Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transportului rutier, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, ale Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,
în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 6 alin. (2) lit. b) şi f) şi ale alin. (3) lit. e), precum şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, precum şi art. 4 alin. (1) pct. 4, 9, 53 şi 58, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică pentru controlul respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, denumite tahografe analogice sau tahografe digitale, care efectuează operaţiuni de transport rutier cu autovehicule care au masa totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto."
2.La articolul 2, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, se va desfăşura în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente acestora şi la sediile operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.
.......................................................
(3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori."
3.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional."
4.La articolul 4, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
"d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens;
e) transmite organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni şi ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii cu privire la anumite cazuri particulare, informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, şi respectiv, începând cu data de 2 martie 2016, cele prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
5.Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf analogic trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control, următoarele:
a) foile de înregistrare din ziua în curs şi cele pe care conducătorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 28 de zile precedente;
b) cardul de conducător auto, în cazul în care este titularul unui asemenea card; şi
c) orice informaţii înregistrate manual şi orice documente imprimate în timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
(2) Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf digital trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control:
a) cardul conducătorului auto al cărui titular este;
b) orice informaţie înregistrată manual şi orice document imprimat în timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006; şi
c) foile de înregistrare corespunzătoare perioadei prevăzute la lit. b), în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un tahograf analogic."
6.La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Formularul de control în trafic va fi compus din două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează conducătorului auto."
7.La articolul 10, alineatele (2) şi (7) vor avea următorul cuprins:
"(2) Verificările vor fi efectuate în prezenţa managerului de transport şi/sau a oricărui altui reprezentant legal, care va/vor pune la dispoziţia personalului de control toate înregistrările solicitate.
.......................................................
(7) Analiza înregistrărilor prelevate de la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se face la sediile operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/coordonatorului naţional, după caz, prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare."
8.La articolul 10, alineatul (9) se abrogă.
9.La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Controalele la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se vor efectua şi atunci când cu ocazia controalelor efectuate în trafic s-au constatat încălcările prevăzute la art. 8 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007."
10.La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, inspectorul dispune imobilizarea autovehiculului şi luarea de către conducătorul auto a unei perioade de repaus zilnic sau a unei pauze, după caz, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului."
11.Anexa nr. 3 se abrogă.
Art. II
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 10 iunie 2015