ORDIN nr. 809 din 2 iunie 2016 privind publicarea unui Acord încheiat prin schimb de note verbale
În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul prin schimb de note verbale, semnate la Madrid la 4 mai 2016 şi la Bucureşti la 24 mai 2016, între Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) şi Guvernul României pentru organizarea unei conferinţe OMT privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

ANEXĂ: Acordul prin schimb de note verbale, semnate la Madrid la 4 mai 2016 şi la Bucureşti la 24 mai 2016, între Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) şi Guvernul României pentru organizarea unei conferinţe OMT privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate
PARTEA 1:
Organizaţia Mondială a Turismului
RPEU/250/2016
Notă verbală
Secretariatul Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), agenţie specializată a Naţiunilor Unite cu sediul în Spania, prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea de a propune încheierea unui Acord între OMT şi Guvernul României pentru organizarea unei conferinţe OMT privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate (Bucureşti, România, 23 iunie 2016). Dacă această propunere este acceptabilă pentru Guvernul României, această notă şi răspunsul afirmativ al Ministerului Afacerilor Externe vor constitui un acord care va intra în vigoare la data la care Ministerul Afacerilor Externe al României notifică Organizaţia Mondială a Turismului printr-o Notă verbală.
Acordul propus este ataşat Notei verbale.
Secretariatul Organizaţiei Mondiale a Turismului foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale consideraţii.
Madrid, 4 mai 2016
Ministerului Afacerilor Externe al României
PARTEA 11: PROTOCOL DE COLABORARE între Organizaţia Mondiali a Turismului (OMT) şi Guvernul României pentru organizarea unei conferinţe OMT privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate
Având în vedere organizarea/găzduirea, de către Guvernul României, a "Conferinţei OMT privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate" (denumită în continuare "conferinţa") în Bucureşti, România, pe 23 iunie 2016,
întrucât Organizaţia Mondială a Turismului (denumită în continuare "OMT" sau "Organizaţia"), reprezentată de secretarul general, domnul Taleb Rifai, este o agenţie specializată a Naţiunilor Unite şi liderul organizaţiilor publice internaţionale în domeniul turismului, care cuprinde 163 de ţări şi teritorii membre şi mai mult de 480 de membri afiliaţi reprezentanţi ai sectorului privat, instituţii de învăţământ, asociaţii de turism şi autorităţi locale din turism,
întrucât Guvernul României (denumit în continuare "Guvernul"), reprezentat de Autoritatea Naţională pentru Turism,
întrucât OMT doreşte să organizeze o "Conferinţă a OMT privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate", cu scopul de a explora modul în care accentul pe calitate poate spori competitivitatea şi durabilitatea destinaţiilor turistice şi Guvernul este dispus şi capabil să o găzduiască,
în consecinţă, OMT şi Guvernul României (denumite în continuare "părţi") convin următoarele:
I.Privilegii, imunităţi şi facilităţi
1.Prezentul acord se bazează pe art. 32 din Statutul Organizaţiei Mondiale a Turismului, care prevede: "Organizaţia se bucură pe teritoriile statelor sale membre de privilegiile şi imunităţile necesare pentru exercitarea funcţiilor sale. Privilegiile şi imunităţile pot fi definite prin acorduri încheiate de Organizaţie", şi pe Rezoluţia 662 (XXI) emisă la cea de-a douăzeci şi una Adunare generală a OMT.
2.Convenţia privind privilegiile şi imunităţile agenţiilor specializate (New York, 21 noiembrie 1947) la care România a aderat la 15 septembrie 1970 şi anexa XVIII (denumită în continuare "Convenţia"), adoptată de a şaptesprezecea Adunare generală prin Rezoluţia 545 (XVII), se vor aplica în ceea ce priveşte conferinţa.
3.Participanţii se vor bucura de privilegiile şi imunităţile acordate delegaţilor la conferinţe ale agenţiilor specializate ale Naţiunilor Unite, astfel cum se prevede la articolul V din Convenţie.
4.Guvernul va lua măsurile necesare pentru a facilita intrarea, şederea şi ieşirea de pe teritoriul său a participanţilor, indiferent de naţionalitatea lor. Guvernul, ca un gest de bunăvoinţă faţă de OMT şi membrii săi, va depune toate eforturile pentru emiterea fără întârziere a vizelor. Atunci când va fi necesar, cererile de viză vor fi depuse în conformitate cu procedurile Guvernului.
5.Secretarului general al Organizaţiei i se acordă privilegiile şi imunităţile, scutirile şi facilităţile acordate şefilor misiunilor diplomatice, astfel cum este prevăzut în art. VI din Convenţie.
6.Oficialii Organizaţiei se vor bucura, de asemenea, de privilegiile şi imunităţile acordate pentru conferinţele agenţiilor specializate ale Naţiunilor Unite, astfel cum se prevede la articolele VI şi VIII din Convenţie.
7.Toţi participanţii şi toate persoanele care vor îndeplini activităţi în legătură cu întâlnirea, cu excepţia cetăţenilor români desemnaţi de Guvern pentru întâlnire, se vor bucura de privilegiile şi imunităţile necesare pentru exercitarea independentă a activităţilor lor în legătură cu întâlnirea, în conformitate cu prevederile Convenţiei.
II.Condiţii pentru organizarea conferinţei
1.Conferinţa va fi organizată la Palatul Parlamentului, Bucureşti, România, pe 23 iunie 2016.
2.Participanţii vor fi invitaţi de către secretarul general al Organizaţiei pentru a lua parte la conferinţă. Secretariatul va furniza, în timp util, autorităţilor desemnate în mod corespunzător în acest scop de către Guvern numele celor care acceptă această invitaţie, astfel încât călătoria şi şederea lor în ţară să poată fi pregătite în cele mai bune condiţii.
3.Guvernul va asigura Organizaţiei, pentru această conferinţă, personal, birouri, echipamente de interpretare, mobilier de birou şi echipamente de reproducere a documentelor necesare în timpul conferinţei, astfel cum sunt enumerate în anexa I, care face parte integrantă din prezentul acord.
4.Guvernul va despăgubi şi exonera Organizaţia cu privire la orice acţiune, pretenţie sau cerere pentru orice prejudiciu sau daună care ar putea afecta persoanele sau facilităţile oferite de Guvern, cu excepţia cazurilor în care prejudiciul sau deteriorarea este cauzată de neglijenţă gravă ori conduită ilicită intenţionată a Organizaţiei sau a oficialilor ei.
5.Sala de conferinţe, birourile şi celelalte spaţii puse la dispoziţie de către Guvern constituie zona de conferinţă şi sunt considerate ca fiind sedii ale OMT pe durata conferinţei şi pe durata oricărei perioade suplimentare necesare pentru a pregăti şi finaliza organizarea acesteia.
6.Având în vedere standardele de securitate obligatorii cerute de Departamentul Naţiunilor Unite pentru Siguranţă şi Securitate (UNDSS), Guvernul trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura siguranţa şi securitatea delegaţilor, personalului şi vizitatorilor care participă la eveniment. Guvernul va asigura protecţia în scopul desfăşurării evenimentului într-o atmosferă de siguranţă şi linişte, liberă de orice perturbare de securitate, incluzând următoarele proceduri:
- verificarea locaţiilor evenimentului (hotel/cazare şi locaţia conferinţei) şi perimetrului aferent, verificarea aparaturii de securitate şi buna ei funcţionare, precum şi verificarea personalului necesar pentru elaborarea unui plan de securitate;
- verificarea faptului că toate măsurile de securitate împotriva focului, ieşirile de urgenţă etc. sunt funcţionale în incinta locaţiei conferinţei şi în perimetrul acesteia;
- desemnarea unui responsabil cu securitatea, pentru a putea fi permanent în contact cu Departamentul de securitate al OMT;
- luarea tuturor măsurilor necesare pentru securitatea permanentă a participanţilor, în special în cazul VIP-urilor (pick-up, transferuri şi plasare);
- aplicarea unui sistem de acces corect pentru locaţia evenimentului; distribuirea informaţiilor de securitate relevante pentru participanţi. Aceste informaţii ar trebui să acopere normele de siguranţă de bază care trebuie urmate în caz de urgenţă (plan de evacuare), indicând rutele de urgenţă şi ieşirile, localizarea facilităţilor medicale, numere de urgenţă relevante şi altele.
În cazul în care cerinţele de securitate stabilite de UNDSS conduc către semnarea unui memorandum de înţelegere, un astfel de memorandum se va ataşa ca anexă la prezentul acord, fiind acceptat de ambele părţi.
7.Orice utilizare a numelui şi/sau emblemei, pavilionului sau abrevierii numelui Organizaţiei în legătură cu conferinţa va face obiectul unei cereri anterioare înaintate organizaţiei, autorizată în scris de Secretariat, care include termenii şi condiţiile de utilizare a însemnelor OMT.
III.Clauze finale
1.Orice amendament adus prezentului acord sau oricărei anexe a acestuia se efectuează prin acordul părţilor, consimţit printr-un schimb de scrisori.
2.Orice litigiu, controversă sau revendicare rezultată din sau în legătură cu prezentul acord sau orice încălcare a prevederilor acestuia care nu se soluţionează prin negociere directă se va soluţiona prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de arbitraj UNCITRAL. Părţile sunt de acord să fie legate de orice decizie arbitrală pronunţată în conformitate cu această dispoziţie, având valoare de decizie definitivă.
3.Nimic din/în legătură cu prezentul acord nu reprezintă o renunţare la privilegiile şi imunităţile OMT.
4.Acest acord este încheiat în engleză şi română, toate textele fiind egal autentice. În cazul unei divergenţe de interpretare textul în limba engleză va prevala.
PARTEA 11^1: ANEXA I
(A)Facilităţi şi servicii furnizate de guvern
I.Spaţii şi echipamente
1.Guvernul asigură următoarele spaţii, facilităţi şi echipamente:
a)o sală de conferinţe pentru conferinţă, cu aceleaşi condiţii, după cum urmează:
O sală de conferinţe situată convenabil, cu o capacitate de aproximativ 200 de persoane aşezate în fotolii, echipată cu următoarele:
- prezidiu cu 5 fotolii şi cu mese laterale corespunzătoare;
- un pupitru cu microfon şi un laptop pentru prezentări PowerPoint;
- proiector pentru prezentări PowerPoint;
- ecran de dimensiuni mari;
- 3 cabine duble pentru interpretare simultană şi căşti pentru participanţi. O cabină pentru fiecare limbă de interpretare: engleză, franceză şi rusă, în conformitate cu specificaţiile pentru echipamentele de interpretare şi cabine ale Asociaţiei Internaţionale a Interpreţilor de Conferinţe (AIIC): http://aiic.net/;
- număr suficient de microfoane (pentru moderator, vorbitori şi invitaţi);
- de preferinţă, echipament necesar pentru web-streaming: o cameră de filmat HD, laptop potrivit (capabil de editare video), conexiune la internet de mare viteză pentru a asigura o bună funcţionare pentru web-streaming;
- conferinţa va fi echipată cu un sistem digital de înregistrare dublă a procedurilor (din sală, precum şi din cabina de interpretare în engleză);
- banner (design furnizat de OMT), care urmează să fie instalat în spatele prezidiului, indicând numele şi data conferinţei;
- kit pentru participanţi (care include hârtii, creioane şi materiale promoţionale, dacă sunt necesare);
- servicii de apă potabilă în toate zilele conferinţei, precum şi pauză de cafea/ceai;
- WiFi gratuit în sala de conferinţe;
- steagurile României, OMT şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite trebuie să fie plasate lângă sau în spatele scenei (dimensiuni standard: 1.83 x 1.22);
b)ecusoane pentru participanţi (design-ul, culoarea şi categoriile de participanţi vor fi furnizate de către Secretariatul OMT) şi suficiente huse de plastic cu şnururi;
c)călăreţi pentru prezidiu, indicând numele şi ţara sau organizaţia reprezentată, în conformitate cu programul;
d)producerea de hârtie şi materiale pentru conferinţă, inclusiv programul tipărit;
e)un birou pentru secretarul general, echipat după cum urmează:
- un birou cu un scaun şi materiale de birou;
- un computer cu acces la internet şi o imprimantă;
- masă rotundă pentru 6 persoane cu scaune;
f)un birou pentru Secretariatul OMT, cu:
- trei mese cu un scaun fiecare;
- trei calculatoare cu acces la internet, conectate la un fotocopiator şi imprimantă duplex de mare viteză;
- cantitate suficientă de hârtie A4.
Biroul va fi pus la dispoziţia funcţionarilor OMT în perioada 22-24 iunie.
Doi asistenţi vorbitori de limbă engleză pot fi desemnaţi pentru a oferi asistenţă biroului Secretariatului OMT în perioada 22-24 iunie 2016.
II.Personal local responsabil în faţa OMT
Guvernul va asigura următorul personal local:
a)tehnician responsabil în orice moment pentru echipamentele audiovizuale în sala de conferinţe şi pentru înregistrarea procedurilor, cu o bună cunoaştere a limbii engleze. Cel puţin un tehnician ar trebui să fie în sala de şedinţă, în orice moment;
b)tehnician responsabil pentru echipamentul de interpretare simultană, cu o bună cunoaştere a limbii engleze;
c)un număr suficient de hostess/mesageri care pot oferi asistenţă în limbile oficiale ale conferinţei, precum şi alte categorii de personal de sprijin.
III.Servicii ce vor fi oferite tuturor participanţilor şi personalului OMT
Guvernul va furniza următoarele servicii pentru toţi participanţii şi oficialii OMT:
a)transport internaţional (bilete de avion, incluzând un bilet business class pentru secretarul general al OMT) şi cazare cu mic dejun inclus pentru patru funcţionari OMT şi şapte vorbitori internaţionali (selectaţi de către organizaţie pentru conferinţă);
b)servicii de interpretare simultană pentru conferinţă (engleză, franceză şi rusă), selectate de comun acord între Guvern şi Organizaţie. În conformitate cu regulile Asociaţiei Internaţionale a Interpreţilor de Conferinţă (AIIC), serviciul PAT al plăţilor va acoperi, în cazul interpreţilor care nu sunt recrutaţi la nivel local, cheltuielile aferente contractelor în vederea călătoriei de întoarcere (pierderea de venituri), în plus faţă de indemnizaţiile de subzistenţă (în moneda locală) se plătesc în temeiul grilei Organizaţiei Naţiunilor Unite, redusă cu 50%, deoarece cazarea şi micul dejun vor fi asigurate prin PAT. Indemnizaţii de deplasare, de asemenea, ar trebui să fie plătite, dacă este căzui. Plata biletelor de avion internaţionale şi de cazare;
c)asigurarea pentru spaţiul de conferinţă cu semne multilingve, bannere ale conferinţei şi standuri de informare;
d)birouri pentru înregistrare şi informaţii cu 4 asistenţi vorbitori de limba engleză care vor fi responsabili pentru înregistrarea participanţilor sub supravegherea funcţionarilor OMT. În plus, se furnizează materiale promoţionale despre obiectivele turistice de interes în oraş şi regiune;
e)recepţie şi transfer între aeroport şi hoteluri (şi retur) pentru patru oficiali OMT şi şapte vorbitori internaţionali şi altor participanţi de nivel înalt, dacă este necesar. Se recomandă să se organizeze serviciul de transfer cu autobuzul între hotelurile selectate şi locul de desfăşurare a conferinţei pentru înregistrare, către conferinţă şi pentru evenimente sociale şi vizite tehnice.
IV.Alte servicii
Guvernul trebuie să furnizeze în mod direct următoarele servicii:
a)ospitalitate şi program social:
- cocktail de primire pentru participanţii în prima seară, 22.06.2016, cu tartine şi băuturi. La cocktail participă secretarul general al UNWTO şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism;
- masă de prânz tip bufet, o cină de gală şi o pauză de cafea pentru participanţii la conferinţă pe 23 iunie 2016;
b)camere de hotel: rezervarea unui număr suficient de camere pentru participanţi la hotelul principal al conferinţei (dacă se va ţine într-un hotel) şi, de asemenea, în hoteluri alternative din apropiere;
c)o vizită tehnică pe 24 iunie;
d)fotograf: pentru ceremonia de deschidere şi pe durata desfăşurării conferinţei. Fotografiile vor fi transmise OMT cât mai curând posibil;
e)invitarea mass-mediei şi presei naţionale şi locale la conferinţa de presă care va fi organizată pe 23 iunie 2016;
f)promovarea conferinţei pentru părţile interesate şi mass-media naţională şi tipărirea de materiale promoţionale (pliante, buletine informative etc.).
(B)Servicii furnizate de OMT
I.Participarea la conferinţă
1.Organizaţia va trimite invitaţii în toate limbile oficiale la destinatarii oficiali OMT, precum şi adrese de revenire corespunzătoare, pentru a asigura cel mai înalt nivel posibil de participare.
2.Organizaţia diseminează în rândul participanţilor oficiali informaţiile necesare cu privire la locul de desfăşurare, pentru a facilita participarea lor în condiţii optime.
3.Organizaţia gestionează şi efectuează follow-up privind înregistrarea participanţilor care sunt invitaţi în mod oficial de către secretarul general.
4.Organizaţia trebuie să asigure furnizarea în timp util a materialelor în format electronic necesare pentru tipărirea şi distribuirea ulterioară către participanţi.
II.Logistica necesară conferinţei
1.Organizaţia pune în aplicare un plan de comunicare şi promovare a conferinţei bazat pe propriile resurse, prin intermediul site-ului său şi platformelor de social media, precum şi activităţi specifice de presă OMT.
2.Organizaţia comunică în mod regulat şi corespunzător autorităţilor desemnate de către Guvern numele şi datele de contact ale participanţilor înregistraţi şi coordonează, în general, toate aspectele logistice ale conferinţei, alături de ţara gazdă.
3.Organizaţia transmite participanţilor toate informaţiile logistice referitoare conferinţei şi şederii (programe, transferuri, evenimente sociale etc.).
4.Toate fotografiile şi/sau filmările făcute în timpul conferinţei vor fi proprietatea exclusivă a organizaţiei şi vor fi utilizate de aceasta în scopuri oficiale.
III.Conţinut
1.Organizaţia structurează agenda conferinţei.
2.Organizaţia selectează şi invită vorbitorii şi experţii internaţionali la conferinţă şi răspunde de debriefing-ul lor.
3.Organizaţia se asigură că desfăşurarea conferinţei se va face în condiţii de înaltă conduită şi etică.
4.Organizaţia este responsabilă pentru publicarea pe site-ul său a prezentărilor vorbitorilor, precum şi a documentului final care cuprinde concluziile.
5.La finalizarea conferinţei, organizaţia transmite chestionarul de evaluare participanţilor.
PARTEA 11^2: ANEXA II - Donaţii nonfinanciare
Următorul tabel arată donaţiile nonfinanciare furnizate pentru conferinţă de către Organizaţie şi Guvern, indicând totodată valoarea lor justă la data încheierii acestui acord.
Conversia euro/RON s-a făcut la cursul B.N.R. din 12 aprilie 2016.

Donaţii nonfinanciare furnizare proiectului de către (acronimul)

Descriere

Nr. de unităţi

Output

Activitate

Valoare justă (monedă)

Data livrării

De returnat

a) Imobilizări corporale

0

Subtotal 0

0

0

0

0

0

0

b) Active necorporale

0

Subtotal 0

0

0

0

0

0

0

  

725,35 euro/bilet

    

c) Cheltuieli de călătorie Bilete de avion

40.428 RON/9.050,77 euro

10+1

1.797,26 euro/bilet

Bilete avion

7.542,312 euro

22-24 iunie 2016

0

Cazare hotel

26.814 RO N/6.002,96 euro

11

545,72 euro/ persoană

Cazare

6.002,96 euro

22-24 iunie 2016

0

Alte cheltuieli de călătorie 12.302,4 RON/2.754,19 euro

 

13,77 euro/ persoană

Transferuri

2.754,19 euro

22-24 iunie 2016

 

Subtotal 79.544,4 RON/17.807,92 euro

200

    

0

d) Dreptul de utilizare săli/locaţii 46.248 RON/10.353,72 euro

3

3.451,24 euro/ locaţie

Săli eveniment

10.353,72 euro

22-24 iunie 2016

0

Subtotal 46.248 RON/10.353,72 euro

      

e) Alte bunuri şi servicii

1

37.252,90 euro

Cheltuieli cu masa, coffee break, cina, realizare materiale promoţionale, cazare şi transport jurnalişti, traducere simultană, ghid turistic, hostess, închiriere costume, intrări obiective turistice, alte servicii

37.252,90 euro

22-24 iunie 2016

0

Subtotal 166.401,29 RON/ 37.252,90 euro

      

Total 292.193,69 RON/
65.414,545 euro

Donaţii nonfinanciare furnizate proiectului de către OMT

Descriere

Nr. de unităţi

Output

Activitate

Valoare justă (monedă)

Data livrării

De returnat

a) Imobilizări corporale

xxx

Subtotal

b) Active necorporale

xxx

Subtotal

c) Cheltuieli de călătorie

Bilete de avion

Cazare hotel şi alte cheltuieli de călătorie

Subtotal

d) Dreptul de utilizare săli/locaţii

xxx

Subtotal

e) Alte bunuri şi servicii

xxx

Subtotal

      

Total

PARTEA 2:
Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 2.429
Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă complimentele sale Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Turismului şi are onoarea de a confirma primirea Notei verbale din data de 4 mai 2016 cu următorul conţinut:
"Secretariatul Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), agenţie specializată a Naţiunilor Unite cu sediul în Spania, prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea de a propune încheierea unui Acord între OMT şi Guvernul României pentru organizarea unei conferinţe OMT privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate (Bucureşti, România, 23 iunie 2016). Dacă această propunere este acceptabilă pentru Guvernul României, această notă şi răspunsul afirmativ al Ministerului Afacerilor Externe vor constitui un acord care va intra în vigoare la data la care Ministerul Afacerilor Externe al României notifică Organizaţia Mondială a Turismului printr-o Notă verbală.
Acordul propus este ataşat Notei verbale.
Secretariatul Organizaţiei Mondiale a Turismului foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale consideraţii."
Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a confirma că această propunere este acceptabilă pentru Guvernul României şi că Nota Secretariatului şi acest răspuns afirmativ vor constitui un acord care va intra în vigoare la data acestei Note verbale de răspuns.
Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Turismului asigurarea înaltei sale consideraţii.
Bucureşti, 24 mai 2016
Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Turismului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 13 iunie 2016