HOTĂRÂRE nr. 74 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Al optulea raport semestrial privind funcţionarea spaţiului Schengen 1 mai-10 decembrie 2015 COM (2015) 675 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/379 din 26 aprilie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată următoarele:
I.Se notează:
a)preocuparea permanentă şi în continuă creştere a UE pentru gestionarea cât mai eficace a fluxului migrator la frontierele externe şi interne;
b)susţinerea consolidării cadrului Schengen prin:
1.SIS;
2.emiterea de alerte în vederea efectuării de controale directe sau specifice;
3.finalizarea unui prim set de indicatori de risc comun privind luptătorii terorişti străini;
c)complianţa României în:
1.preluarea dispoziţiilor incidente şi aplicarea responsabilă a acestora;
2.asigurarea armonizării legislative;
3.respectarea cvasiunanimităţii obligaţiilor care îi revin unui stat membru al Spaţiului Schengen chiar dacă încă, din motive politice internaţionale, nu i se acordă acest statut.
II.Se consideră cruciale:
a)preocuparea permanentă pentru înlăturarea deficienţelor în aplicarea acquis-ului UE;
b)păstrarea caracterului temporar al reintroducerii controalelor la frontierele interne;
c)aplicarea adecvată a proporţionalităţii în funcţie de ameninţările abordate;
d)păstrarea în responsabilitatea statelor membre a reglementărilor legislative la nivelul frontierelor interne.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite instituţiilor europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016