ORDIN nr. 4947 din 17 august 2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică
În temeiul prevederilor art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:
Art. 1
(1)În sensul prezentului ordin, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, după cum urmează:
I.A. Activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică include:
1.(i)cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generic;
2.(ii)dezvoltare experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
3.(iii)activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi a atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);
4.(iv)dezvoltarea tehnologică este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde:
a)cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
b)cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei, incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică.
II.B. Proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică este modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele alocate şi care conţine cel puţin următoarele elemente: scopul proiectului, domeniul de cercetare-dezvoltare, obiective, activităţi de cercetare-dezvoltare, perioada de desfăşurare, tipul sursei de finanţare (public/privat/naţional/extern), bugetul proiectului cu precizarea explicită a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii şi asimilate salariilor aferente personalului alocat pe proiect, categoria rezultatului, caracterul de noutate şi/sau inovativ al rezultatului.
(2)Următoarele activităţi nu se încadrează în categoria de activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile:
a)programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii;
b)modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;
c)cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;
d)acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;
e)activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;
f)activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;
g)studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;
h)prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;
i)activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;
j)servicii administrative şi de asistenţă generală care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii.
Art. 2
Angajaţii care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică în România în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detaşare încheiat cu/la o unitate/instituţie de drept public sau de drept privat, cuprinse în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;
b)angajatul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
c)angajatul a absolvit cel puţin ciclul I de studii universitare sau o formă de învăţământ superior de lungă durată şi deţine o diplomă de licenţă sau echivalentă, conferită de o instituţie acreditată de învăţământ superior din România, sau o diplomă obţinută la absolvirea studiilor universitare de licenţă la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, recunoscută şi echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
d)cheltuielile cu salariile şi asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
e)angajatorul are în obiectul de activitate şi activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.
Art. 3
(1)În cazul persoanelor fizice detaşate care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică în România, sarcina îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 şi a respectării prevederilor art. 4 revine plătitorului de venituri/entităţii la care angajatul desfăşoară în România activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile.
(2)Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească angajaţii detaşaţi în România sunt cele prevăzute pentru angajaţi la art. 2 şi 4 din prezentul ordin.
Art. 4
Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă sunt:
a)actul constitutiv sau, după caz, documentele de înfiinţare ale angajatorului;
b)organigrama angajatorului cu evidenţierea structurii de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. a);
c)copia diplomei de licenţă sau a actului echivalent, certificată pentru conformitate cu originalul;
d)document care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică conform prevederilor art. 1 lit. B;
e)copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau a oricărui altui document din care rezultă raportul juridic sau a actului de detaşare;
f)fişa postului;
g)fişa de pontaj asociată proiectului;
h)documentul în care se evidenţiază componentele aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul respectiv.
Art. 5
(1)Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă lunar, numai pentru veniturile obţinute în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, cuprinse în fiecare proiect în parte, în limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. În cazul în care în bugetul alocat proiectului sunt cuprinse şi sume reprezentând indemnizaţii de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
(2)În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, în vederea determinării venitului net luat în calculul pentru determinarea impozitului se procedează astfel:
a)se determină ponderea venitului brut lunar supus impunerii în totalul venitului brut care include atât venituri supuse impunerii, cât şi venituri scutite de la plata impozitului;
b)se stabilesc contribuţiile sociale obligatorii datorate/contribuţia individuală la bugetul de stat datorată potrivit legii prin aplicarea cotelor de contribuţii asupra bazei de calcul corespunzătoare atât veniturilor supuse impunerii, cât şi veniturilor scutite de la plata impozitului;
c)venitul net se calculează prin deducerea din venitul brut, care include atât veniturile supuse impunerii, cât şi veniturile scutite de la plata impozitului, a contribuţiilor sociale obligatorii/contribuţia individuală bugetul de stat datorată potrivit legii aferente/aferentă unei luni, determinate potrivit lit. b);
d)venitul net luat în calcul la determinarea impozitului se stabileşte proporţional cu ponderea venitului brut lunar supus impunerii determinată potrivit lit. a).
(3)Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care în cursul aceleiaşi luni contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, sunt aplicabile următoarele reguli:
a)venitul net luat în calcul la determinarea impozitului este cel stabilit potrivit prevederilor alin. (2) lit. d);
b)nivelul deducerii personale şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc numai în funcţie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii;
c)plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iii) şi (iv) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu se fracţionează în funcţie de nivelul veniturilor scutite.
(4)Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prin încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 82 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă chiar şi în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.
Art. 6
Pentru validarea încadrării activităţilor pentru care se acordă scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, angajatorul, angajatul sau autorităţile fiscale pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de experţi înscrişi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş Nicolae Pîslaru

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 16 septembrie 2016