bugetare nu se include contul 20.I.40.15.03 "Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent".

9.6._
(1)Excedentul bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2015 înregistrat în contul 80.I.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru Mediu pe anul 2015" se virează de Administraţia Fondului pentru Mediu cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 80.I.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" deschis pe codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu.
(2)Operaţiunea de la alin. (1) se efectuează până la data de 8 ianuarie 2016, la rubrica "Data emiterii" din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) înscriindu-se data de 31 decembrie 2015.
9.7.Eventualul deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2015 rezultat ca urmare a operaţiunilor prevăzute la pct. 9.2 şi 9.3 se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, potrivit următoarei operaţiuni contabile:

80.I.98.00.00

"Excedent al bugetului Fondului pentru mediu"

=

80.I.99.00.00

"Deficit al bugetului Fondului pentru mediu"

În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se dispune acoperirea se va înscrie data de 31 decembrie 2015.
CAPITOLUL X: Încheierea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice şi a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice
10.1.Sumele primite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor în anul 2015 de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului acestei instituţii publice şi vor fi utilizate în anul 2016 cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
10.2.În situaţia în care până la data de 30 decembrie 2015 instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi instituţiile publice autonome, exclusiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi instituţiile publice care gestionează bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, beneficiare nu au angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, vor proceda la restituirea acestora, cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite.
10.3._
(1)Ordonatorii secundari şi/sau terţiari de credite ai bugetelor instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii care au primit în cursul anului 2015 subvenţii din bugetele ordonatorilor de credite ierarhic superiori regularizează până la data de 30 decembrie 2015 excedentele rezultate din execuţia bugetelor respective, în limita sumelor primite de la aceştia, dacă legea nu prevede altfel.
(2)Sumele care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) se restituie din contul de venituri bugetare în care acestea au fost încasate, în contul ordonatorului de credite ierarhic superior din care au fost primite.
(3)La stabilirea excedentelor care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul sumele rezervate în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, aferente donaţiilor şi sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2015, sumele reprezentând prefinanţări şi avansuri acordate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare în anul 2015 rămase neutilizate la finele anului, sumele din excedentul anului precedent utilizate în anul 2015 pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi/sau pentru efectuarea de cheltuieli, precum şi sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi ce se restituie în contul instituţiei publice ierarhic superioare.
10.4.Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetelor instituţiilor publice autonome din sectorul administraţiei publice centrale, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice şi a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale.
După efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", instituţiile publice şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice respective la finele anului.
10.4.1. _
(1)În vederea determinării excedentului/deficitului anului 2015 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv al instituţiilor publice care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare şi bugetele privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale, pe numele acestora se deschid următoarele conturi de excedente/deficite: 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015", 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015", 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2015" şi 86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015".
(2)Conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare se închid prin conturile prevăzute la alin. (1) după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent".
10.4.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:
a)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli

80.F.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015"

=

23.F

"Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015"

=

23.G

"Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015"

=

29.G

"Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

80.H.00.00.00 Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015"

=

23.H

"Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din bugetul privind activitatea de privatizare" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare

80.E.00.00.00

"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2015"

=

23.E

"Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

b)reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor respective. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ai bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale care gestionează bugete privind activitatea de privatizare sau care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent" în conturile corespunzătoare de excedente bugetare;
c)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a instituţiilor care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare sau care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii (exclusiv conturile aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent"):

20.F

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din venituri proprii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.F.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015"

20.G

"Veniturile bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.G.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publica centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015"

28.G

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

86.02.G.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015"

20.H

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate din bugetul privind activitatea de privatizare" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015"

20.E

"Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2015"

d)În situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice centrale pe anul 2015, înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015", 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015", 86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015", 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015" şi 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de notă contabilă de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în conturile 80.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii", 80.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii", 80.H.98.00.00 "Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală", 80.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală" şi 86.02.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj", după caz;
e)În situaţia în care după efectuarea operaţiunilor de închidere, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale, înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015", 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015", 86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015", 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015" şi 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată, astfel:
- din contul 80.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii" în contul 80.F.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015" - în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice centrale;
- din contul 80G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii" în contul 80.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015" - în cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice centrale;
- din contul 86.02.G.98.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015" în contul 86.02.G.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015" - în cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj;
- din contul 80.H.98.00.00 "Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală" în contul 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", în cazul instituţiilor publice care gestionează bugetul privind activitatea de privatizare;
- din contul 80.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală" în contul 80.E.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", în cazul instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale care gestionează bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
10.4.3. _
(1)În cazul bugetului privind activitatea de privatizare gestionat în anul 2015 de către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie care s-a desfiinţat şi a cărui execuţie bugetară pe anul 2015 a rămas evidenţiată pe codul său de identificare fiscală, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare se efectuează de către Trezoreria Statului Sector 1 la solicitarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri potrivit precizărilor de la pct. 10.4.2 lit. a) şi c).
(2)Operaţiunea prevăzută la pct. 10.4.2 lit. b) privind reîntregirea excedentului anului precedent al bugetului privind activitatea de privatizare cu sumele utilizate de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie din excedentul anului precedent se efectuează de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma corespunzătoare din contul 20.H.40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent", codificat cu codul de identificare fiscală al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie în contul corespunzător de excedent bugetar 80.H.98.00.00 "Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală", codificat cu codul de identificare fiscală al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.
(3)Deficitul curent al bugetului privind activitatea de privatizare gestionat de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, după efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2), se acoperă din excedentul anilor precedenţi preluat de Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, prin decizie a ordonatorului principal de credite, emisă până la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată, astfel: din contul 80.H.98.00.00 "Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală" (cod de identificare fiscală D.P.A.P.S.) în contul 80.H.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015" (cod de identificare fiscală al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie).
10.4.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetelor instituţiilor publice autonome din sectorul administraţiei publice centrale, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice centrale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.
10.4.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
10.5.Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale.
După efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor instituţiilor respective la finele anului.
10.5.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:
10.5.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel:
- prin conturile 82.E.98.96.00 "Excedent ai bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare", 82.F.98.96.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare" şi 82.G.98.96.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.01 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare", este mai mare decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de funcţionare;
- prin conturile 82.E.99.96.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare", 82.F.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare" şi 82.G.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.01 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare", este mai mic decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de funcţionare.
10.5.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare ale secţiunii de funcţionare:
a)Închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare:

82.E.98.96.00

"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare"/ 82.E.99.96.00

"Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare"

=

24.E

"Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

82.F.98.96.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare"/

82.F.99.96.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare"

=

24.F

"Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

82.G.98.96.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare"/ 82.G.99.96.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare"

=

24.G

"Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

b)reîntregirea excedentului secţiunii de funcţionare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.01 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare" în conturile corespunzătoare de excedente bugetare ale secţiunii de funcţionare;
c)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (exclusiv conturile aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 40.15.01 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare"):

21.E

"Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.E.98.96.00

"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare"/ 82.E.99.96.00

"Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare"

21.F

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.F.98.96.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare"/

82.F.99.96.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare"

21.G

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.G.98.96.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare"/

82.G.99.96.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare"

10.5.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:
10.5.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel:
- prin contul 82.E.98.97.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare", 82.F.98.97.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare" şi 82.G.98.97.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare", este mai mare decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de dezvoltare;
- prin contul 82.E.99.97.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare", 82.F.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare" şi 82.G.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare", după caz, în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare", este mai mic decât cheltuielile bugetare ale secţiunii de dezvoltare.
10.5.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
a)Închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

82.E.98.97.00

"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"/

82.E.99.97.00

"Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"

=

24.E

"Cheltuieli ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

82.F.98.97.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare"/

82.F.99.97.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare"

=

24.F

"Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

82.G.98.97.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare"/

82.G.99.97.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare"

=

24.G

"Cheltuieli ale bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

b)reîntregirea excedentului secţiunii de dezvoltare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi de ordonatorii de credite ai instituţiilor publice care gestionează bugete ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă acestea, din sectorul administraţiei publice locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare", în contul de excedent bugetar al secţiunii de dezvoltare;
c)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a conturilor de venituri ale bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale (exclusiv contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare"):

21.E

"Veniturile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.E.98.97.00

"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"/

82.E.99.97.00

"Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"

21.F

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

 

82.F.98.97.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare"/

82.F.99.97.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare"

21.G

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.G.98.97.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare"/

82.G.99.97.00

"Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare"

10.5.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale:
a)În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale pe bază de notă contabilă, astfel:

82.E.98.96.00

"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare"/

82.E.98.97.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"

=

82.E.98.00.00

"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală"

82.F.98.96.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare"/

82.F.98.97.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare"

=

82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii"

82.G.98.96.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare"/

82.G.98.97.00

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare"

=

82.G.98.0000

"Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii"

b)În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată, astfel:
- din contul 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală" în contul 82.E.99.96.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de funcţionare"/82.E.99.97.00 "Deficit al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare", în cazul instituţiilor publice din administraţia publică locală care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii;
- din contul 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii" în contul 82.F.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de funcţionare"/82.F.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii - secţiunea de dezvoltare", în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale;
- din contul 82.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii" în contul 82.G.99.96.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare"/82.G.99.97.00 "Deficit al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate din venituri proprii şi subvenţii - secţiunea de dezvoltare", în cazul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale.
10.5.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii din sectorul administraţiei publice locale şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul administraţiei publice locale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.
10.5.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
CAPITOLUL XI: Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora
11.1.Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituţiile publice, altele decât cele din sectorul administraţiei publice locale
11.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid, în funcţie de modul de aprobare a bugetelor respective, astfel:
a)prin contul de excedent/deficit, în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, potrivit prevederilor de la pct. 11.1.2;
b)prin contul 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică centrală", în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri, iar sursele de finanţare a cheltuielilor au fost evidenţiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";
c)prin conturile prevăzute la lit. a) şi b), în situaţia în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile.
11.1.2. _
(1)În vederea determinării excedentului/deficitului anului 2015 al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe numele instituţiilor publice se deschid următoarele conturi de excedente/deficite 80.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", 81.02.D.00.00.0 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015" şi 86.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015"; 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015".
(2)Conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare se închid prin contul de excedent/deficit prevăzut la alin. (1), după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent".
11.1.3. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:
a)Închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli

80.D.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015"

=

23.D

"Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

81.02.D.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015"

=

25.D

"Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

86.02.D.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015"'

=

29.D

"Cheltuieli din fonduri externe nerambursabila ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015"

=

27.D

"Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

b)Reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2015, pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor respective. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituţiilor publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent" în conturile corespunzătoare de excedente bugetare.
c)Închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice (exclusiv contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 "Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent"):

20.D

"Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

80.D.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015"

22.D

"Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

81.02.D.00.00.00

"Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015"

28.D

"Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

86.02.D.00,00.00

"Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015"

26.D

"Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015"

d)În situaţia în care după efectuarea operaţiunilor de închidere bugetul fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice pe anul 2015 înregistrat în conturile 80.D.00.0000 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", 81.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015" şi 86.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015" şi 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015" prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de titularii conturilor, în conturile 80.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală", 81.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat", 86.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 87.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", după caz. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operaţiuni, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
e)În situaţia în care după efectuarea operaţiunilor de închidere bugetul fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice pe anul 2015 înregistrat în conturile 80.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", 81.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015", 86.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015" şi 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015" prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de titularul contului, prin care se virează astfel:
- din contul 80.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică centrală" în contul 80.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituţiilor publice din administraţia publică centrală pe anul 2015", în cazul instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale;
- din contul 81.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat" în contul 81.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015", în cazul instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat;
- din contul 86.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj" în contul 86.02.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015", în cazul instituţiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru şomaj;
- din contul 87.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în contul 87.D.00.00.00 "Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015", în cazul instituţiilor publice din sectorul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operaţiuni, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2015.
11.1.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.
11.1.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
11.2.Stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice locale.
11.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit, codificate astfel:
- contul de excedent: 82.D.98.97.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare". Acest cont se utilizează în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare", este mai mare decât cheltuielile aferente acestei surse;
- contul de deficit: 82.D.99.97.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare". Acest cont se utilizează în situaţia în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare", este mai mic decât cheltuielile aferente acestei surse;
11.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:
a)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:

82.D.98.97.00

"Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"/

82.D.99.97.00

"Deficit al fondurilor externe ne ram bursa bile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"

=

24.D

"Cheltuieli ale fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

b)reîntregirea excedentului secţiunii de dezvoltare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2015 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Această operaţiune se efectuează de către ordonatorii de credite din administraţia publică locală pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare", în conturile corespunzătoare de excedente bugetare ale secţiunii de dezvoltare;
c)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală (exclusiv contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 "Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare"):

21.D

"Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

82.D.98.97.00

"Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"/

82.D.99.97.00

"Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"

11.2.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală
a)În situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de către titularul coltului, astfel:

82.D.98.97.00

"Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"

=

82.D.98.00.00

"Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală"

b)În situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite emisă până la data de 8 ianuarie 2016 inclusiv, la care se anexează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată astfel:
- din contul 82.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" în contul 82.D.99.97.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală - secţiunea de dezvoltare"
11.2.4. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice din administraţia publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezorerie Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.
11.2.5. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen da o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
11.3.Instituţiile publice din sectorul administraţiei publice locale închid conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe, astfel:
- prin contul 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală";
- prin contul 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală".
11.3.1. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare:
a)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală

50.71.03

"Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor-sectorul administraţia publică locală"

=

24.B

"Cheltuieli din credite externe ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

50.71.02

"Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală"

=

24.C

"Cheltuieli din credite interne ale instituţiilor publice din administraţia publică locală" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

b)închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală

21.B

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - credite externe" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

50.71.03

"Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală"

21.C

"Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală - credite interne" (analitice potrivit clasificaţiei bugetare)

=

50.71.02

"Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţia publică locală"

11.3.2. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului creditelor interne şi bugetului creditelor externe ale instituţiilor publice din sectorul administraţia publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.
11.3.3. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
CAPITOLUL XII: Dispoziţii finale
12.1.Unităţile Trezoreriei Statului vor elibera instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea extrase de cont cu operaţiunile efectuate până la data de 31 decembrie 2015 şi vor solicita acestora confirmarea scrisă a concordanţei soldurilor conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi, după caz, cu cele din evidenţa proprie, până la data de 8 ianuarie 2016. În cazul în care nu se respectă acest termen, unităţile Trezoreriei Statului nu vor efectua plăţi din conturile instituţiilor publice respective.
12.2.Instituţiile publice au obligaţia ca în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie a anului 2016 să confirme unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi. Eventualele diferenţe între soldurile conturilor din contabilitatea instituţiilor publice şi cea a unităţilor Trezoreriei Statului vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuţiei bugetare, la finele anului 2015, cu diferenţe.
12.3.Este interzis instituţiilor publice să păstreze la finele anului sume în conturi deschise la instituţii de credit, cu excepţia sumelor prevăzute în prezentele norme metodologice sau a celor pentru care se prevede astfel prin acte normative în vigoare sau acorduri de finanţare în vigoare.
12.4.Codurile IBAN aferente subdiviziunilor de venituri bugetare prevăzute la art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/Portal ANAF/Asistenţă contribuabili/Conturile IBAN.
12.5.Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu are caracter de infracţiune, se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.
12.6.Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2015 este prevăzut în anexa nr. 1 "Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2015", care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 1: Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2015

Nr. crt.

Denumirea operaţiunilor

Data-limită pentru efectuarea operaţiunilor

0

1

2

I. Operaţiuni în numerar

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială

până la 30 decembrie 2015

2

Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestora

până la 30 decembrie 2015

3

Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale - din perioada 31 decembrie 2015-3 ianuarie 2016

4 ianuarie 2016

4

Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice

până la 31 decembrie 2015, ora 10,30

5

Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar

până la 31 decembrie 2015, ora 10,30

6

Restituiri de sume în numerar către contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule)

până la 31 decembrie 2015, ora 10,30

II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament

1

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti

până la 31 decembrie 2015, ora 10,00

2

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit

până la 31 decembrie 2015, ora 10,00

3

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti

până la 31 decembrie 2015, ora 10,00

4

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 31 decembrie 2015, ora 10,00

5

Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 31 decembrie 2015, ora 10,00

6

Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit

până la 31 decembrie 2015, ora 10,00 (pentru plăţi de mică/mare valoare)

7

Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operaţiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale

până la 31 decembrie 2015, ora 10,00

III. Închiderea execuţiei bugetelor locale

1

a) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (1) şi (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete

b) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (3) din normele metodologice primite de bugetele locale

30 decembrie 2015

29 decembrie 2015

2

Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016

IV. Închiderea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

1

Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi 81.02.A. "Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02.A. "Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele caselor judeţene de pensii

12 ianuarie 2016 (ca operaţiune a anului 2015)

2

Virarea/Încasarea de către casele de pensii judeţene/a municipiului Bucureşti a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul Casei Naţionale de Pensii Publice

14 ianuarie 2016 (ca operaţiune a anului 2015)

V. Închiderea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

1

Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01.A. "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02.A. "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în/din conturile 86.01.A. "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02.A. "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" deschise pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene

12 ianuarie 2016 (ca operaţiune a anului 2015)

2

Virarea/Încasarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, a rezultatului execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

14 ianuarie 2016 (ca operaţiune a anului 2015)

VI. Închiderea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1

Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87.A. "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87.A. "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene

12 ianuarie 2016 (ca operaţiune a anului 2015)

2

Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

14 ianuarie 2016 (ca operaţiune a anului 2015)

ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2015 în contul "Sume de mandat şi în depozit" deschis la Trezoreria Statului

Nr. crt.

Denumirea operaţiunilor

Instituţiile care efectuează operaţiunile

0

1

2

1

Cotizaţii pentru sport reţinute de la personal, contribuţii ale cadrelor pentru hrană şi acţiuni social-culturale

unităţile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

2

Drepturi băneşti ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare

penitenciare

3

Drepturi de personal, burse şi pensii, beneficii de asistenţă socială, alocaţii pentru şomaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, ordonanţate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare

instituţii publice

4

Sume încasate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în conturile 50.05.12 şi 50.05.13, neridicate de beneficiari

Casa Naţională de Pensii Publice, casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale

5

Sume depuse în numerar de angajaţi reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate

ordonatorii principali de credite

6

Garanţii depuse de operatorii economici la instituţiile publice pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor de sarcini, garanţii de bună execuţie încasate în numerar de către instituţiile publice şi depuse în contul deschis la unităţile Trezoreriei Statului, alte garanţii constituite conform legii

instituţii publice

7

Operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului

instituţii publice

8

Donaţii şi sponsorizări primite de instituţiile publice, în luna decembrie 2015, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri şi cheltuieli şi nu au mai putut fi utilizate în anul 2015

instituţii publice

9

A. Taxe pentru Monitorul Oficial al României şi fondul de lichidare

B. Echivalentul în lei al sumelor provenite din fondurile financiare aferente conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF) organizate de România

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi unităţile subordonate

10

Sume încasate de la personal reprezentând cotizaţii pentru sindicat

instituţii publice

11

Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sancţiunea contravenţională pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere

Titularul contului 50.05 "Sume de mandat şi în depozit"

12

Subvenţii reţinute în condiţiile art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată

Autoritatea Electorală Permanentă

13

Sume reţinute de la angajaţi reprezentând popriri asigurătorii

instituţii publice

14

Sume alocate şi rămase neutilizate conform art. 3 alin. (54) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, aprobată prin Legea nr. 165/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Apărării Naţionale

15

Sumele aflate la finele anului bugetar în soldurile conturilor 50.05.24 şi 50.06.05 reprezentând sume datorate de a treia persona ori de cel păgubit indisponibilizate conform prevederilor art. 249 şi 254 din Codul de procedură penală

instituţii publice

16

Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.06.03 "Sume de mandat şi sume în depozit aferente despăgubirilor" şi 50.06.04 "Disponibil din sume de mandat şi în depozit - sume colectate de consiliile judeţene conform OUG nr. 53/2006"

instituţii publice locale

NOTA:
Păstrarea de către instituţiile publice prevăzute în anexă de sume în contul "Sume de mandat şi în depozit" la finele anului nu este obligatorie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 950 din data de 22 decembrie 2015