În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
ministrul justiţiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
(1)Dispoziţiile prezentului ordin se aplică funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare definitivi, preoţilor asimilaţi corpului ofiţerilor, precum şi funcţionarilor publici cu statut special definitivi care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Justiţiei sau în instituţiile subordonate acestuia.
(2)Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare debutanţi vor fi evaluaţi conform actelor normative specifice.
Art. 3
(1)Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2013. Primul an de evaluare este cuprins între 1 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2014, obiectivele individuale definite la art. 2 din anexă fiind stabilite pentru primul an de evaluare în luna decembrie 2013.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului Justiţiei nr. 2.792/C/2004 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor detaşaţi în sistemul penitenciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 356 din data de 17 iunie 2013