ORDIN nr. 601 din 20 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015
În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 8 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul 2 "Activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol", secţiunea 2.1 "Categorii de activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol", alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Categoriile de activităţi de handling supuse autorizării sunt următoarele:
1. handling pasageri;
2. control masă şi centraj;
3. handling la aeronavă;
4. degivrare/antigivrare;
5. handling combustibil;
6. handling marfă şi poştă.
Categoriile menţionate mai sus sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare. Procesele privind autorizarea activităţilor de handling vor fi dezvoltate în proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă."
2.La capitolul 2 "Activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol", secţiunea 2.1 "Categorii de activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol", alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Categoriile de activităţi aeronautice de handling la sol au codul «AAH», mai puţin activitatea «handling combustibil», care are codul «AAHC»."
3.La capitolul 3 "Cerinţe pentru autorizarea şi menţinerea autorizării agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 3.1. "Cerinţe generale" alineatul (4), litera (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(ii)sisteme de management al calităţii şi siguranţei implementate la nivelul organizaţiei"
4.La capitolul 3 "Cerinţe pentru autorizarea şi menţinerea autorizării agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 3.3. "Cerinţe privind echipamente şi facilităţi", alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Echipamentele, utilajele, sistemele şi instalaţiile utilizate pentru activităţile de handling la sol trebuie să corespundă specificaţiilor tehnice şi cerinţelor operaţionale (inclusiv cele ale operatorului de aerodrom pe care îşi desfăşoară activitatea) şi să fie autorizate în prealabil de AACR în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă."
5.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.3. "Autorizarea iniţială" alineatul (1), litera (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(ii)Solicitantul va fi informat de AACR asupra conţinutului şi formei documentaţiei suport necesare autorizării, precum şi asupra etapelor procedurii de autorizare."
6.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.6. "Acordarea certificatului de autorizare", alineatul (9) se abrogă.
7.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.7. "Prelungirea perioadei de autorizare", alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Autorizarea se prelungeşte pentru o perioadă de până la 5 ani, în funcţie de nivelurile de siguranţă şi calitate asigurate, de serviciile prestate conform categoriilor de activităţi aeronautice autorizate, de starea tehnică a facilităţilor deţinute, de experienţa profesională a personalului, de neconformităţile şi/sau deficienţele constatate anterior, de alte criterii specifice de evaluare a performanţei şi competenţei organizaţiei (inclusiv aprecieri/calificative din partea beneficiarilor) detaliate prin proceduri şi instrucţiune de aeronautică civilă."
8.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.7. "Prelungirea perioadei de autorizare", alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) După emiterea certificatului de autorizare, AACR declanşează procesul de supraveghere a activităţii aeronautice a agentului aeronautic de handling."
9.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.7. "Prelungirea perioadei de autorizare", alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) Dacă, la solicitarea prelungirii autorizării, ca urmare a unor cauze care ţin de AACR, procesul de evaluare nu poate începe sau nu se poate desfăşura în perioada corespunzătoare (până la expirarea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deţinut) şi dacă:
(i)rapoartele de supraveghere ale inspectorilor AACR relevă că organizaţia menţine condiţiile de autorizare din certificatul deţinut şi îndeplineşte cerinţele aplicabile;
(ii)AACR sau alte instituţii abilitate ale statului nu au constatat deficienţe sau, dacă au constatat, ele au fost remediate oportun în perioada de valabilitate a certificatului deţinut;
(iii)agentul aeronautic respectă reglementările aplicabile.
AACR poate prelungi valabilitatea certificatului de autorizare cu până la 60 de zile, perioadă în care trebuie derulat şi finalizat procesul de prelungire a autorizării."
10.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.7. "Prelungirea perioadei de autorizare", alineatul (13) se abrogă.
11.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.8. "Modificarea certificatului de autorizare", alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Modificările pot consta în includerea sau excluderea unor activităţi, puncte de lucru, echipamente, modificări ale numelui sau sediului organizaţiei etc."
12.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.9. "Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare", alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se face în condiţiile în care se constată că agentul aeronautic de handling se află în unul dintre cazurile descrise la alin. (1) şi (2), în baza:
(i)propunerilor din documentele şi rapoartele întocmite de inspectorii AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere;
(ii)constatărilor efectuate de inspectorii AACR ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic de handling în cauză, prin care se confirmă degradarea importantă a activităţii, cu efecte asupra siguranţei operaţionale;
(iii)constatărilor organismelor de stat specializate, abilitate prin lege, care au notificat AACR în acest sens."
13.La capitolul 4 "Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 4.11. "Contestaţii" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.11. Partea interesată poate formula contestaţie împotriva deciziei de restricţionare, suspendare sau anulare a certificatului de autorizare, în termenul reglementat de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia astfel formulată constituie plângere prealabilă, în înţelesul art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."
14.La capitolul 5 "Procesul de supraveghere a activităţii agenţilor aeronautici de handling", secţiunea 5.2. "Organizarea procesului de supraveghere", alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În cazul prelungirii perioadei de autorizare pentru o perioadă de până la 5 ani, AACR va programa şi va derula cel puţin un audit de supraveghere la jumătatea perioadei de autorizare, urmărind în special menţinerea condiţiilor de autorizare, asigurarea siguranţei zborului şi conformitatea cu prevederile reglementărilor aplicabile."
15.După capitolul 6 "Responsabilităţi şi obligaţii" se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

ANEXĂ:
(- Anexă la reglementare)
 

DETALIEREA ACTIVITĂŢILOR DE HANDLING

1.

Handling pasageri

2.

Control masă şi centraj

 

2.1.

Întocmire documentaţie privind masa şi centrajul aeronavei

 

2.2.

Supervizarea încărcării aeronavei

3.

Handling la aeronavă

 

3.1.

Tractarea/Împingerea aeronavei

 

3.2.

Alimentarea cu apă potabilă

 

3.3.

Vidanjarea/Alimentarea cu apă menajeră a toaletelor aeronavei

 

3.4.

Alimentarea cu energie electrică

 

3.5.

Îmbarcarea pasagerilor cu echipamente dedicate:

  

3.5.1

scară

  

3.5.2

pasarelă

  

3.5.3

echipament îmbarcare pasageri cu mobilitate redusă

 

3.6.

Handling bagaje

  

3.6.1

bandă pentru încărcare/descărcare

  

3.6.2

tractor

  

3.6.3

platformă încărcare containere şi paleţi

 

3.7.

Pornirea aeronavei

 

3.8.

Asigurarea aerului condiţionat pentru aeronave

 

3.9.

Încărcarea/Descărcarea cateringului cu echipament dedicat

 

3.10.

Dirijarea aeronavelor pe platformă de către dispecerul de sol

4.

Degivrarea/Antigivrarea aeronavelor la sol

5.

Handling combustibil

6.

Handling marfă şi poştă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 571 din data de 27 iulie 2016