ORDIN nr. 754 din 19 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi ale ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.433/AC din 6 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud nr. 8.195 din 14 iulie 2015 şi nr. 230 din 11 ianuarie 2016, Decizia etapei de încadrare nr. 203 din 14 septembrie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.549 din 16 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 12.972 din 29 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 30.456/30.458 din 28 decembrie 2015, şi nr. 88.527/109.308/321.050 din 8 martie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.065/ES din 9 februarie 2016, Adresa Comisiei Patrimoniului Speologic nr. 373 din 24 decembrie 2015,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3
La data publicării prezentului ordin se abrogă anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 338/2013 privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară şi/sau arii naturale protejate de interes naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 26 martie 2013.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
_____
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,;

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 405 din data de 30 mai 2016