ORDIN nr. 3753 din 3 noiembrie 2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare
Având în vedere:
- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
- necesitatea monitorizării indicatorilor relevanţi stabiliţi pentru măsurile preventive nr. 1 şi 5 din cuprinsul Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare, precum şi necesitatea îndeplinirii activităţilor prevăzute la măsura 1.1.5 din Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015;
- necesitatea îndeplinirii activităţilor prevăzute de condiţionalitatea nr. 4 I. "Prevenirea faptelor de corupţie", măsura 4 "Monitorizarea respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraţia publică", etapa 4.2 "Stabilirea metodelor de colectare a informaţiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcţionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora şi prezentarea lor într-un format unic" şi etapa 4.3 "Colectarea informaţiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi a sancţiunilor luate împotriva funcţionarilor publici, în particular a celor din administraţia publică de la nivel local. Pregătirea şi diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale", cuprinse în Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezentul ordin reglementează procesul de monitorizare de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, a respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum şi a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
(2)În înţelesul prezentului ordin, procesul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se desfăşoară cu respectarea următoarelor etape:
a)reglementarea cadrului metodologic privind completarea şi transmiterea periodică către Agenţie a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
b)elaborarea de către Agenţie a rapoartelor de monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
c)stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, în condiţiile prezentului ordin.
(3)Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condiţiilor necesare îmbunătăţirii procesului de monitorizare şi evaluarea implementării normelor de conduită şi a efectelor procedurilor disciplinare în sistemul funcţiei publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea facilitării prelucrării datelor şi a creşterii obiectivităţii şi calităţii procesului de analiză.
Art. 2
În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)consilier de etică - funcţionarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
b)norme de conduită - normele de conduită profesională a funcţionarilor publici, reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicată;
c)proceduri disciplinare - activităţile de cercetare administrativă desfăşurate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Prezentul ordin se aplică următoarelor autorităţi şi instituţii publice:
a)autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală;
b)instituţiilor prefectului şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;
c)autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice subordonate.
(2)Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezentul ordin prin consilierii de etică şi preşedinţii comisiilor de disciplină, potrivit responsabilităţilor exprese ale acestora prevăzute de prezentul ordin.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni generale privind procesul de monitorizare
SECŢIUNEA 1: Termene şi instrucţiuni generale privind procesul de raportare
Art. 4
(1)Procesul de raportare este format din completarea şi transmiterea către Agenţie a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum şi a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
(2)Procesul de raportare se realizează în mod unitar, în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest sens de către Agenţie pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - secţiunea "consilier de etică".
Art. 5
(1)Procesul de raportare începe cu 20 de zile calendaristice înainte de sfârşitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.
(2)Procesul de raportare se finalizează în termen de 20 de zile calendaristice de la sfârşitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.
Art. 6
(1)Procesul de raportare se realizează de către consilierii de etică.
(2)În vederea realizării procesului de raportare consilierii de etică au obligaţia de a se înregistra în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest sens de către Agenţie pe pagina de internet www.antp.gov.ro - secţiunea "consilier de etică". Înregistrarea este prealabilă procesului de raportare.
(3)Procedura privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se postează pe pagina de internet www.anfp.gov.ro
SECŢIUNEA 2: Termene şi instrucţiuni generale privind procesul de elaborare a rapoartelor de monitorizare
Art. 7
Informaţiile privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice completate şi transmise potrivit prevederilor prezentului ordin şi ale procedurii elaborate în acest sens potrivit art. 6 alin. (3) sunt centralizate şi prelucrate de Agenţie pe baza unor programe informatice.
Art. 8
(1)Pe baza informaţiilor completate şi transmise privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum şi a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Agenţia elaborează rapoarte de monitorizare semestriale, pe care le publică pe pagina de internet a instituţiei, după cum urmează:
a)în luna octombrie, pentru semestrul I al anului în curs;
b)în luna aprilie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent.
(2)Agenţia poate prezenta în cuprinsul rapoartelor de monitorizare semestriale prevăzute la alin. (1) şi lista instituţiilor şi autorităţilor publice care nu au completat şi transmis de două ori consecutiv informaţiile privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum şi a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
SECŢIUNEA 3: Responsabilităţi specifice privind procesul de raportare
Art. 9
Consilierii de etică sunt persoanele de contact în relaţia cu Agenţia şi au următoarele responsabilităţi:
a)completează şi transmit trimestrial informaţiile privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici;
b)transmit semestrial informaţiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art. 10
(1)Preşedinţii comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 3, 6, 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările ulterioare, au următoarele responsabilităţi:
a)completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, informaţiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
b)transmit consilierilor de etică din autorităţile şi instituţiile publice la nivelul cărora sunt constituite comisiile de disciplină sau, după caz, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea secretarii comisiilor de disciplină, în condiţiile şi la termenele reglementate, informaţiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
(2)Compartimentele de resurse umane şi preşedinţii comisiilor de disciplină au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor de etică datele necesare completării şi transmiterii informaţiilor către Agenţie, în condiţiile şi la termenele reglementate.
Art. 11
Colectarea internă a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se realizează potrivit procedurilor existente la nivelul fiecărei autorităţi şi instituţii publice.
SECŢIUNEA 4: Reguli şi responsabilităţi privind evaluarea şi îmbunătăţirea procesului de implementare
Art. 12
(1)Evaluarea şi îmbunătăţirea procesului de implementare a prezentului ordin se realizează după cum urmează:
a)la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora şi a soluţiilor considerate adecvate pentru creşterea calităţii implementării prezentului ordin;
b)la nivelul Agenţiei, pe baza analizei generale a procesului de monitorizare desfăşurat în condiţiile prezentului ordin.
(2)Pentru asigurarea calităţii procesului de monitorizare, Agenţia poate posta pe pagina de internet a instituţiei la adresa www.anfp.gov.ro recomandări privind îmbunătăţirea procesului de raportare sau, după caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agenţia le efectuează cu privire la aplicarea prezentului ordin şi la desfăşurarea procesului de implementare.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 13
Agenţia recomandă consiliilor judeţene să acorde sprijinul necesar primăriilor comunelor care nu au acces la mijloace de comunicare informatică, la cererea acestora, în vederea îndeplinirii procesului de raportare a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art. 14
(1)În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004, republicată, precum şi pentru a se asigura consolidarea rolului instituţional al consilierului de etică, Agenţia recomandă autorităţilor şi instituţiilor publice următoarele:
a)desemnarea consilierului de etică să se facă, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane;
b)calitatea de consilier de etică să nu fie atribuită conducătorului compartimentului de resurse umane;
c)persoana desemnată consilier de etică să nu fie membru al comisiei de disciplină;
d)atribuţiile funcţionarului public desemnat consilier de etică să fie revizuite astfel încât atribuţiile corespunzătoare calităţii de consilier de etică să aibă o pondere proporţională cu importanţa şi volumul activităţii de consiliere etică şi de monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice;
e)să sprijine activitatea consilierului de etică;
f)să asigure condiţiile necesare participării consilierului de etică la programe de perfecţionare profesională având tematici precum etică, conduită şi integritate, măsuri anticorupţie şi comunicare;
g)să asigure condiţiile necesare participării consilierului de etică la dezbaterile şi evenimentele organizate de Agenţie în vederea dezvoltării reţelei consilierilor de etică.
(2)Tematicile programelor de perfecţionare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agenţie domenii prioritare de instruire a consilierilor de etică.
(3)Tematicile programelor de perfecţionare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autorităţile şi instituţiile publice pot identifica şi alte tematici pentru perfecţionarea profesională a consilierilor de etică, în raport cu necesităţile de instruire ale acestora identificate în cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi cu oferta disponibilă a furnizorilor de formare profesională.
Art. 15
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu care revin consilierilor de etică, în ceea ce priveşte procesul de raportare în condiţiile şi în termenele reglementate prin prezentul ordin, constituie abatere disciplinară în temeiul art. 77 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 16
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 aprilie 2013.
Art. 17
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 12 noiembrie 2015