HOTĂRÂRE nr. 27 din 15 ianuarie 2014 pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berevoeşti" la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 92 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 93, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ: Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berevoeşti

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

93.

1.3.7.1

Terasament fostă cale ferată Râuşor-Şeţu

Suprafaţă = 11 ha; Lungime = 15 km; Lăţime = 7,33 m

2007

500.000

Domeniul public al comunei Berevoeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2013;

Teren validat în baza Legii nr. 247/2005

Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi celor forestiere nr. 285/5.07.2007;

Extras Carte funciară nr. 80164

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 104 din data de 11 februarie 2014