ORDIN nr. 54 din 19 decembrie 2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 22 alin. (2) lit. d), art. 75 alin. (1) lit, c) şi d), art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2)În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexe (cu 4 zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe valoarea adăugată.
Art. 2
Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică consumatorilor finali, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de
eligibilitate, în conformitate cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate.
Art. 3
Tarifele la consumatorii finali nu includ accizele stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.
Art. 4
Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexele nr. 7-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:
a)după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
b)la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;
c)la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului;
d)la trecerea de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;
e)la trecerea de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;
f)la trecerea de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33;
g)la trecerea de la orice tip de tarif binom la tariful E1, în cazul consumatorilor de tip operator economic, pentru punctele de consum aferente sistemelor de irigaţii.
Art. 6
Pentru consumatorii finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care aleg tariful A şi deţin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim şi două cadrane, tariful de putere se aplică numai la puterea consumată în cadrul zonelor de vârf de seară.
Art. 7
Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotaţi cu contoare electronice. Aceştia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în funcţie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.
Art. 8
Tariful C se poate aplica numai consumatorilor la care sunt montate contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.
Art. 9
(1)În cazul tarifelor de tip binom diferenţiat de tip A33 sau A, dacă puterea măsurată depăşeşte cu peste 15% puterea contractată pe perioada orelor de" vârf sau orelor vârf de seară, diferenţa dintre puterea măsurată şi puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului pentru putere în zona de vârf (tariful A33) sau zona vârf de seară (tariful A).
(2)Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1) consumatorii de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egala cu 1 MVA pe ioc de consum.
Art. 10
În cazul consumatorilor de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, furnizorii de ultimă instanţă vor percepe consumatorilor penalităţi pentru erori de prognoză, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2009 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA, şi consumatorii vor asigura furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice.
Art. 11
(1)Obligaţiile de plată ale consumatorilor finali, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, pentru serviciul universal prestat de furnizorul de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, se stabilesc pe bază de tarife/preţuri calculate astfel:
a)tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanţă consumatorilor finali mici, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 100 kVA inclusiv, este cu 10% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;
b)tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanţă consumatorilor finali mari, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare cuprinsă între 100 kVA şi 1 MVA inclusiv, este cu 15% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;
c)preţul aplicat de furnizorul de ultimă instanţă consumatorilor finali foarte mari, alţii decât cei casnici si cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA, este cu 2,5% mai mare decât preţul de referinţă pentru această categorie de consumatori. La preţul rezultat se adaugă şi tarifele pentru serviciile de reţea, serviciile de sistem, operare piaţă şi costurile unitare de furnizare. Furnizorul va avea în vedere aceleaşi costuri unitare de furnizare a energiei electrice ca şi pentru consumatorii finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.
(2)La tarifele/preţurile rezultate după aplicarea regulilor menţionate la alin. (1) se vor adăuga accizele şi taxa pe valoarea adăugată.
Art. 12
Furnizorii impliciţi aplică în factura consumatorilor finali, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, un nou tarif de energie electrică activă denumit „Componenta de piaţă concurenţială" (CPC), calculat pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 13
Prevederile prezentului ordin referitoare la aplicarea CPC în facturile emise consumatorilor completează contractul-cadru de furnizare la tarife reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciţi consumatorilor finali, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici.
Art. 14
(1)Valoarea CPC stabilită conform prevederilor art. 12 se evidenţiază separat în factura transmisă consumatorilor. Factura de energie electrică trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a)rând separat în factura care conţine informaţiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat, precum şi toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de furnizorul de ultimă instanţă;
b)temeiul legal al aplicării în factură a tarifului CPC.
(2)La valoarea calculată conform prevederilor alin. (1) se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor legale.
Art. 15
Consumatorii finali, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, achită contravaloarea sumelor facturate de către furnizorul de ultimă instanţă cu care au încheiat contractul de furnizare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 12, la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.
Art. 16
(1)Se aprobă preţurile pentru energia electrică reactivă, conform tabelului nr. 4 din anexele nr. 1-6. Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(2)Veniturile care se obţin din facturarea energiei electrice reactive de către furnizorul de ultimă instanţă pe baza prevederilor contractului-cadru de furnizare a energiei electrice se transferă integral operatorului de reţea la care este racordat locul de consum, conform facturii emise de operatorul de reţea, în baza contractului de distribuţie/transport încheiat între acesta şi furnizorul de ultimă instanţă.
Art. 17
Furnizorii de ultimă instanţă vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea acestuia.
Art. 18
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 19
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA Nr. 1: TARIFELE pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A. (Zona Banat)
1.Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kV/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

148,5550

64,6415

0,5692

0,2919

0,2190

371,3875

161,5125

0,4524

0,2190

0,1753

783,3630

340,5085

0,3649

0,1753

0,1460

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

177,7915

77,2340

0,6278

0,3212

0,2483

444,2415

193,2310

0,4820

0,2483

0,1897

868,8460

377,6655

0,3941

0,2045

0,1605

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

182,1350

79,2050

0.7007

0,3502

0,2773

455,2280

197,9395

0,5257

0,2628

0,2045

784,4215

341,0560

0,4524

0,2190

0,1753

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

210,0575

91,3595

0.9197

04671

0,3649

525,3810

228,4535

0,6423

0,3212

0,2483

794,9700

345,5820

0,5838

0,2919

0,2190

*) Nu include acciza si taxa pe valoarea adăugată.
2.Tarifele A, B. C şi D*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona vârf de seara

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

597,8700

257,7265

0,5986

0,2165

0,7884

0,3066

451,4320

0,2773

0,3649

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

809,8620

339,8515

0,6133

0,2220

0,8906

0,3360

507,0580

0,3066

0,4088

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.351,0840

581.2625

0,7153

0,2628

1,1680

0,4379

637,9470

0,3796

0,5257

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
3.Tarifele zi-noapte E1 şl E2*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4671

0,2336

0,3941

0,2336

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0,5109

0,2628

0,4379

0,2628

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,6715

0,3360

0,5692

0,3360

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22.00 până luni la ora 7,00.
4.Preţurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0573

MEDIE TENSIUNE (1-110 KV exclusiv)

0,0573

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0717

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.
**) Preţurile pentru energie electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumetorii care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.
ANEXA Nr. 2: TARIFELE pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A. (Zona Dobrogea)
1.Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare -A33*)
- valabil de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 1

Niveluri da tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

151,5480

65,9190

0.5805

02979

0,2232

378,7605

164,7245

0,4614

0,2232

0,1788

799,0580

347,3340

0,3721

0,1788

0,1489

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

181,3685

78,7670

0,6403

0,3276

0,2532

453,1475

197,1000

0,4914

0,2532

0,1935

886,1835

385,2210

0,4022

0,2084

0,1638

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

185,8580

80,7745

0,7147

0,3571

0,2829

464,3895

201,8815

0,5361

0,2681

0,2084

800,0435

347,9180

0,4614

0,2232

0,1788

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

214,1455

93,2210

0,9381

0,4765

0,3721

535,8200

233,0525

0,6551

0,3276

0,2532

810,8475

352,4440

0,5956

0,2979

0,2232

*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
2.Tarifele A, B, C şi D*)
- valabile de fa 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

609,8055

262,8365

0,6106

0,2208

0,8041

0,3126

460,3745

0,2829

0,3721

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

825,9950

346,6405

0,6255

0,2265

0,9082

0,3428

517,2415

0,3126

0,4170

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.378,0940

592,8330

0,7295

0,2681

1,1912

0,4468

650,7220

0,3871

0,5361

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
3.Tarifele zi-noapte E1 şl E2*)
- valabile de la 3 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4765

0,2382

0,4022

0,2382

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,5210

0,2681

0,4468

0,2681

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,6850

0,3426

0,5805

0,3426

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.
4.Preţurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0585

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0585

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0732

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.
**) Preţurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.
ANEXA Nr. 3: TARIFELE pentru Societatea Comercială CEZ VÂNZARE - SA.
1.Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare -A33*)
- valabil de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

152,4970

66,3935

0,5845

0,2998

0,2247

381,3155

165,8560

0,4646

0,2247

0,1800

804,3505

349,6700

0,3746

0,1800

0,1499

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

182,6095

79,3510

0,6447

0,3299

0,2549

456,1770

198,4505

0,4946

0,2549

0,1948

892,0965

387,8490

0,4049

0,2098

0,1647

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

187,0625

81.2855

0,7194

0,3597

0,2848

467,4555

203,2685

0,5399

0,2699

0,2098

805,4090

350,2175

0,4646

0,2247

0,1800

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 KV inclusiv)

215,6420

93,8415

0,9442

0,4795

0,3746

539,3970

234,5855

0,6595

0,3299

0,2549

816,2860

354,8530

0,5995

0,2998

0,2247

*) Nu include acciza ţi taxa pe valoarea adăugată.
2.Tarifele A, B, C şi D*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

613,8935

264,5885

0,6146

0,2222

0,8095

0,3147

463,5865

0,2848

0,3746

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

831,5430

348,9765

0,6296

0,2280

0,9145

0,3449

520,6725

0,3147

0,4198

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.387,3285

596,8480

0,7345

0,2699

1,1993

0,4497

655,0655

0,3899

0,5399

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
3.Tarifele zi-noapte E1 şl E2*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şl zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4795

0,2398

0,4049

0,2398

MEDIE TENSIUNE

(1 - 110 kV exclusiv)

0,5246

0,2699

0,4497

0,2699

JOASĂ TENSIUNE (0,1 - 1 kV inclusiv)

0,6895

0,3449

0,5845

0,3449

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.
4.Preţurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0590

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0590

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0736

*) Nu includ taxa pa valoarea adăugată.
**) Preţurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.
ANEXA Nr. 4: TARIFELE pentru Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA-SA.
1.Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare -A33*)
- valabil de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 1

Niveluri da tensiune egale cu cale din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona rest ore

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona rest ore

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona rest ore

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

&

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

140,3425

61,1010

0,5380

0,2758

0,2068

350,9110

152,6795

0,4275

0,2068

0,1656

740,2200

321,8205

0,3447

0,1656

0,1380

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

167,9730

72,9635

0,5933

0,3035

0,2345

419,8230

182,6095

0,4551

0,2345

0,1792

820,9580

356,8970

0,3724

0,1931

0,1517

MEDIE TENSIUNE (1-110 KV exclusiv)

172,1705

74,8250

0,6623

0,3309

0,2620

430,1525

186,9895

0,4967

0,2484

0,1931

741,2055

322,2950

0,4275

0,2068

0,1656

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

198,4140

86,3590

0,8690

0,4414

0,3447

496,4000

215,8610

0,6069

0,3035

0,2345

751,1335

326,4925

0,5518

0,2758

0,2068

*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
2.Tarifele A, B, C şi D*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

564,9105

243,5280

0,5657

0,2045

0,7451

0,289(3

426,5755

0,2620

0,3447

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

765,2225

321,2000

0,5794

0,2097

0,8414

0,3175

479,1720

0,2896

0,3864

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.276.6605

549.1790

0.6760

0.2484

1.1035

0.4138

602,8340

0,3586

0,4967

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
3.Tarifele zi-noapte E1 şl E2*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4414

0,2207

0,3724

0,2207

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4826

0,2484

0,4138

0,2484

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,6346

0,3175

0,5380

0,3175

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.
4.Preţurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0543

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0543

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0679

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.
**) Preţurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.
ANEXA Nr. 5: TARIFELE pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE MUNTENIA-S.A.
1.Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare -A33*)
- valabil de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kV/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kV/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ora rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV)

134,5025

58.5825

0,5155

0,2644

0,1983

336,2745

146,2555

0,4098

0,1983

0,1587

709,3410

308,3520

0,3303

0,1587

0,1322

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

161,0380

69,9340

0,5685

0,2910

0,2248

402,3030

174,9810

0,4363

0,2248

0,1717

786,7940

342,0415

0,3570

0,1850

0,1453

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

165,0165

71,6860

0,6345

0,3173

0,2511

412,2675

179,2515

0,4760

0,2380

0,1850

710,3630

308,8630

0,4098

0,1983

0,1587

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

190,1650

82,7820

0,8328

0,4229

0,3303

475,7410

206,8820

0,5817

0,2910

0,2248

719,8530

312,9145

0,5288

0,2644

0,1983

*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugata.
2.Tarifele A, B, C şi D*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

541,4045

233,3810

0,5421

0,1960

0,7139

0,2776

408,7635

0,2511

0,3303

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

733,3580

307,7680

0,5552

0,2011

0,8062

0,3041

459,2795

0,2776

0,3702

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.223,5165

526,3665

0,6478

0,2380

1,0577

0,3964

577,7585

0,3438

0,4760

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
3.Tarifele zi-noapte E1 şl E2*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a Instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00 -22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4229

0,2116

0,3570

0,2116

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0,4627

0,2380

0,3964

0,2380

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,6081

0,3041

0,5155

0,3041

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.
4.Preţurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preturi pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0519

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0519

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0649

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.
**) Preţurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.
ANEXA Nr. 6: TARIFELE pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.
1.Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normali

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE (220 KV)

141,8390

61,7215

0,5436

0,2788

0,2090

354,6340

154,2490

0,4322

0,2090

0,1674

747,9945

325,1420

0,3483

0,1674

0,1395

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV)

169,7615

73,7665

0,5994

0,3068

0,2370

424,2030

184,5075

0,4599

0,2370

0,1813

829,6085

360,6565

0,3764

0,1951

0,1533

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

173,9590

75,6645

0,6691

0,3344

0,2648

434,7150

188,9605

0,5019

0,2509

0,1951

748,9800

325,6530

0,4322

0,2090

0,1674

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

200,5310

87,3080

0,8782

0,4460

0,3483

501,5830

218,1605

0,6133

0,3068

0,2370

759,0905

329,9600

0,5576

0,2788

0,2090

*) Nu include acciza ţi taxa pe valoarea adăugată.
2.Tarifele A, B, C şi D*)
- valabile de fa 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractată (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

570,9330

246,0465

0,5716

0,2068

0,7528

0,2927

431,0285

0,2648

0,3483

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

773,2890

324,5215

0,5855

0,2120

0,8502

0,3203

484,2090

0,2927

0,3904

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.290,0925

555,0190

0,6831

0,2509

1,1151

0,4182

609,1850

0,3624

0,5019

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
3.Tarifele zi-noapte E1 şl E2*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi 7,00-22,00

Zona de noapte**) 22,00-7,00

Zona de zi 7,00 -22,00

Zona de noapte 22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4460

0,2230

0,3764

0,2230

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,4878

0,2509

0,4182

0,2509

JOASĂ TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

0,6412

0,3208

0,5436

0,3208

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.
**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.
4.Preţurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 ianuarie 2013 -
Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0548

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0548

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0685

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.
**) Preţurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.
ANEXA Nr. 7: ZONE ORARE PENTRU TARIFUL A33 (valabile pentru toţi furnizorii de ultimă instanţă)

Luna

Zona de vârf

Zona de gol

Zona normală

Ianuarie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

17-22

-

0-6

22-17

6-7, 10-17, 22-0

17-22

Februarie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

17-22

-

0-6

22-17

6-7, 10-17, 22-0

17-22

Martie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

18-22

-

0-6

22-18

6-7, 10-18, 22-0

18-22

Aprilie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Mai

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Iunie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

21-23

-

0-6

0-24

6-7, 9-21, 23-0

-

Iulie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

21-23

-

0-6

0-24

6-7, 9-21, 23-0

-

August

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Septembrie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Octombrie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

18-22

0-6

22-18

6-7, 10-18, 22-0

18-22

Noiembrie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

17-22

-

0-6

22-17

6-7, 10-17, 22-0

17-22

Decembrie

    

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

17-22

-

0-6

22-17

6-7, 10-17, 22-0

17-22

ANEXA Nr. 8: ZONE ORARE PENTRU TARIFELE A ŞI B (valabile pentru toţi furnizorii de ultimă instanţă)

Luna

Zona vârf seară

Zona rest ore

Ianuarie

17-22

22-17

Februarie

17-22

22-17

Martie

17-22

22-17

Aprilie

20-22

22-20

Mai

20-22

22-20

Iunie

-

0-24

Iulie

-

0-24

August

20-22

22-20

Septembrie

20-22

22-20

Octombrie

17-22

22-17

Noiembrie

17-22

22-17

Decembrie

17-22

22-17

ANEXA Nr. 9: ZONE ORARE PENTRU TARIFELE E1 ŞI E2 (valabile pentru toţi furnizorii de ultimă instanţă)

TARIFUL E1

TARIFUL E2

Zona de zi

Zona de noapte

Zona de zi

Zona de noapte

7,00 - 22,00

22,00 - 7,00 şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00

7,00 - 22,00

22,00 - 7,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 892 din data de 28 decembrie 2012