HOTĂRÂRE nr. 787 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "CORESI" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "CORESI" - S.A., companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe structura aprobată pentru acestea, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională a Imprimeriilor "CORESI" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

ANEXĂ:
Operatorul economic: Compania Naţională a Imprimeriilor "CORESI" - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 11648971
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

6

I.

  

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

23.423,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

23.412,00

  

a)

din producţia vândută

3

23.401,00

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0,00

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,00

   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0,00

  

d)

producţia de imobilizări

8

0,00

  

e)

alte venituri din exploatare

9

11,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

11,00

  

a)

dm imobilizări financiare

11

0,00

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

  

c)

din dobânzi

13

0,00

  

d)

alte venituri financiare

14

11,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

23.200,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

22.840,00

  

a)

cheltuieli materiale

18

5.528,00

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

4.500,00

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 
  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

8.774,20

   

d1

ch. cu salariile

22

6.808,34

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.965,86

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.451,89

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

33,74

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

394,80

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 
   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

32,50

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

32,50

    

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0,00

    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0,00

    

d3.2) tichete de masă

32

0,00

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

387,00

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.100,00

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.200,00

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

350,00

   

i1) contract de mandat

39

80,29

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

0,00

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0,00

   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

17,40

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0,00

   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

360,00

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

360,00

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

223,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

223,00

 

1

 

Rezerve legale

55

11,15

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

211,85

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0,00

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0,00

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

66

0,00

  

b)

cheltuieli salariale

67

0,00

  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

0,00

  

e)

alte cheltuieli

70

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

992,00

 

1

 

Surse proprii

72

297,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0,00

 

3

 

Credite bancare

74

0,00

  

a)

- interne

75

0,00

  

b)

- externe

76

0,00

 

4

 

Fonduri europene

77

0,00

 

5

 

Alte surse

78

695,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

992,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

992,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0,00

  

a)

interne

82

0,00

  

b)

externe

83

0,00

X

  

REZERVE, din care:

84

3.511,00

XI

1

 

Rezerve legale

85

411,00

 

2

 

Rezerve statutare

86

0,00

 

3

 

Alte rezerve

87

3.100,00

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

23.423,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

23.200,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

379,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

379,00

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

6.848,34

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

6.808,34

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

40,00

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

0,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.497,00

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

1.505,79

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92)

99

61.802,11

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92*ICP)

100

 
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

751.385,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

102

990,48

 

11

 

Viteza de rotaţie a stocurilor (Stoc mediu/Chelt. mat + Chelt. privind mărfurile)*365 zile

103

23,00

 

12

 

Stocuri fără mişcare sau cu mişcare lentă

104

83,00

 

13

 

Plăţi restante

105

2.989,00

  

a)

preţuri curente

106

 
  

b)

preţuri comparabile

107

 
 

14

 

Creanţe restante

108

0,00

  

a)

preţuri curente

109

 
  

b)

preţuri comparabile

110

 
Rd.96 va cuprinde sumele ce nu se regăsesc în Rd.94 şi Rd.95 şi reprezintă alte avantaje în bani/natură acordate salariaţilor de natura:
- tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacanţă, tichete de creşă etc.
- gratuităţi acordate.
- asigurări de orice natură,
- şi altele
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 622 din data de 30 august 2012