ORDIN nr. 3841 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"
Având în vedere dispoziţiile art. 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346 şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Formularul menţionat la art. 1 se depune, însoţit de cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la organele fiscale competente de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularul se depune în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.
Art. 3
Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune de către societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (12) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, după caz.
Art. 4
Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în situaţii cum ar fi:
a)schimbarea sediului social;
b)schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.
Art. 5
Formularul menţionat la art. 1 se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro
Art. 6
În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:
a)organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
b)organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe - în cazul celorlalte persoane impozabile.
Art. 7
(1)Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 9
(1)Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(2)Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.
Art. 10
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.966/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 3 august 2015.
Art. 11
Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA

088

Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

(1)_

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

RO

              

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI A CERERII DE ÎNMATRICULARE

DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAŢIA

NUME, PRENUME

 

COD NUMERIC PERSONAL

              

Funcţia

  

CALITATEA PERSOANEI CARE DEPUNE

Reprezentant legal |_|

Împuternicit*1) |_|

*1)În cazul în care declaraţia se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea.
(2)DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ADMINISTRATORII*)

Nr. crt.

Tipul

(PF sau PJ)

Ţara de rezidenţă fiscală

Cetăţenie

Denumire/Nume şi prenume

Cod de identificare fiscală

(CIF/CNP/CUI/NIF***))

Tip act de identitate

(CI/paşaport etc.)

Serie act de identitate

UE

Non UE

1

        

2

        

Nr. crt.

Număr act de identitate

Data emiterii

Autoritate emitentă

Calitatea în cadrul persoanei impozabile

(administrator/asociat)

1

    

2

    
1.Spaţiul cu destinaţie de sediu social
|_| a) Spaţiul cu destinaţie de sediu social în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar
|_| b) Spaţiul cu destinaţie de sediu social închiriat, subînchiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an
|_| c) Spaţiul cu destinaţie de sediu social închiriat, subînchiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mare de 1 an
|_| d) Spaţiul cu destinaţie de sediu social stabilit temporar la sediul profesional al avocatului
|_| e) Alte situaţii
Nr./dată document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social |___|___|
Exemplu:
Nr./dată de autentificare la biroul notarial
Nr./dată de înregistrare la organul fiscal etc.
Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social.
2.Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA, se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal şi se vor completa următoarele informaţii:
Nr./dată document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal |___|___|
Exemplu:
Nr./dată de autentificare la biroul notarial
Nr./dată de înregistrare la organul fiscal etc.
3.Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate?
|_| DA |_| NU
a)în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
b)închiriate, subînchiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an;
c)închiriate, subînchiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală cu ori mai mare de 1 an;
d)alte situaţii.
În situaţia în care deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare, încadrate conform criteriilor de mai sus, se va completa tabelul următor:

Nr. crt.

Tipul deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar

Nr. document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar

Data documentului

1

   

2

   
Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului (spaţiilor) cu destinaţie de sedii secundare declarate.
4.Aţi depus la oficiul registrului comerţului declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că desfăşuraţi activităţi la sediul social/profesional şi/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:
a)Sediu social/profesional

Nr. crt.

Cod CAEN şi denumire activitate

1

 

2

 
b)Sedii secundare (puncte de lucru)
Completaţi următoarele informaţii doar dacă aţi răspuns cu DA la pct. 3.

Nr. crt.

Adresă completă

(judeţ, localitate, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal)/Cod CAEN şi denumire activitate

1

Adresa completă

Cod CAEN şi denumire activitate

2

 
5.Aţi depus la oficiul registrului comerţului declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că:
a)desfăşuraţi activităţi exclusiv în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)?
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:
(i)adresa completă la care se desfăşoară activităţi proprii de birouri pentru persoana impozabilă (judeţ, localitate, sector, stradă, nr., bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal)
..........................................................
(ii)activităţi desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)

Nr. crt.

Cod CAEN şi denumire activitate

1

 

2

 
Se vor anexa documente care să justifice tipul activităţii specifice desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (spre exemplu: autorizaţii, avize etc. emise pentru activităţi de tipul: construcţii, transport etc.).
b)desfăşuraţi activităţi la sediul social şi/sau sedii secundare, precum şi în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)?
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:
(i)adresa completă la care se desfăşoară activităţi proprii de birouri pentru persoana impozabilă (judeţ, localitate, sector, stradă, nr., bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal)
..........................................................
(ii)activităţi desfăşurate la sediul social şi/sau sedii secundare, precum şi în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare?

Nr. crt.

Cod CAEN şi denumire activitate

1

 

2

 
Se vor anexa documente care să justifice tipul activităţii specifice desfăşurate atât la sediul social şi/sau sedii secundare, cât şi în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (spre exemplu: autorizaţii, avize etc.)
6.Asociaţii şi/sau administratorii*) societăţii pentru care se depune prezenta declaraţie au deţinut/deţin calitatea de asociat şi/sau administrator*1) în cadrul altor persoane impozabile*2), aflate în situaţiile prezentate mai jos?
*1)Se va completa inclusiv în situaţia deţinerii calităţii de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).
*2)Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ÎF****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
|_| a) lichidate;
|_| b) la care a fost declanşată procedura insolvenţei;
|_| c) în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comerţului;
|_| d) declarate contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
|_| e) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c)-f) şi h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţiile trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani fiscali încheiaţi care precedă datei prezentei declaraţii. Informaţiile se vor completa pentru situaţiile în care asociaţii şi/sau administratorii*) au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Denumire/Nume şi prenume asociat/administrator

Cod de identificare fiscală asociat/administrator/Act de identitate

(CIF/CUI/CNP/NIF***))

Denumirea persoanei impozabile

Codul de identificare fiscală a persoanei impozabile

Situaţia persoanei impozabile

1

     

2

     
7._
a)Există asociaţi şi/sau administratori*) care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator*1) la persoane impozabile*2) care înregistrează obligaţii fiscale restante*3) la bugetul general consolidat al statului?
*1)Se va completa inclusiv în situaţia deţinerii calităţii de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).
*2)Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ÎF****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
*3)Prin obligaţii fiscale restante se înţelege obligaţii fiscale principale cu termen scadent, neachitate până la data depunerii prezentei declaraţii.
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA, informaţiile se vor completa separat pentru fiecare persoană impozabilă.

Nr. crt.

Denumire/Nume şi prenume asociat/administrator

Cod de identificare fiscală asociat/administrator

(CIF/CUI/CNP/NIF***))

Denumirea persoanei impozabile

Codul de identificare fiscală a persoanei impozabile

Total obligaţii fiscale restante

1

     

2

     
b)Există asociaţi şi/sau administratori*) care au deţinut în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii prezentei declaraţii calitatea de asociat şi/sau administrator*1) la persoane impozabile*2), care înregistrau obligaţii fiscale restante*3) la bugetul general consolidat al statului, potrivit evidenţei financiar-contabile.
*1)Se va completa inclusiv în situaţia deţinerii calităţii de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).
*2)Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ÎF****).
*3)Prin obligaţii fiscale restante se înţelege obligaţii fiscale principale neachitate la sfârşitul perioadei în care a deţinut această calitate.
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA, informaţiile se vor completa separat pentru fiecare persoană impozabilă.

Nr. crt.

Denumire/Nume şi prenume asociat/administrator

Cod de identificare fiscală asociat/administrator (CIF/CUI/CNP/NIF***))/Act de identitate (CI, paşaport etc.)

Denumirea persoanei impozabile

Codul de identificare fiscală a persoanei impozabile

Total obligaţii fiscale restante

1

     

2

     
8.Există asociaţi şi/sau administratori*) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravenţională sau persoane impozabile*1) la care aceştia deţin calitatea de asociaţi şi/sau administratori*2) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravenţională?
*1)Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ÎF****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
*2)Se va completa inclusiv în situaţia deţinerii calităţii de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:

Nr. crt.

Denumire/Nume şi prenume asociat/administrator/Denumire persoană impozabilă

Codul de identificare fiscală asociat/administrator/persoană impozabilă (CIF/CUI/CNP/NIF***))/Act de identitate (CI, paşaport etc.)

1

  

2

  
9.Specificaţi pentru cetăţenii non-UE care deţin calitatea de administrator, tipul de viză deţinută în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt.

Nume şi prenume administratori

Cod de identificare fiscală administrator (CNP/NIF***))/Act de identitate (CI, paşaport etc.)

Deţine/Nu deţine viză/Nu are obligaţia obţinerii vizei

Tip viză

(doar dacă deţine viza)

Scopul şederii în România

(Tip viză = C sau D)

1

     

2

     
Se vor anexa documente care să ateste tipul de viză şi scopul şederii în România (paşaport, permis de şedere etc.).
10.Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre administratorul/administratorii persoanei impozabile:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

Număr de telefon

Adresa de e-mail

1

    

2

    

3

    
11.Există deschis/deschise în ţară/străinătate cont/conturi bancar(e) în numele persoanei impozabile, care să fie activ(e) la data depunerii prezentei declaraţii?
|_| DA |_| NU
În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Calitatea/funcţia deţinută în cadrul persoanei impozabile
B - Ţara de rezidenţă fiscală

Nr. crt.

Denumire bancă comercială

Ţara sucursalei băncii unde este/sunt deschis/deschise contul/conturile

Valuta

Nume şi prenume împuternicit pentru operaţiuni bancare

Cod de identificare fiscală

(CNP/NIF***))

Acte de identitate

(CI, paşaport etc.)

A

B

1

        

2

        
Se va/vor anexa copie/copii a/ale extrasului/extraselor de cont sau a documentului/documentelor bancar(e) care atestă existenţa contului/conturilor bancar(e) activ(e) deschis(e) pe numele persoanei impozabile.
Nominalizaţi beneficiarii reali*1), aşa cum sunt definiţi la art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
*1)De asemenea se vor avea în vedere prevederile Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului şi Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia "persoanelor expuse politic" şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt.

Nume şi prenume beneficiar real al operaţiunilor bancare

Cod de identificare fiscală

(CNP/NIF***))

Alte acte de identitate

(CI, paşaport etc.)

Ţara de rezidenţă fiscală

Adresa de domiciliu

1

     

2

     
12.Specificaţi modul de organizare şi conducere a contabilităţii, conform prevederilor art. 10 din Legea contabilităţii nr. 82/1991. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi datele de identificare a persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii.
a)Pentru persoane a căror contabilitate este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Denumire persoană fizică sau juridică, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Cod de identificare fiscală (CUI/CNP)

Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilităţii

Dată început contract

Dată sfârşit contract

Număr autorizaţie emisă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România valabilă la data semnării contractului

1

      

2

      
Se va anexa copia contractului de prestări servicii încheiat între prestatorul de servicii în domeniul contabilităţii şi persoana impozabilă.
b)Pentru persoane a căror contabilitate este organizată şi condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei fizice

Cod de identificare fiscală (CNP, NIF***))/act de identitate

Data încheierii contractului de muncă

Dată început contract

Dată sfârşit contract sau nedeterminat

Funcţie

1

      

2

      
Se vor anexa: copia contractului de muncă înregistrat în REVISAL şi copia diplomei de studii economice superioare*1).
*1)În situaţia în care documentele sunt emise de autorităţi străine, acestea trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.
13.Specificaţi datele de identificare a persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal şi/sau care deţin certificat digital valabil pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale, în condiţiile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana impozabilă.
DA |_| NU*1) |_|
*1)Nespecificarea datelor de identificare a persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal şi/sau care deţin certificat digital pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale presupune depunerea acestora la organul fiscal prin intermediul serviciilor poştale.

Nr. crt.

Nume şi prenume persoană fizică

Cod de identificare fiscală

(CNP/NIF***))

Alte acte de identitate

(CI, paşaport etc.)

Deţine/Nu deţine certificat digital pentru persoana impozabilă

Depune declaraţiile fiscale la registratura organului fiscal pentru persoana impozabilă

Calitatea deţinută în raport cu persoana impozabilă

1

      

2

      
14.Număr contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate*1):
*1)În cazul în care persoana impozabilă nu are încheiate contracte individuale de muncă pentru realizarea obiectului de activitate se va preciza motivul pentru care activitatea desfăşurată nu presupune încheierea unor astfel de contracte de muncă.
|_| niciunul
|_| un salariat
|_| între 2-5 salariaţi
|_| între 6-10 salariaţi
|_| peste 10 salariaţi
Se vor anexa, în copie, între unul şi trei contracte, după caz, înregistrate în REVISAL pentru persoanele care deţin poziţii relevante în cadrul persoanei impozabile (director, manager, şef compartiment etc.).
Motiv: .................................................
Se vor anexa pentru justificare documente (de exemplu, copii ale contractelor de prestări servicii care au ca obiect punerea la dispoziţie de personal calificat, încheiate între prestatorul de servicii şi persoana impozabilă etc.).
15.Specificaţi care sunt veniturile brute realizate de asociaţi şi administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune prezenta declaraţia.
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Din România
B - Din afara României

Nr. crt.

Nume şi prenume asociat/administrator

Codul de identificare fiscală asociat/administrator

(CNP/NIF***))

Act de identitate

(CI, paşaport etc.)

Calitatea deţinută

(asociat/administrator)

Natura venitului*1)

Valoare brută

(lei/alte valute)*1)

Fără venituri

A

B

1

        

2

        
Se vor anexa, în copie, documente*2) care să ateste natura şi cuantumul veniturilor brute realizate.
*1)Informaţiile cu privire la natura venitului şi valoarea brută realizate de asociaţi şi/sau administratori, respectiv documentele care atestă natura şi cuantumul acestora, se pot comunica prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" [SPV], caz în care se va bifa căsuţa corespunzătoare opţiunii DA.
*2)În situaţia în care documentele sunt emise de autorităţi străine, trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care, la data evaluării intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, aceste documente nu sunt disponibile în cadrul "Spaţiului privat virtual" [SPV], se vor considera netransmise.
16.Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii persoane juridice*1) în ultimul an fiscal încheiat.
*1)Informaţiile pentru asociaţi şi administratori se vor completa numai pentru persoanele juridice (PJ) care sunt înscrise în secţiunea "DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ADMINISTRATORII", după cum urmează:
- pentru persoane juridice române se va completa rezultatul contabil (profit/pierdere) pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declaraţii;
- pentru persoane juridice nerezidente se va completa cifra de afaceri obţinută pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declaraţii.

Nr. crt.

Denumire asociaţi/administratori

Cod de identificare fiscală

(CIF/CUI/alte date de identificare)

Calitatea deţinută

(asociat/administrator)

Indicator

Valoare

Moneda

1

      

2

      
Se vor anexa, în copie, pentru persoana juridică nerezidentă documente din care să rezulte cifra de afaceri declarată sau se va indica adresa de internet a autorităţilor competente care să ateste cifra de afaceri declarată.
17.Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia?
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Dată sfârşit contract sau nedeterminat

Nr. crt.

Nume şi prenume administratori

Studii

Profesie

Ocupaţie conform COR

Fără ocupaţie

Dată început contract

A

Data încheierii ultimei activităţi

1

        

2

        
Se vor anexa, în copie, documente*1) care atestă nivelul studiilor dobândite şi declarate.
*1)În situaţia în care documentele emise de autorităţi străine nu îndeplinesc condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau nu au aplicată apostila, conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, acestea pot să nu fie luate în considerare la evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
18.La câte persoane impozabile*1) deţin sau au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator*2), în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea?
*1)Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ÎF****).
*2)Se va completa inclusiv în situaţia deţinerii calităţii de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).

Nr. crt.

Denumire/Nume şi prenume asociat/administrator

Codul de identificare fiscală asociat/administrator (CIF/CUI/CNP/NIF***))/alte acte de identificare

Calitatea

(administrator/asociat)

Denumire persoană impozabilă

CUI persoană impozabilă

1

     

2

     
19.În situaţia deţinerii calităţii de asociat şi/sau administrator*1) în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, conform pct. 18, la persoane impozabile*2) şi în situaţia creditării acestor persoane impozabile de către asociaţi şi/sau administratori*1) veţi preciza soldul sumei cu care a fost creditată*3) fiecare persoană impozabilă în parte.
*1)Se va completa inclusiv în situaţia deţinerii calităţii de persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, membru întreprindere familială în cadrul acestor persoane impozabile (PFA, ÎI, ÎF).
*2)Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ÎF****), inclusiv persoana impozabilă pentru care se evaluează intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
*3)Se va completa soldul sumei nerestituite, cu care fiecare persoană impozabilă a fost creditată de către persoanele care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator - prin bancă sau în numerar, conform datelor din evidenţa financiar-contabilă, la data depunerii prezentei declaraţii şi conform ultimelor situaţii financiare depuse la organul fiscal (bilanţ sau raportare semestrială), dacă este cazul. În situaţia în care s-a deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile, se va completa soldul sumei nerestituite la sfârşitul perioadei de deţinere a calităţii.
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - La data depunerii prezentei declaraţii
B - La data depunerii ultimelor situaţii financiare

Nr. crt.

Denumire/Nume şi prenume asociat/administrator

Codul de identificare fiscală asociat/administrator (CIF/CUI/CNP/NIF***))/alte acte de identificare

Calitatea

(administrator/asociat)

Denumire persoană impozabilă

CUI persoană impozabilă

Suma

Moneda

A

B

1

        

2

        
20.Au mai fost depuse pentru aceasta persoană impozabilă declaraţii 088 pentru evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA?
DA|_| NU|_|
În cazul în care se răspunde cu DA, se vor completa şi următoarele informaţii:
|_| o dată;
|_| de două ori;
|_| de cel puţin trei ori.
Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfăşor activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România**).
Rubrica privind codul de înregistrare fiscală nu se completează în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi prezenta anexă se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
Numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului ....................
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului ...................
_______
*) În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexă se referă:
a)la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni*1) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)la asociaţi, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al societăţii*1) şi la administratori, în cazul altor societăţi*1) decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*1)În situaţia în care societatea pentru care se depune declaraţia 088 se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, atunci datele cu privire la asociaţi şi/sau administratori se vor completa pentru asociaţii şi/sau administratorii care îndeplineau această calitate la momentul declanşării procedurii insolvenţei.
**) Angajamentul de a nu desfăşura activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
***) În situaţia în care deţineţi mai multe NIF-uri, veţi completa unul dintre ele.
****) PFA - persoană fizică autorizată, ÎI - întreprindere individuală, ÎF - întreprindere familială.
Loc rezervat organului fiscal

Număr de înregistrare

 

Data de înregistrare

...../...../.........

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 8 din data de 6 ianuarie 2016