HOTĂRÂRE nr. 766 din 4 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
Având în vedere prevederile art. 19 din Decizia Comisiei Europene 2009/750/CE din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică şi a elementelor tehnice ale acestuia,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 101 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 157/2009,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Dispoziţiile prezentei hotărâri constituie cadrul general pentru înfiinţarea Registrului electronic naţional al serviciului european de tarifare rutieră electronică, denumit în continuare Registrul SETRE, şi pentru stabilirea procedurilor de înregistrare în România a domeniilor SETRE aflate pe teritoriul naţional şi a furnizorilor serviciului european de tarifare rutieră electronică, stabiliţi în România.
(2)Prin prezenta hotărâre se creează cadrul legal general pentru implementarea prevederilor art. 3, 6, 19 şi ale anexei I la Decizia Comisiei Europene 2009/750/CE din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică şi a elementelor tehnice ale acestuia, denumită în continuare Decizia Comisiei 2009/750/CE, în legătură cu cerinţele care trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea Registrului SETRE.
(3)Prezenta hotărâre nu se aplică domeniilor SETRE aflate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, şi furnizorilor serviciului european de tarifare rutieră electronic, stabiliţi şi înregistraţi într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România.
Art. 2
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a)domeniu SETRE - un domeniu de tarifare care intră sub incidenţa Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunităţii;
b)domeniu de tarifare - o zonă din teritoriul României, o parte din reţeaua de drumuri europene sau un element al infrastructurii rutiere, precum un tunel, un pod sau infrastructura de acces la un feribot, unde se percepe un tarif rutier;
c)furnizor SETRE - o persoană juridică ce îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE, stabilită în România şi înregistrată în Registrul SETRE, care acordă accesul la SETRE unui utilizator SETRE;
d)utilizator SETRE - persoana fizică sau juridică ce încheie un contract cu un furnizor SETRE pentru a obţine accesul la SETRE;
e)tarif - un tarif rutier sau o obligaţie de plată percepută în legătură cu un autovehicul sau un ansamblu de vehicule într-un domeniu de tarifare;
f)informaţii privind tariful - datele definite de autoritatea care impune tariful, necesare pentru stabilirea sumelor datorate pentru circulaţia unui autovehicul sau ansamblu de vehicule pe un anumit domeniu de tarifare şi pentru tranzacţiile legate de plata tarifului;
g)autoritate care impune tariful-o organizaţie publică sau privată care impune tarife pentru circulaţia autovehiculului sau ansamblului de vehicule într-un domeniu SETRE.
CAPITOLUL II: Registrul SETRE
Art. 3
(1)Se înfiinţează Registrul SETRE, care se întocmeşte, se administrează şi se actualizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.
(2)Registrul SETRE conţine următoarele date:
a)domeniile SETRE aflate pe teritoriul României, inclusiv informaţii cu privire la:
(i)autorităţile care impun tarife rutiere;
(ii)tehnologiile de tarifare electronică utilizate;
(iii)informaţii privind tarifele rutiere;
(iv)declaraţia privind domeniul SETRE;
(v)furnizorii de servicii care deţin contracte SETRE cu autorităţile care impun tarifele rutiere şi care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă;
b)furnizorii SETRE stabiliţi în România cărora li se acordă înregistrarea.
Art. 4
(1)În vederea înregistrării domeniilor SETRE în Registrul SETRE, fiecare autoritate care impune tarife rutiere şi are în responsabilitatea sa unul sau mai multe domenii SETRE depune la A.R.R. un dosar care conţine informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a).
(2)Înregistrarea în România a domeniilor SETRE se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 5
(1)În vederea înregistrării în Registrul SETRE în calitate de furnizor SETRE, fiecare persoană juridică interesată, stabilită în România, depune la A.R.R. un dosar care conţine informaţiile necesare prin care să facă dovada că îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE.
(2)Înregistrarea în România a furnizorilor SETRE se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 6
(1)Datele aferente furnizorilor SETRE sunt accesibile publicului, în conformitate cu dispoziţiile relevante prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)A.R.R. asigură accesul publicului la datele înregistrate, aferente domeniilor SETRE şi furnizorilor SETRE, prin afişarea conţinutului Registrului SETRE pe site-ul propriu.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 7
(1)A.R.R. reprezintă punctul naţional de contact responsabil de schimbul de informaţii cu Comisia Europeană, cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu utilizatorii SETRE, cu autorităţile care impun tarifarea rutieră şi cu orice alte autorităţi/instituţii implicate, privind înregistrarea în România a domeniilor SETRE şi a furnizorilor SETRE.
(2)Până la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, A.R.R. comunică autorităţilor omoloage din statele membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene datele actualizate aferente furnizorilor SETRE înregistraţi în Registrul SETRE.
Art. 8
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,

Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat

şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de înregistrare a domeniilor SETRE
Art. 1
În vederea înregistrării domeniului SETRE în Registrul SETRE, autoritatea care impune tarifele rutiere depune la A.R.R., cu cel puţin 3 luni înainte de începerea activităţii de tarifare pe domeniul SETRE aflat în responsabilitatea sa, un dosar care conţine informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din hotărâre.
Art. 2
Dosarul prevăzut la art. 1 trebuie să conţină următoarele documente:
a)cerere de înregistrare a domeniului SETRE în Registrul SETRE;
b)declaraţie privind tarifele rutiere impuse, în original;
c)declaraţia privind domeniul SETRE;
d)lista furnizorilor SETRE care deţin contracte cu autoritatea care impune tarifele rutiere şi care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă.
Art. 3
(1)Modelul cererii de înregistrare a domeniului SETRE, prevăzută la art. 2 lit. a), se publică pe site-ul A.R.R., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.
(2)Declaraţia privind tarifele rutiere impuse, prevăzută la art. 2 lit. b), trebuie să conţină următoarele informaţii:
a)datele de identificare ale autorităţii care impune tarifele rutiere şi informaţiile de contact ale acesteia;
b)baza legală privind aplicarea tarifelor rutiere pentru domeniul SETRE;
c)descrierea domeniului SETRE, care să includă întinderea geografică şi tipul de infrastructură care face obiectul tarifelor;
d)natura tarifului şi principiile de percepere a acestuia;
e)categoriile de vehicule supuse tarifării, categoriile de vehicule exceptate de la obligativitatea achitării tarifelor, utilizatorii exceptaţi de la obligativitatea achitării tarifelor şi/sau reduceri ale tarifelor aplicate;
f)corespondenţa dintre setul de parametri de clasificare a vehiculelor şi clasele tarifare pentru fiecare schemă tarifară aplicată în domeniul SETRE aflat sub responsabilitatea autorităţii care impune tarifele rutiere, conform prevederilor anexei VI la Decizia Comisiei 2009/750/CE;
g)tehnologiile utilizate pentru tarifarea rutieră electronică, inclusiv cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de echipamentele de bord.
(3)Declaraţia privind domeniul SETRE, prevăzută la art. 2 lit. c), trebuie să conţină următoarele informaţii:
a)o secţiune privind cerinţele aplicate furnizorilor SETRE, care include, după caz, următoarele informaţii:
(i)taxele fixe impuse furnizorilor SETRE, care reprezintă costurile suportate de autoritatea care impune tarifele rutiere pentru punerea la dispoziţie, operarea şi întreţinerea unui sistem SETRE compatibil în domeniul său de tarifare;
(ii)o garanţie bancară sau un instrument financiar echivalent, care nu depăşeşte valoarea medie a tranzacţiilor aferente tarifului rutier plătit lunar de furnizorul SETRE pentru domeniul de tarifare respectiv. Această valoare este determinată pe baza sumei totale a tranzacţiilor aferente tarifului rutier plătit de furnizorul SETRE pentru acest domeniu de tarifare în anul anterior. Pentru furnizorii SETRE noi, valoarea se determină în baza mediei lunare a tranzacţiilor aferente tarifului rutier prevăzut a fi plătită de către furnizorul SETRE pentru acest domeniu de tarifare, în funcţie de numărul de contracte şi de tariful mediu per contract estimat în planul de afaceri al furnizorului SETRE;
b)o secţiune privind condiţiile procedurale, care include, după caz, următoarele informaţii:
(i)politica tranzacţiilor aferente tarifului rutier;
(ii)procedurile şi acordul privind nivelul serviciilor;
(iii)politica de facturare;
(iv)politica de plată;
(v)condiţiile comerciale convenite prin negocieri bilaterale între autoritatea care impune tarifele rutiere şi furnizorul SETRE, inclusiv cerinţele privind nivelul serviciilor;
(vi)informaţii suplimentare.
(4)Informaţiile privind politica tranzacţiilor aferente tarifului rutier, prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (i), cuprind următoarele:
a)descrierea procesului pentru fiecare fază/etapă a acestuia;
b)interfaţa de date între furnizorul SETRE şi autoritatea care impune tarife rutiere;
c)parametrii autorizaţiei;
d)listele de exceptări - listele negre;
e)listele utilizatorilor - listele albe;
f)obligaţia de cooperare a utilizatorilor SETRE în relaţia cu furnizorii SETRE privind transmiterea în mod corect a informaţiilor necesare pentru funcţionarea sistemului.
(5)Informaţiile privind procedurile şi acordul privind nivelul serviciilor, prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (ii), cuprind următoarele:
a)parametri de calitate privind tranzacţiile: rata tranzacţiilor eronate, rata tranzacţiilor lipsă, modalitatea de determinare a calităţii tranzacţiilor, sistem nefuncţional/defect;
b)măsuri în cazul în care calitatea tranzacţiilor este insuficientă: măsurarea şi managementul calităţii, măsuri în cazul în care parametrii de calitate sunt insuficienţi, măsuri pentru probleme temporare, măsuri pentru nefuncţionarea/ defectarea sistemului;
c)calitatea datelor stocate în echipamentele de bord;
d)calitatea serviciului privind interfaţa de date între furnizorul SETRE şi autoritatea care impune tarife rutiere;
e)monitorizarea furnizorului SETRE de către autoritatea care impune tarife rutiere;
f)serviciu clienţi/relaţia cu publicul;
g)proceduri de testare/adecvarea pentru utilizare.
(6)Informaţiile privind politica de facturare, prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (iii), cuprind următoarele:
a)frecvenţă;
b)monedă;
c)datele efective pentru efectuarea operaţiunilor;
d)condiţii pentru acceptarea liniilor de facturare.
(7)Informaţiile privind politica de plată, prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (iv), cuprind următoarele:
a)mijloace de plată/proceduri generale privind plata tarifelor rutiere;
b)taxe de penalizare aplicate;
c)mijloace/proceduri de plată în caz de penalizări.
(8)Informaţiile privind condiţiile comerciale convenite prin negocieri bilaterale între autoritatea care impune tarifele rutiere şi furnizorul SETRE cuprind următoarele:
a)procedura pentru iniţierea şi semnarea contractului între părţi;
b)condiţii pentru remunerarea furnizorului SETRE;
c)penalităţi aplicate în funcţie de nivelul serviciului;
d)procedura în caz de litigii între părţi.
(9)Informaţiile suplimentare cuprind în principal următoarele:
a)cooperarea între furnizorii SETRE şi autoritatea care impune tarifele rutiere în scopul aplicării legislaţiei specifice în vigoare şi a prevederilor contractuale;
b)modalitatea de lucru în cazul efectuării de către autoritatea care impune tarifele rutiere a unor teste neanunţate;
c)arhivarea datelor de către furnizorii SETRE;
d)procedurile pentru actualizarea şi îmbunătăţirea sistemului;
e)alte informaţii considerate relevante de către autoritatea care impune tarifele rutiere.
Art. 4
(1)În termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului de către autoritatea care impune tarifele rutiere, A.R.R. evaluează dosarul şi transmite o notificare scrisă către aceasta prin care o informează dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea în Registrul SETRE a domeniului SETRE aflat în responsabilitatea sa.
(2)În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea domeniului SETRE respectiv, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii dosarului de înregistrare şi, după caz, termenul-limită până la care solicitantul poate completa dosarul în conformitate cu datele prevăzute în notificare.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2), A.R.R. reevaluează dosarul cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).
Art. 5
În cazul în care intenţionează să introducă noi parametri de clasificare a vehiculelor sau o nouă schemă de tarifare rutieră, autoritatea care impune tarifele rutiere trebuie să respecte prevederile aplicabile din anexa VI la Decizia Comisiei 2009/750/CE.
Art. 6
(1)A.R.R. anulează înregistrarea unui domeniu SETRE din Registrul SETRE, prin decizie motivată a conducătorului instituţiei, în următoarele cazuri:
a)autoritatea care impune tarifele rutiere a furnizat informaţii/date eronate/false la momentul depunerii dosarului de înregistrare în Registrul SETRE;
b)autoritatea care impune tarifele rutiere nu mai are în responsabilitatea sa domeniul SETRE în cauză;
c)autoritatea care impune tarifele rutiere îşi încetează activitatea;
d)la solicitarea scrisă a autorităţii care impune tarifele rutiere.
(2)Decizia privind anularea înregistrării, prevăzută la alin. (1), se comunică autorităţii care impune tarifele rutiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data aplicării măsurii.
(3)Împotriva măsurii de anulare a înregistrării domeniului SETRE, autoritatea care impune tarifele rutiere şi care are în responsabilitatea sa domeniul SETRE în cauză se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 2: PROCEDURĂ de înregistrare a furnizorilor SETRE
Art. 1
În vederea înregistrării în Registrul SETRE în calitate furnizor SETRE, fiecare persoană juridică interesată depune la A.R.R. un dosar care conţine informaţiile necesare prin care să facă dovada că îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE.
Art. 2
Dosarul prevăzut la art. 1 trebuie să conţină, după caz, următoarele documente:
a)cerere de înregistrare a solicitantului în Registrul SETRE, care cuprinde datele de identificare şi informaţiile de contact ale acestuia. Modelul cererii de înregistrare se publică pe site-ul A.R.R., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii;
b)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că îndeplineşte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
c)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că nu se găseşte în niciuna dintre următoarele situaţii:
(i)în faliment, în insolvenţă, în stare de suspendare a activităţii companiei sau în orice situaţie asemănătoare determinată de o procedură similară, conform legislaţiei specifice în vigoare;
(ii)este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolvenţei sau oricărei altei proceduri similare, conform legislaţiei specifice în vigoare;
(iii)a fost sancţionat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislaţiei în legătură cu conduita sa profesională;
(iv)nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
d)un document care să ateste că solicitantul deţine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;
e)un document care să conţină descrierea detaliată a echipamentelor tehnice deţinute de solicitant, care urmează a fi puse la dispoziţie de către acesta în vederea furnizării SETRE;
f)certificatul care atestă conformitatea cu prevederile anexei IV la Decizia Comisiei 2009/750/CE;
g)un document care să conţină informaţii suficiente pentru a demonstra competenţa solicitantului în domeniul serviciilor electronice sau în domenii similare. În acest scop, solicitantul trebuie să prezinte o descriere detaliată a experienţei sale profesionale din ultimii trei ani financiari în furnizarea de servicii de tarifare electronică sau în domenii similare, precum:
(i)servicii bancare sau de asigurări;
(ii)servicii auxiliare serviciilor fiscale;
(iii)operatori de telecomunicaţii;
(iv)companii de utilitate publică;
(v)sisteme de informaţii şi servere;
(vi)sisteme telematice.
Solicitantul trebuie să enumere serviciile furnizate pentru domeniile relevante, indicând pentru fiecare dintre aceste servicii tipul serviciilor furnizate, scopul activităţilor desfăşurate şi descrierea sistemelor utilizate şi dezvoltate;
h)declaraţii financiare auditate pentru ultimii trei ani financiari. În cazul în care solicitantul este un consorţiu/asociere de companii sau o organizaţie similară, trebuie incluse în dosarul de înregistrare declaraţiile financiare pentru fiecare organizaţie/companie care face parte din consorţiu/organizaţia similară;
i)declaraţie a solicitantului prin care acesta prezintă cifra generală de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicând separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferentă serviciilor de colectare electronică a taxelor/tarifelor. În cazul în care solicitantul este un/o consorţiu/asociere de companii sau o organizaţie similară, trebuie incluse în dosarul de înregistrare declaraţiile indicând cifra de afaceri generală pentru fiecare organizaţie/companie care face parte din consorţiu/organizaţia similară;
j)un document prin care solicitantul descrie instrumentul/instrumentele de garanţie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispoziţie în vederea îndeplinirii cerinţelor de garanţie solicitate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră;
k)o listă a acţionarilor principali ai companiei şi a procentelor de acţiuni/capital deţinute de fiecare dintre aceşti acţionari;
l)declaraţie care să indice totalul fondurilor proprii ale companiei şi totalul garanţiilor care trebuie acordate la prima cerere sau un instrument echivalent care poate fi furnizat de acţionari;
m)declaraţie care indică totalul capitalului disponibil şi totalul rezervelor companiei la data depunerii cererii de înregistrare;
n)declaraţie care să conţină politica de contractare propusă de solicitant în relaţia cu utilizatorii SETRE, incluzând termenii esenţiali şi condiţiile de contractare. Această declaraţie trebuie să includă şi măsurile sau garanţiile propuse de solicitant în favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi pre-plătite, astfel încât utilizatorii SETRE să fie protejaţi împotriva insolvenţei companiei sau a altor circumstanţe/situaţii similare în care s-ar afla compania;
o)un plan global de management al riscurilor care să indice măsurile de evaluare şi atenuare a riscurilor relevante pentru sectorul de colectare electronică a tarifelor/taxelor, în particular pentru sectorul SETRE. Planul global de management al riscurilor trebuie să cuprindă următoarele:
(i)descrierea organizaţiei;
(ii)lista tuturor riscurilor identificate, evaluate şi calificate;
(iii)măsurile şi strategiile de atenuare planificate pentru a preveni apariţia riscurilor identificate sau pentru a remedia impactul acestora, în special în domeniile economic, financiar şi tehnic;
p)un raport întocmit de un organism independent care să certifice că sistemele de contabilitate ale solicitantului îndeplinesc toate cerinţele prevăzute la art. 8 din Decizia 2009/750/CE, în cazul în care solicitantul care intenţionează să devină furnizor SETRE este în acelaşi timp şi autoritate care impune tarifarea rutieră;
q)declaraţie a solicitantului care să indice acoperirea propusă de acesta pentru domeniile SETRE existente, în primele 12 luni în care va opera ca furnizor SETRE;
r)declaraţie a solicitantului prin care acesta confirmă că acceptă şi este de acord să adere la prevederile aplicabile din Decizia Comisiei 2009/750/CE.
Art. 3
(1)În termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului de către solicitant, A.R.R. evaluează dosarul şi transmite o notificare scrisă solicitantului prin care îl informează dacă îndeplineşte condiţiile pentru a fi înregistrat ca furnizor SETRE.
(2)În cazul în care se constată că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi înregistrat ca furnizor SETRE, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii dosarului de înregistrare şi, după caz, termenul-limită până la care solicitantul poate completa dosarul în conformitate cu datele indicate în notificare.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2), A.R.R. reevaluează dosarul cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).
Art. 4
În termen de 30 de zile de la împlinirea termenului de 1 an de la data înregistrării în Registrul SETRE sau de la data ultimei raportări, furnizorul SETRE va depune la A.R.R. un dosar de informare, care va conţine, după caz, următoarele informaţii, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Decizia Comisiei 2009/750/CE:
a)un document care să ateste că furnizorul SETRE deţine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;
b)declaraţii financiare auditate pentru ultimul an financiar;
c)declaraţie a furnizorului SETRE prin care acesta prezintă cifra generală de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicând separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferentă serviciilor de colectare electronică a taxelor/tarifelor;
d)un document prin care furnizorul SETRE descrie instrumentul/instrumentele de garanţie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispoziţie în vederea îndeplinirii cerinţelor de garanţie înaintate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră, în cazul în care aceste garanţii au fost modificate sub orice formă;
e)nota care să indice totalul sumelor reprezentând garanţii solicitate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră în ultimul an financiar;
f)o listă a acţionarilor principali ai companiei şi a procentelor de acţiuni/capital deţinute de fiecare dintre aceşti acţionari, în cazul în care datele raportate anterior s-au modificat;
g)declaraţie care indică totalul capitalului disponibil şi totalul rezervelor furnizorului SETRE la data depunerii dosarului de informare;
h)declaraţie care să conţină politica de contractare propusă de solicitant în relaţia cu utilizatorii SETRE, incluzând termenii esenţiali şi condiţiile de contractare. Această declaraţie trebuie să includă şi măsurile sau garanţiile propuse de furnizorul SETRE în favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi preplătite, astfel încât utilizatorii SETRE să fie protejaţi împotriva insolvenţei companiei sau a altor circumstanţe/situaţii similare în care s-ar afla compania;
i)un plan global de management al riscurilor şi ultimul raport de audit întocmit de către un organism independent. Auditul se va efectua la fiecare doi ani;
j)declaraţie pe proprie răspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirmă că îndeplineşte prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
k)declaraţie pe propria răspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirmă că nu se găseşte în niciuna dintre următoarele situaţii:
(i)în faliment, în insolvenţă, în stare de suspendare a activităţii companiei sau în orice situaţie asemănătoare determinată de o procedură similară, conform legislaţiei specifice în vigoare;
(ii)este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolvenţei sau oricărei altei proceduri similare, conform legislaţiei specifice în vigoare;
(iii)a fost sancţionat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislaţiei în legătură cu conduita sa profesională;
(iv)nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
l)declaraţie a furnizorului SETRE care să indice domeniile SETRE acoperite şi orice modificare intervenită de la data depunerii ultimului dosar de informare. Declaraţia trebuie să includă şi orice modificare propusă privind acoperirea domeniilor SETRE în următoarele 12 luni de la data depunerii dosarului de informare;
m)declaraţie a furnizorului SETRE care să indice natura serviciilor specifice furnizate pentru fiecare domeniu SETRE.
Art. 5
(1)A.R.R. anulează înregistrarea unui furnizor SETRE din Registrul SETRE, prin decizie motivată a conducătorului instituţiei, în următoarele cazuri:
a)furnizorul SETRE a furnizat informaţii/date eronate/false la momentul depunerii dosarului de înregistrare în Registrul SETRE;
b)furnizorul SETRE nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta procedură, care au stat la baza înregistrării acestuia în Registrul SETRE;
c)furnizorul SETRE nu a îndeplinit una sau mai multe dintre obligaţiile stabilite în sarcina sa conform prevederilor Deciziei Comisiei 2009/750/CE şi/sau ale prezentei proceduri;
d)compania care este înregistrată ca furnizor SETRE îşi încetează activitatea;
e)la solicitarea scrisă a furnizorului SETRE.
(2)Decizia privind anularea înregistrării, prevăzută la alin. (1), se comunică furnizorului SETRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data aplicării măsurii.
(3)Împotriva măsurii de anulare a înregistrării ca furnizor SETRE, persoana juridică în cauză se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 10 septembrie 2014